Saturday, May 11, 2013

Ascension of our Lord C, Pangasinan Reflection

Nen ogaw ak ni, nen siak ni so manaaral ed elementaria, sikami so babangatan na saray katekista ya manlalapud MCS. Sakey ed say assignment mi ed say catechism class et say pangipatlek na "Manisia ak.".

No dasalen so "Manisia ak", nasabi so sakey ya parte ya inkuanto, "manisia ak ed si Jesu Cristo. inpasak ed krus, inatey tan inkotkot. Diad kumatlon agew inmolid bilay, tinmokotok ed tawen, tan manyodyorong ed kawanay ama.." Diad imagination ko nen ogaw ak, say intokotok na Katawan et singa ontotoktok ed puirtay tawen, tan say Ama so wadmad biek a puirta ya lukasan tan palooben toy Anak tod tawen. Say pagak nen saman, "panon to no ag nangel na Ama ey? Kalamor met lay Jesus ya toktok ya toktok ed paway na tawen?"

Sayan simba, sisilibraan tayo so solemnidad na intokokot na Katawan a Jesu Cristo ed tawen. Anto so kabaliksan na sayan bangat tan doktrina na Simbaan?

Say Katawan so pinmawil lad Ama to, tan sikato so managiesel na amin ed say Ama. Anto so ibabaga na Ibanghiyo tayo natan?

Unaan, impanunot na Katawan so mensahe na kilalaban tayo. Unong ed say ibanghilyo nen Juan, say Katawan so linmad mundo pian iabelyaw toy kilalaban tayo diad panamegley na panirap, impatey tan inkioli tod bilay. Ta lapud saya, inter na Katawan so kilalaban tayod kasalanan, tan inlokas tod tawen tan bilay ya andi-anggaan ed amin.

Kumadwa, angiter na kimey tan misyon so Katawan ed saray disipulo to. Tinawag to ran magmaliw a tasi  ed sarayan ginawa na Katawan nipaakar ed say kilalaban tayo. Kaiba ra Ispiritu Santo. Ag ira manbokbokor. Sikara so magmaliw ya tasi ed intiron mundo!

Sirin, no tooren tayo so kabaliksan na say Intokotok na Katawan, tooren tayo so misyon tan tawag na Dios ed sikatayo: magmaliw ya tasi to ed mundo. Sikatayo so magmaliw ya salita, lima tan sali, kanunotan tan bilay nen Jesus ed mundo.

Awiten tayo si Jesus. Manbilay a singa si Jesus. Mangaro a singa si Jesus. Manirap a singa si Jesus.

Nabwas, panagboboto tayo. Pankanawnawan iiter ed sikatayo na constitution ya  manpili na saray mannlingkur ed sikatay para say pankamaungan na karaklan. Ed sarayan panaon, panon ya awiten tayo si Jesus ed mundo natan? Panon ya sikatayo so mantasi ed say impanirap, impatey tan inkioli na Katawan?

Onya so simbawa na pinabli tayon Arsobispo Socrates B. Villegas: Vote like Jesus! Manpili tayo a singa si Jesus! Panon? Tepeten tayod dili tayo: no botante si Jesus, panon ton piliin iray kandidato to?

No botante si Jesus, pataktakot kasi ed panagboto? No botante si Jesus, ilako to kasi kanepegan ton manpili unong ed konsiensia to? No botante si Jesus, pilien to kasi iray matitila, malalastog, anggapoy kakayahan? Pilien to kasi so kandidaton agto antakot so Dios?

No botante si Jesus, siguradon antes ya onlad presinto, sikato ni so mandasal. Kerewen to so liwawa na Ispiritu Santo.

No botante si Jesus, pilien to so twan tasi na imbangat tan impanbilay to.

Komon, walad sikatayo so kabiskegan a linawa ya tooren tayo so ganggan tan tawag na Dios ya awiten so Katawan ed mundo, ya magmaliw ya twan tasi to. Ontan pa komon. Amen.

Technorati Tags:

Saturday, May 04, 2013

6th Sunday of Easter C, Pangasinan Reflection

"Itilak kod sikayoy kareenan; say kareenan kon dili so iter kod sikayo. "

Kareenan. Anto so kabaliksan na kareenan a manlalapud si Kristo a Katawan tayo?  Tan anto so nidumaan na kareenan ya aliwan si Kristo so panlalapwan to?

Say kareenan nen Kristo et mansiansia. It is lasting. Saya so walad kareenan na puso tayo, ya sayakopen toy kareenan na pamilya, diad ombaley tayo.

Say kareenan so walad sikatayo aliwan lapud anggapo so maningal. Walay kareenan balet no walay onsabin ingal, nabalang lan lamang iya. Odino, kareenan aliwan lapud anggapo so mangugulo ta lapud walay takot ya nalilikna, tan napapasootan so linawa. Mas lalon aliwan kareenan a singa kareenan ed siminteryo. Angorat lan amin so too.

Balet, kareenan a manlalapud si Jesus lapud kabat tan amta tayon inaro itayo  na Katawan - anggapo so panderewaan ed saya. Kareenan a nanlapud panangaro. Amin ya manlalapud peteg tan twan aro, kareenan so bunga to. Diad say panangaro na Katawan ed sikatayo, walay bungan kareenan lapud matoor iyan panangaro. Tapat iyan panangaro. Anggapo so pagan taynan itayo na Katawan. Anggapo so pakatatakotan ya ontondan aroen itayo na Katawan.

No walay aroan na sanasawa, walay kareenan. No walay aroan ed pamilya, walay kareenan. Tan say twa, si Jesus so walad kapegleyan da lapud si Jesus so aro mismo.

Kumadwa,  say kareenan a manlalapud say panangasi nen Jesus. Amta tayon no nankasalanan tayo tan apasakitan tayo so Katawan, sipaparaan ya pirdonaen to itayo. Say bunga na panangasi na Katawan et kareenan. Sayan panamirdona a nanlapud panangasi na Katawan so mangiter na kareenan ed sakey ya makasalanan. Say talek tayon aliwan hustisia, aliwan dusa, aliwan condemnation so iter na Katawan ed sikatayo no akapankasalanan tayo no ingen say panangasi ton agnatokor tan agnaandi. Kareenan ed sikatayo ran makasalanan. Aliwan takot, Aliwan pagpaga.

No walay panamirdona aliwan panagbalales; panamirdona aliwan bosol tan pasnok so walad balang relasyon tayo, walay kareenan. No pirdonaen yo ray akapankasalananan tan akapanpasakit ed sikatayo, walay kareenan et pamilya yo, walay kareenan et pankikimeyan yo, walay kareenan ed baley tayo.

Sarag tayon naawat iyan kareenan nen Kristo. Sarag ton manoley so kareenan nen Kristo ed kapegleyan tayo. No wala tayod panangaro tan panangasi na Katawan. No mismo sikatayo so mangaro tan mapangasi. Ontan pa komon. Amen.

 

Technorati Tags: ,