Saturday, November 24, 2012

Solemnity of Christ the King: Pangasinan Reflection

Amin ya ari walay trono to. Ta lapud say trono et mangibabalikas na pakapanyari tan panag-uley na ari. Diad say trono na ari diman mano-oley, manlalapud trono so katonongan, saray ganggan ta saray kekerewen na saray totoo. Say trono et simbolo na inkaari na siopan ya oniiron ed saman.

No anton klasen trono so walad ari, ontan met no anton klasen panagoley na ari.

Sisilibraan tayo natan so solemnidad na Kriston Ari. Si Jesus so ari tayo, sikato so andi-anggan ya ari na bilay, history tan amin ya mundo. Tan nidumaduma so trono to.

Naalmo tayon yan trono na Katawan tayon Jesu Cristo ya ari tayo ed amin ya simbaan tayo, ed amin ya kaabongan na Katoliko, sakey ya tandan bibirbiren nen saman nin panaon. Sayan trono na Criston Ari et say KRUS.

Nidumaduma ya ed saray arum ya trono.

Unaan, diad posisyon na sayan trono. Imbes ya say trono et posisyon na pakapanyari, sakey ya irongan na ri, si Kristo ya Ari tayo et akadokel ya inpasak ed krus ya trono to. Tan sakbay ya inpasak ed krus, sinakbat to yan krus, tan amitlon atumba, ya sankasakbat so krus. Tan diad sayan krus, si Kristo ya Ari tayo inter to so bilay to para sikatayo. “Anggapoy toon babaleg so panangaro tod saray kakaaro to nen say toon mangibagat na bilay to para sikara.” (Jn 15,13)

Kumadwa, antoy inkagawa na say trono nen Kristo ya Ari tayo? Saray arum ya ri saray trono da et gawad balitok, odino sankablian ya materiales. Tan saray onasingger ed sarayan trono et nalikas da so pakapanyari na ari da; tan nalikas da met no panon so inkamelag da et arap na ari dan akayorong ed tronon balitok.

Balet, diad krus, ya gawad kiew tan amansaan na dala na Katawan, no sikatayo so onasingger, nanengneng tayo so twan bayar na kilalaban tayo, say bunga na kasalanan tayo, tan say agnatokor a panangasi na Katawan ed sikatayo. Sayan krus ya kaiba tan parte na amin ya abong na Katoliko et mangibabalikas ed sikatayo ay sayan ari tayo, diad panagpaabeba to, diad panangaro tan panangasi to, diad kaaralman ya panaglinkur to, say bilay to inter to pian sikatayo so naitday bilay!

Kumatlo, sayan trono na Katawan a krus et say pasen odino location to.  Say krus et simbolo na kairapan. Say kairapan et realidad na amin a too. Amin tayo makakalikna na kairapan. Sirin, sayan trono et asinsinger ed siaktayo. Tan lapud sayan, sikatayo so mikakabiangan ed say liknaan tayon kairapan. Nadidiwit, nalilikna tayon lanang so trono na say Ari tayo!

Say Katawan lapud  akikasakey ed say kairapan tayo, et aabuloyan to itayon mikabiangan ed say inpanari to. Mikasakey tyao ed trono to, no ipikasakey tayo so amin ya kairapan tayo ed say kairapan to. No awiten tayo ray kairapan tayo diad altar to. Tan sayakopen ton amin iraya, awiten to ed puso to, linisan to na saray dala to.

Amin tayo srin et kaiba na say Ari tayo. Tan amin tayon aakoen so krus na Katawan, walad sikatayo met so pakapanyarin taloen so kaugsan, ikayat so panagoley na panangasi, katonongan tan say Panarian na Dios mismo.

Ontan pa komon. Amen.

Saturday, November 17, 2012

33rd Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Unong ed say Ibanghilyo, nasabi so panaon ya say agew et naandian lay liwawa to, tan say bulan et anggapo met la so sinag to, tan saray bituwen et napelag irad manlapud tawen. No onsabi rayan panaon, nanengneng tayo met so isabi lamet na Katawan tayon Jesucristo. Onleksab ya apanaoy pakapanyari tan gloria. Ibaki to ra so angeles to ya mantipon ed saray apili na Dios. Sikato ya so panaon ya pansamputan na mundo. Say kumadwan isabi na Katawan tayon Jesukristo.
Diad sayan kumadwan isabi na Katawan, sikato so onleksab ed gloria a sakey ya Ari. Ari na amin a pinalsa. Ari ed amin ya panaon. Ari ya maninsintinsia ed sikatayon amin. Ari ya sakey ya "judge" ya tiponen to ra ed saksakey ya pasen iray apili na Dios. Duara labat so pangibakian na Katawan ed sikatayo: Smoking odino Non-Smoking area!
No narerengel tan nababasa tayo ra yan kabiangan na say Masanton Sulat, say mabetbet ya liknaan tayo et say paga tan takot, ingen. No nabitla so salitan "okom la", ontan lan agnaibalikas so sayan paga tan takot tayo.

Balet nen unaan iran panaon, diad panaon na saray unaan ya Kristianon, aliwan paga tan takot so walad liknaan da no nabitla so "Kumadwan Isabi na Katawan". Sarayan Kristianos so nanaitdan iray ilalo tan magayagan panaalagar ed sayan isabi na Katawan. Pilalek da la so isabi na Katawan. Akin? Say panaon da nen saman et panaon na persecution, sikara so eerelen, papairapen, papateyen lapud say pananisia rad si Kristo. Kanian, sarayan sulat so tatawagen ya "apocalytic literature" so mangiiter na encouragement, biskeg tan ilalo ed sikara diad kapegleyan na sarayan kairapan da. Tan onya so mensahe para sikara: amin iraya et ondalan ya amin: say kairapan tan kaugsan. Amin iraya naandi. Diad samput say kamaungan, say katunongan, say pakapanyari na Katawan so mantalonggaring lan lamang ed sampot no sikato so ompawil ya mangukom ed katunongan. Saya so panaon ya say pakapanyari na Dios so nabirbir na amin tan saray mauges so nadusa.

Sayan panaon so tuan onsabi. No kapigan. Anggapo so makaamta. Balet onya so tuan nagawa. Amin irayan sankaneng-neng tayo. Tan amin irayan amta tan kabat tayo natan. Amin iraya et napasimbalo unong ed say petey ya plano tan linawa na Dios. Ag linawa na Dios ya say too et walad kasalanan. Ya say too et onsilong ed kaugsan. Diad peteg ya plano na Dios, say too so manbilay ed katunongan, aliwan diad tilaan tan bosolan. Ag nepeg ya pakas-kasi so too ed kapara ton too. Pateyen to so kapara to. Saolen to, tilaan to, taktakoten to, saliwen to.

Diad sarayan panaon tayo, singa say kaugsan tan saray mauges so manaari. Walad sikara so kayamanan tan pakapanyari. Balet, unong ed say ibanghilyo: amin iraya naandi. Anggapo so natilak no ag say Dios labat. Naandipat ya amin likud ed say Dios tan say salita to. Diad isabi nen Jesus ya Ari tan Katawan tayo, taluen to irayan kaugsan. Tan ipawil to so kauksoyan na amin unong ed pakapanyari tan linawa to.

Walay katwaan to may mabetbet ya ibabaga tayo no sikatayo so apasakitan odino nanaimatonan tayo so singa agnapolpoltot ya kaugsan ed kaliberliber tayo. Say pikasi tayon mabetbet: say Dios la so akuoley ed sikara. Diad sampot na panaon, ipapaneng-neng na Dios ed amin ya kaugsan ya sikato so mauley ed amin, makapanyari tan matunong. Say hustisiya na Dios so nalikna tan naawat na amin. Tandaan: Smoking odino Non-smoking area so laen tayo.

Ontan la komon. Amen.

Saturday, November 10, 2012

32nd Sunday in Ordinary Time B: Pangasinan Reflection

Walay dwaran istorya na nangel tayo ed saray babasaen ed sayan Simba. Dwaran istory nipaakar ed dwaran balo ya bii. Diad unaan a babasaen, nangelan tayo so istorya nipaakar ed si Propita  Elias. Panaon na eras lapud abayag lan anggpoy oran. Anggapoy naakan. Anggapoy nainom. Dakerakel so totoon ompapatey ed eras. Sikato so linmad sakey ya abong. Tan onkekerew na kanen. Say wadman et samay balopn bii tan say anak to. Sikato so ompaway ya mangalay kiew  pian iluto to la so sampot ya arina to tan say apupot lan larak to. Inkuantod si Elijah no kasumpal; dan mangan alagaren da la so ipatey da!

“Agka natatakot! Agka mapagpaga!”, kuan nen Elias. Iter mod siak tan ya kanen yo tan say Dios agto ka paolyan. Agnaupot so arinan walad buyog mo, tan ag naandi so larak ya walad yaong mo. Saman ya ablon bii, inter tod si Propita Elias so sampot ya kanen da komon nen anak to. Inter tod si Elijah so kanen ya kabaliksan na bilay da!

Diad Ibanghilyo nangelen tayo met so biin balo ya anengneng nen Jesus ya angipelag na abuloy to ed timplo. Dakel iray mangipepelag na abuloy da pra say timplo. Sayan biin balo so angipelag na dwaran sinilyo ya dagdaiset so kantidad to. Inkuan na Katawan nen anengneng to ya: “Kuankod sikayo a sayan mairap-bilay a balo et angipelag na dakel ni nen say impelag na siopaman ed sikaran amin. Ta amin da ray arum angipelag ira labat na nasosolukan da balet sayan bii, anggan mairap so bilay to, inter to lan amin so walan pambilay to."

Sarayan dwaran biin balo so saksakey so impanengneng da: Agay mabolos dan inter so sampot na kayaryan da, anggan say iter da et ingen say bilay da! Akin et sarag dan gawaen ya?

Diad sikatayo, mabetbet ya no mangiter tayo et manlalapud say sobra na kayaryan tayo.Mabetbet ya sarayan iiter tayo et anggapo so kabaliksan to ed pambibilay tayo ta dakerakel ni so natitilak ya para sikatayo.

Akin et anto so walad sarayan bibiin balo et agaylay inkabonlok?

Ebat: Ag ira antakot. “Agka natatakot!” kuan nen Propita Elias ed samay  bii. Agira antakot ya mangiter. Agira antakot ya ampan no mangiter ira et naipotan ira. Kanian, ontan la so inkabonlok da.

Samantala, say toon ngalngali ag mangiter et toon apanoy takot. Say katatakotan to et ampan naupotan, ya singa anggapo lay natilak para sikato. Antakot ya mabayag ya ombista o mitongtong ed arum ampan naupotay oras, kuno. Antakot ampan no mangiter na abuloy et  anggapo lay naisaliw toy load, odino palaman na tinapay, anggapo lay palamis, isaliw na extra ya t-shirt, balon cellphone. Twa ya kasi irayan takot tayo?

Ag ira antakot iramay dwaran balkon bibii lapud say PANAGMATALEK da ed say Dios a Katawan. Manisia ra ed say inkabonlok na Dios. Manmamatalek ira ed say panangasi na Dios ya agto ira paolyan. Ya diad kairapan da, say Dios iter ton amin so nakaukolan da. Manisia ra say Dios ya amalsan amin et ag masiblet. Kanian, no say Dios et ag masiblet, anto ni so natoktan da. Ag ira naupotan. Ag ira nakulangan. Ag ira naandian. Ta say Dios iter ton amin so nakaukolan tayo. Tan saya ni ingen et apano, aseksek tan manlapowa ingen.

Walay rason ya masiblet tayo, walay rason ya antakot tayo ya sikatayo so naupotan, nakulangan, naandian no say Dios tayo et masiblet! Balet no mabonlok so Dios, no ag masiblet so Dios, akin et mapagpaga tayo ya naandian tayo?

Diad sampot, samay balon amakan ed si Propita Elijah so naitdan na grasya tan bendision ya agto lan lamang nasabsabaan. “Onung na insipan na Katawan, diad panamegley nen Elias, ag naadian na arina so pasig tan ag naadian na larak so garapon.”

Manpikasi tayo ya naitdan tayo namas araldalem ya panagmatalek ed say panangasi tan inkabonlok na Dios pian naraalan tayo met so mapangasi tan mabonlok ed panagbilay tayo; bilay ya anggapoy pagpaga, no ingen bilay ya apanoy panagmatalek ed say Dios lawas.

Saturday, November 03, 2012

31st Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflectioni (B)

Diad sayan ibanghilyo tayo imbangat na Katawan no panon tayon aroen so Dios a Katawan tayo. Kuan na Katawan, aroen tayo so Dios ed amin a puso, kamarerwa, kanunotan tan biskeg tayo. Twa say ibabaga na Katawan et aroen tayo so Dios ed amin ya inkatoo tayo. Tan sarayan apat so kabiangan na inkatoo tayon amin.

Intiron puso. Say puso tayo so kapegleyan na amin iray pirpirawat tan saray laba-labay tayo. Sirin, no aroen tayo ed amin ya puso tayo so Dios a Katawan, nepeg ya say Dios labat so pirpirawat tayo; abuloyan tayo so dili tayo ya nalikna iyan mandarlang ya pangpirpirawat ed Dios pian sikato so nakabat  tayo, natumbok tayo tan mikasakey tayon mas maong.

To love God with all our hearts, therefore, means to desire him, to allow ourselves to feel and to feed a burning desire deep within us to know him better, to follow him better, to be united to him.

Anto ra so pirpirawat, saray labalaby tayo ed bilay? No saray pinalsa na Dios o say Dios mismo so manunaan?

Intiron kamarerwa. Iimbitaan itayo na Dios ya sayan panpirpirawat tayo ed Sikato et pagmaliwen tayo decision ira para say Dios! Say too labat so walay kamarerwa to ya walay pakapanyari ton man-decide.  Tan aso o arum iran ayep et ag-ira makapan-decide no naogip ira na Simba odino onla ra ed simbaan. Say too labat ya walay kamererwa so walay kawayangan ton manpili, man-decide.

No aroen tayo ed amin ya kamarerwa tayo so Dios tetpeten tayod dili tayo: saray decision tayo et para say galang tan dayew na Dios a Katawan kasi?

Kanian tepeten, no saray decision tan saray pilien tay

Interon kanunutan. No aroen tayo so Dios ed amin ya kanunutan tayo, tepeten tayo ed dili tayo: anto so mabetbet ya walad nunot tayo? Ed inagew-agew? Say dili tayon lanang so nunuton tayo? No panon tayon makalmo? No anto ra so gawaen pian onyaman?

No aroen tayo so Dios ed amin nunot tayo, nepeg ya walay control tayo ed sarayan kanunotan tayo. Anapen so katwaan ya lanang. Manrala iray nipaakar ed say pangkamaungan na karaklan.

Panoen na kanunotan tayo na nipaakar ed say pananisia, saray salita na Dios ed Bilia, aliwan saray tila o tsismis ed arum tan saray kapara. No mauges tan anggapoy kakanaan so ikakarga tayo ed kanunotan tayo, ontan met so walad puso, tan kamarerwa tayo. Sirin, manalwar no anto so walad nunot tayo.

Interon biskeg. Nen kekerewen na Katawan ya aroen tayo so Dios ed interon biskeg tayo, ibabaga na Katawan ya aliwan mainomay iyan gawaen. Dakerakel ya panaon ya agay lay irap ya say Dios so pirpirawat na puso tayo, say Dios so walad decision na kamarerwa tayo, tan say Dios so walad kanunutan tayo. Nakukolan so biskeg tayo pian matoor tayo ed say pananisia tayo ed say Dios.

Diad say panbeneg tayo ed saray nanduroman tukso ed bilay tayo, tan diad interon kabiskegan tayo , benegan tayo si Satanas tan amin ya panamalikdo to. Diad tayo naipanengneng so panangaro tayod Dios ed interon kabiskegan tayo.

A singa saray sasanto. A singa si San Pedro Calungsod. Ed kapegleyan na kaugsan tan kaatapay bilay, ag binmatik, ag tinmakot, mabiskeg ya inarap to iraya lapud say panangaro to ed say Dios tan say kapara to.

Onya so tawag na Dios ed sikatayo ed sayan Simba: aroen so Dios ed interon puso, kamarerwa, kanunutan tan biskeg tayo. Tan diad sampot, nagamuran tayo so tumang ya inparaan na Dios ed saray matoor ed sikatayo lawas.

Ontan pa komun. Amen.