Saturday, May 28, 2011

Say Panangaro tan Konsiensia ed Debate na RH Bill.

Pastoral Statement of the Archbishop of Lingayen-Dagupan to be read as the homily in all Masses on May 29, 2011, the Sixth Sunday of Easter.

Pinablik iran agagi ed Kristo:

Say panangaro so walad utel na mensahe nen Jesus ed say Ibanghilyo natan. Say panangaro so twan tanda na saray mananombok nen Kristo. Walay sipan na Katawan diad ibanghilyo ya no pilien tayo so dalan na panangaro tan tooren tayo ray ganggan to, ag itayon balot magmaliw ya olila.

Diad saray apalabas ya pigaran bulan et anengneng ed saray dakerakel ya kabiangan na saksakey a Simbaan tan minanabang ed saksakey a pananisia ed Kristo so mansusumlangan nipaakar ed say isyu na reproductive health bill diad Kongreso. Saya so twan makapaermen tan ingen makapa-iskandalo para saray aliwan Kristiano ya makakanengneng ed saray dibisyon na saray Katoliko, tan saray arum  a Katolikon laiko so walay sumlangan dad saray pastol da. No agtayo mangaro, pagmamaliwen tayon olila so dili tayo.

IPAWIL SO PANANGARO

Anggapod getma tayon aruman a parlangan so apoy, no ag say panpikakasi tayo ya mantalongaring komon so dunong tan kareenan. Labay mi so mikasi para say mas baleg a panangaro, anggaman masimoon min ipapalapag so posisyon mi nipaakar ed sayan isyun mangiiter na dibisyon. Kasumpal na sarayan ampetang a sangsangan, sikatayon amin so mantalongaring no ibelyaw tayo so katwaan ya panisian tayo a katekep na panangaro, respeto tan pamagalang ed balang sakey. Say panangaro so walad puso na social doctrine na Simbaan. Saya so ipapanunot nen Santo Papa Benedicto XVI ed sikatayo. Diad unaan a sulat nen Pedro, mangiiter na simbawa ed sikatayo si Pedro ya ag balot komon itayo naandian na kasimpitan tan pamagalang.

SAY IPAWIL ED KONSIENSYA

Manpipikasi kami ed saray agagi min Katoliko ya walad nanduroman dapag nipaakar ed say Reproductive Health Bill ya ompawil ed say bosis na konsiensia, ipalapag day posisyon da tan ebatan da ray walad duman dapag a katekep toy panangaro. Say kumadwan babasaen natan so manatawag na kalinewan na konsiensia ya anggapoy pakabalawan. Say konsiensia ya moral so ayaman na too ya pakarengelan na bosis na Dios. Sayan bosis so mangibabagan lakapen tayo no anto so kamaungan tan ipolisay tayo so kaugsan. Balet, say konsiensia so aliwan sampot ya okoman na moralidad. Nepeg a say konsiensia so naliwawaan na katwaan. Say konsiensia so nepeg ya naliwawaan na Ispirito na Dios tan abuloyan ya say bosis na aliwawaan ya konsiensia so tumboken. Manpipikasi kami ya say konsiensia so ag komon natenyeg na statistiko odino say posisyon na partisan politics. Say saksakey ya bosis ya dengelen labat na konsiensia et say bosis na Dios. Say saksakey ya pansalita na konsiensia et nepeg unong ed say panagsalita na panangaro nen Kristo.

IPAWIL SO PANKAKASAKEY

Manpipikasi  kami ed saray agagi min Katoliko ya ag da lilingwanan ya say pankakasakey na Simbaan et aliwa labat nipaakar ed say pangawat na saray doktrina. Say Katolikon pananisia et walay kabiangan ton ganggan nipaakar ed say moralidad. Agto sarag ya amta tayon dasalen labat so “Manisia ak”; nepeg ya ipapanengneng tayon sikatayo et Katoliko diad panamegley na pangibibilay tayo ed saray Katolikan moralidad. Sikatayo so Katoliko unong ed say pananisia, panangidayew tan moralidad. Katoliko tayo ed saray pananisia tayo. Katoliko tayo ed panagdasal tayo. Katoliko tayo ed say saksakey a panagbilay tayo na  moralidad.

Diad nipaakar ed pananisa, pankakasakey; diad nipaakar ed opinyon, kawayangan; diad nipaakar ed amin ya bengatla, panangaro!

Say isyu nipaakar ed contraception et walad sayakop na pananisia aliwan opinyon. Inulit-olit ya inbangat nen Beato Juan Pablo Segundo nipaakar ed say anggapoy katonongan na contraception. Ag nepeg ya pagmaliwen tayon matunong so aliwa unong ed say pakayari na saray surveys odino diad panggaway ley na mas dakel odino unong ed say pakainawaan labat na arum. Saray totoon walad pakayari ya mamapalikdo ed arum nipaakar ed say contraception so aawiten day dili ran onsusumlang ed say ley na Dios tan tatanguyoren daray arum ed kasalanan.

LABANAN SO AMIN A CORRUPTION

Asingger ed puso na Simbaan so pirawat na amin ya ombangon ed kairapan tan nagamuran so kagnapan na bilay. Twan intoro na Santo Papa Pablo VI ya “saray rason no akin walay underdevelopment et aliwan manunaan lapud say materyal ya kipapasen.” Diad arum ya pangibaga, say mas nin rason na underdevelopment et corruption na kamarerwa tan corruption na sociedad. Makaaro-arum ni so contraception ed say corruption na moralidad na sociedad tayo tan say pamilya.

Labay tayon amin ya say bansa tayo tan say pamilya na mundo so onaliguas. Agtayo maka-aliguas no anggapoy kawayangan. Inatey si Jesus ed krus tan inmolid bilay pian inter toy kawayangan tayo. Saya so bangat na EDSA nen 1986. Balet nepeg ya say lamot na kawayangan et naalmo ed katwaan. Aliwan nagnap so kawayangan. Nepeg ya panlinkuran na kawayangan so katwaan. Say kawayangan ya anggpo ed katwaan et aliling toy liknaan labat. Saya so manbunga na mapaolyan ed moralidad diad sociedad tayo.

Say twa, say ethical relativism so manbunga na totalitarianism. Deralen na ethical relativism so kawayangan. Lapud ethical relativism, say kawayangan so magmaliw a karumsisan. Say karumsisan tan mapaolyan ed moralidad o laxity so nanderal na dakel tan datin mabiskeg iran civilizations. Saray ag mangasikaso na lingo na akauna nen sikara so kapalaran dan mauges ya man-ulit ed saraya.

SAY SIMBAAN A SAKEY YA INA

Manpipikasi kami ed saray opisyales na gobierno tan saray kakaaro tayod media ya mi-kabiangan ed say Simbaan diad misyon na paka-aliguas na bilay o development. Say Simbaan Katolika diad dwan libon taon to la diad mundo tan masulok ya liman lasus diad Pilipinas et nipanengneng to la ya say Sikato et mabiskeg ya instrumento na matwan aliguas na too tan sikato so aliwan makasebel ed aliguas na bilay. Diad sayan isyu ya mangiiter na baleg a dibision, say Simbaan ni so sakey ya ina ya mangilalaban ed saray anak to ed saray mas baleg ya kaatapan tan patit a moral ya anggad natan saray pinablin anak to et agdani naneneng-neng.

Nakaukolan tayo so Dios no labay tayo so onaliguas. Si Jesus labat so Dalan, say saksakey ya Katwaan, say bokor a Bilay tayo. Anggapo la so mipara ed Sikato. Nabalang tayo no anggapo’y Jesus ed sikatayo. Diad dilin pakarisgo so onsabid sikatayo no gamuren tayo so aliguas ya  paolyanan tan ipireg tayo si Jesus.

Diad Katedral nen San Juan Evangelista, Mayo 24, 2011, Fiesta nen Maria, Mananulong na saray Kristiano.

+SOCRATES B. VILLEGAS

Arsobispo na Lingayen-Dagupan.

Saturday, May 21, 2011

Fifth Sunday of Easter: Pangasinan Reflection

"Siak so dalan, say katwaan, tan say bilay; anggapoy toon makaonlad Ama no ag diad panamegley ko.” Nen manpaparaan ed para sayan homily, walay nan-text ed siak ya mansampot la kuno so mundo – nen karuman. Kanian, ag ak sigurado no gawaen ko ni yan homily odino alagaren ko lan natunaw so mundo.

Lapud wadia kayon ondedengel ed say homily ya iiter ko et sasakey so kabaliksan to ya: aliwa nin end of the world. Samay angibaga et matila. Tan sikatayo so atilaan. Agto inbaga so katwaan.

Lapud saya, dakel ed sikatayo so agonigon, mapag-papaga. Ataktakot. Lapu labat walay sakey ya pastor ya angibagay aliwan katwaan.

Onya so bunga tan epekto na tila. No aliwan katwaan so panlalapuan na pundasyon tan lamot na kipapasen tayod panagbilay.

No anggapo tayod katwaan – anggapo so kareenan na kanunutan tayo. No anggapo tayod katwaan, mainomay ya naderal so pananisia, kaoksoyan na bilay anggan say ilalo tayod bilay. Walay ingen so pagpaga, pakatatakot, dakel ya pakaka-gonigon.

Imbaga na Katawan tayo ed say ibanghilyo tayo: "Siak so dalan, say katwaan, tan say bilay; anggapoy toon makaonlad Ama no ag diad panamegley ko.”

Anto so katwaan ed saray nanduroman disasters, yeg-yeg, tsunami. Dakerakel ya totoon naandi ed bilay? Mapasnok so Dios?

Anto so katwaan nipaakar ed saray ag napolpoltot ya onsasabin problema anggaman sikatayo so dasal-lan dasal. Tan anggapo met so amta tayon gagawaen tayon mauges? Say Dios kasi et maruksa?

Anto so katwaan ed ikakayat na saray kaugsan ed kaliber-liber tayo? Say Dios et anggapo so pibabali to? Labay tayon naamtaan so katwaan!

"Siak so dalan, say katwaan, tan say bilay; anggapoy toon makaonlad Ama no ag diad panamegley ko.” No wala ra so problema tayo, sikatayo so mandasal ed say Dios a Katawan. Tan onya so dasal tayo: “Katawan, itorum ed siak no anto so gawaen ko.” No wala ra so pakakaermenan tayo, say dasal tayo so onya met: “O Katawan, ipapaneng-neng mod siak so ligliwa na bilay.” No sikatayo so mansasakit, say kuan tayo ed say Katawan, “O Katawan, iyarawi mo ak ed kairapan tan iter mod siak so kaabigay bilay.”

"Siak so dalan, say katwaan, tan say bilay; anggapoy toon makaonlad Ama no ag diad panamegley ko.”

Aliwan amin et natalusan tayo. Aliwan amin et malinew tayon nakabatan. Aliwan amin et naitdan tayo na kabaliksan. Balet, lapud pananisia tayo ed say Katawan tayon Jesukristo ya angibagad sikatayo ya "Sikato so dalan, say katwaan, tan say bilay”, walay kabiskegan, ilalo tan ligliwa na bilay tayo. Aliwan lapud amta tayo so dalan, natatalusan tayon malinew so katwaan, nalmo tayo so bilay ya maliket. Andi. Wala irayad sikatayo, lapud wala si Kristo ed sikatayo. Lapud kabat, nabet tan inawat tayo si Kristo ed bilay tayo.

Si Jesus so dalan. Say dalan na panangaro tan panangasi lapud si Kristo so panangasi tan panangaro mismo.

Si Jesus so katwaan. Say panbilay ed say ganggan, bangat na Katawan unong ed say Ibanghilyo, say integridad na pananisia tan say panag-bilay. Si Jesus et saksakey: no anto so imbaga to, sikato so bilay to, tan saman so pansumpalan to. Nangel ko so ebat na sakey ya Kongresista diad debate na RH Bill ed kongreso nen Martes. Say kuanto: “I am a congressman who is a Catholic, but I am not a Catholic Congressman”. Nakar so katwaan na panagbilay ya walad integridad unong ed say pananisia tan say panag-bilay unong ed saman a pananisa? Ta sya twa, no Katoliko tayo, anggan iner, anggan kapigan anggan Congressman odino teacher tayo man, Katoliko tayo ni ya siansia.

Si Jesus so bilay. No arawi tayod si Jesus, anto so kabaliksan na bilay tayod kabiskegan, pakapanyari odino kayamanan? No anggapo so Katawan ed sikatayo, anto ni so kakanaan na amin?

Lapud inako tan manisia tayo, walay panagmatalek tayo ed si Jesus ya Katawan tayo. Tan no sikatayo sirin so nababalang, mapagpaga tan nanaekalay ilalo, diad si Kriston Katawan tayo labat naalmo so “dalan, katwaan tan bilay”. Anggapo lay arum. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, May 14, 2011

4th Sunday of Easter: Pangasinan Reflection

Totombuken da, ta kabat day bosis to. Importante ed saray karniro ya narengel da so bosis na pastor da. Ta say bosis na pastor so kabat da; manmamatalek ira ed saya; amta ra ya say bosis na pastor da et bosis ya mangiwanwan ed sikara; bosis ya mangawit ed sikara ed pasen ya karikaan; bosis na mangiteger ed sikara; bosis ya mangiyagel ed sikara ed karisgoan tan kaugsan. Kanian, sayan bosis so tomboken da, tan tooren da so ganggan to.

Diad sarayan panaon, dakerakel so bosis ya narerengel tayo. Bosis ya mabetbet ya mangibabagan sikara so tumboken ta ibabaga ra so katwaan. Sikara so dengelen ta walad sikara so pankaabigan na bilay; bosis kuno ya mangawit ed sikatayo ed aliguas na bilay, aliwan kairapan.

Laut la ed say makmaksil iran bosis ya mangibabagan pian onaliguas so bilay tayon sakey a bansa, bawasan so Filipino, pantundaen so ilesa na balon bilay na saray ontumbok ed sikatayo ran Filipino, pian labat sikatayo so onaliguas, naiyarawi ed kairapan.

Diad sarayan bosis ya labay dan deralen so bilay, nidumaduma so Philippine Constitution tayo. Say bosis na Constitution tayo ed mangiyaagel ed say bilay! Diad Section 12, Article 2, akasulat: the “State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. The natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the Government.”

Agagik ira, agaylay dakep na Constitution tayo! Ilalaban tan iyaagel to so bilay manlapud say gapo na bilay na sakey ya ogaw diad eges labat ni na ina to!

Amta tayo met balet ya say constitution no ag iya natotoor odino natutumbok: papel labat so kabaliksan to! Kanian, nepeg ya anggapo anggan antokaman ya ley so abuloyan ya makaderal na sayan Philippine Contitution. No andi, antokaman ya i-introduce ya sumlang ed saya, et tatawagen na saray abogado ya “unconstitutional”.

Agtayo amin abogado. Dakerakel ed sikatayo so ordinaryon Filipino labat. Anggaman ontan, we are ordinary Filipino citizens who want that the constitution should not be violated. We are Filipino citizens who – although ordinary – will do anything to protect our constitution. Ilaban, iyagel iyan parte na bilay tayon sakey a bansa!

Kanian, agaylay pasnok tayo no wala ray totoon narerengelan tayon mantatakew na kaban na totoo, tan anggapo so gagawaen na saray walay kanepegan ya manerel ed sikara. Kanian, manpasnok tayo no wala ray walad poder na pakapanyari ya manunaan ya sikara so onsusumlang ed saray ley tayo, tan ingen sikara so manlokson malikeliket ya mamaakar ed piga-pigaran banko. Manpasnok tayo no wala ray totoon panpipiyaan tayo, balet sikara so manunaan ya onsusumlang ed say Consitution tayo. Nepeg labat ya manpasnok tayo! Manpasnok tayo!

Wala ray bosis natan ya makmaksil diad kongreso ya mangibabagan say contraception kuno so pagmaliwen ya “essential medicine”. Nan-google ak ed internet tan onya so pinmaway na definition na “essential medicine: Essential medicines, as defined by the World Health Organization are "those drugs that satisfy the health care needs of the majority of the population; they should therefore be available at all times in adequate amounts and in appropriate dosage forms, at a price the community can afford."

Say kabaliksan to manaya, say contraception no saraya et magmaliw lan essential medicine et makatulong ed say pankaukolan na abig na laman. Tan lapud saya et tambal, saraya et usaren pian tambalen so sakey ya sakit ya, paabigen so bengatlan makapangiter na kakapuyan na laman.

Say tepet ko labat, ed sarayan bosis ya mangibabaga ed saya: kapigan ni nagmaliw ya sakit no say sakey ya bii et sarag to so manlokon? Kapigan ni nagmaliw ya sakit ya nepeg ya tambalen ya say bii et fertile?

Say amtak ingen, no say bii et et fertile tan sarag to so manlokon, saya et sakey ya tanday kaabigan na laman, sakey iyan bendision: aliwan sakit iya. Kanian, no sarayan pagmaliwen ya essential medicines so contraception ya gastosan na gobierno na 3 bilyones pisos taon-taon, tan saraya so sengegan pian say ogaw ed eges na ina to et mansakit odino ompatey, odino say ina et makalay sakit a singa stroke, atake ed puso, kanser tan arum nira: say tepet tayo ed sarayan bosis- akin et gawaen ni yan ley? Ampan saya lalaingen et magmaliw ya sumlang ed say Constitution tayo ya mangibabagan “the State shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception.”?

Say sankatageyan ya tood poder tayo natan ed Pilipinas so angibaga na onya: Kapag walang corrupt, walang mahirap!” Maliket ak ed sayan naibaga. Tan amtak ya dakerakel ed sikayo so maliket met ed saya. Lapud malinlinew ya say rason na kairapan na Pilipinas et lapud dakerakel so korap ya Filipino. Sirin, sumlang ya ed saray bosis ya mangibabagan say kairapan tayo kuno et manlalapud say idadakel na populasyon na Filipino. Say twa: sikatayo so maniirap, aliwan lapud dakerakel tayo la ran Filipino, no ingen lapud ondarakel iray Filipinon korap. Sikaraya so patundaen. Sikaraya so nepeg ya nabawasan. Sikaraya so nepeg ya naandipat ed gobierno tayo.

Blessed Pope John Paul II in his encyclical Evangelium Vitae, says: Man's life comes from God; it is his gift, his image and imprint, a sharing in his breath of life. God therefore is the sole Lord of this life: man cannot do with it as he wills… If it is true that human life is in the hands of God, it is no less true that these are loving hands, like those of a mother who accepts, nurtures and takes care of her child: "I have calmed and quieted my soul, like a child quieted at its mother's breast; like a child that is quieted is my soul" (Ps 131:2; cf. Is 49:15; 66:12-13; Hos 11:4)

Si Beato Juan Pablo Segundo so mangilalaman na bosis na Maung a Pastol. Say mangilaban tan mangiyagel, mangiter na respeto tan panangaro ed bilay: saya so ganggan na Katawan a Maung a Pastol. Sayan bosis komon so dengelen, tan tooren. Manalwar tayo ed bosis ya mangibabagan niduma ed saraya. Komon, nadiskobre tayo so kaabigan tan kablian na bilay: defend, promote, revere and love life. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, May 07, 2011

3rd Sunday of Easter: Pangasinan Reflection (A)

"Kampega lan walay singa apoy a manliub ed puso ta, nen mitotongtong ed sikatad dalan tan ipapaliwawa toy Masanton Sulat."

Walay taloran parte na say Ibanghilyo tayo ya abasa natan nipaakar ed saray dwaran disipulo ya maermen tan apanoy Sikara so ontataynan ed Jerusalem. Paonla ra ed Emaus. Diad dalen, nabet day Jesus. Aki-istoryaan ed sikara. Tan inpaliwawa nen Jesus ed sikara so Salita na Dios nipaakar ed say Mesias. Diad Emaus, inimbitaan day Jesus ya mipondo ed sikara. Angan ira. “Nen karongo rad lamisaan angalay tinapay, akisalamat ed Dios, pinipisag to, insan to inter ed sikara.” Nen biglan naandipat si Jesus, sarayan dwaran disipulo so pinmawil ed Jerusalem ya awit day maong a balita: si Jesus so mabilay.

Anto rayan taloran parte na sayan Ibanghilyo? Unaan, say inpanpaliwawa nen Jesus nipaakar ed say Salita na Dios. Kumadwa, say inpamisag na tinapay na Katawan diad pandem da. Kumatlo, say inpawil dad Jerusalem ya awit day maong a balita.

Sarayan taloran parte et kabaliksan to met so parte na say misa ya sisilibraan tayo ed sayan simba. Unaan, say Liturgia na Salita. Sayan unaan a parte na misa, dedengelen tayo so Salita na Dios diad saray babasaen: saray dwaran babasaen ed Daan tan Balon Sipan, say Salmo tan say Ibanghilyo. Diad sayan bekta, a singa saramay dwaran disipulo, nepeg ya lukasan tayo so puso tayo, tan dengelen tayo so Salita na Katawan. Kerewen tayo met ya lukasan na Katawan so kapusoan tayo pian naliwawaan tayo na say Salita na Dios.

Kumadwa, say Liturgia na Eukaristia. Kasumpal ya aliwawaan iray disipulo, sikara so akirongo ed si Jesus. Dimad lamisaan. Si Jesus et angalay tinapay, akisalamat ed Dios, pinipisag to, insan to inter ed sikara. Diad syan bekta, abirbir da si Jesus! Saya met so gagawaen tayo. Tan diad Eukaristia, komon nalukasan met  so mata tayo tayo tan nabirbir tayo so kiwawala nen Jesus ed kapegleyan tayo. Aliwan tinapay labat la so akoen tayo, no ingen si Jesus a Dios tan Katawan tayo, si Jesus in inmolid bilay! Diad mata na pananisia tayo, birbiren tayo ya agtayo manbokbokor. Kaiba tayo si Jesus. Wadiad kapegleyan tayo so Katawan. Si Jesus mismo so aawaten tayo!

Kumatlo, say panangibawag na maong a balita. Diad kasumpal na misa, onya so narengel tayo na ibaga na pari: Asumpal lay misa, lakayo ed kareenan nen Kristo. “Lakayo!” Onla kayo! Kasumpal ya nangel so Salita na Katawan, tan abirbir tayo so kiwawala na Katawan ed dili tayo tan diad komunidad unong ed say inpangako tayo ed say Laman tan Dala na Katawan, sikatayo natan so naibaki. Onya so ginawa na saramay dwaran disipulo: aliwawaan ira na Salita na Dios, abirbir day Katawan diad say inpamisag toy tinapay, sikara natan so pinmawil ed Jerusalem ya awi-awit da so Maong a Balita! Mabilay si Jesus! Wadiad kapegleyan tayo so Katawan! Kaiba tayo si Jesus! Diad sayan kumatlon parte, sikatayo natan so naibaki diad kaabongan tayo, diad kawalaay kimey tayo, anggad iner man ya laen tayo ya awi-awit tayo so maong a balitan naawat tayo ed sayan misa na Simba!

No maminsan sikatayo so mimisa ya dakerakel so walad kanunutan tayo odino wala ra so pagpaga tayo a singa saramay dwaran disipulo ya manaakar ya mamaarap ed Emaus. No maminsan, dakerakel met so panduarowaan tayo sakbay tayon akoen so Katawan diad Eukaristia. Balet, anggan saksakey ya misa so sarag ton awiten to itayo ed balo tan inmolid bilay ed Kristo.

No mimisa tayo, say mabetbet et anapen tayo no anto so naawat tayo. Malinlinew ya diad say Misa, naawat tayo so Salita na Katawan, say Laman to diad Eukaristia tan say misyon ya mangibabaki ed sikatayon mangawit na Maung a Balita ed arum.

Komon, mimisa kayon mabetbet. Inagew-agew komon ingen. Pian mansiansia ya manliub so puso tayo para si Kristo ya inmolid bilay! Ontan pa komon. Amen.