Saturday, December 17, 2011

4th Sunday of Advent: Pangasinan Reflection (Based on Father Soc’s Meditation)

Si David so ari ed interon Israel. Tan lapud sikato so ari, say unaan ya ginawa to et say panpaalagey to na palasyo ya panayaman to. Saya so tampol ya sinumpal to. Aminsan, anengneng nen Ari David imay sakey ya tolda, wadmad kaabay na marakep a palasio to. Tan sayan tolda, dia akasinop so Kaban na Sipanan odino Ark of the Covenant. Para saray Judio a singa si David, sayan Ark na Covenant so pakalmoan na kiwawala na Dios, say presence na Katawan. Anggapo ingen so makaloob ed sayan tent no ag say High Priest labat. Ta lapud bibirbiren da so masanton kiwawala na Dios ed sayan toldan ayaman na Dios.

Say kuan nen David, "Agi! Agaylay dakep na panaayaman ko. Walay centralized aircon, walay swimming pool, "52 ya LED Smart TV, tan 3D ni. Balet, say panaayaman na Dios a Katawan, sakey labat ya alolong. Sakey labat ya tolda, naidagem to umbagyo, naiyanor no ondelap." Kanian, labay nen David so manpaalagey na Timplo para say Dios. Inkuan na Dios ed si David: "Salamat ed satay intension mon manpaalagey na Timplo. Agla nakaukolan ya manpaalagey kay timplo. Balet, isipan ko ed sika, siak a Dios mo so manpaalagey na maandon boleg mo, "pansiansiaen ko ya anggad angga so nanarian mo'".

Diad say ibanghilyo tayo, nangelan tayo no panon ya diad si Angel Gabriel, sayan sipan na Dios ed si David so nagnap ya asumpal. Say panarian na Dios, ya anggapoy anggaan, so inbawag na Angel Gabriel ed si Maria diad panlokon to ed say Anak na Dios. Say panarian nen Jesus et panarian na panangaro tan panag-paebaba, aliwan pakapanyari tan dominasyon. Say sipan ed si David so naalmo ed si Kristo tan say panarian to.

Insipan na Dios so maandon panarian to, balet saya et mabetbet ya dederalen na too. Imbes na say aro so walad kapegleyan tayo, bosolan tan imonan. Imbes na say panangasi tan panamerdona, manbibilay tayo ed balesan tan panag-pairap ed kapara. Imbes na pankakasakey tan kinabonlok a panagbilay, sikatayo so mapapateyan, takewan tan manlalaban -- bansa laban ed bansa, pamilya kontra pamilya!

Balet say Dios matoor. God is faithful in his promise. Anggan sikatayo et alliwan tayon matoor. Say Dios walay polaing ya gagawaen to pian sayan sipan na Katawan et siansinin nasumpal.

Say Dios so matoor ed sikatayo ran taga Pangasinan. Anggaman, say istorya tayon Pangasinan et apano na infidelities, treachery tan ingratitude. Anggaman wala ray panaon ya nalilingwanan tayo so Dios. Say Dios balet ag makalingwan. Say Dios balet et dakerakel so sorpresa to ed sikatayo ingen.

Samay Theology Seminary ya ipaalagey tayo ed Palapad (San Fabian), et say aliwan para say Dios iman. Say twa, say Dios agto nakaukolan so seminario. Sikatayo so mankaukolan na sayan seminario. Nakaukolan tayo so pasen para saray labay da so manpari. Agtayo gagawaen iya a singa pabor para say Dios. No ingen, sayan seminario no mantutulongan tayon mangipaalgey iya et pabor para sikatayo. Lapud nakaukolan tayo ya say arapen na Arkidiosis na Lingayen-Dagupan et walad kaoksoyan tan kabiskegan nipaakar ed pananisia tayo. The seminary will insure a solid formation of priests who will take care of the people of God for generations to come.

Onya so mensahe nen inararo tayon Arsobispo Soc Villegas para sikatayon amin: "I extend my empty hands to you all my people and beg you to help us build the seminary for the archdiocese. Let us show that we are grateful for his faithfulness by donating to the seminary construction fund."

Sayan seminario et monumento na pisasalamt tayo ed saray bendision ya iiter na Dios ed Pangasinan laut la ed say makristianon pananisia. Sayan seminario so pakanudnunotan na saray manontumbok ed sikatayo. Please remember: Your legacy is not money or land or property. Your legacy as a seminary donor will be a bright future for the Catholic Church. Komun mikasakakey tayon amin, tan kaiba kayon amin ed sayan balon maliwawan arapen na simbaan tayo diad Archdiocese of Lingayen-Dagupan. Ontan pa komun. Amen.

Saturday, December 10, 2011

3rd Sunday of Advent (B): Pangasinan Reflection

Say kumatlon simba na adbiento et tatawagen na GAUDETE Sunday. Say salitan “Gaudete” et nanlapud salita a Latin tan say kabaliksan to et “Mangayaga” tan sikato ya so unaan ya akasulat ed misa tayo: “Mangayaga kayo ed Katawan!”. Sikato met so rason no akin et say kolor na “Parol na Halina” tayo et pink odino singa kolor na rosas. Kolor iya na panag-gayaga.

Akin et diad sayan kumatlon simba na say panaalagar ed say isabi na Manangilaban et simba na gayaga? Akin et walay gayaga diad panpaparaan tayo na isabi na Katawan a Manangilaban tayo?

Diad ibanghilyo nangelan tayo si Juan Bautista. Unong ed sikato nen tinepet na saray Pariseo no siopa, say inkuanto: , "Siak imay sinalita nen propita Isaias nen kuanto, 'Siak so bosis a mambabandod kalawakan. Apiger yoy panakaran na Katawan!” Si Juan so mangipaparaan na dalan na isabi na Manangilaban. Si Juan so bosis labat, balet walad sikato so magayagan bosis. Ta amta nen Juan so katwaan tan say pete-peteg ya isabi na say Manangilaban. Walad si Juan so bosis ya walay gayaga lapud say ibabando to iyan bosis et say bokbokor, tan anggapo lay arum a sobol na gayaga na amin: diad say Manangilaban tayo a Dios!

Say aralem a liket, say nagnap ya liket et naalmo no kuan tayon walad sikatayo la so sakey ya sangkaabigan! No walad dili tayo la so bibirbiren ya mangiter na kapanuan na amin ya kakulangan tayo. Anggapo arum no say Dios a Katawan!

Twa, dakerakel iray bibirbiren tayon kamaungan. Kaabigan diad mundo ya labay tayon nagamuran tan pirawat tayon nakayaryan. Kayamanan, abig na laman, posisyon, anggad say pikakaaro odino falling in love. Saraya et walay anggaan da balet. Maung tan maabig ira, balet, no saraya labat so anapen pian walay andi-anggaan ya liket tan gayaga, ag iraya nepeg. Ta say twa, diad iyaakar na panaon, odino no manasalat iray kipapasen tayo, saraya et naandi tan sikatayo so onsawa. Tan sirin say liket ya walad sikatayo so ag met mabayag. Naandi so kayamanan. Nabalang so inka-ogaw. Ontaken so too. Naandi so kagangana. Nabalang so posisyon. No walay liket ya onsabi ed sikatayo, temporary labat. Ta lapud, temporary so panlalapuan da.

Say pirpirawat tayo ya sikatayo so petepeteg ya nakabat, aroen ya anggapoy condition na sakey et naalmo labat iya ed say Dios a Katawan. Only God can fulfill that desire.

Say kasalanan na too, say kasalanan a tawir so amultot iyan relasyon a pakalmoan na sayan kagnapan a pirpirawat. Balet, nen unaan a Christmas, dwan libo lan taon so apalabas, say Dios so sinmabin mangilaban ed sikatayo.

Tan natan, sisilibraan tayo iyan katwaan: Manliket itayo, mangayaga itayo ta onsabi la so Manangilban. Sayan liket et gayaga ed say Dios a Katawan. No anggapo so Dios ed amin, anggapo so kagnapan na liket tayo. No arawi itayo ed say Manangilaban, naandin amin so pirpirawat tayo. No anggapo itayo ed si Kristo, anto so kakanaan na amin? Mangayaga itayo lapud say Dios a Katawan tayo so wadia la, say sobol na peteg tan twan liket tan gayaga na bilay tayo. Ontan pa komun. Amen.

Saturday, December 03, 2011

2nd Sunday of Advent (B): Pangasinan Reflection

Si Juan Bautista so abitlad ibanghilyo ya sikasto so managpulong; say ibaki na Katawan ya onona a mangiparaay dalanen to. Si Juan so apili tan naibaki ya mangiparaan ed say dalanen na Katawan diad isabi to.

Onya so mensahe na Adbiento ed sikatayo. Onsabi so Katawan. Manparaan tayo ed sayan isabi to. Say tepet labat balet: panon tayon iparaan so isabi na Katawan? Tan panon tayon iparaan iyan dalan to?

Say Katawan onsabi lan lamang tan iletneg to so panarian to. Tan sayan panarian et panarian na kareenan, katunongan tan kareenan. Panangaro, grasya tan kasantosan. Sikato ya iletneg to aliwa labat diad kapusoan na amin ya mangawat tan manisia ed sikato no ingen lukasan to yan balon bilay para say sansinakuban. Lapud si Kristo so kareenan mismo, sikatoy katunongan tan panangasi, panangaro tan ligliwa.

Diad sayan panaon na Adbiento na panparaan na isabi na Katawan, ontan lan say dalan na Katawan so apigeren tan iparaan tayo. Ta lapud, no tuan bibirbiren tayon Dios tan Manangilaban tayo si Jesukristo, sayan dalan so nepeg sirin ya makana tan makabaliksan para sikato tan para sikatayo met.

Sayan dalan et anggapoy arum no say dalan ya mamaarap ed kapusoan tayo. Sayan dalan et sikato met so mamaarap diad komunidad tayon panayaman na Katawan. Diad puso tayon balang sinansakey tan say puso na ulopan tayon diad kapegleyan manayam so Katawan.

Itila sirin ya birbiren so katwaan na kipapasan na sayan dalan a mamaarap ed kapusoan tayon dili tan diad kapegleyan na say ulopan tayon o diad komunidad tayo. Say tua et sayan dalan et apanoy tibagkol tan abot, dutak tan pitek, aliwan patag tan aliwan malinis. Apanoy bosolan, imonan, siblet tan agom. Kulang na pananisia. Apanoy dutak na laman: bisyo tan kaugsan. Tilaan. Saolan. Kulang na talek ed say panangasi na Dios. Kulang na aro tan panasikaso ed kaparan too. Sirin, aliwan dalan ya makana tan malinis para say Katawan no sikato so onsabi.

Say inkuan nen Juan Bautista:" "Magbabawi kayod saray kasalanan yo tan mampabinyag kayo, et say Dios pirdonaen to kayo." Pian sayan dalan et nalinisan. Say kerew nen Propitan Juan Bautista: PANAGBABAWI. Birbiren tayo irayan kakulangan tan kasalanan tayo ed say Dios a Katawan tan saray kapara tayo. Panagbabawi. Panagbabawi ed say anggapoy pibabali tayod saray nagagawan kairapan na arum; basta agtayo nadistorbo ed makutenton bilay tayo, iletdem tayo lay mata tan puso tayo ed say kerew na tulong ya nayarian tayon iter. Panagbabawi ed say agtayo panbabangat ed saray anak tayo. Say pangipapaneng na aliwan kagagawa: say panagtila tan panagtakew. Gagawaen tayo la lapud nagagamuran tayo labat so pirpirawat tayon kayamanan tan posisyon. Panagbabawi ed saray andi panagasikaso ed saray ilog, palandey tayo. Ed saray basuran ibabantak tayod kaliber-liber tayo. Basuran ibabantak tan basuran immoralidad diad salita tan gawa. Panagbabawi tayo ed say agom tayo. Say panagbosol tayo. Say inpakaindan tayo ed say Dios tan saray samploran ganggan to. Lapud saraya et sumlang ed say labay tayon bilay.

Panagbabawi ed sarayan amin. Tan ontan lan napatas tan nalinisan iyan dalan na Katawan ed say isabi to. Diad puso tayo. Diad kapegleyan na kumonidad tayo.

Nasumpal tayo iraya no dengelen tayo so bosis na Simbaan ya mangibebelyaw no panon tayon ibilay so tuan tawag na Katawan. Tawag ya manbilay unong ed katunongan, panangaro tan kareenan. Pikakasakey ed kapara. Panagasikaso ed saray mankakaukolan. Naalmo iraya diad saray doktrina na Simbaan nipaakar ed say responsibilidad na balang Kristiano ed sikato, kapara to tan diad komunidad na kawalaan to. Saraya so Social Doctrines na Simbaan.

Diad panpaparaan tayo diad sayan panaon na Adbiento, ontan la sirin ya mutektekan tayo irayan doktrina na Simbaan. Aralen tayo. Mutekteken tayo. Ibilay tayo.

Ontan la komon.

Saturday, November 26, 2011

1st Sunday of Advent (B): Pangasinan Reflection

Say kabaliksan na adbiento et "isabi" (coming). Tan sayan isabi et nipaakar ed say Katawan tayon Jesukristo. Walay taloran pakaimatonan tayo na isabi odino isasabi na Katawan. Unaan, diad "history", diad inkagawa diad dinmalan lan panaon. Anengneng tayo ya nen si Jesus so nianak ed Belen, binmaleg tan sinumpal toy misyon to diad tapew na mundo. Kumadwa, diad misterion isasabi to (mystery). Ontan la ya say grasya to tan diad panagsilibra tayo na saray sakramento na simbaan. Ed saraya, onasasabid kapegleyan tan diad dilin bilay tayo si Kristo. Kumatlo, diad matalongaring ya pakapanyari to (majesty). Onya so isabi na Katawan diad sampot na mundo, diad gloria to a sakey ya Okom tayo.

Ed sayan simba, birbiren tayo so isabi na Katawan ed gloria to. Sakey ya matalongaring ya okom tan makapanyari. Sayan mundo so naandi; say Katawan so ompawil ya awiten to itayo balet ed gloria to. Sirin nepeg tayon mabilay unong ed ilalon panaalagar ed sikato tan sarayan bengatlan nasumpal lan lamang. Ta lapud say Katawan, no onsabi, so mangawit na kamaungan, aliwan kaugsan. Ilaban to itayo tan iter tod sikatayo so liket tan gayaga. Tua, walay irap tayo natan ed sayan mundo, balet, anggapo so makatalo ed say pakapanyari nen Kristo ya onsabi lan lamang ed gloria to.

No kapigan iya, anggapo so makaamta. Kanian, talora so pasantabi na Katawan ed sikatayo.

Unaan, tua ya onsabi so Katawan. Tua ya naandi so mundo. Tua ya amin irayan walad kaliber-liber tayo ed walay anggaan da. Tan amin met irayan pirpirawat, asasikasoen tan inararon kayamanan, pakapanyari tan liket na mundo. Naandi irayan amin diad isabi na Katawan, diad sampot na mundo. Anggapo so makabori ed saya. Sikato ya komon so awaten tayo. Saya so arapen tayon amin.

Kumadwa, anggapo so makaamta no kapigan iya nagawa. Kanian, inkuan na Katawan, "Manalwar kayo!" Manalwar tayo ed saray aliwan kanunutan tan kagagawa. Kanunutan ya mabetbet ya mangibabaga ya sarayan amin ya wadiad sayan mundo et anggapo'y anggaan da. Kanunutan ya ipapasuot ton ipatua ya agni onsabi so Katawan, ya mabayag ni, kanian nayarian tayo nin anggan anto so gawaen tayo, anggan saraya et sumlang ed say gaggan na Katawan. Say epekto to raya? Agom. Bosolan. Ermen. Manalwar tayo met ed panagbilay ya singa anggapo so Dios. Odino sayan Dios et agto mibabali ed bilay na too. Manalwar tayo ed panagbilay ya singa anggapoy sampot na bilay na too ed sayan mundon ag mansampot met.

Tan sirin, inkuan na Katawan: "Manparaan kayo!" Manparaan tayo ed say isabi na Katawan. Nepeg sirin ya malinis so inkasikatayo; wala tayod toor tan linawa na Dios. Manparaan tayo pian no onsabi so Katawan, agtayo nababaingan ya onarap ed sikato lapud matoor tayon gagawaen iray ganggan to.

Saraya so mensahe na Adbiento: Manalwar tayo! Manparaan tayo! Ta onsabi so Katawan ed oras ya agtayo ilaloan tan panaoan ya anggapoy makaanta. Komon, maliket tayon mangabet ed say isabi na Katawan ed anton oras tan kapigan!

Ontan la komon.

Saturday, November 19, 2011

Solemnity of Christ the King: Pangasinan Reflection

Sinimba-simba, ibebelyaw tayo so pananisia tayo: say kuan tayo, “Manisia ak ed Katawan tayon Jesukristo ya ompawil lamet ya mangokom ed saray mabilay tan inatey.” Say solemnidad na Kriston Ari so mangibabalikas lamet na sayan pananisia: si Jesus ya Ari tayo, diad sampot na panaon, so mangokok ed amin. Say ibanghilyo ya abasa so mangibabalikas met ed saya.

Panon itayon okoman nen Kristo, ya Ari tayo?

Unong, no panon tayon imbilay so panangasi na Katawan ed saray kapara tayo. Say arum ya ngaran na Dios et panangasi. Tan unong no panon itayon inawat tan inter so panangasi, sikatayo so okoman na Katawan.

Kuan na Katawan ed saray walad kawanan: 'Gali dia, sikayo ran binindisionay Amak! Tan say rason? Lapud saray panangasi ya inter dad kapara ra, sikato met so panangasi ya naawat na Katawan. Ta narasan ak et pinakan yo ak, napgaan ak et pinainom yo ak, sakey ak a sangkaili et pinatuloy yo ak ed abung yo. Nen anggapoy nisulong ko initdan yo ak na kawes, nen mansasakit ak inasikaso yo ak, tan nen wala ak ed prisowan binisita yo ak.' 

Diad saray arum, onya so imbaga na Ari: Arawi kayod siak, sikayo ran insambay Dios! Lakayod apoy ya andi-anggaan a niparaan ed Diablo tan saray anghil to! Ta narasan ak et ag yo ak pinakan, napgaan ak et ag yo ak pinainom. Sakey ak a sangkaili et ag yo ak pinatuloy ed abung yo. Anggapoy nisulong ko et ag yo ak initday kawes. Nansakit tan apriso ak et ag yo ak binisita.' 

Nen si Jesus so nambangat diad palandey, tan isalita ra so Beatitudes: Maliket iray mapangasi, lapud kayaryan da so Pananrian na Tawen.

Diad biek balet, akin et saray arum et nakar day dusa ya andi-anggaan?

Talusan tayo so kabaliksan na kasalanan: Diad gapoy misa tayo, say dasal tayo so onya – Mankumpisar ak ed Dios a makapanyarin amin, tan diad sikatayon agagik, tan NANKASALANAN ak ed nunot ko, salitak gawak tan LIWAT ko.

Say kaugsan ya na kasalanan so mankadwa manaya, tan saraya so mangawit ed sikatayo ed impierno na dusay andi-anggaan: saray kaugsan ya gagawaen tayo – saray panagtila, saray panagtakew tan panagsikot, saray panag-patey. Saraya et gagawaen tayo mismo.

Tan kumadawa, saray nepeg komon ya gawaen tayon kamaungan ed arum, balet agtayo ginawa. Saray liwat tayo: nen narasaan ak, agmo ak pinakan, nen napgaan ak, agmo ak pinainom na sopisdrink, nen wala ak prisoan, agmo ak binisita, nen wala ak ed kaermenan, agmo ak niligliwa. Saraya et kasalanan met.

Kanian, anggaman anggapo ya twa so mauges ya gagawaen tayo ya saray so mabetbet ya ibabaga tayo: agak mantatakew, agak matila, agak mansusugal. Say tepeten tayo: anto balet so maong ya gagawaen tayo ey?

Anggaman agtayo mansisikot, tan agtayo manpapasakit na arum, say katekep to yan anaggapon mauges ya gagawaen tayo et anggapo met ya kamaungan ya gagawaen tayo ed saray kapara tayo: nen narasan ira, nen napgaan ira, nen anggapo so panayaman, wala kasi panangasi ya inter tan inpalikna tayo ed sikara?

Diad sampot na mundo, say Katawan a Jesukristo so mangokom ed sikatayo unong ed say panbibilay tayo NATAN.

Komon say sampot ya narengel tayo et salita na Katawan ya apano na bendision tan panangasi: Gala dia, sikan abindisionan na Amak! Ontan pa komon. Amen.

Saturday, November 12, 2011

33rd Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Sayan istorya na Katawan et nipaakar ed say peteg tan twan kipapasen tayo nipaakar ed pinalsa na Dios diad tapew na dalin. Saraya sirin so kabiangan na pananisia tayo: sakey tayo labat ya manag-asikaso na Dios a Katawan.

Manisia tayo ed Dios na Aro ya kayaryan dan amin. Amin ya walad dalin tan diad tawen, amin ya ilog tan danum na dayat, tan amin ya wadman, amin ya palendey tan saray kiew. Amin ya walad kaliber-liber tayo. Amin ya bilay, kaiba lay dilin bilay tayo tan saray bilay na kakaiba tayo.

Manisia tayo ya say Dios et Mapangasi, tan diad panangasi na Dios, pinili da itayo ya manag-asikaso na amin. Wala so talek na Dios ed sikatayo ni. Pinili Da itayo ni, anggaman amta na Dios iray agaw-agawa tayo, tan amta na Dios no anto ni ray gawaen tayon anggapod katooran.

Lapud inpabayes na Dios so amin para sikatayo, tan saraya et kayaryan na Dios, manisia tayo ed say pakapanyari na panangiter. Aralen tan ibilay so inkabonlok a panangiter. Tan say panangiter so sankaabigan ya pakanengnengan na panangaro.

Say Dios inter dad sikatayo so kayamanan, say dunong tan say oras. Manisia tayo ya diad mabolos ya pangiter tayoy oras tayo ed arum, diad mapaabeban aliwan inkalastog ya panangi-biang tayoy dunong, tan diad mabonlok a pansakripisyo na kayamanan tayo, say Katawan lawas so manlegpet: say Dios so mamano na amin ya kakulangan tayo. Asikasoen Dan amin iray nakaukolan tayo; tan manisia ya bendisionan itayo na Dios na andi-anggaan a tumang, o reward, diad dalin tan diad tawen.

Anto sirin so nepeg ya gawaen tan sumpalen tayo? Lapud say inkabonlok na Dios ed sikatayo, Sikatayo so manonaan ya mangiter lapud mananagsikaso itayo na Dios. Agtayo alagaren iray arom ya mangiter, tan no naneneng-neng tayon saray arom et ag mangiiter, siansian mangiter itayo. Aliwa tayon mabalaw, aliwa tayon ma-complain. Manisia sirin ya say sanka-maongan ya panaon ya pangiter et natan, aliwan nabwas. Lapud say nabwas so baraan na saray maagom.

Tan tandaan: Agtayo ontakot ya naandian. Ta say Dios aliwan masiblet. Mabonlok so Katawan. Komon, saray nakaukolan tan kaliktan tayo so simple labat, tan daiset.agmaliwen iran simple and few.

Diad say ibanghilyo, inilaloan na amo ya ipawil na saray manangasikaso to o inkargado to so inpabayes to, tan mas dakel ni. Kanian, lapud sikatayo so manangasikaso na Katawan, ipawil tayo irayan amin ed say Dios ya mas mabunga!

Lapud mabonlok so Dios ed sikatayo, dakerakel so walad sikatayo. Bibirbiren tayo ya sikatayo so akaawat na dakerakel. Sirin, dakerakel met so mani-ilalo ed sikatayo lapud dakerakel so niiter ed sikatayo.

Misalamat tayo ed say Dios a Katawan. Idayew tayo so Dios, mabonlok, tan mapangasi ed ando lan ando. Ontan la komon. Amen.

Saturday, November 05, 2011

32nd Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Kabat tan amta tayo so liknaan na manbiyahe. Laut la no arawi, tan mabayag so biyahe tayo. Insan no sikatayo so manbakasyon ed arum a pasen. Iparaan tayo ra so nakaukolan tayo. Kawes, tualya, toothbrush. Say tambal ompan mansakit tayo. Odino saray maintenance ya iinumen tayo. No nayari ingen, akalista irayan amin.

Iparaan tayo iraya aliwa labat lapud nakaukolan tayo, no ingen pian no antokaman so nagawa ya onsabin ag-ilaloan et agtayo kapa-kapa. Sikatayo so READY. Singa, baterya: eveready ya lanang!

Mabetbet ya manmimisa ak ed barangay. Tan uusaren ko ya luluganan et samay ambalangan jeep na parokya. Mabiskeg tan matibay. Atan labat ta ag nanengneng no wala ni so gasolina to o anggapo ta aderal imay fuel gauge to. Balet, pian agkami naupotan na gasolina, pian sigurado, kuan, kakargaan ko na gasolina kada ombiyahe kami. Asanlasus labat (antes na e-vat). Balet no maminsan, agak mangasolina ta say amtak et: dakel ni so gasolina to, tan agni naupot so gasolina.

Mistake! No akin et amtak ya nepeg ya kargaan ya lanang na gasolina imay jeep, et naynay kon nalingwanan. Aminpiga ak lan tinmunda ya nanaupotan na gasolina. Lapud agko asasikasoen. Agko ikabkabiangan so importansya to, kanian agko met ipaparaanan.

Manparaan. Tan asikasoen iray nepeg ya importante ed bilay. Ta agtayo amta no kapigan so isabi na Katawan. Saraya so mensahe na Katawan ed sikatayo ed say Ibanghilyo natan.

Amta tayo la irayan mensahe: Nakaukolan tayo so manparaan pian agtayo nabigbigla ed say isabi na Katawan a singa saramay limaran makalakal ya mamarikit ya angabet ed samay nobyo. Balet, mabetbet ya nalilingwanan tayo yan mensahe na Katawan. Mabetbet ya agtayo as-asikasoen. Mabetbet ya say liknaan tayo et mabayag ni isabi na Katawan. Kanian, anggan nabwas o naani la so panparaan tayo. Aliwan natan.

Kada walay narengelen tayo ya naandi lad bilay, say kuan tayo ya mabetbet: “No oras tayo la, anggapo la so nagawaan tayo!” Tua. Kanian, sipaparaan tayo komon ya lanang ed sayan isabi ya oras. Panon? 

No bilbilang et imbaga na anghel ya guardia tayo ya natan la so sampot ya agew ya panbilay tayo. Odino, 30 minutes labat la insan, oras tayo la. Say tepet: sipaparaan tayo la kasin onabet ed say Katawan?

Sirin, pian agtayo makalingwan ed say panagparaan tayo: manbilay ya sayan agew et aliling ton sikato la so sampot ya agew tayon inpabayes na Katawan.

No amta tayo ya, akin et deralen tayo ni yan agew na panbobosol ed arum, pantitila tan panpapasakit ed saray kapara tayo? Akin et aliwan katwaan, panangaro tan panangasi so ibilay? Anggan kapigan ya ibaga tayon onsabi Katawan balet aliwan natan, aliwan nabuas, ta mabayag ni?

Diad sarayan agew, ipanengneng tayo so panangaro tayo ed saray miembro na pamilya tayo. Sikara so mabetbet ya kaiba tayo; sikara so mabetbet met ya napapaulyan ya aroen. Diad sarayan agew, iter tayo so panamerdona tayod arum ya aliling ton sampot tayo laran nanengneng. Mairap ya no onarap tayo ed Katawan kasumpal na sarayan amin ed bilay tayo et wala ni bosol tan pasnok, siblet tan imon ed puso tayo.

"Manalwar kayo sirin, ta ag yo amtay agew odino say oras"

Ontan la komon.

Saturday, October 29, 2011

31st Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Dakerakel a bosis tan arom ni ran narerengel tayo natan diad kaliber-liber tayo. Laut lad saray manlalapud TV tan diad radyo. Sikaraya so maksil; ontan met ed saray nababasa tayo ed saray newspapers. Sarayan narerengel tayo et dakerakel so ibabaga ra. Sikara so duga, sikara so tumboken, sikara so aligen; simbawa no panon so panagbilay.

Balet, aliwan amin ya narerengel tan naneneng-neng tayo et nepeg ya tumboken tan onoren tayo. Onya so ibabaga na Katawan nipaakar ed saray Pariseo ed say Ibanghilyo tayo natan a Simba. Duma so ibabaga tan ibabangat da ed say gagawaen tan panbbibilay da.

Manalwar tayo ed saray narerengel tan naneneng-neng tayo natan. Sarayan bosis so magmamaliw ya oliran para saray anak tan ingen para sikatayo.

Anto rayan bosis ya maksil iran inagew-agew ya narerengel tayo? Diad saray palabas ya nababantayan tayo mabetbet ya say tema so violence. Say laban tan panon so milaban. Tan say sankainumayan ya pakagamor na labay tan getma et pasuotan. No walay ag pitatalusan ed arum, anggapoy wala no onbales so sakey.

Ontan met so tema na sex. Anggapoy wala so miatdol anggan siopa tan anggan kapigan basta labay tan walay liket.

Pian sikatayo met so maliket, kayaman so getmaen. Anggan anto tan anggan panon ya onyaman. Nepeg ya popular so too pian ontan lan maliket. Pian popular so too, nepeg ya mangusar na uson kawes, anggan ompaway lay puseg tan nasibok so eges; ambalingit ya pabango, amputi so ngipen; amta  so oninum, ta bilog ang mundo, amta toy mansongap na sigarilyo. Singa magic, sakey ya pitik, makabatik la ed saray problema depende ed say brand na sigarilyo.

Mas makapataktakot met so narerengel tan nanaimatoman tayo ed say nagagawan national news. Manalwar tayo. No maminsan tetepetan la na saray kabataan tayo: nayari ta la so mansaol, basta agka paerel. Tan no naerel ka, anggapoy wala no mantila ka lamet. Say violence so sarag ya gawaen ed anggan siopa basta say getma et nagamuran. Say pakapanyari tan posisyon na oley so panlingkuran, magmaliw ya dalan pian onyaman.

Saraya so bosis ya narerengel tayo. Manalwar tayo. Aliwan amin ya naneneng-neng et nengnengen; aliwan amin ya narerengel et dengelen; aliwan amin ya gagawaen na arum et tumboken. Ta say tua, anggan ngileb tan anggapoy pakapanyari na sakey a too et nayarian ton nagamuran so liket. Anggan mairap bilay tan anggapod uso et tuan maliket met. Ta lapud, say aro tan kareenan, katunongan tan katwaan, liket tan gayaga so anggapoy pipilien to.

Unong ed si Jesus: saksakey labat so Maistro, say Ama -- Say Dios a Katawan tayo. Tan say bosis na sayan Ama tan Dios tayo et nepeg a sikato so dengelen tayo labat, anggaman sayan bosis et natatabonan na say ingal na tanol na eyag ya narerengel tayod kalibir-libir tayo.

Tan sayan bosis a nanlapud si Jesus so angibangat no panon tayon manlingkur, mangasi, mangaro, mamerdona. Angituro na dalan na kareenan tan dalan na panaglingur. Mangipapaneng-neng ya say silew na katwaan tan katunongan so nepeg ya ibilay tan ag balot erepen tan ag naerep tan naiyamot odiono naderal na antokaman.

Sayan bosis onoren tayo. Bosis ya mangibabagan say dalan na liket tan gayaga et ag naalmo ed kayamanan, pakapanyari tan pisikal ya itsuran nabalang tan ag mabayag lan lamang; bosis nen Jesus ya mangibabagan say pakapanyarin iner ed sikatayo et usaren pian sikatayo so manlingkur ed arum; bosis na Katawan ya mangibabagan say panangaro so ley ya walad kapegleyan na amin irayan ley ya oonoren tayo.

No anto so imbangat nen Jesus, sikato met no panon so inpanbilay to.

Saksakey so Dios tayo. Saksakey so nepeg ya dengelen tayo. Say bosis na Dios, say bilay nen Kristo.

Ontan la komon.

Saturday, October 22, 2011

30th Sunday in Ordinary Time A: Pangasinan Reflection

Tinepet na saray Pariseo ed si Jesus no dinan so manona ed saray ganggan. Nen inmebat si Jesus, aliwan saksakey a ganggan so abitla to, no ingen dwara. Saksakey so kekerewen na saray Pariseo, duara balet so ebat na Katawan: Arom so Katawan a Dios mo ed intiron pusom, diad intiron kamarerwam, tan diad intiron kanunotan mo.' Sikato yay manonan ganggan. Say kumadwa a manonan ganggan kaparpara to: 'Arom so kaparam a too a singa panangarom ed sikan dili.' Diad sayan  ebat na Katawan, labay ton ibaga ed saray Pariseo ya ag sarag ya pansianen so panagaro ed Dios ed say panangaro ed say kaparan too.

Ta lapud saya so gagawaen tan ibibilay na saray Pariseo. Mabetbet ira ed timplo ya mandasal tan mangibagat na nanduroman bagat, pian nipanengneng day panangaro rad Dios balet agda ira asasikasoen so kapara ra balet.

Saya met so mabetbet ya lingo tayo: say amta tayo sarag tayon pansianen so panangaro tayod Dios ed say panangaro tayod kapara tayo. Pian makabaliksan so panangaro tayo tan mas onbolasalas tan maliket so bilay tayo, nepeg ya itdan tayo imano ya pakakalingoan tayo.

Say amta tayo met lanti, say panangarod Dios tan say panangarod karapara ed duaran kiwas tan gagawaen tayo. A singa say panangaro tayod Dios et sakey ya kagagawan nasumpal tayo diad panag-dasal tan panangigalang ed say Dios, tan duma met so kagagawa tayo no aroen tayo so kapara tayon too. Aliwan onya komon. Saksakey so puson walad sikatayo ya nepeg ya mangarod Dios tan mangaraod kapara. Ag niduma so puso tayon mandadasal tan mangidadayew ed Dios tan sansananey a puso mangasikaso, mangaro tan ontutulong ed kapara tayo. Saksakey ya puso itan. Tan sayan puso et sikato ya so walad balang sinansakey ed sikatayo! Sirin no panon tayon mandadasal, ontan met komon so bilay tayo! Tan no panon tayon manbibilay, ontan met so panagdasal tayo. Let us live as we pray, and pray as we live!

Sirin, sayan ganggan na panangaro et sakey ya pankanawnawan akaren so dalan na panangaro. Tan igapo iya diad pangiter na respeto tan panangasikaso iray totoon ansinger ed sikatayo. Laut la ed saray kaiba tayod abong: say miembro na pamilya tayo, saray kakanayon, kakaaro, kaabay insan saray kakaibad trabaho. Wadia tayod sayan simbaan ya manpipikasi. Tan diad panagdasal tayo, naibesngaw tayo so galang tan aro tayod say Dios a Katawan. Kasumpal na sayan misa, agtayo komon ompapaway ed sayan simbaan ya agtayo isipan ed say dili tayo ya itilan tulongan iray kaparan mankakaukolan na tulong. Nunoten iramay mansasakit odino saramay matataken ya mana-alagar na onbisita ed sikara. Wala ra so kakaaro tayon walad kaermenan tan nakaukolan day ligliwa tan paninawa. Kapaway yo wadtan iray kapara tayon anggapoy abong ya liber-liber, saray agagi tayon narasan. Tan manasasakit. Tepeten ed dili no panon iran aroen diad panunolong ed sikara. Kasumpal tayon mandasal tan manpikasi ed Dios, itila sirin ya ipaneng-neng tan iter met so panangaro tayo ed say kapara tayo. Remember: Let us live as we pray! Ontan pa komon. Amen.

Saturday, October 15, 2011

29th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

"Iter yod Impirador so nabebetangay Impirador tan iter yo met ed Dios so nabebetangay Dios." 

Diad sikatayo, naabuloyan la ya sarag to so walay duran citizenship to. Sikato ya man so tatawagen tayon "dual citizenship". Nayari sa may Filipino citizenship et walay American citizenship to. Duara met so passport to; duara met so bibirbiren ton bansa to; duara met so constitution ya totomboken to; nayarin duara met so ngaran to: no diad Pilipinas, Topacio Mamaril. Dimad US: Top Gun, so ngaran to. Dia, Rogelio Dagdag - Roger Moore; Juliana Bayaong, nagmaliw ya Julie Bee!

"Iter yod Impirador so nabebetangay Impirador tan iter yo met ed Dios so nabebetangay Dios."
 
Amin ya Kristiano et walay dual citizenship to. Lapud inyanak tayo ed mundo, sikatayo so citizen na mundo o bansa tayo; unong ed binyag, sikatayo so citizen na Panarian na Dios. Anggaman mandumaan ira, mabetbet ya mantetekepan ira ed saksakey ya too. Balet onya so malinew: walay pansampotan na citizenship tayo ed mundo. No sikatayo so naandi lad sayan bilay, napaso met la so citizenship tayod mundo. Balet, say citizenship tayo ed Panarian na Dios, say mangtatawen ya citizenship tayo et anggapoy anggaan to! Lapud saya, malinlinew no dinan so makabaliksan, makana o mas importante ed bilay tayo. Say citizenship tayod si Kristo tan say Panarian to.

Diad istorya na mundo, dakerakel lan Kristianon sasanto tan martires so angipanengneng ed sikatayo natan ya no sikara so panpileen no anto so tumboken da. No say Impirador o say Dios, andi-duaruan say citizenship dad si Kristo so pinili ra, angaman say bilay da so naandi. Si St. Thomas More, say patron na saray abogado tan politicians, so pinototay ulo nen ari na Englatera lapud say agto pamirbir ed say panag-oley na ari ed say Simbaan na Englatera. Atagey so posision tod gobierno na England nen 16th century. Amta ton sumlang ed say inka-Kristiano to so labay na Ari tan agto inmabuloy ed saya. Nen sikato la so pateyen da inkuanto: "Maong ak ya aripen na Ari, balet, say Dios ni so manunaan ed bilay ko". Pinili to so nabebetangey Dios, tan inter to labat so kanepegan to!

Anto so kabaliksan sirin na say pangiter tayo ed say Dios so na nabebetangay To, tan say Impirador so nabebetangay Impirador?

Nepeg ya manbilay tayo ya maresponsable. Sikatayo so nianak a miembro na sakey a sociedad. Tan say pankamaungan na satan ya sociedad tan saray miembros to nepeg ya sumpalen na saray miembros to odino saray citizens to. Tan nagamoran iya unong ed say ley na katunongan para amin, tan say kaoksoyan na bansa, say panrespeto na dignidad na balang sakey tan saray komunidad na totoo.

Sikatayo met so niyanak ed Simbaan diad binyag. Kabiangan tayo na sayan pamilya na saray mananisia ed Dios. Tooren tayo so panagbilay na say Simbaan, tan suportaan iya ed saray kimey na Simbaan, tan iyagel iya ed saray manederal ed sikato.

Lapud sikatayo so Filipino, tan say bansa tayo et Pilipinas, neneg labat ya manbilay tayon unong ed say Constitution na Bansa tayo, tutumboken so responsibilidad tayo. Iter no anto so kanepegan ed say gobierno unong ed say pangkamungan na amin. Ed saraya balet, agtayo lilingwanan ya anggaman sikatayo so Filipino, sakey ya citizen na bansa tayo, sikatayo so Katolikon Filipino.

Ag komon mansian so inka-Kristiano tayo ed say responsibilidad tayo a sakey ya citizen na bansa tayo. Say peteg et no twan say bansa tan saray ley to et para say pankamaungan na karaklan ag iraya komon onsumlang ed say ganggan na Dios.

Tan no wala ra bilbilang iray pamaakaran na gobierno ya onsumlang ed say ganggan na Dios, lapud sikatayo so citizen na Simbaan, kabiangan na Panarian na Dios, nepeg ya intanduro no anto so kamaungan tan katwaan.

Kanian, ag abuloyan na Simbaan ya deralen na gobieno so pamilya, tan say ag-pangilaban na  bilay na say ogaw ed eges na ina, diad ngaran na economic progress.

Ag met nayarin sikatayo so Kristiano no Simba, balet no Lunes ya anggad Sabado, diad trabaho tayo, et aliwa tayon Kristiano – ya sarag tayo lan mantakew, mantila.

Ag met nayari ya Kristiano tayo diad dalem na Simbaan, balet anggapoy pibabali tayod say ganggan na Dios tan say Simbaan ed paway na simbaan. Ag nayarin ibaga ed dili: Filipino ak, balet aliwa ak ya Filipinon Katoliko ed trabaho tan responsibilidad.

Komon agtayo pansianen so bilay tayo ed say Dios; say panananisa tayo ed diad trabaho tayo; say personal ya bilay tan say bilay tayod say Simbaan.

"Iter yod Impirador so nabebetangay Impirador tan iter yo met ed Dios so nabebetangay Dios."  Ta say twa, amin et para say Dios, tan amin et kayaryan to. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, October 08, 2011

28th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflectioin

Diad sa Ibanghilyo tayo nangelan tayo so sakey ya imbitasyon. Imbitasyon na ari ed say totoo para say baleg ya ponsia na kasal na anak to! Say baleg ya ponsia diad biblia et nipaakar ed say ponsia o bankete na say Manangilaban. Tan sayan ponsia et nidumaduma. Lapud say Manangilaban so nanparaan, unong ed si Propita Isaias:sankananaman iray kakanen tan sankaabigan iray alak ya isaklang. Diad saya bigla ton ekalen so lorem na ermen a manatarung ed amin da ray bansa. Deralen ra Katawan a Dios ed ando lan ando so patey!" Daid sayan ponsia, manlepwa so kakanen tan say iinomen. Iter na Dios so panangasi tan panangaro to. Lapud dakerakel so akaparaan, diad sayan ponsia, anggapoy nakaukolan na siopaman ya onlan miaakan diad. Kanian, pirpirawat na saray Totooy Dios iyan ponsia! Tatawagen da ingen iyan ponsia a "Bankete/Ponsia na Bilay!" A Banquet of Life! Lapud inpropisia nen Isaias: diad sayan ponsia say Dios a Katawan et deralen to ed ando lan ando so patey!

Walay imbitasyon na Dios para sikatayo a mikasakey ed sayan ponsia. Sayan ponsia a panlalapwan na grasya tan bendision na Dios. Imbitasayon na Dios ya awaten irayan bendision ed bilay tayo: kareenan, pankakasakey, panangaro, panangasi, ligliwa tan liket, say inawan pirpirawat tayo. Tan walad sikatayo irayan amin no tooren tan awaten iyan imbitasayon na Dios.

Say makapaermen balet, diad istorya na Katawan, et saramay naimbitaan et agda inawat. Walay rason da. Walay arum ya plano ra. Walay sengegan no akin et agda inawat iyan imbitasyon. Lapud wala la so plano ra, agda la labay ya salatan iya pian labat makaonla ra ed say imbistasyon na ari.

Say Dios so manatawag ed sikatayo ya mikasakey ed sayan agnasabsabaan tan manlepwan grasyan tan bendision a manlalapud say panangasi tan kabonlokan na Dios. Pian nagamuran tayo iraya, nepeg ya salatan so dilin plano tayo, tan tumboken so plano na Dios.

Walay pigaran panatawag na Katawan ed sikatayo pian salatan tayo so dilin plano tayo tan tumboken so plano na Dios ed bilay tayo:

Unaan, no aboloyan na Dios iray kairapan o tragedies ed bilay tayo. No bilbilang et agkayo naawat ed say trabahon pirpirawat yo, odino agkayo akalay working visa pian makapankimey ed abroad, kekerewen na Katawan ya salatan so plano yo. Sakey yan imbitasyon pian natumbok so Katawan, mikasakey  ed si Jesus ed krus, nakaiba so Katawan diad ponsia na kiolid bilay.

Kumadwa, no magmamaliw lan mairap ya ibilay so inka-Kristiano tayo ed kapegleyan na kaugsan na mundo. No ilaban so kanepegan na bilay na saray ogogaw ya walad eges na ina ra; no ilaban so panangasikaso na kalikasan, iyagel so katwaan, labanan so sugal, droga tan arum ni ran illegal ya kagagawa. Kekerewen na Dios ed sikatayo ya salatan so plano tayo para say Panarian na Dios. Pian ontan et mantalongaring so kamaongan. Tan lapud saya, mikasakey tayo ed say ponsia na katunongan tan kareenan a manlalapud say Katawan!

Diad sayan simba, walay imbitasyon na Dios ed sikatayo. Benegan tayo ya kasi ya diad dakerakel ya rason tan plano tayo odino dengelen tan awaten tayo yan imbitasyon diad say pansalat na plano tayo diad say plano na Dios para sikatayo. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, October 01, 2011

27th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Diad say Ibanghilyo tayo, nangelan tayo so sakey ya tanamanan. Say graden et aasikasoen itan na hardineropian ontan et no taneman na nanduroman kiew, et saraya so manbunga na dakerakel. Pian marakep tan mataba yan dalin, nakaukolan to so dakel ya sinag na agew, say danum, malinis ya kaliber-liber. Saya et protektaan met ed saray ayep. Kanian, aalaren iya pian safe tan secure ed saray nanduroman kaatapan. Sayan dalin tan tanamanan et kayaryan na samay amo. Inpakimey to labat ed saray kasamak to. Pian walay met so pakalmoan da na panbilay da.

Aliling toy sayan tanamanan et say mundo, aliling to met so dili tayo. Kayaryan na Dios irayan amin. Inter na Dios so panangasikaso ed mundo, ontan met ed sikatayon amin ed sikatayo labat. Inpabayes labat iraya na Katawan pian pabolaslasen. Asikasoen ya pabonaen. No inter na amin na Dios para samay tanamanan, ontan met say Dios inter ton amin iray nakaukolan tayo: say bilay,talento, opportunities, pamilya, pananisia, sakramento, kakabatan, konsiensia, tan say panangantabay na Simbaan. Tan amin iray agay lay abig ya nanaawat tayo. Anggapo so agtayo nibagan nakaukolan tan mararakep ira para sikatayo ya ag nanlapo ed say Dios a Katawan.

Diad istorya na Katawan, walay makapaermen ya agawa. Kinaryan na saray kasamak so tanamanan na amo ra, pinairap tan pinatey da ingen so anak to kasumpal ya aalaen la na amo so betang to ed say bunga na dalin to. Tan sarayan kasamak, inabuso da so kayamanan na amo ra.

Say mundo inter na Dios ed sikatayon asikasoen. Balet, diad panagbilay tayo, kinayaryan tayo iraya, tan gingawa tayo so labalabay tayon gawaen ed sarayan inpabayes na Katawan ed sikatayo.

No tepeten la na Katawan ed sikatayo no anto so gagawaen tayo ed saraya, no tepeten na Dios,”Kawalaan na saray impabayes kod sikayo?” Anto so niebat tayo?

Kawalaan da laray palendey ya apanaoy kiew? Kawalaan daray aralem ya ilog? Kawalaan daray mareen tan mabibilabilay ya ilog? Akin et dederalen tayo so ilog ed kakakotkot tayo na graba tan bato-bato?

Akin et basura lawarin amin so walad kaliber-iber tayo? Akin et naekatan laray ilog tayo? Ambanget tan andeket, aliwan mareret? Akin et kalbo laray palandey? Akin et dakerakel so krimen la? Akin et imbes na katwaan, tan katunongan so walad uley, tilaan tan katiwarian so naibabangat tayo ed sray anak tayo? Akin et apanoy droga so lansangan? Illegal ya kagagawa? Takewan tan bosolan? Kawalaan da ray anak yon nepeg ya manaaral, mabiskeg, walay panaayaman?

Nalilingwanan tayo ya sikatayo labat so kasamak na Dios a Katawan ed sayan mundo. Inpabayes iyan mundo na Dios et sikatay. Agtayo kayaryan iya ya anggan anto ed nayarian tan sarag tayon gawaen. Say Dios so akankayaryan iyan amin. Kasamak tayo labat. Tan lapud kasamak tayo labat na Katawan, anapen na Katawan ed sikatayo so bunga na say inpanasikaso tayo ed sayan mundo tan sayan bilay tayo.

Say amta tayo kayaryan tayon amin iya. Tan kayaryan tayo ni ra so ontumbok ya panaon. Diad inkaagom na too ed pakapanyari tan kayamanan, kinayaryan to lan amin. Dederalen tayo la so mundo. Dederalen tayo ni bilay tayo. Pati saray manuntumbok ed sikatayo.

Agagik ira, baleg so talek na Dios ed sikatayo ya sumpalen tayo ray ganggan to. Ya asikasoen tayo rayan inpabayes tod sikatayo. Mapsiensia ni ed sikatayo anggaman nalilingwanan tayo so tuan kiapapasen tayo. Mangibabaki na dakerakel iran propita tan mensahen ed sikatayo. Bagyo. Delap. Giyera. Mensahe na Dios ed sikatayo ya no agtayo la apigeren so bilay na sayan mundon inpabayes na Dios ed sikatayo, singilen to itayo diad sampot lan lamang.

Iter tayo komon so bungay katwaan, kareenan tan katunongan. Abig na laman. Pankakasakey. Ta saraya labat so anapen na Katawan ed sikatayo ran kasamak to.

Ontan la komon.

Saturday, September 24, 2011

26th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Diad kumpisar, say kasalanan ya ag natitilak, tan kasalanan ya manunaan ya ibabaga ed pari et say panag-tila. Tan ingen, mabetbet ya ibabaga antes ya ikumpisar iyan kasalanan so onya, "Agko naiwasan so mantila", "Ta too ak met labat, Father, kanian mantitila ak." "Matilak ak balet white lies labat ira, Father."

Siopad saramay duaran anak so anumpal ed linaway ama ra?" tepet nen Jesus. Tepet ya nen Jesus ed saray Pariseo nipaakar ed saymay istorya Da nipaakar ed dwaran sanaagi ya imbaki na ama ra. Andi , kuay sakey, Balet nanbabawi tan, tinoor to lan lamang so ama to. On, kuay yogtan, balet diad sampet agto lan lamang tinoor so ama to.

Akin et say Pilipinas ya sakey ya bibirbiren ya Catholic country et pasen ya agay lay irap to? Tan say manunaan ya rason et say corruption odino say panagtakew na saray walad poder na bansa ed say kaban na totoo? Akin et no 85% so Katolikon Filipino et siansia nin dakerakel so pateyan, takewan, saolan?

Akin et no semana santa, seksekan so simbaan, tan dakerakel so mililibot, agmet ni balet naandi so kolkolan ed kapegleyan tayo? Akin et sinimba-simba ya papasimbaloen tayo so pananisia tayo diad panagdasal tayo na "Manisia ak" tan diad panag-komunyon tayo et siansia nin walan-wala ni so bosol tan pasnok, imon tan agom ed sikatayo?

Akin kasi? Say ebat: singa tayo may yogtan ya anak ed say istorya na Katawan: "On," kuan tayo, balet say tway-twa, anggapo so getma tayon tooren so imbaga tayo. Aliling toy ibabaga tayo ed say Katawan: "On, Katoliko ak. On, Katawan, manisia ak ed say bangat tan natatalusan ko so panangaro ya imbilay yo. On, kuan tayo ed say Dios ed say inkabonlok ya panagbilay, generous living and grateful sharing." Balet, say imbalikas na pananisia tayo et niduma ed panagbilay tayo. Sayan mabetbet ya gagawaen tayo et sarag tayon tawagen a sakey ya bilay ya matila!

Ta say tila et sakey ya kasalanan lapud samay ibabaga tayo et sumlang ed say gagawaen odino agtayo gagawaen. Say tila et iyaarawi to itayo ed integridad.

Matila tayo no "peace be with you", kuan tayon katekep ya maminpigan tanger, balet walay plano tayon ombales ed samay kabosol tayo. Matila tayo no "Katawan, mangasi ka", kuan tayon mamitlo ya katekep lamet so pekpek ed pagew no akalitdem ya ingagala, telek tayon ingagala ed saray onkekerew na panangasi ed sikatayo.

Tan baleg ya tila, no "Amen", kuan tayon akoen so Katawan ed komunyon et agtayo met balet bibirbiren so kiwawala na Dios ed arum.

But the Lord is merciful! He is a God of many chances! Anggaman nantila may pangolowan, diad sampot sikato so nanbabawi. Abirbir to so kasalanan to -- tan tinoor to so ganggan na ama to.

Mapangasi tan maaro so Katawan. Say importante ed say Katawan, anggaman diad gapo sikatayo so onaarawi ed Sikato, nabirbir tayo so kakulangan tayo, say kasalanan tayo tan sikatayo so ompawil ed sayakop na panangasi Da. Iter na Dios komon so kabiskegan na linawa ed sikatayo pian matoor tayon tomboken so ganggan na Dios ed bilay tayo, tan walad sikatayo so mapaabeban panagbabawi ed saray panagbilay tayo ed katilaan. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, September 17, 2011

25th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Diad sayan istorya nen Jesus, si Jesus man so akankayaryan na ubasan. Sikato so anawag na totoon mankimey ed ubasan to. Aminpiga ya linmad baley ya anawag ya mankimey para sikato. Tan akipaknaan ed sikara nipaakar met ed say awaten da: unong ed say kanepegan ya awaten da ed sakey agew.

Nen asabi so ngarem, inter to la so sweldo ra. Baleg ya gulo so agawa. Saramay nanlapud kabwasan lan nankimey et anggapoy pidumaan dad sweldo ya naawat na saramay sakey oras labat iran nankimey! “Unfair!” “Aliwan matonong!”  kwan da.

Say ebat na samay akan-ubasana: “Mairap kasi so linawam lapud kamaungan ko?”

Mairap ya talosan so Dios. Say panagnunot na too, aliwan singa panagnunot na too.

Unaan, say Dios agto amta so manbilang! Say too et expert ed panag-bilang. Bibilangen to no duga, masulok o kulang so nanaawat to. Balet say Dios agto bibilangen so iiter to. Aliwan say kanepegan labat so iter na Dios et sikatayo. No ingen saya et sobsobra! Mabonlok so Dios. Lapud, bilang lan bilang so too, anggaman ag nasabsabaan la so nanaawat to, kulang ni ya siansia. Diad kabibilang to, natatakot ya ampan naupotan ya lanang!

Kumadwa, say Dios anggapo so relo to! Say amta na Dios labat et no kapigan so sankarakapen ya pangiter to na nakaukolan tayo. No atrasado tayo, aliwan impotante ed say Dios (ta panon ton amta ya atrasado tayo ta anggapo so relo to); say importante et sipaparaan tayo lan awaten so panangasi to. Ogaw tayo man o mataken. Sinmabi na kabwasan odino sakey oras labat la, iiter na Dios so panangasi tod sikatayo. Itila labat ya onkerew ed saya!

Kumatlo, say Dios aderal so simbangan to! Anggaman asukat tan sinimbang itayo la na Katawan et akulangan tayo, say Dios so mamano na kakulangan tayo. Say dala nen Kriston Anak na Dios so mamabalanse na simbangan. Diad sampot, say aanapen na toon hustisia et panangasi so iiter na Katawan. Wala tayo ni ed panaon na panangasi na Katawan. Tan sayan pananagasi et ag sisimbangen na Katawan. Anggapoy kasalanan ya mas ambelat nen say panangasi to. Say amtak balet, diad sampot na panaon, naapiger na Katawan iyan simbangan. Tan say hustisia o katonongan to la so naawat tayon amin ed sayan sampot na panaon.

Jesus Christ is extraordinarily Generous. His Mercy is unfathomable. His Love is for all!

Say twa, agtayo kanepegan irayan iiter na Dios ed sikatayo. Anggad natan anggapo ni relo na Katawan, anggapo ni calculator da, aderal ni simbangan da, akin kasi? Ta lapud Jesus Christ is extraordinarily Generous. His Mercy is unfathomable. His Love is for all! Inaro itayo na Dios. Mabonlok so Dios. Agnasabsabaan so panangasi to.

Agtayo la komon bilang abilang, simbang-simbang nipaakar ed say panangasi tan say kinabonlok na Dios. Ta say twa lamet, anggapo so simbangan o calculator so makakwenta na panangasi tan iiter na Dios ed sikatayo. Misalamat tayo labat. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, September 10, 2011

24th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Sinmingger si Pedro ed kinen Jesus tan tinepet to, "Katawan, mamimpigan pirdonaen koy agik ed pankasalanan tod siak? Mamimpito?" Para saray Judio nen panaon nen Jesus, no say agim et amitlo lan nankasalanan ed sika, sarag to lan agmo la perdonaen ed kumapat ya pankasalanan tod sika. Unong ya ed say libro nen Propita Amos, 1.3. Kanian, nen si Pedro so linmad si Jesus ta imbaga ton sipaparaan ya mamerdona ed say agi ton akapankasalanan ed sikato, manlalasatog ingen si Pedro. Aliwan mamitlo labat, kuanto. Dinoble to ni: Maminpito!

Say ebat na Katawan ed sikato, balet: Inmebat si Jesus, "Andi! Aliwan mamimpito labat, no ag ingen mamimpiton pitomplo." Anto ya so kabaliksan yan imbaga na Katawan? Anggad sikatayo so napapasakitan, alliwan bales, aliwan bosol, aliwan say ibawi tan say kaugsan ed samay akapankasalanan ed sikatayo, no ingen say PANANGASI tan say PANAMERDONA.

Imbaga iya na Katawan lapud labay ton ipakabat no siopa so Dios a Katawan tayo. Ya say Dios et Dios Panangasi mismo. Say arum a ngaran na Dios ed Panangasi. Tan say panangasi na Dios unong ed say panamerdona tod sikatayo ran makasalanan et limitless, unfathomable. Diad dasal tayo kada alas tres ed ngarem ed Divine Mercy, onya so imbangat na Katawan ed si Santa Faustina: "You died Jesus but the source of life flowed out for souls, and the OCEAN of Mercy covered the whole world...!"

Ocean of Mercy. Dayat na Panangasi! Akin et saya so inusar na Katawan pian na-describe to so panangasi tod say mundo? Dwaran tepet, labat. Unaan, siopa ed sikatayo diad so nilegep to la so dayat, tan tokor to so sankaraleman ya pasen na dayat ed mundo? Ebat: anggapo ni. Tan agtayo siguro nasarag, anggan manusar tayo na sanka-sophisticated la ya makina: agtayo nasarag ya sukat so dayat. Kumadwa, siopa ed sikatayo so makaupot na danum na dayat? Ebat: anggapo so makasarag ya paekaten to so danum na dayat.

Ed saraya sirin, dwara so naibaga tayo ed say dayat: agtayo natukor, tan agtayo sarag ya naupot. Say panangasi na Dios et singa dayat. It is an Ocean of Mercy! Unaan, ag met natukor so panangasi na Dios. Kumadwa, agmet naupot so panangasi na Dios para say intiron mundo. Kanian, sirin, lapud say Dios et mapangasi tan agnaupot tan natokor iyan panangasi, say Dios et andi saew met ya mamerdona ed sikatayo. Ontan la so panangasi na Dios ed sikatayo.

Say dasal ya "Ama mi.." so imbangat na Katawan ed sikatayo. Diad sayan dasal kekerewen tayon pirdonaen itayo na Katawan ed saray kasalanan tayo unong ed say panamerdona tayo ed saray kasalanan na saray arum ed sikatayo. Sirin, no say Dios et sipaparaan ya lawas ya kasian to itayo, ontan met sirin ya sipaparaan tayon mangasi ed arum. No makakaawat tayo na panangasi ed Dios, sirin agtayo isisiblet iyan panangasin iter ed arum. No anggapo so panangasin nanaawat tayo ed Dios, walay rason ya agtayo met mangasi ed arum.

Misalamat tayo ta say Dios et inararo to itayo. Misalamat tayo ta ag itayo papaolyan na Katwan. Misalamat tayo ya pipirdonaen itayo na Katawan, malepwa so bendision to, natatalusan to itayo, wadman ya lanang no nakaukolan tayo. In other words, mapangasi so Katawan ed sikatayo anggaman agtayo kanepegan tan makanan naaawat iya. No anto sirin so nanaawat tayon panangasi, ontan met a panangasi so iter tayo ed arum tan say amin, anggapo saew, anggapoy anggaan. Onatan pa komon. Amen.

Friday, September 02, 2011

23rd Sunday (A): Pangasinan Reflection

"No mankasalanan ed sika so agim, lakad sikato tan tawag moy imano to". Diad sayan inbangat na Katawan ed saray disipulo to, wala ray pigaran labay na Katawan ya ipaamta ed sikara: Unaan, say realidad na kasalanan. Say kasalanan so mauges ya gaway too ya sumlang ed linawa na Dios. Say kasalanan et mauges para say nankasalanan tan para say enteron kumonidad.Say kasalanan lapud saya et maoges so manbunga met na maoges. Kudadwa, anggapoy kasalanan ya say naapektuan labat et samay nankasalanan. Kada kasalanan, naapektuan met so enteron komunidad. Kada tila, kada takew o ayew, aliwa labat ya makaderal ed say nankasalanan no ingen, naderal met so komunidad. Kumatlo, say kasalanan et singa apoy ya onggapo onliub ed sakey. No saya et paolyan, tan abuloyan ya onlamot et sakey a too, saya so onkayat ya makaderal ed enteron komunidad. Alilling toy sakey ya panag-ayew. No saya et papaolyan ed bibil na sakey ya too, diad ibabayag, manbunga ya ed arum. Manbunga na panag-ayew met, manbunga na bosol ed arum lapud saray napapasakitan ed saray ayew, manbungan na kaermenan ed say komunidad.

Balet sarag tan nayarian tayon naerap ya apoy na kasalanan Diad panangasi nen Kristo, naitdan tayo na pankanawnawa ya manbabawi tan ompawil ed say kaoksoyan tan kamaungan a panagbilay. Ta say katwaan, ag labay na Dios ya anggan sakey ed sikatayo ran pinalsa to et nabalang tan ompatey ed kasalanan. Kanian, saya so inkuan na Katawan ed sikatayo a abasa ed say ibanghilyo natan: "No mankasalanan ed sika so agim, lakad sikato tan tawag moy imano to". 

Pian napatunda so ikayat na kasalanan, tan napatunda so maoges ya bunga na say kasalanan ed komunidad, nepeg ya birbiren ya walay kaugsan tan kasalanan ya nanaimatonan tan naneneng-neng. Amta tayo ya walay maoges tan wala so maong. Arawian so maoges tan gawaen so kamaungan. Say maoges so makaderal. Kanian, walad sikatayo so responsibilidad unong ed say inter na Katawan ed sikatayo ya biskeg tan bilay ya labanan so kaugsan. No wala sirin so kaugsan ya nanaimatonan, ag nepeg ya paolyan iya. Ag nepeg ya sikatayo so manbulag-bulaga, mantelektelekan tan manemel-emelan ed arap na kaugsan.


Nen apalabas ya bagyo, ontan lay pigaran abong tan dalin kaiba la so pigaran metros ya irrigation canals so aderal. Sayan irrigation ed seserbian to so  pitoran barangay. Akin et ontan lan ag-napolpoltot iyan nagagawa ed Binday? Walay sengegan sirin ya ag-napolpoltot ya nagagawa diman tan ag-nanaapiger. Nen 2009 agawa la ya, tan say kuay karaklan ed saman, lapud say masyado tan baleg ya panag-quarry ed saraman ya pasen. 2011 la. Parehon-pareho so agawa lamet. Agta abitla la nen saman so baleg ya sengeg no akin nagagawa ya? Anggan kapigan naitday solusyon iya? Anggan naekal ed mapa so pigaran papageyan, aggan naupot so abong tan dalin diman? Anggan naandi ed mundo iraya?

Saya so ibabaga na Katawan: "No mankasalanan ed sika so agim, lakad sikato tan tawag moy imano to" Agtayo sirin onbabarong o onsiodot no walay mangipapanunot ed sikatayo no anto so maong tan makapoy ed bilay tayo. Agtayo nepeg ya ibagan ag ira mibabali. Ta say getma na sakey ya tuan Kristiano ya mangawa na onya et para say pangilaban tan pangi-arawi ed sikatayo ed saray makaderal ya panag-nunot tan kagagawa.  Sirin, say kerew na na Simbaan para sikatayo: Nepeg ya ondengel tayo met. Lukasan so aka-kapot ya puso tayo. Dengelen so ibabaga na Simbaan nipaakar ed say maong ya kiwas tan panag-bilay tayo. Tan walad sikatayo sirin so tooren iraya.

Onta met diad saray kakaaro tan saray asingger ed sikatayo. No malinlinew ya sikara so walad kaugsan tan nanaimatonan tayo iraya, nepeg ya tawagen so imano ra. Failure to do so is accepting the evil in our lives. Diad agtayo pangawa ed saya, aabuloyan tayon onkayat so kaugsan, aabuloyan tayon onbiskeg so kaugsan, aabuloyan tayo deralen so komunidad tayo. No sikatayo met so atawag na imano ed say mauges ya gagawaen tayo, komon, walay panag-paabeba tayon awaten iya, birbiren ya sikatayo so nakasalanan, tan diad panangasi na Dios, manbabawi tan benegan iya. Arapen natan so Katawan tan say kamaungan to. Diad saya, say panarian na Dios so onkayat tan onbiskeg ed kapegleyan tayo. Ontan pa komon. Amen.

Sunday, August 28, 2011

22nd Sunday (A): Pangasinan Reflection

Si Jeremias so sakey a propitan tinawag na Dios ed panaon na kaugsan diad Israel. Ed saraman ya panaon, saray totooy Dios so unaarawi la rad Katawan. Kanian, imbaki na Dios si Jeremias ed Jerusalem. Imbaga toy salitay Dios ed sikara. Balet imbes na maliket dan inawat so ibabaga nen Jeremias, diman da pinairap, “niludlurey tan inelek-elekan da” ya anggad si Jeremias so manakis ed kairapan to. “Agko la nayarian, Katawan!” kuan nen Jeremias. “ Masyado layan kairapan. Agko la nayarian.”

Pamilyar yan liliknaen nen Jeremias para sikatayo.
Siopa ed sikatayo so agto ni akalikna na problema, sakit, kairapan ed bilay to? Siopa ed sikatayo so andi nin balot nanpaga? Nanaburido? Nanairapan ed nantutumboken a problema na bilay? Ya asabi-sabi panaon ya inkuan tayo ed say Katawan: “Masyado lay irap ko! Agko la nayarian!” Insan tayo tepeten ed say Dios ya onkekerew na paliwawa: “Akin et siak ni, Katawan?”

Akin et siak ni Katawan so mansasakit? Akin et siak ni ni maniirap ed sarayan agnasumsumpal a problema? Akin et aliwan samay kaabay mi? Akin et aliwan samay kabosol ko? AKIN ET SIAK NI?

Anto so kabaliksan to yan tepet?

No say kuan tayo ed say Katawan: Akin Katawan, siak ni? Aliling toy kekerewen tayo ed say Katawan ya agtayo kanepegan ya mansakit! Agtayo kanepegan so manproblema! Agtayo kanepegan so walad kairapan. Say ilalo tayo ya lanang: say bilay ya walad inawa tan ligliwa! Tan saya ingen so pirpirawat tayo ya lanang.

Ta say bilay na too et nantekepan na ligliwa, inawa, liket tan kairapan. Nen sikatayo so niyanak, tampol ya sikatayo so inmakis pian makasongap tayo na dagem pian sikatayo so nabilay! Onya so bilay tayo: natekepen so irap tan ligliwa, akis tan imis.

Mainomay ya natalusan so ligliwa tan inawa na bilay. Mainomay tayon naibaga ya tanday panangaro na Dios ed sikatayo iraya. Balet say irap tan krus ed bilay? Panangaro na Dios ni raya kasi?
Anggapo so awit kon malinew ya pangipatalus so kabaliksan na saray kairapan na bilay tayo. Balet, wala labat so naistoryak tan lapud saya, nabirbir tayo ya sarayan kairapan et walay kabaliksan to ed say pikakasakey tayo ed say Dios a Katawan.

Si Pope John Paul II nen sikato so apili ya magmaliw a Santo Papa nen 1978 et apanopanoy kabiskegan. Singa ag balot mansakit. Aktibo a pisikal a too! Balet abalang iyan amin nen 1981 nen sikato so pinaltog da. Nanlapud saman ya anggad inpatey nen Pope John Paul II ed sayan taon -- duamplo tan apat a taon, si John Paul II so nanirap ya maong. Nanengneng tayo ya nen 1981, ontan lad matek tan maksil tan malongob so panagsalita to. Nen sikato so inatey, agla natalusan so bosis da, abokot la tan mangiwgiw la. Ontan lan baleg so inpanirap na sayan Santo Papa tayo. Balet, diad kapegleyan na kairapan to, diman met alikna, abirbir tan aneng-neng so inkasanto to! Tan say kuan na dakerakel: lapud say kabaleg tan kabelat na inpanirap to, ontan la so inbiskeg na inkasanto!

Akin? Agtayon balot nangel ed si John Paull II so salitan: Akin et siak ni Katawan? Sayan Santo Papa met so tinawag a “Mercy Pope” lapud diad kapegleyan na kairapan to, diman to met inter so balbaleg a talek to ed say Panangasi na Katawan. Diad kairapan to, nalmo to so dalan ya mamaarap ed masanton panagbilay!

Sirin, diad kapegleyan na sarayan kairapan tan sakit tayo, say pikasi tayo aliwan say naekal ya amin so problema tayo, ta ag balot nasumpal itan ya kerew, no ingen say kerew tayo et say ibiskeg na panmatalek tayo ed say Panangasi na Katawan. Tan diad sayan panmamatalek tayo ed say Katawan, onaasinger tayo ed sikatayo. Diad satan ya iaasinger tayod Katawan, say kasantosan a manlalapud Dios so onbulaslas ed sikatayo. Tan anggan antoy onsabi, walay inawan naiter na Katawan ed sikatayo. Agtayo manbobokbokor. Kaiba tayo so Sankasantosan tan Sankamapangasian a Dios.
Itilan manmatalek ed say Panangasi to. Ontan la komon.

Saturday, August 20, 2011

21st Sunday in Ordinary Time (A): Pangasinan Reflection

Say ebat nen Pedro ed samay tepet nen Jesus: Siopa ak ed para sikayo? makabaliksan ed si Pedro tan saray kapara ton disipulo nen Jesus. Sikato so sentro na say pananisia nen Pedro ed si Jesus.

Si Jesus so Kristo, Anak na Dios!

Say salitan “Kristo” so salitay Griego ya say kabaliksan to ed Hebrew et “Messias” odino samay alagden na saray Judio ya apilin Manangilaban! Kanian nen inbalikas nen Pedro a si Jesus et sikato so Kristo, say Messiah, bibirbiren to ya si Jesus et Dios, tan sikato so alagdan da lan abayag ya Manangialaban.

Tan lapud sikatayo so sakey a disipulo nen Jesus a Kristo ontan met so pananisia tayo nipaakar ed si Jesus. Sikato so Kristo tayo, say saksakey a Manangilaban tayo, saksakey a Katawan tayo!
Kasumpal ya inbalikas yan pananisia nen Pedro ed si Jesus, anggaman dakel ni kakulangan nen Pedro, ya singa bilbilang et inkaindan ton amitlo, diad sampot, anggapo lay arum ya tinumbok to ya anggad patey, tan anggapo lay arum ya binirbir ton manangilaban to no ingen et si Jesus labat.

Kanian, no bibirbiren tayo ya si Jesus so Kristo ya Anak na Dios, sikato labat, anggapo lay arum, so anapen tayon sirin a Manangilaban tayo. Diad irap tan gonigon tayo, diad saray dakerakel ya pirpirawat, diad anapen tayon aliguas tan kareenan na bilay tayo, anggapo lay arum ya nakaukolan tayo no ag ingen et si Jesus a Kristo, say Manangilaban tayo.

Ilaban to itayo ed saray kairapan tayo; ilaban to itayo ed saray sakit tayo; ilaban to itayo ed saray bakal, tan guloy mundon nanaimatonan tayo; ilaban to itayo ed amin ya kaugsan ya walad kaliber-liber tayo; ilaban to itayo ed anton kasalanan ya walad sikatayo tan diad bilay tayo!

Walay sakey ya Drugstore ya say naynay ton ibabaga: "Nakasisiguro gamot ay laging bago!" Ibabalikas ton SIGURADO ya say tambal da et balon amin. Ontan met ya tua so anapen tayo, say PAKASIGURADOAN tayo. Sigurista tayon amin.

Say tua ontan met komon so pananisia tayo ed si Jesus! Diad si Jesus, akasiguro tayo ed amin. Anggapoy kakanaan na saray anting-anting tayo; anggapoy kabaliksan na swerten numero; say ibabagay horoscope; anggapo so maong tan makapoy ya agew. Anggapoy pakapanyari na andeket ya pusa, polka dots ya kawes, no ikumpara irayan say amta tayon mangilaban tan mangiter na “swerte” ed sikatayo ed si Jesus a bokor to so Kristo tan Manangilaban tayo!

Kanian, no anapen tayo so sigurado, dia tayo la ed si Kristo, ya Anak na Dios ya Manangilaban tayo. Ontan la komon.

Saturday, August 13, 2011

20th Sunday in Ordinary Time (A): Pangasinan Reflection

"Mabisbiskeg so pananisiam! Nagaway kekerewen mo."

Say Ibanghilyo tayo nipaakar ed say sakey ya biin taga Canaan onkekerew na panangasi ed say Katawan lapud samay anak to so mansasakit. Anggaman, diad gapu ag inasikaso na saray apostol na Katawan, tan say Katawan mismo, sayan bii, ag tinmonda ya maneyag ya manpipikasi ed say Katawan. Diad sampot, say pikakasi so dinengel na Katawan. "Mabisbiskeg so pananisiam! Nagaway kekerewen mo”, inkuay Katawan ed sikato.

Agay lay palar to yan bii, kuantayo. Say pikakasi to so dinengel na Katawan. Akin et siak, ey? tepet tayo ya mabetbet. Akin et saray pikakasi tayo et ag iraya lanang ya nanaawat tayo? Aliwan tampol no maminsan, a singa samay bii ed ibanghilyo?

Lapud kasi aliwa tayo maaro ya maong, odino aliwa tayon mapaabeba, odino melmelag so pananisia tayo?

No maminsan, saraya so rason. Odino, no maminsan onaasingger tayo ed say Katawan tan ialiling tayon singa griepo so Dios: no labay tayon walay danum, ilukas labat so griepo, tan tampol ya walay danum ya onagos. Anggan anton panaon, anggan anton rason, anggan anton kipapasen.

Balet, no maminsan et ilukas tayo so griepo tan anggapo so danum ya pinmaway, manpasnok tayo. Maningongot tayo. Tan say kuan tayo ya man-complain: manbabayar ak met? odino, inpeyes ko met?

Kanian, say amta tayo no mandasal tayo na Ave Maria, Ama mi tan ontalikor, mimisa odino man-novena, iter na Dios so exacto ya kekerewen tayo: no antoman, no kapigan, no anton panaon.

No aliwan saman so nagawa, a say twa et mabetbet, naekalan tayo na ilalo. Ombarong tayo ed Dios. Insan, nagonoyan agtayo la mandasal. Mananap la na arum ya piolopan.

Balet, andi komon.

Ta say twa, say Dios eebatan ton balang sinansakey so pikakasi tayo, lapud sikato so twan maaron Ama. Aman mabonlok, aliwan masiblet. Aman say pankamungan na anak to so walad puso to ya lanang.

Tan onya so ebat na Dios ed amin ya pikakasi tayo: Onebat na tampol ya ON ed dasal tayo. Odino, aliwa nin natan, manalagar kan apanoy ilalo. Tan, andi ed satay kerew mo balet walay mas maong ya iter kod sika. Ta say Dios amta to no anto so nakaukolan tayo tan say pankamongan tayo.

No agtayo naawat ya tampol odino agtayo naawat so pikakasi tayo, ag labay ton ibaga ya say Dios et agto dedengelen so dasal tayo. Say labay ton ibaga et walay plano na Dios ya iter ed sikatayo ya mas maong nen samay kekerewen tayo.

Ta say Dios et aliwan singa griepo, no ingen sakey ya makabat, maaro tan mapangasin Ama. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, August 06, 2011

19th Sunday in Ordinary Time (A): Pangasinan Reflection

Wala ra so panaon ya asabid bilay tayo nen sikatayo so walad abebeba ya kipapasen, lapud kairapan, kaermenan, a singa anggapo la so nagawaan, anggapo la so ilalo, tan sipaparaan tayo lan “man-surrender”. Diad sarayan kipapasen, naalmo tayo komun so kabiskegan na pananisia tayo a manlalapud say Katawan.

Diad say ibanghilyo tayo, nadngelan tayo no panon a nan-akar so Katawan ed danum, tan no pano ya inkerew met nen Pedro ya manakar met ed danum. “Gala!” kuay Katawan. Balet nen manaakar lad danum si Pedro, ataktakot ed kabaleg na daluyon, kanyan sikato so nalelegep. Siningkat na Katawan tan inlaban tod patey.

Diad kultura na totoo nen saman, say dayat so pasen na kaugsan, say panarian na patey ya manataktakot ed amin a totoo. Kanian, nen si Jesus so “nanakar ed danum”, ibabaga na Katawan ya tinalo to la so kaugsan tan say pakapanyari ran manederal ed say too.

Ag naandi iray bagyo ed bilay tayo. Bagyo na problema, saray dakerakel ya panpapagaan tayo, saray pakatatakotan tayo, problema ed pamilya, diad trabaho, diad inagey-agew ya bilay tayo. Balet, diad sarayan kapegleyan na amin walay Jesus ya inpanengneng to para sikatayo ya tinalo to irayan amin ya bagyo tan kasil na dagem ed bilay tayo nen sikato so “nanakar ed danum”.

Diad inpanawag nen Jesus ed si Pedro ya manakar met ed danum, ipapanengneng nen Jesus ya walay pakapanyari nen Pedro ya taloen tan saragen irayan amin ya problema. Ag ira naandi ed bilay, balet saraya et naitdan na balon kabaliksan diad panamegley na Katawan.

Akin balet et nalelegep si Pedro nen sikato so manaakar ed danum. Say twa et ag linmad danum si Pedro no ag tinawag na Katawan. Sayan tawag na Katawan et sakey ya sipan ya diad kapegleyan na sarayan dagem tan bagyo na bilay, kaiba tayo si Jesus tan ag-mapaga ta anggapo so pakayari da iraya ed saray kaugsan.

Kanian, no tepeten tayo: akin et nalelegep si Pedro nen sikato so manaakar la ed danum? Say ebat. Lapud, imbes na si Jesus so nengnengen to, say ninengneng to et say daluyen na dayat tan kasil na dagem. Nakal so linawa to. Nakal so sebeg to. Nakal so biskeg na pananisia to ed say Katawan. Tan ataktakot. Say takot et kabaliksan na kakulangan na talek ed say Dios.

Balet, agitayo paolyan na Katawan anggaman no maminsan naekalan tayo na ilalo tan talek ed sikato. Tinmawag si Pedro ed si Jesus: “Katawan, ilaban yo ak!” Tan inyonat nen Jesus so taklay to tan inagwat toy Pedro.

Ag itayo paolyan na Katawan ya nalegep ed kaugsan, kairapan, kaermenan tan kasalanan. No singa tayo si Pedro ya onkerew na panangasi ed Katawan. Onkerew na grasya na Katawan. Say inpag-awat na Katawan et aliling toy grasya na panamerdona, grasya na pananisia, grasya na ilalo ya nakaukolan tayo ed kapegleyan na saray bagyo na bilay tayo.

Kanian, diad bilay tayo: siopa so sankanengneng tayo ya lanang? No nabebelatan tayo ed saray kasalanan tan kaugsan ed bilay tayo, aaboloyan tayo kasi so Katawan ya agwaten to itayo? Si Jesus so mapangasin Manangilaban tayo, anggapo lay arum ya anapen tayo. Ontan pa komon. Amen.

Friday, August 05, 2011

The Glory and the Grace of the Priesthood

Homily shared during the Clergy Retreat, 2 August 2011, 6PM at the Good Shepherd Spiritual Center, Antipolo City.

During Fr. Dexter's thanksgiving mass, there was a SOPA, or the State of the Priesthood Address.  But let me share with you my SIGA: the State In God's Grace Address. Or even the State in God's Glory Address (SIGA). Maging Siga!

The gospel tells us about Jesus AND Peter walking on the water. What is most amazing is not that Jesus walked on the water. If He can feed the 5,000, He can walk on water. What is most amazing is Peter, walking on the the stormy waters, even if only for a moment. But Peter did walk on the water. And how did it all begin?
Jesus was walking on the water when the apostles saw him. According to the Gospel, Jesus calmed the disicples' fears, when he said, "Do not be afraid. Take courage. It is I". And Peter answered: Lord, if it is you, command me to come to you walking on the water». Jesus said to him, «Come». And Peter got out of the boat, walking on the water to go to Jesus.

For God's Glory

Fr. Jim Ferry reflected with us about the priesthood this morning. He said, "The priesthood is a grace to be lived out in faithful service to Jesus to manifest God's glory".

God's Glory, and the grace of being a priest are so much intertwined: One is forever shining, the other called to manifest it even if sometimes, it clouds it.

When we go to the Barangays, when we travel several kilometers to celebrate the mass, give the sacrament to the sick; when we even facilitate a fund raising campaign, like "mission:143+44", "100 days to 7", "pepe 128", when we preside meetings, or even "Run for LIfe", we need to ask ourselves, as Fr. Ferry asks us to do: who are we manifesting? Whose glory are we showing? Are these for God, really?

When there is a "sick call", instead of asking "saan?", we ask, "malakas pa ba?" or "malapit na ba?" instead of "malapit ba?" Hoping that that the one calling us will change his mind, and we can go on with what we like, and are doing at the moment.

The point is this: in the Gospel, Peter would really LIKE to walk on the water like Jesus. He would really LIKE to experience for once how to walk on the water. Instead, of swimming in the water. Remember, he was a fisherman. But note how he asked the Lord. He did not say, "Lord, let me walk on the water with you." Instead, he said, "Lord, command me." Command me to come to you. Command me to walk on the water like you do. I am not going to jump on the water unless you like me to, unless you command me. Because if Peter jumped on the water without the command of Jesus to do so, he would be glorifying himself, and not Jesus.
We so much like to do so many things. Our ministry has endless possibilities. So many what we want and like to do. But Peter's acceptance of God's command reminds us that we cannot be doers and actors for our own glory. We will be able to proclaim God's glory through endless parish activities and programs and ministerial services, only if these are what God has commanded us to do and live. If this is what Jesus has commanded us, then this is what we will do, not because we like it nor we desire it, not because we are comfortable with it. Beyond this commandment is not God's glory, but our own.

Priesthood is a Grace

Grace. I have always wondered how we continue to be priests with our imperfections and many moments of temptations and sins. There are so many temptations, and so many sins: we are just supposed to collect, but we take a dip and keep. Just supposed to look, but we do more and sing "sometimes when we touch"; just supposed to take a bite, but we chew and swallow; only take a sip, but we gulp; only a nap, but we oversleep. We are intolerable, how can God tolerate us? Grace.

To proclaim God's glory, we need God's grace. And where do we find God's grace? In times of joy and moments of pain. As priests, let us learn that we can also find God's grace in our moments of weakness and sinfulness. The other name of God is MERCY. And his mercy is his grace for us.

Moments of Grace, Moments of God's Mercy

I hope that our sins and our failures would make us open more to God's grace, and not away from Him. The greater the sin, the greater the mercy of God. It is a realization that without God's mercy and his grace, we cannot fully manifest God in his glory in our humanity.

Our fears, like the Apostles, are moments of grace for us to trust in God's mercy: have courage, says the Lord. Then we proclaim God's mercy and He is glorified. Through us.

Our selfishness and lack of availability to our people should be moments of grace for us for God to uplift us. Then we manifest God's compassion, and He is glorified. Through us.

Our lack of honesty should lead us to moments of grace to learn to live simple, contented life of a good steward. Only for the Lord. Then we proclaim God's richness and generosity, and He is glorified. Through us.
In our loneliness, we open ourselves to God and pray. Then we proclaim God's loving presence. He is glorified. Through us.

Barats, Ining, Allan Abuan, Ayong, Father Soc, all of us, with our humanity, can manifest God's glory only when in our weakness, we open ourselves to God's mercy and His grace.

For as St. Paul had said, "It is when I am weak that I am strong. Your grace is sufficient for me", or to that effect.

God's glory is God's grace alive in our humanity. We await only God's command, even in the most unexpected places and moments in our ministry. Be a SIGA in the Archdiocese of Lingayen-Dagupan or a LIGGA. Living in the Grace of our priesthood for God's glory. Amen.

Saturday, July 30, 2011

18th Sunday in Ordinary Time: A

Limaran tinapay tan dwaran sira labat so nalmo da ray disipulo nen Jesus ya pamakan da ed saray limalibon lalaki ya linman ondengel ed si Jesus. Sikato ya inter da ed si Jesus. Manisia ra kasi ya napakan to ra lapud sayan limaran tinapay tan dwaran sira?
 
Diad gapo anengneng la nasaray disipulo nen Kristo ya dakerakel so totoon tinmonbok ed sikato. Tan sarayan totoo et wala rad kalawakan. Sikara natan so narasan. Aburido larayan disipulo. Say labay da: pasempeten lara ta anggapo kuno so ipakan dad sikara. Marakep ya plano. Praktical ya solusyon
 
Balet inkuan nen Jesus ed sikara: Sikayo mismo, pakan yo ra!
 
Kanian, nananap ira na kanen. Limaran tinapay tan dwaran sira labat so nalmo ra. Tan lapud saya a nanlapud too, limanlibon lalaki tan dakerakel ni ran bibii tan ogogaw so akapangan.
 
Anto so kabaliksan na sayan milagro na Katawan.
 
Unaan, amin ya nakaukolan tayo et naalmo tayod say Katawan. Say Dios tayo et
Dios ya mamapano na kakulangan tayo. Mabunlok so Dios. Kabat na Dios no anto so twan nakakukolan tayo, tan lapud panangasi tan pananagro tod sikatayo, agto itayo sarag ya paulyan. Saya so inpanengneng na Katawan nen anengneng ton naknaksawan tan narasan laray totoo. Pinakan to ra.
 
Kumadwa, panon so inpamakan na Katawan? Say instrumento na grasya na Dios et say too lan lamang. Pian napakan na Katawan iray limanlibon too, nepeg ya walay iyawat na too ed say Katawan. Para say Dios, no antokaman so iter tan ibagat ed say Dios, awaten na Dios, no saya et inter a mabalos. Anggaman no maminsan et melmelagen tayo iya. A singa “limaran tinapay tan dwaran sira” labat.
 
Say importante ya agtayo lingwanan: sayan grasya a manlalapud Dios so ag onbulaslas no say too et isiblet to so dili to, odino sayan totoo et anggapo so gawaen to. No anggapo so iter tayo ed Dios, obulaslas kasi so walad sikatayo?

Kumatlo, no mabunlok tayon mangiter ed say Dios, agnasukat tan ag nabilang so naawat tayo a manlapud say Dios. If we give as he has given, we will receive more than we can imagine.

Say kera ya atipon na saray disipulo to, a nanlapud samya “limaran tinapay tan dwaran sira” et: labindwan tiklis! No anggapo so takot tayon mangiter ed say Dios, dakel tan ag-nasukat so ompawil ed sikatayo. A singa labindwan tiklis a tinapay!

Dway simba la so apalabas nen in-launch tayo so “Mission: 143+44. Magmaliw iyan fruitful ya fund raising project tayo no ekalen tayo so takot tayon anggapo so natilak para sikatayo tayo ed say Simbaan, anggaman saya et aliling toy “limaran tinapay tan dwaran sira”. Say takot et kabaliksan toy anggapo so panagmatalek tayo ed say Dios. Say takot ingen so manesebel ed sikatayo ya mangiter, no inget manatangoyor ed sikatwayo ya  iyamot, isinop tan agla iter ed say Dios so amta tayon “limaran tinapay tan dwaran sira” ya walad sikatayo.

Nunot yo labat: no samay too ya angawatan na saray dispulo na sayan “limaran tinapay tan dwaran sira” et imbes ya in-donate to ed sikara, et inyamot to, insinop to. Inkotkot to lapud natatakot ya no iter to, sikatao so naupotan na kanen? Wala kasi so labindwan tiklis ya tinapay so akera?

Agagik ira, say Dios mabunlok a Dios. Aliwan masiblet. Ilaloan tayo ya kasumpal na apat bulan, say “Mission:143+44” et naipalagey tayo la so marakep tan baleg ya retablo tayo. Balet, ag iya nagawa tan nasumpal, no wala ni tan baleg so takot tayo et sikatayo so naupotan tan naandian no walay ipikabiangan tayo ed sayan mission. Ed sayan simba, walay assurance tayo: say Dios aliwan masiblet. Tan agpatalo ed inkabonlok to. . If we give as he has given, we will receive more than we can imagine.

Ontan la komon.

Monday, July 25, 2011

Reflection on the Priesthood: Fr. Dexter’s Thanksgiving Mass

Metropolitan Cathedral of St. John the Evangelist – 25 July 2011.  Masantos ya ngarem ed sikayo. At this very hour, probably the President is addressing the Filipino people to present the State of the Nation. This is not to preempt that address, but allow me to reflect with you the state of the priesthood today. SOPA. State of the Priesthood Address. The priesthood that Fr. Dexter has embraced and accepted in a solemn ordination rites this morning.

07252011125If you go by the news headlines, radio commentaries and opinions, it seems that Fr. Dexter may have made a bad decision in becoming a priest today. I need not enumerate the all the adjectives and adverbs that the tripartite media uses in trying to portray the Catholic priesthood and its ministry, but you would not miss these words, “predators”, “luxurious”, “irrelevant”, “without credibility, “materialistic”, ”out moded”, “traditional”, “out of contact”.

But this is the world we are in today; this is the world you are going to live your priesthood and die as a priest, Fr. Dexter. Even then, I still say, “Carry on. Agka natatakot”.

Because whatever words the world is describing the priesthood today, there are truthful words that we know, that the Catholic Church teaches and that words of our Lord that tell us what the true Catholic priesthood is. This is who you are, and you ought to be and you will be, Fr. Dexter.

Father Soc has shared so many reflections about the priest as an alter Christus, as a Eucharistic and a Marian person as well as the need for a praying priest in our midst. Nevertheless, allow me to share with you some of my reflections, and risk the danger of repeating what Father Soc has so many times reflected with us. After all, repetition can be a virtue, according to me.

Priest: An Ecclesial Person

07252011121Fr. Dexter, you are an Ecclesial Person. A Man of the Church. You are one who walks with the Church. Not running away from, not outside of, but with the Church. So that anyone who would like to meet Christ, would meet him through you, as you walk with the Church. Belonging to the Church, listen to the Church, walk with the church, talk with the Church is the full-time commitment for a priest. Ecclesial Person is your self-identity.

Anto so ligliwam tan liket mo? Your joy and happiness as a priest flows from knowing that your ministry has vivified, nourished the faith and the life of the people. Your sadness comes from knowing that the Church whom you are called to serve as a pastor has been hurt and could be wounded by you, the shepherd of your flock. That is why, there is pain and sadness expressed by our bishops in their pastoral statement lately to us, the Church: “As shepherds struggling to love you like Jesus the Good Shepherd, we are sorry for the pain and sadness that these events have brought upon 07252011124you.” They are speaking as shepherds whose love for the Church has made them feel the pain because of the sadness that is emanating from the people of God. Their main concern is for the good of the Church; in their hearts is the heart of the Church. This is how we are as priests: not for ourselves, but for the Church that we become priests of God. Fr. Dexter: Work for the good of the Church; enrich the Church with your prayers and faithful service and ministry. For we may have forgotten: brcause so many times, we have enriched ourselves at the expense of the Church.

Priest: A Man for Others

As an ecclesial person, do not forget that you too are a Man for others. A priest is ordained as a man for others. As a man of Mercy and compassion, you are truly a man for others in the broken world of ours.

Competition is the principle of the word today. Profit is its slogan. It is here that the Priest a man for others, man with a message of God, man with a mission of Jesus Christ becomes important in the world of the Poor. Gospel of Sharing, Gospel of Solidarity, Gospel of Mercy and compassion is still meaningful gospel to our people, the majority are poor, living in the far flung mountain barangays of Inmalog and Gomot, San Fabian, in unreachable Villanueva, Bautista, beyond the high the seas of Calmay. Priestly service as a man for others is still very valid, it is not outdated, and it will never be outdated even till the end of the world. Your continued availability for them is your slogan.

Priest: A Wounded Healer

07252011127In your desire to carry out your priestly ministry, a newly ordained priest would think he is Superman, an X-man, a Transformer, like Optimus Prime: Man you are, but not a superman. For you can be tempted; you can fall and sin; you can be wounded. Do not lose hope for the pains and wounds you may envounter in your ministry. They will become the wounds needed in your ministry. They will help you understand the Church. They will provide you the strenght to carry your cross. They will open your heart to the cries of the people, to listen to them, cry and laugh with them. As you allow them to cry and laugh with you because Fr. Dexter, you are a Wounded Healer.

Lacordaire describes the priest the wounded healer thus: "To live in the midst of the world, without wishing its pleasures; to be a member of every family, yet belonging to none; to share all sufferings, to penetrate all secrets, to heal all wounds, to go from man to God, and to offer him their prayers, to return from God to man, to bring pardon and Joy, My God, what a life! And it is yours, O priest of Jesus Christ!"

You'll really never know the strength and reality of your faith and your priesthood until you experience difficulty in your priestly life and ministry, when you have been wounded as you heal the people you are with. But the grace of God will uplift you, and strengthen you as you heal, even as you are wounded. The world needs priest with a compassionate look of the Good Shepherd. Another name for God is Mercy and compassion. Priest as a wounded healer can be the authentic face the wounded humanity of today is eager to gaze at.

Trust in God. He allows circumstances to develop around your life to give your faith opportunity to be proven. Temptations are part of our humanity, and our spiritual life. It is only when we are tested in battle that we become skilled warriors. You can be confident God will allow trials to come your way. These battles are sent our way to test what we know in the mind in order that they might become part of our heart.

Temptations are hard to overcome but do not give up. The runner sometimes stumbles. Learn from falls and grow through the experience. There are more than 60 priests, three bishops in the Archdiocese who are your brothers. They too have been wounded, but they continue to heal and to minister. Walk with them as you journey with the people.

I would like to end from a quote by Blessed John Paul II: "The world looks to the priest, because it looks to Jesus! No one can see Christ; but everyone sees the priest, and through him they wish to catch a glimpse of the Lord! Immense is the grandeur of the Lord! Immense is the grandeur and dignity of the priest!" (Rome, Italy, October 13, 1979) Fr. Dexter, be that priest!