Saturday, April 27, 2013

5th Sunday of Easter C, Pangasinan Reflection

"No manaarowan kayo, naamtaan na amin a totoo sikayo ray disipulok."

Panon ya naantaan a sakey a too et twa tan peteg a disipulo nen Cristo? Anto so pakanengnengan ya say sakey et disipulo na Katawan? Anto so pakabirbiran ed sikato?

Nabirbir tayo kasi ed say kawes to, a singa sakey ya uniform? Nakabat tayo kasi diad ngaran to? Odino diad kolor na buek? Kolor na baog to?

Diad say ibanghilyo natan, nangelan tayo unong ed say Katawan no panon ya naamtaan ya say sakey a too et disipulo nen Cristo. "No manaarowan kayo, naamtaan na amin a totoo sikayo ray disipulok."

Panangaro. Saya so identity na disipulo na Katawan. Inkuan lamet ni na Katawan, " Manaarowan kayo a singa say impangarok ed sikayo."

Say Cristiano, say sakey a twan disipulo na Katawan et nabirbir ed panangaro to a singa impangaro na Katawan ed sikatayo.

Panon itayon inaro na Katawan?

Diad say tanda na krus tayo naamtaan no panon itayo inaro na Katawan. Say krus et tanda na kairapan. Tanda ingen na patey. Balet, say krus so aliwan sumlang, ag manesebel ed say Katawan ya aroen to itayo. Anggaman amta na Katawan so kairapan ya iter na krus - anggad sikato so ompatey ingen ed tagey na krus - siansia nin inter to so panangaro tod sikatayo! Say krus, aliwan sumlang ed panangaro. Say krus ingen so dalan tan kabyangan na panangaro tayo!

Say kuan nen Beata Mother Teresa na Calcutta:

Anggaman sirin ya saray arum et unreasonable, illogical tan maagom. Aroen tayo ni ra. Ag iya sumlang ed panangaro.

Anggaman no manggawa tayo na kamaungan et elekan tan balawen da itayo na rum, siansia nin kamaugan ni so gawaen tayo. Aliwa irayan sumlang ed panangaro.

Anggaman nalingwanan na totoo so kamaungan ya ginawa tayo, siansia nin manggawa tayo ni kamaungan. Aliwan sumlang iya ed panangaro.

Anggaman sikatayo so nadisturbo, nakesayan, naandian no lukasan tayo so puso, say bilay tayo ed arum, siansia ni ya aroen tayo ni ra so mankakaukolan. Aliwa irayan makakasebel ed panangaro.

No twan disipulo tayo na Katawan, awiten tayo so Katawan ed mundo. Awiten tayo ed kaabongan tayo. Diad kawalaay trabaho tayo. Diad panangaro tayo labat nagawa ya. Tan diad panangaro a singa impangaro na Katawan, sikatayo so nabirbir tan naamtaan ya sikatayo so disipulo na Katawan.

Ontan pa komon. Amen.

Technorati Tags:

Saturday, April 20, 2013

4th Sunday of Easter C, Pangasinan Reflection

"Ondedengel na bosis ko ray karnirok. Amtak ira tan totumboken da ak."

Sayan Simba so tatawagen tayon "Good Shepherd Sunday" lapud say ibanghilyo tayo et nipaakar ed si Jesus a Maong a Pastol.

Nen panaon da di Jesus say managpastol  et walad unaan na saray karniron papastolan to. Manontumbok irayan karniro ed say pumapastol da. Ag ira onaarawi, ag ira nababalang ta lapud tutumboken day pastol da. Panon tan akin et totomboken day pastol da? Ta lapud, kabat da so bosis na pastol tan dedengelen dayan bosis to.

No agda kabat tan agda dengelen so bosis na pastol, nabalang irayan karniro; naandi rad poder na say pumapastol.

Inkuan na Katawan, " Ondedengel na bosis ko ray karnirok. Amtak ira tan totomboken da ak." Si Jesus so pumapastol tay; sikatayo ra so karniro to.

Kabat tayo kasi so bosis na Katawan? Dedengelen tayo kasi so bosis to? Pian agtayo nabalang tan naandi ed sayakop to?

Lapud twa tan peteg tayon karniro na Katawan a pumapastol tayo, nepeg sirin ya dengelen tayo so bosis na Katawan. Say twa diad kaliberliber tayo, dakerakel so bosis ya narerengel tayo. Balet saksakey so bosis ya mangiwanwan ed sikatayo, say bosis ya mangiter na bilay ya andi-anggaan. Say bosis na Katawan.

Sayan bosis et bosis ya manatawag ed sikatayo ya mangaro, a singa inpangaro tod sikatayo. The voice of the Good Shepherd is calling us to love. Say Katawan a pumapastol et inter to so bilay tod sikatayo unong ed aro. Saya so manunaan ya bosis ya nepeg ya dengelen tayo.

Panangaro so makapanyari ed amin. Panangaro komon so walad amin ya pamilya tayo.

Say bosis ya manederal ed sikatayo et bosis na kasibletan, the voice of selfishness. Say bosis ya say dili so manunaan. Say bosis ya mangibabagan "siak ni nen say arum", "siak lamet" tan "Siak labat". No twan dengelen tayo so bosis na Katawan, manbilay tayod panangaro, say panangasikaso ed arum so walad puso. Say panangaro ed Dios so manunaan ed amin.

Say bosis na pumapastol so ontatawag ed sikatayod ilalo. The voice of the Good Shepherd gives us hope. Say ilalo so mangititer na kabiskegan ed kapegleyan na kairapan tan problema, saray pagpaga tan pakatatakotan tayo. Say bosis na pastol so bosis na ilalo. Manisia tayon wala ni mas marakep ya arapen diad say kairapan tayo.

Say bosis na pakatatakotan, say bosis na pagpaga, say bosis na kaermenan so manederal na tawag na maong a patol ed sikatayo. Manisia ya mas makapanyari, mas makabat, mas mabonlok so Dios nen say amin ya mangibabagan anggapo so kakanaan na bilay no wala tayod kairapan tan kaermenan.

Say bosis na pumapastol so manatawag ed sikatayod pananisia. Say panmatalek ed say Maong a Pastol ya agto itayo paolyan. Say panangasikaso na Maong a Pastol et kaibay pangilaban tod sikatayo ed kaugsan tan amin ya pakakagonigonan tayo. Say bosis na pumapastol et bosis a makapanyari lapud saya so apanoy panangaro tan ilalo.

Diad amin ya pamilya, sikayo ran atateng, komon ipaamta yo tan ipadengel yod saray anak tan apo yo so bosis na pumapastol ya manatawag ed sikatayon mangaro, walay ilalo tan manmatalek ed sikato. Ta say bosis na aro, ilalo tan pananisia so mangiwanwan ed sikatayo diad bilay ya andi-anggaan ya iter na Maong a Pastol. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, April 13, 2013

3rd Sunday of Easter C: Pangasinan Reflection

Amitlon tinepet nen Jesus ed kinen Pedro no twan inaro nen Pedro so Katawan. Amitlo met ya inmebat si Pedro: ""On, Katawan, amtam ya inaro ta ka."  Tantadaan tayo ya nen si Jesus so inerel da, diad takot ton walay makapoy tan kairapan ya onsabid sikato no birbiren ton kabat to si Jesus, si Pedro et inbori to so Katawan. Natan, pinasimbalo nen Pedro so twa tan peteg ton panangaro ed si Jesus. "On, Katawan," ebat to, "amtam ya inaro ta ka."

Diad saman ya inbalikas a panangaro nen Pedro, inkuan na Katawan ed sikato: "Asikasom iray kordirok. Asikasom iray karnirok." Say ibabaga na Katawan: No tuan inaro mo ak Pedro, ipanengneng mo yan panangaro ed saray karnirok, saray kordirok. Siopa rayan karniro ya papaasikaso na Katawan? Saray agagi tayo. Saray kapara tayon totoo. Mairap man o andi. Matakken man o ogaw. Kalaban man o kaaro. Siopaman sirin, nepeg ya asikasoen. Aroen. Pian ontan lay nipaneng-neng tayo so nibalikas ya panangaro tayod say Katawan.

Sikato ya so inbilay tan ginawa nen Pedro. Diad unaan ya babasaen, nangelan tayo no panon ya impapasiplatan da ra, tan sikara so ingganggan dan agla ra mampulong ed ngaran nen Jesus. Balet say ebat da ed saray Judio: "Nepeg min onurey Dios, aliwan saray totoo." Isesebel na ya itundo da la ra so pangibawag na Maung a Balita. Balet say ganggan na Katawan ed sikara et awiten da so Maung a Balita ed enteron mundo! Say ganggan na too: tondo la! Say ebat nen Pedro tan Juan: "Nepeg min onurey Dios, aliwan saray totoo."

Say ganggan na Katawan ed sikatayo et ganggan na panangaro. Ganggan ya asikasoen so kapara tayon totoo, laut lad saray mankakaukolan tan mairap-bilay. Balet say peteg tan nepeg: onurey Dios, aliwan saray totoo."

Onuren so ganggan na panangaro, say ganggan na panag-asikaso na mundo tayo, say ganggan ya gawaen so kamaungan, say ilaban so katwaan tan katunongan.

Tepeten tayo so dili tayo: aminpiga tayo lan inonor so ganggan na too ya mantila, ya mansaol tan mantakew pian onaliguas labat so bilay odino onarawi tayo labat ed kairapan? Aminpiga tayon inonor so ganggan na too tan say liknaan a dili tayo ya ikompromiso tayo so prinsipio tayo, say pananisia tayod Dios lapud say panlabay tayon onyaman tan manliket? Diad sarayan panaon na kampanya tan eleksyon, nasarag tayo kasin onoren so ganggan na Dios pian nailaban tayo so maabig tan maong ya getma para say karaklan? Odino, mas onoren tayo so tawag na kolor na kuarta kanian nasarag tayon ilako so dignidad tan pakapanyari tayon manpili na totoon walay integridad tan kakayahan ya manoley ed sikatayo? Para saray politiko, sarag yo kasin respetoen so linawa na totoo? Odino mas labayen yen saliwen o taktakoten kami pian naonor labat so getma yon manoley? Anto so mas onoren tayo: say ganggan na Dios o say linawa na toon para say pansarilin pankamaungan labat? No manalo so kaugsan aliwa lapud sikato so mabiskeg tan makapanyari. Say twa, lapud agtayo oonoren so ganggan na panangaro na Dios.

"Pedro, inaro mo ak?" so tepet nan Katawan ed si Pedro. Anggan maminpiga ya tepeten na Katawan. Anggan inagew-agew iyan tetepeten na Katawan. Nakaukolan tayo yan tepet. Pian ontan et inagew-agew tayon napasimbalo so inka-Kristiano tayo. Say panangaro tayo ed si Jesus. Say panonor tayo ed say Dios nen say too. Amen. Ontan la komon.

Technorati Tags:

Saturday, April 06, 2013

Fiesta na Madibinon Panangasi (Kumadwan Simba na Paskua)

Anto so panangasi? Tan anto so kabaliksan na panangasi ed bilay tayo? Diad tagey na krus ya angipasakan dad Katawan tayon Jesukristo, diman tayo naneng-neng so panangasi na Dios.

Unaan, si Jesus ya akapasak ed krus so panangasi mismo. Lapud kasalanan na too, say sakey ya anggapoy kasalanan so inatey. Nen si Jesus so dinuyok na sakey ya sondalo, diad diking to so inmagos so dala tan danum: say panangasi ya sinayakop to so interon mundo, ed anton panaon tan amin ya pinalsa na Dios. Inmagos a nanlapud puso nen Jesus so panangasi.

Kumadwa, si Jesus so tuan panangasi lapud say panamerdona ya kinerew tod Ama to tan inter tod amin ya totoo. Nen sikato so walad krus, say eyag to: "Perdonam ira Ama!" Saya so panangasi!

Say panangasi et para saray makasalanan. Say mangibagan anggapo so kasalanan to et toon agto la nakaukolan so panangasi na Dios, tan say kekerewen to la et say hustisia na Dios; tan para sikato, unong ed say hustisia na Dios, sikato la so matuong tan maong tan maabig. Sarag to la so onarap ed say hustisia na Dios!

Diad tagey na krus lamet anengneng tayos so panangasi na Dios. Diad si Dimas, samay sakey ed saray duaran kaiba nen Jesus ya inpasak ed krus. Sikato so ahusgaan ya ompatey. Sakey ya makasalanan. Anto ni so ilalo to? Anto ni kasi so maabig tan maong ya nagamuran to? Sikato so kinmerew na panamerdona. Kinmerew na panangasi na Dios. Tan sikato so nilaban. Sakey ya toon no unaan ya nengneng et anggapo la so ilalo, et agamuran to ingen so ligliwa ya andi anggaan lapud sikato so kinmerew na Panangasi na Katawan. Tan naawat to so panangasi na Dios!

Nen taon Abril 200, diad misa na canonization nen St. Faustina, inpalapag nen Pope John Paul II para say enteron Simbaan ya sayan simba, say kumadwan Simba na Paskua et tawagen met na Simba na Madibinon Panangasi odino Simba na Fiesta na Madibinon Panangasi. Onya so imbaga nen Papa Juan Pablo Segundo:

Makana ya awaten tayo so mensahe na salita'y Dios ed sayan kumadwan Simba na Paskua, a manlapud natan et tawagen ed interon Simbaan na "Simba na Madivinon Panangasi" ... Imbangat nen Kristo ya say too so aliwa labat ya makakaawat tan nalilikna to so panangasi na Dios, no ag ingen sikato met so atawag ya mangiter na panangasi ed arum:"Maliket iray mapangasi, lapud nagamuran day panangasi" (Mt. 5,7). (Dives in Misericordia, n.14).

Impangneg-neng to met ed sikatayo so dakerakel a dalan na panangasi, ya mamerdona na kasalanan tan nasayakop toy amin ya pankaukolan na too.
Anto sirin so kabaliksan na say panangasi na Dios ed bilay tayo?

Say panangasi na Dios et sikato so amin ed bilay tayo: say apalabas, natan tan say arapen iran panaon. Pian naawat tan onbulaslas iya ed bilay tayo, naaralan tayo komon so MANMATALEK ed say panangasi na Katawan a Jesukristo. Sikato ya so kabaliksan na say imahen na "Divine Mercy". Jesus I trust in you!

Diad amin ya mangi-iter na ermen ed say Katawan, say sankabalgan ya panlalapuan na ermen to et say sakey ya agto manmatalek ed say Katawan tan say panangasi to. No say mabetbet ya ibabaga tayo ed kairapan tan kaguguloy kanunutan tayo: "Bahala la so Dios!" Say kabaliksan to ya et saya so panmamatalek tayo ed say panangasi na Dios!

Diad panmamatalek tayod Katawan, pian onbulaslas iyan panangasi, magmaliw tayo komon ya instrumento na panangasi na Dios ed arum. Komon saray mata, lima, sali, salita tayo so mangibelyaw tan manggawa na panangasi na Dios! Saya so ganggan na Katawan ed sikatayon katekep na ganggan to na panangaro: Be merciful, for your heavenly Father is merciful!

Wala tayo ni ed panaon na Panangasi na Dios. Diad sampot na panaon, sikatayo la so onloob ed Hustisia na Dios. Itilan manmatalek ed say panangasi na Dios tan magmaliw ya instrumento na panangasi na Dios ed kapara tayo. Ontan la komon. Amen.