Saturday, June 30, 2012

13th Sunday B: Pangasinan Reflection

Lapud pananisia tayo ed say Dios ya mapangasi tan mapangaro, saray pikakasi tayo tan saray dasal tayo et dedengelen na Katawan. Dakerakel so dasal tayo; dakerakel so pikakasi tayo ed say Dios ya sankamakapanyarian. Dakerakel irayan kekerewen tayo ed say Dios. Wala irayan kerew tayon nipaakar ed abig na laman, say aligwas na bilay, say makapangiter na liket tan inawa ed sikatayo, a singa, say isabi na kuarta, odino sakey ya tulong ya nakaukolan tayo. Odino, saray kerew ya maka-pasa ed board exam so anak, odino maka-almolya trabaho so asawa, maka-abroad la pian makalmo met la na panbilay tan siguro met, say gapuoan la na inawa tan maliket ya bilay. Mabetbet met ya sarayan pikakasi tan kerew tayo ed say Dios et iiter na Dios, no ag aliwan tampolan, unong met balet ed say pansiansia tayon manilalo ya nagamuran tayo irayan amin, katekep na say pakasarag tayo tan say kimey tayo.

A singa bilbilang, no kerewen tayon maka-pasa ed board exam so anak, nepeg met ya samay anak yo et manaral tan manreview ya maong. No pikakasi tayo so aliguas na bilay ed say Dios, nepeg met labay ya sikatayo so mankimey, aliwan ngiras-ngiras, manbilay ya kontento, makabaliksan, aliwan maabak tan irresponsible. Diad sarayan pikakasi tayo, kaiba tan katekep so baleg ya pananisia tan panagmatalek ed say Dios a Katawan. Balet, wala ra so dasal tan pikakasi tayo ed say Dios, ya anggapo so nagawaan tayo, no say manmatalek tan manilalo labat ed say Panangasi na Dios.

Onya so kipapasen nen Jairo. Sikato so inmasinger ed si Jesus. Ipipikasi ton samay anak ton bii so onabig la komon ta sikato so mansasakit. Balet, kasumpal to ya akikasi ed si Jesus, sinmabi so balita ed sikato: " Inatey lay anak mo!" Para saray kakaiba nen Jairo, anggapo la so kakanaan na say pikakasi to ed si Jesus. Say kuanda ingen ed sikato: "Akin et aabalaen mo niy Maistro?”

Aminpiga tayo lan kinmerew ed say Katawan, ya amta tayon singa imposible ya iter na Katawan, balet, mansiansian tayo ni ya ontalimokor tan manpikasi ed say Katawan. Balet, angaman antoy pandasal tayo, agtayo agamuran so labay tayo. “Akin et aabalaen mo niy Maistro?” Saya so  mabetbet ya walad liknaan tayo.

Ag arawi so experience nen Jairo ed sikatayo. Nanpikasi tayo met ed say Katawan ya onabig so sakey ya inararo tayo, odino onbiskeg so anak o asawa. Balet, imbes ya walay onasabi ya balitan mangibaga:" Manliket ka, inmabig so anak o asawam", say nangel tayo et say makapaermen ya balita: "Inatey lay anak mo".

Balet, agtayo komon nanaekalan na ilalo tan panagmatalek ed say Katawan, anggan anto so nagawa: Manisia tayo,manmatalek tayo ed say Dios angganman singa anggapo la so ilalo tan posibilidad ed bilay tayo. Walay abitla nen Pope Benedict XVI nipaakar ed saya. Say kuanto: "Sikatayo so walad mas mabiskeg ya lima; tan sikatayo so walad lima na panangaro." Tan say sipan na Katawan ed si Jairo tan diad sikatayo so mangiter na ilalo ed amin: "“Ag ka natatakot; pabiskeg moy linawam.”  Say panagmatalek tayo ed si Kristo so makaekal na say takot, say ermen, say pakaekal na ilalo. Para say Dios, say imposible ed too, et posible. Manmatelek tayo ed say Katawan, tan amin manontumbok la unong ed say linawa to. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, June 23, 2012

Solemnity of the Birth of St. John the Baptist: Pangasinan Reflection

Ontan lan baleg ya subok so inarap di Zecharias tan Elizabeth nen panaon lay itdan day ngaran so anak da. No diad sikatayo, anggan anto so ipangaran tayo ed saray anak  o apo yo. Mabetbet ya ingangaran ira ed sikat ya artista, o lider odino sportsman. Kanian, nen linmad dia si Pope John Paul II nen nan-1981 tan 1995, dinmakel so manngran na John Paul. Natan, nen sinmikat si Pacquiao, aliwan Manny so dinmakel ya ngaran: Dionisia amo.

Diad saray Judio, walad kaugalian da ya ngaranan day pangolowan ya laki unong ed say ngaran na saray lalaki da. Balet say pinili di Elizabeth tan Zecharias et ngaran ya anggapo ed sikara! “Anggapo tan ya ngaran na lalaki yo!,” kuanda.

Akin balet et Juan ni so pinili da anggan anggapo tan ya nagran ed pamilya da? Ginawa da ya lapud saya so kinerew na Dios ya gawaen da! Say so imbaga nen Angel Gabriel ed si Elizabeth nen inpakabat ton sikato so manlokon anggan si Elizabeth et lepes.

Say twa nairapan irayan dwaran matakken. Aliwan mainomay so matoor ed linawa na Dios!

Dakerakel so labir ya nangel da ed saray kakaabay da. Aliwan sikato so mainomay ya awaten na saray arum. Aliwan sikato so nepeg ya gawaen, unong ed say datin gagawaen na karaklan. Mairap so miduma ed sayan bekta. Ta lapud, mainomay ya tsimisen, elekan, labiren. balawen na karaklan.

Balet, anggaman walarayan arapen da di Zecharias tan si Elizabeth, sinumpal da, matoor dan sinumpal so ganggan na Dios ya gawaen da. Tan lapud saya, walay bunga ya makapakelaw, maong tan niduma-duma.

Unaan, si akapansalita lamet si Zecharias. No natandaan yo, si Zecharias so naemel lapud sikato so nanderarwa ed say imbalita na angel nipaakar ed say panlukon nen Elizabeth ya asawa to, sakey ya lepes.

Kumadwa, amin ya kaliber-liber da so apanoy dayew tan kelaw ed say Dios a Katawan! Tan lapud saya, si Juan Bautista so akabat la na karaklan nen sikato la so nababangat.

Saraya so maong a balita para sikatayo:

No ipaamta na Dios a Katawan so linawa to ed sikatayo diad panamegley na konsiensia odino diad saray bangat na Simbaan tan say esases na Ispirito Santo, walay rason no akin. S

Unaan, no onoren tayo iyan linawa na Dios, mas lalo tayon onasingger ed say Dios. Tan amta tayo ya saya so sikreto na kinamaong tan liket na bilay tayo: say panbilay tayon assinger ed say Dios! Tan lapud saya, say grasya tan bendision na Dios so naawat met na saray walad kaliber-liber tayo! Onya so bunga tan effect na katooran ed linawa na Dios! Trusting obedience to Christ and his Church is always the best policy. Tan anggaman walay sakripisyo tayo, say sankamaongan nin dalan ya tumboken et say dalan na Dios!

Panon sirin pian mas mabolbolos tayon natumbok so linawa na Dios ed bilay tayo. Igapo tayo ed saray angkelag ya sakripisyo ya naiter tayoed inagew-agew:

Antes yon inumen so aspirin pian naekal so sakit na ulo tayo, –offer tayo so sayan sakit ed Dios as singa inpangibagat na Katawan ed say kairapan to ed krus;

No makakabalaw, o labir ya mapasnok, marakep no ondeen tayo ed sarayan anggapoy kakanaan tan mangiiter na kaermenan ed arum;

Manluto ya akaimis, manpanis ya aliwan akasibangot, manplantsa ya walay maliket pian ag napooloyan so kawes.

Ekalen tayo so palusot ya mentalidad. No ingen say bilay ya matoor ed linawa na Dios so sankarapen ya dalan.

God's way is always the best way, but not always the easiest way.  Today, let's promise Christ that we will follow it anyway, just because we love him. Ontan la komon. Amen.

Saturday, June 16, 2012

11th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Say ibanghilyo tayo et nipaakar ed "bokel". Say bokel ya intanem ya sakey ya domaralos. Tan anggaman agto amta no panon, say bokel et tinmubo, binmaleg ya anggad saya at nagmaliw ya tanaman ya nanbunga. Samay sakey ya bokel et say bokel na mustasa. Melmelag ya twa, balet nen saya so ontubo, magmaliw ya sankabalgan ya tanaman ya anggad saray manok so manayam ed saray sangasanga to.

Diad sarayan istorya na Katawan, labay ton itday ilalo iray disipulo to. Tan, ilalo met ed sikatayo laut la ed sarayan panaon.

In aliling na Katawan ya sarayan bokel et singa ra Panarian na Dios. Ya sayan panarian na Dios et mantalongaring. Anto ya so Panarian na Dios ya ibabaga na Katawan?

Diad saray Judio, say salita ya "Panarian na Dios" et nipaakar ed say andi anggaan ya pan-oley na Dios ed amin: say Dios so ari, tan diad sayan panaoley to, wala so katwaan, kareenan, katunongan, panangaro, pankakasakey, panangasi. Saraya so pakanengnengan no say Panarian na Dios so wadia la ed kapegleyan na too. Diad gapoy inpanbabangat na Katawan, saya so inbawag na Katawan para saray Judio: "Manparaan kayo! Wadia la so Panarian na Dios!"

Tan saya met so maong a balita ya inawat tayo: Wadia la so Panarian na Dios! Tan, no talusan tayo so kabaliksan na sayan Panarian, wadia met la sirin ed kapegleyan tayo so tanda tan pakanengnengan na sayan Panarian:

katwaan, kareenan, katunongan, panangaro, pankakasakey, panangasi. Ta lapud saya so inbalikas na Katawan, insipan to: wadia la so Panarian na Dios!

Balet lingaw kayo ed kaliber-liber tayo, dengel kayo ed saray balita diad radio, manbasa kayo na saray newspapers: imbes na say Panarian na Dios so wadia, singa say Panarian na Kaugsan so onkakayat ed kapegleyan tayo! Dakerakel so tilaan, pateyan, lastogan, lamesan. Bosolan tan kolkolan. Wadtan la so nanduroman bisyo, tan kaugsan ya dederalen toy bilay na too. Kawalaan so Panarian na Dios?

No saya so tepet tayo natan, say ebat et nalmo tayo ed saray istorya na Katawan nipaakar ed saray bokel. Ta sayan bokel a singa Panarian na Dios, no saya la et insibwag tan intanem, anggapoy arum ya nagawaan to no agsay ontubo, ombaleg tan manbunga. Tan anggaman singa bokel na mustasa no Panarian na Dios diad gapo, anggaman melmelag iyan bokel, saya lan lamang et ombolaslas tan ombaleg a magmaliw sangkabalgan ya tanaman!

Diad ebat na Katawan sirin ed sayan tepet tayo, ed kapegleyan na kaugsan diad kaliber-liber tayo, onya so sipan na Katawan ed sikatayo: "Anggaman singa wala tayo ni ed kabilongetan na kaugsan, agkayo mapagpaga. Say Dios so in-charge, sikatayo so manooley tan akaoley. No nantanem la so Dios, tan intanem to la so bokel na Panarian to, anggapo la so makapanpatunda ed say ibolasbolas to. Say gapoan na panoley na Katawan, anggaman singa labat onggapo ed mel-melag ya oley, diad isabi nagnap ya panaon, sikato so manoley ed amin diad intiron mundo.

Sirin, agtayo lingwanan iraya: Unaan, diad personal tayon bilay ya sakey a Kristiano. Agtayo komon nanaekalan na ilalo no mabetbet tayon ompapawil ed saray kasalanan ya agtayo labay ya gawaen. Manisia kayo ya diad sarayan pakakapelag tayo ed kasalanan, say Dios so wadtan ya lanang ya mangiter na say panangasi to tan say kabiskegan tayo. Itila labat ya onkerew ed na grasya ed sikato. Agkayo mapaga, agni asumpal so kimey na Dios ed sikatayo! Nabalang so sakey ya too tan manbilay ed kaugsan no abuloyan ton say dili to et imbes na onbolaslas ed grasya na Dios, diad say kaugsan to pepeketan to, tan agto la onkerew na liwawa ed say Dios!

Kumadwa, say pansampotan na plano na Dios nipaakar ed say kilalaban tayo. Anggaman singa mas mabiskeg so kaugsan natan, say bokel ya intanem na Dios ed say kilalaban tayo so mansampot ed say pantalongaring na pakapanyari na Dios! Agtayo komon naekalan na ilalo, tan natukso ed sayan kipapasen. Lapud say Dios so mamistiryon wadia ed amin ya nagagawa ed kaliber-liber tayo. Manmatanlek tayo ed sikato. Ta diad sampot, diad amin mansampot ed kamaungan. Tan amin ya kipapasen so mansampot ed kamaungan.

Ontan pa komon. Amen.

Saturday, June 09, 2012

Corpus Christi: Pangasinan Reflection

Sisilibraan tayo nantan a simba so solemnidad na Laman tan Dala na Katawan tayon Jesu Cristo, odino diad latin say “Corpus Christi”. Say kabaliksan na Corpus et laman, tan say Christi et Cristo: say Laman nen Cristo.

Tan sayan silibrasyon et ipapanunot tod sikatayo so sankamablian ya regalon inter na Katawan ed sikatayo: say masagradon laman na Katawan ya aakoen tayo mismo diad Masanton Komunyon. Say Masanton Misa a sisilibraan tayo unong ed say ganggan na Katawan: Gawa yo ya ed pakanudnuntan ed siak.

Tan sayan ganggan so totooren na say Simbaan nen saman ya anggad natan. Tan saya so rason no akin diad kada baley diad bansa tayo wala so simbaab ya nipaalagey.

Wala ra so pigaran pidumaan na say simbaan na Katoliko tan saray arum ya relihiyon. Say altar, say tabernakolo tan say talimokoran. Diad saray arum ya simbaan na aliwan Katoliko, anggapo so altar da, anggapo so tabernakolo da, tan anggapo so talimokoran da.

Walay rason no akin et anggapo iraya ed sikara: anggapo so masanton misa ya bibirbiren dan sakramento. Lapud anggapo so misa ra, anggapo so altar da; tan lapud agda sililibraan so misa, anggapo so tabernakolo ya pangisinopan na masanton hostia, say laman nen Kristo mismo; tan lapud anggapo so tabernakolo ra, anggapo so mabibinon kiwawala mismo na Katawan, anggapo so talimokoran da itdan na galang tan dayew.

Diad altar tayo sisilibraan so misa; diad tabernakolo tayo akasinop so Laman nen Cristo mismo diad masanton hostia; tan lapud saya, sikatayo so onatatalimokor ya mangiiter na galang tan dayew ed sayan kiwawala na Katawan mismo ed dalen na simbaan.

Sirin, agtayo lilingwanan so sayan kiwawala na Katawan ed amin ya simbaan tayo. Unaan, aglilinwanan so man-genuflect kada onloob ed simbaan. Sayan panagtalimokor so mamibirbir ed say kiwawala na Katawan. Kumadwa, diad dalem na simbaan sikatayo so mandasal. Tan nagawa tayo labat iya no sikatayo so mandeen. Silence ed simbaaan. Say silence tayo, say pandeen tayo et aliwa labat ya pamirbir ed say gloria na Dios ya walad say simbaan, no ingen say maong ya kipapasen na dili tayon ondengel ed say ibaga na Dios ed sikatayo. We can only truly pray when we have silence in our hearts, and silence around us. Kumatlo, agtayo komon lilingwanan ya wala ra so panangiter na galang ed say kiwawala na Dios diad masanton tabernakolo. Tan sakey et no panon tayon onarap ed say Dios diad panag-kawes tayo. Wala ra so aka-lista dimad kaloob na simbaan no anto ra so nepeg ya isolong tan ag nepeg ya isolong. Saya et pangiiter tayo na galang tan dayew ed say Dios ya wadia ed kapegleyan tayo.

No naneng-neng yo so silew ya mandarlang diad say tabernacle light, saya et reminder ya wadia so kiwawala na Dios ed say Laman to. Diad sayan kapistaan na Corpus Christ, say Masanton Laman tan Dala na Katawan, iter tayo komon so baleg ya pamagalang tan pisasalamat ed sayan sankamablian ya regalo na Dios ed sikatayo: say kiwawala mismo na Katawan ed kapegleyan tayo. Tan saya so sipan ya tinoor na Katawan ed sikatayo: anggad sampot na mundo, agto itayo taynan. Agto itayo panbokbokoren. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, June 02, 2012

Santisima Trinidad: Pangasinan Reflection B

Say misterio na Santissima Trinidad so ag nanlapud too; sayan walad kapegleyan na doktrina na pananisia tayo et diad Dios mismo so nanlapuan to. Ta lapud no say too so mangibalikas na antokaman onong ed kakabatan to, ag nayarin ibaga to ya say sakey et talora! Ag balot natalusan iya na too. Say doktrina na Santissima Trinidad ya mangibabaga ya walay saksakey ya Dios balet taloran persona, say Ama, Anak tan say Ispiritu Santo. Nanlapu iya ed Dios; no anggapo yan puyan na Dios ed too, agbalot naamtaan iya na too.

Say Santissima Trinidad, lapud sakey ya misterio ya nanlapud Dios, et naawat labat, aliwan unong ed kakabatan na too, no ag ingen unong ed say pananisia na too.

Anto sirin so kabaliksan na say misterio na Santissima Trinidad ed bilay tayon sakey a Katolikon Kristiano?

Sayan doktrina et aawaten tan walad pananisia na amini ya Kristiano, saray Protestante man o Katoliko. Balet, walay piduan tayo ed sikara. Sikatayo ran Katoliko malinlinew tayon ipapaamta iyan pananisia. Panon? Diad panag-krus tayo. Sikatayo ya Katoliko et walad kaugalian na pananisia tayo ya sikatayo so man-krus ed ngaray Dios Ama, Anak tan Ispiritu Santo. Akin et wala yan gagawaen tayo?

Unaan, say panag-krus tayo et ipapaamta, ipapanunot to so pananisia tayo ed say saksakey a Dios ed taloran persona: Ama, Anak tan Ispiritu Santo. Kada man-krus tayo sirin ibebelyaw tayo no siopa so Dios tayo, tan sikatayo so manisia ed say Santissima Trinidad.

Kumadwa, no man-krus tayo et onkekerew tayo na bendision ed say saksakey ya Dios ed taloran persona. Say pari no manbendision, sikato so man-krus tan manbendision ed ngaray Santissima Trinidad, aliwan diad ngaran to. Kanian, no man-krus tayo, onkekerew tayo na bendision ed say Dios para sikatayo. Sakey ya "self-blessing". Sirin, no kabangan tayo na kabwasan, marakep ya sikatayo so man-krus. Say bendision na Dios so walad sikatayo komon ed sayan agew. No wala ra so gawaen odino kimeyen tayo, odino walay igapo ya gawaen tayo, itilan man-krus pian say bendision na Dios so walad sikatayo ed saraman ya bekta. Pian diad say ngaray Santissima Trinidad tayo igapo tan isampot so saraman ya nanduruman kimey tan gagawaen tayo.

Say panag-krus ya kaibay bendita et ipapanunot to ya sikatayo so abinyagan ed ngaray Ama, tan diad Anak tan diad Ispiritu Santo.

Kumatlo, diad panag-krus tayo, ipapaamta to met no siopa tayo ed arap na Dios. A sikatayo so Katoliko Kristiano. Lapud say panag-krus tayo, nabibirbir tayo ya sikatayo so Katoliko. Diad abong, tua mabetbet tayo ya mankrus. Antes na panangan. Antes ya naogip. Balet, no diad paway, akin balet et ngal-ngali agtayo man-krus. Aminsan siak so angan ed Jolibee. Walay aneng-neng kon nankrus antes ya angan. Nilingaw ko ray wadman met ed saman ya fastfood, anggapo so nan-krus antes iran angan. Agi, kuan ko. Saksakey so Katoliko ed sayan restaurant! Akin et ibabaing tayo so mankrus? Akin et singa tayo nasisikig no mankrus tayo ed publiko. Agtayo komon ibabaing ya sikatayo so Katoliko. Agatayo ibabaing so pananisia tayo ed say Santissima Trinidad! Kanian, diad maminsan ya mangan ak ed restaurant tan walay naneng-neng kon mankrus, amtak ya Katoliko iman, mananisia ed say Santissima Trinidad. Tan sikato et taga San Fabian!

Diad kaka-ogip tayo walay dasal ed say Santissima Trinidad ya sumpalen tayo komon. Diad pankrus tayo: Misalamat tayo ed say Dios Ama ed amin ya bendision ya naawat tayo ed say agew ya apalabas. Diad Dios Anak, onkerew tayo na panangasi tan panamerdona ed saray kasalanan tayo. Diad Dios Ispiritu Santo, onkerew tayo na panangiwanwan to ed sikatayo ed saray gawaen tayo ed say ontumbok ya agew. Antikey ya dasal Panangidayew ed say Santissima Trinidad.

Ontan la komon