Sunday, July 07, 2013

14th Sunday in Ordinary Time C, Pangasinan Reflection

Imbaki nen Jesus iray pitomplon disipulo to ya sanderwa. "Laka yo!" Onya so ganggan na Katawan ed sikara. Tan onya met so ganggan ed sikatayo ran disipulo to ed sarayan panaon. 

Say sakey ya disipulo et saman so labay ton ontumbok ed say Katawan, talusan tan tooren to so bangat tan say bilay na Katawan. Balet ag mansampot ed say pikabat, pantalus tan panaaral ed saray salita, bangat tan bilay na Katawan. Say disipulo met et nepeg ya ibaki met. Anto so pangibakian na Katawan tan panon ya onlad say pangibakian?

Laka yo, kuay Katawan, a singa saray karniro ed pegley da ray asod katakelan. Sikatayo to ibaki ya singa lambs in the midst of wolves. Ibaki itayo ran disipulo ed kapegleyan na persecution tan opposition ed say Katawan.

Ed saray ag manlabay ed say ibanghilyo. Ed saray walad kaugsan ya agda labay so manpatauli. Ed saray walad katilaan ya ag da labay so katwaan. Saray walad makapanyari ya manlalames ed kapara. Saray walad kairapan ya agda naako so ilalo tan panangaro na Katawan. Diad kapegleyan na bosolan, say disipulo ya mangaawit na kareenan so mabetbet ya pairapen tan papateyen, ingen.

Dwara so ganggan na Katawan ya gawaen na disipulo: manbangat ed ngaran nen Jesus tan mankimey ed pakapanyari to! Tan sikara so naibaki tan onla ya manmatalek ed say Katawan.

Sikara so manbangat, tan mangibawag na katwaan, awiten so ilalo tan panangaro a manlalapud say maung a balita nen Jesus ya anggapo so awiten dan kayamanan, pakapanyari na mundo. Sikara so manbilay para say Dios labat.

Kumadwa, sikara so mankimey unong ed say pakapanyari na Katawan! Sikara so mankimey na kamaungan; labanan so kaugsan. Paekalan so inpluensia na dimonyo. Mankimey para say kareenan.

Sirin, sikatayo ran disipulo nen Kristo ed sarayan panaon, sikatayo ni so ibabaki na Katawan. Lakayo, kuay Katawan ed sikatayo. Itila sirin ya tooren yan ganggan na Katawan, a singa tayo karniro ed pegley na asod katakelan. Abirbir nen St. Francis of Asisi so tawag na Dios tan sikato so linma: magmaliw ya instrumento na kareenan ed kapegleyan na bosolan, mangawit na panamedona no walay apasakitan, pananisia ed kawalaay panduaruan, ilalo ed kairapan, liwawa ed kabilongetan, ligliwa ed kaermenan. Sankairapan, balet nepeg ya totoor ta sikarayo so disipulo nen Kristo. No maminsan et baliktaren tayo so labay tan bilay na mundo. Tan lapud saya, saray maatap ed katakelan so onlaban ed sikatayo ran disipulo nen Kristo.

Diad sampot, say kamaungan so mantalongaring: Anengneng koy Satanas a naplag a singa kirmat a nanlapud tawen. Walay kairapan ed sarayan amin, balet inter nen Jesus so katwaan ed sikatayo. God assures us victory in Jesus Christ. Jesus assures his disciples that he has all power over evil.   Ontan la komon.

Saturday, June 22, 2013

12th Sunday in Ordinary Time C, Pangasinan Reflection

Diad sayan ibanghilyo tayo walay mid-term exam ya inter tod saray babangatan to. Sikairaya so kabkaiba na Katawan, inagew-agew dan narerengel ya manbabangat. Say tepet na exam da: "Siopa ak unong ed ibabagay totoo?" Mapalasapas so ebat da: Sika kuno so Elias; sika kuno so sakey ya propitan inmolid bilay".

Say follow-up question: "Sikayo balet, antoy kuanyo? Siopa ak"

Bibirbiren tayo sakey tayo ya Kristiano. Sakey ya ontutumbok ed si Kristo. Kabat tayo sirin kumon so Katawan ta mabetbet tayo ya mimisa. Aawaten tayo ed komunyon. Kanian, no follow mid-term exam tayo nipaakar ed say panagbilay tayo ya sakey ya Kristiano (aliwa nin final exam) anto kasi so ebat tayo ed saray ag-midumaan ya tepet nen Jesus ed saray apostol to: " Siopa ak? Siopa ak ed sikayo?"

Say mabetbet ya ebat: Sikay Dios ya makapanyari. Sikay Dios ya panlalapwan ya amin. Sika so kerewen mi. Sika so biskeg mi. Tan arum nira. Twa irayan amin.

Ta no walay kakulangan tayo, tampol ontalimokor ya manpikasi tan onkerew ed Katawan. No walay panaburidoan, tampol ompeket tayo ed Katawan pian saraya komun et naekal ed sikatayo. No walay sakit, say kerew onabig ya tampol pian agla nairapan. No walay so kabusol, say pikakasi tayo, "Akaoley ka la, Katawan, ed sikato. Bales ka la. Pairap mo met a singa inpanirap tod siak." No wala tayod kairapan tan kaermenan, agtayo onsasaew ya onkerew: ekal mo yan kairapan,Katawan.

Siopa ak ed sikayo? Siopa so Katawan ed sikayo?

Aralen so ebat nen Pedro: Sikay Kristo, Anak na Dios! Anto so kabaliksan na "Kristo". Diad saray Judio, say Kristo et "Messiah". Samay alagaren dan "Manangilaban". Kanian nen tinawag nen Pedro si Jesus ya Kristo, bibirbiren ton si Jesus so Manangilaban. Tan aliwan satan labat: sikato so Manangilaban ya Anak na Dios.

Panon to itayon inlaban? Diad panamegley na krus. Inkuan na Katawan ed saray apostol to kasumpal yan inpangibelyaw nen Pedro: Nepeg ya manirap, papatey balet onolid bilay. Say dalan na kilalaban et say dalan na krus.

Kanian inkuan lamet na Katawan: No siak et Kristo, say Manangilaban, et tinombok koy dalan na krus, no labay yo ak a tumboken, sakbay yo met so krus. Aliwan sagpaminsan labat, no ingen et inagew-agew.

Malinew ya say Katawan et agto ekalen so krus ya kairapan tayo, no ingen say kuay Katawan "sakbaten tayon inagew-agew" aliwan ibatikan, tan say dalan na krus so dalan na kilalaban tayo. Anggapoy arum a dalan.

Say sakey a simbolo na pananisia tayo et say krusipio. Say krus ya wadman ya akapasak so Katawan. Ipapanengneng tod sikatayo so dwaran katwaan: aliwan mainomay so magmaliw a Kristiano. Kaibay krus. Lapud si Kristo ya Manangilaban tayo, tan Anak na Dios et inako to so krus to. Kumadwa, say panangaro nen Kristo ed sikatayo ed tagey na krus so mangiter na biskeg ed sikatayo no onsasabi rayan krus ya inagew-agew ed sikatayo. Agto itayo paolyan. "Galid siak, sikayo ran nabebelatan, tan panpainawaan ta kayo." Agtayo manaya manbokbokor ed pansasakbat tayo na kurs. Kaiba tayo so Katawan, kanian, say twa, anggapoy krus ya agtayo nasakbat lapud walay Kristo ya kaiba tayo mansasakbat.

Say crucifix komon so walad abong yo. Diad altar. Diad tagey na puerta. Pian no naneneng-neng tayo, say dasal tayo, aliwan komon naekal iray krus ed bilay tayo, no ingen naitdan tayo na biskeg pian nasakbat tayo iraya, pian diad ontan, magmaliw itayon singa si Kristo, ya oliran tayo.

Ontan pa komon. Amen.

Saturday, May 11, 2013

Ascension of our Lord C, Pangasinan Reflection

Nen ogaw ak ni, nen siak ni so manaaral ed elementaria, sikami so babangatan na saray katekista ya manlalapud MCS. Sakey ed say assignment mi ed say catechism class et say pangipatlek na "Manisia ak.".

No dasalen so "Manisia ak", nasabi so sakey ya parte ya inkuanto, "manisia ak ed si Jesu Cristo. inpasak ed krus, inatey tan inkotkot. Diad kumatlon agew inmolid bilay, tinmokotok ed tawen, tan manyodyorong ed kawanay ama.." Diad imagination ko nen ogaw ak, say intokotok na Katawan et singa ontotoktok ed puirtay tawen, tan say Ama so wadmad biek a puirta ya lukasan tan palooben toy Anak tod tawen. Say pagak nen saman, "panon to no ag nangel na Ama ey? Kalamor met lay Jesus ya toktok ya toktok ed paway na tawen?"

Sayan simba, sisilibraan tayo so solemnidad na intokokot na Katawan a Jesu Cristo ed tawen. Anto so kabaliksan na sayan bangat tan doktrina na Simbaan?

Say Katawan so pinmawil lad Ama to, tan sikato so managiesel na amin ed say Ama. Anto so ibabaga na Ibanghiyo tayo natan?

Unaan, impanunot na Katawan so mensahe na kilalaban tayo. Unong ed say ibanghilyo nen Juan, say Katawan so linmad mundo pian iabelyaw toy kilalaban tayo diad panamegley na panirap, impatey tan inkioli tod bilay. Ta lapud saya, inter na Katawan so kilalaban tayod kasalanan, tan inlokas tod tawen tan bilay ya andi-anggaan ed amin.

Kumadwa, angiter na kimey tan misyon so Katawan ed saray disipulo to. Tinawag to ran magmaliw a tasi  ed sarayan ginawa na Katawan nipaakar ed say kilalaban tayo. Kaiba ra Ispiritu Santo. Ag ira manbokbokor. Sikara so magmaliw ya tasi ed intiron mundo!

Sirin, no tooren tayo so kabaliksan na say Intokotok na Katawan, tooren tayo so misyon tan tawag na Dios ed sikatayo: magmaliw ya tasi to ed mundo. Sikatayo so magmaliw ya salita, lima tan sali, kanunotan tan bilay nen Jesus ed mundo.

Awiten tayo si Jesus. Manbilay a singa si Jesus. Mangaro a singa si Jesus. Manirap a singa si Jesus.

Nabwas, panagboboto tayo. Pankanawnawan iiter ed sikatayo na constitution ya  manpili na saray mannlingkur ed sikatay para say pankamaungan na karaklan. Ed sarayan panaon, panon ya awiten tayo si Jesus ed mundo natan? Panon ya sikatayo so mantasi ed say impanirap, impatey tan inkioli na Katawan?

Onya so simbawa na pinabli tayon Arsobispo Socrates B. Villegas: Vote like Jesus! Manpili tayo a singa si Jesus! Panon? Tepeten tayod dili tayo: no botante si Jesus, panon ton piliin iray kandidato to?

No botante si Jesus, pataktakot kasi ed panagboto? No botante si Jesus, ilako to kasi kanepegan ton manpili unong ed konsiensia to? No botante si Jesus, pilien to kasi iray matitila, malalastog, anggapoy kakayahan? Pilien to kasi so kandidaton agto antakot so Dios?

No botante si Jesus, siguradon antes ya onlad presinto, sikato ni so mandasal. Kerewen to so liwawa na Ispiritu Santo.

No botante si Jesus, pilien to so twan tasi na imbangat tan impanbilay to.

Komon, walad sikatayo so kabiskegan a linawa ya tooren tayo so ganggan tan tawag na Dios ya awiten so Katawan ed mundo, ya magmaliw ya twan tasi to. Ontan pa komon. Amen.

Technorati Tags:

Saturday, May 04, 2013

6th Sunday of Easter C, Pangasinan Reflection

"Itilak kod sikayoy kareenan; say kareenan kon dili so iter kod sikayo. "

Kareenan. Anto so kabaliksan na kareenan a manlalapud si Kristo a Katawan tayo?  Tan anto so nidumaan na kareenan ya aliwan si Kristo so panlalapwan to?

Say kareenan nen Kristo et mansiansia. It is lasting. Saya so walad kareenan na puso tayo, ya sayakopen toy kareenan na pamilya, diad ombaley tayo.

Say kareenan so walad sikatayo aliwan lapud anggapo so maningal. Walay kareenan balet no walay onsabin ingal, nabalang lan lamang iya. Odino, kareenan aliwan lapud anggapo so mangugulo ta lapud walay takot ya nalilikna, tan napapasootan so linawa. Mas lalon aliwan kareenan a singa kareenan ed siminteryo. Angorat lan amin so too.

Balet, kareenan a manlalapud si Jesus lapud kabat tan amta tayon inaro itayo  na Katawan - anggapo so panderewaan ed saya. Kareenan a nanlapud panangaro. Amin ya manlalapud peteg tan twan aro, kareenan so bunga to. Diad say panangaro na Katawan ed sikatayo, walay bungan kareenan lapud matoor iyan panangaro. Tapat iyan panangaro. Anggapo so pagan taynan itayo na Katawan. Anggapo so pakatatakotan ya ontondan aroen itayo na Katawan.

No walay aroan na sanasawa, walay kareenan. No walay aroan ed pamilya, walay kareenan. Tan say twa, si Jesus so walad kapegleyan da lapud si Jesus so aro mismo.

Kumadwa,  say kareenan a manlalapud say panangasi nen Jesus. Amta tayon no nankasalanan tayo tan apasakitan tayo so Katawan, sipaparaan ya pirdonaen to itayo. Say bunga na panangasi na Katawan et kareenan. Sayan panamirdona a nanlapud panangasi na Katawan so mangiter na kareenan ed sakey ya makasalanan. Say talek tayon aliwan hustisia, aliwan dusa, aliwan condemnation so iter na Katawan ed sikatayo no akapankasalanan tayo no ingen say panangasi ton agnatokor tan agnaandi. Kareenan ed sikatayo ran makasalanan. Aliwan takot, Aliwan pagpaga.

No walay panamirdona aliwan panagbalales; panamirdona aliwan bosol tan pasnok so walad balang relasyon tayo, walay kareenan. No pirdonaen yo ray akapankasalananan tan akapanpasakit ed sikatayo, walay kareenan et pamilya yo, walay kareenan et pankikimeyan yo, walay kareenan ed baley tayo.

Sarag tayon naawat iyan kareenan nen Kristo. Sarag ton manoley so kareenan nen Kristo ed kapegleyan tayo. No wala tayod panangaro tan panangasi na Katawan. No mismo sikatayo so mangaro tan mapangasi. Ontan pa komon. Amen.

 

Technorati Tags: ,

Saturday, April 27, 2013

5th Sunday of Easter C, Pangasinan Reflection

"No manaarowan kayo, naamtaan na amin a totoo sikayo ray disipulok."

Panon ya naantaan a sakey a too et twa tan peteg a disipulo nen Cristo? Anto so pakanengnengan ya say sakey et disipulo na Katawan? Anto so pakabirbiran ed sikato?

Nabirbir tayo kasi ed say kawes to, a singa sakey ya uniform? Nakabat tayo kasi diad ngaran to? Odino diad kolor na buek? Kolor na baog to?

Diad say ibanghilyo natan, nangelan tayo unong ed say Katawan no panon ya naamtaan ya say sakey a too et disipulo nen Cristo. "No manaarowan kayo, naamtaan na amin a totoo sikayo ray disipulok."

Panangaro. Saya so identity na disipulo na Katawan. Inkuan lamet ni na Katawan, " Manaarowan kayo a singa say impangarok ed sikayo."

Say Cristiano, say sakey a twan disipulo na Katawan et nabirbir ed panangaro to a singa impangaro na Katawan ed sikatayo.

Panon itayon inaro na Katawan?

Diad say tanda na krus tayo naamtaan no panon itayo inaro na Katawan. Say krus et tanda na kairapan. Tanda ingen na patey. Balet, say krus so aliwan sumlang, ag manesebel ed say Katawan ya aroen to itayo. Anggaman amta na Katawan so kairapan ya iter na krus - anggad sikato so ompatey ingen ed tagey na krus - siansia nin inter to so panangaro tod sikatayo! Say krus, aliwan sumlang ed panangaro. Say krus ingen so dalan tan kabyangan na panangaro tayo!

Say kuan nen Beata Mother Teresa na Calcutta:

Anggaman sirin ya saray arum et unreasonable, illogical tan maagom. Aroen tayo ni ra. Ag iya sumlang ed panangaro.

Anggaman no manggawa tayo na kamaungan et elekan tan balawen da itayo na rum, siansia nin kamaugan ni so gawaen tayo. Aliwa irayan sumlang ed panangaro.

Anggaman nalingwanan na totoo so kamaungan ya ginawa tayo, siansia nin manggawa tayo ni kamaungan. Aliwan sumlang iya ed panangaro.

Anggaman sikatayo so nadisturbo, nakesayan, naandian no lukasan tayo so puso, say bilay tayo ed arum, siansia ni ya aroen tayo ni ra so mankakaukolan. Aliwa irayan makakasebel ed panangaro.

No twan disipulo tayo na Katawan, awiten tayo so Katawan ed mundo. Awiten tayo ed kaabongan tayo. Diad kawalaay trabaho tayo. Diad panangaro tayo labat nagawa ya. Tan diad panangaro a singa impangaro na Katawan, sikatayo so nabirbir tan naamtaan ya sikatayo so disipulo na Katawan.

Ontan pa komon. Amen.

Technorati Tags:

Saturday, April 20, 2013

4th Sunday of Easter C, Pangasinan Reflection

"Ondedengel na bosis ko ray karnirok. Amtak ira tan totumboken da ak."

Sayan Simba so tatawagen tayon "Good Shepherd Sunday" lapud say ibanghilyo tayo et nipaakar ed si Jesus a Maong a Pastol.

Nen panaon da di Jesus say managpastol  et walad unaan na saray karniron papastolan to. Manontumbok irayan karniro ed say pumapastol da. Ag ira onaarawi, ag ira nababalang ta lapud tutumboken day pastol da. Panon tan akin et totomboken day pastol da? Ta lapud, kabat da so bosis na pastol tan dedengelen dayan bosis to.

No agda kabat tan agda dengelen so bosis na pastol, nabalang irayan karniro; naandi rad poder na say pumapastol.

Inkuan na Katawan, " Ondedengel na bosis ko ray karnirok. Amtak ira tan totomboken da ak." Si Jesus so pumapastol tay; sikatayo ra so karniro to.

Kabat tayo kasi so bosis na Katawan? Dedengelen tayo kasi so bosis to? Pian agtayo nabalang tan naandi ed sayakop to?

Lapud twa tan peteg tayon karniro na Katawan a pumapastol tayo, nepeg sirin ya dengelen tayo so bosis na Katawan. Say twa diad kaliberliber tayo, dakerakel so bosis ya narerengel tayo. Balet saksakey so bosis ya mangiwanwan ed sikatayo, say bosis ya mangiter na bilay ya andi-anggaan. Say bosis na Katawan.

Sayan bosis et bosis ya manatawag ed sikatayo ya mangaro, a singa inpangaro tod sikatayo. The voice of the Good Shepherd is calling us to love. Say Katawan a pumapastol et inter to so bilay tod sikatayo unong ed aro. Saya so manunaan ya bosis ya nepeg ya dengelen tayo.

Panangaro so makapanyari ed amin. Panangaro komon so walad amin ya pamilya tayo.

Say bosis ya manederal ed sikatayo et bosis na kasibletan, the voice of selfishness. Say bosis ya say dili so manunaan. Say bosis ya mangibabagan "siak ni nen say arum", "siak lamet" tan "Siak labat". No twan dengelen tayo so bosis na Katawan, manbilay tayod panangaro, say panangasikaso ed arum so walad puso. Say panangaro ed Dios so manunaan ed amin.

Say bosis na pumapastol so ontatawag ed sikatayod ilalo. The voice of the Good Shepherd gives us hope. Say ilalo so mangititer na kabiskegan ed kapegleyan na kairapan tan problema, saray pagpaga tan pakatatakotan tayo. Say bosis na pastol so bosis na ilalo. Manisia tayon wala ni mas marakep ya arapen diad say kairapan tayo.

Say bosis na pakatatakotan, say bosis na pagpaga, say bosis na kaermenan so manederal na tawag na maong a patol ed sikatayo. Manisia ya mas makapanyari, mas makabat, mas mabonlok so Dios nen say amin ya mangibabagan anggapo so kakanaan na bilay no wala tayod kairapan tan kaermenan.

Say bosis na pumapastol so manatawag ed sikatayod pananisia. Say panmatalek ed say Maong a Pastol ya agto itayo paolyan. Say panangasikaso na Maong a Pastol et kaibay pangilaban tod sikatayo ed kaugsan tan amin ya pakakagonigonan tayo. Say bosis na pumapastol et bosis a makapanyari lapud saya so apanoy panangaro tan ilalo.

Diad amin ya pamilya, sikayo ran atateng, komon ipaamta yo tan ipadengel yod saray anak tan apo yo so bosis na pumapastol ya manatawag ed sikatayon mangaro, walay ilalo tan manmatalek ed sikato. Ta say bosis na aro, ilalo tan pananisia so mangiwanwan ed sikatayo diad bilay ya andi-anggaan ya iter na Maong a Pastol. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, April 13, 2013

3rd Sunday of Easter C: Pangasinan Reflection

Amitlon tinepet nen Jesus ed kinen Pedro no twan inaro nen Pedro so Katawan. Amitlo met ya inmebat si Pedro: ""On, Katawan, amtam ya inaro ta ka."  Tantadaan tayo ya nen si Jesus so inerel da, diad takot ton walay makapoy tan kairapan ya onsabid sikato no birbiren ton kabat to si Jesus, si Pedro et inbori to so Katawan. Natan, pinasimbalo nen Pedro so twa tan peteg ton panangaro ed si Jesus. "On, Katawan," ebat to, "amtam ya inaro ta ka."

Diad saman ya inbalikas a panangaro nen Pedro, inkuan na Katawan ed sikato: "Asikasom iray kordirok. Asikasom iray karnirok." Say ibabaga na Katawan: No tuan inaro mo ak Pedro, ipanengneng mo yan panangaro ed saray karnirok, saray kordirok. Siopa rayan karniro ya papaasikaso na Katawan? Saray agagi tayo. Saray kapara tayon totoo. Mairap man o andi. Matakken man o ogaw. Kalaban man o kaaro. Siopaman sirin, nepeg ya asikasoen. Aroen. Pian ontan lay nipaneng-neng tayo so nibalikas ya panangaro tayod say Katawan.

Sikato ya so inbilay tan ginawa nen Pedro. Diad unaan ya babasaen, nangelan tayo no panon ya impapasiplatan da ra, tan sikara so ingganggan dan agla ra mampulong ed ngaran nen Jesus. Balet say ebat da ed saray Judio: "Nepeg min onurey Dios, aliwan saray totoo." Isesebel na ya itundo da la ra so pangibawag na Maung a Balita. Balet say ganggan na Katawan ed sikara et awiten da so Maung a Balita ed enteron mundo! Say ganggan na too: tondo la! Say ebat nen Pedro tan Juan: "Nepeg min onurey Dios, aliwan saray totoo."

Say ganggan na Katawan ed sikatayo et ganggan na panangaro. Ganggan ya asikasoen so kapara tayon totoo, laut lad saray mankakaukolan tan mairap-bilay. Balet say peteg tan nepeg: onurey Dios, aliwan saray totoo."

Onuren so ganggan na panangaro, say ganggan na panag-asikaso na mundo tayo, say ganggan ya gawaen so kamaungan, say ilaban so katwaan tan katunongan.

Tepeten tayo so dili tayo: aminpiga tayo lan inonor so ganggan na too ya mantila, ya mansaol tan mantakew pian onaliguas labat so bilay odino onarawi tayo labat ed kairapan? Aminpiga tayon inonor so ganggan na too tan say liknaan a dili tayo ya ikompromiso tayo so prinsipio tayo, say pananisia tayod Dios lapud say panlabay tayon onyaman tan manliket? Diad sarayan panaon na kampanya tan eleksyon, nasarag tayo kasin onoren so ganggan na Dios pian nailaban tayo so maabig tan maong ya getma para say karaklan? Odino, mas onoren tayo so tawag na kolor na kuarta kanian nasarag tayon ilako so dignidad tan pakapanyari tayon manpili na totoon walay integridad tan kakayahan ya manoley ed sikatayo? Para saray politiko, sarag yo kasin respetoen so linawa na totoo? Odino mas labayen yen saliwen o taktakoten kami pian naonor labat so getma yon manoley? Anto so mas onoren tayo: say ganggan na Dios o say linawa na toon para say pansarilin pankamaungan labat? No manalo so kaugsan aliwa lapud sikato so mabiskeg tan makapanyari. Say twa, lapud agtayo oonoren so ganggan na panangaro na Dios.

"Pedro, inaro mo ak?" so tepet nan Katawan ed si Pedro. Anggan maminpiga ya tepeten na Katawan. Anggan inagew-agew iyan tetepeten na Katawan. Nakaukolan tayo yan tepet. Pian ontan et inagew-agew tayon napasimbalo so inka-Kristiano tayo. Say panangaro tayo ed si Jesus. Say panonor tayo ed say Dios nen say too. Amen. Ontan la komon.

Technorati Tags:

Saturday, April 06, 2013

Fiesta na Madibinon Panangasi (Kumadwan Simba na Paskua)

Anto so panangasi? Tan anto so kabaliksan na panangasi ed bilay tayo? Diad tagey na krus ya angipasakan dad Katawan tayon Jesukristo, diman tayo naneng-neng so panangasi na Dios.

Unaan, si Jesus ya akapasak ed krus so panangasi mismo. Lapud kasalanan na too, say sakey ya anggapoy kasalanan so inatey. Nen si Jesus so dinuyok na sakey ya sondalo, diad diking to so inmagos so dala tan danum: say panangasi ya sinayakop to so interon mundo, ed anton panaon tan amin ya pinalsa na Dios. Inmagos a nanlapud puso nen Jesus so panangasi.

Kumadwa, si Jesus so tuan panangasi lapud say panamerdona ya kinerew tod Ama to tan inter tod amin ya totoo. Nen sikato so walad krus, say eyag to: "Perdonam ira Ama!" Saya so panangasi!

Say panangasi et para saray makasalanan. Say mangibagan anggapo so kasalanan to et toon agto la nakaukolan so panangasi na Dios, tan say kekerewen to la et say hustisia na Dios; tan para sikato, unong ed say hustisia na Dios, sikato la so matuong tan maong tan maabig. Sarag to la so onarap ed say hustisia na Dios!

Diad tagey na krus lamet anengneng tayos so panangasi na Dios. Diad si Dimas, samay sakey ed saray duaran kaiba nen Jesus ya inpasak ed krus. Sikato so ahusgaan ya ompatey. Sakey ya makasalanan. Anto ni so ilalo to? Anto ni kasi so maabig tan maong ya nagamuran to? Sikato so kinmerew na panamerdona. Kinmerew na panangasi na Dios. Tan sikato so nilaban. Sakey ya toon no unaan ya nengneng et anggapo la so ilalo, et agamuran to ingen so ligliwa ya andi anggaan lapud sikato so kinmerew na Panangasi na Katawan. Tan naawat to so panangasi na Dios!

Nen taon Abril 200, diad misa na canonization nen St. Faustina, inpalapag nen Pope John Paul II para say enteron Simbaan ya sayan simba, say kumadwan Simba na Paskua et tawagen met na Simba na Madibinon Panangasi odino Simba na Fiesta na Madibinon Panangasi. Onya so imbaga nen Papa Juan Pablo Segundo:

Makana ya awaten tayo so mensahe na salita'y Dios ed sayan kumadwan Simba na Paskua, a manlapud natan et tawagen ed interon Simbaan na "Simba na Madivinon Panangasi" ... Imbangat nen Kristo ya say too so aliwa labat ya makakaawat tan nalilikna to so panangasi na Dios, no ag ingen sikato met so atawag ya mangiter na panangasi ed arum:"Maliket iray mapangasi, lapud nagamuran day panangasi" (Mt. 5,7). (Dives in Misericordia, n.14).

Impangneg-neng to met ed sikatayo so dakerakel a dalan na panangasi, ya mamerdona na kasalanan tan nasayakop toy amin ya pankaukolan na too.
Anto sirin so kabaliksan na say panangasi na Dios ed bilay tayo?

Say panangasi na Dios et sikato so amin ed bilay tayo: say apalabas, natan tan say arapen iran panaon. Pian naawat tan onbulaslas iya ed bilay tayo, naaralan tayo komon so MANMATALEK ed say panangasi na Katawan a Jesukristo. Sikato ya so kabaliksan na say imahen na "Divine Mercy". Jesus I trust in you!

Diad amin ya mangi-iter na ermen ed say Katawan, say sankabalgan ya panlalapuan na ermen to et say sakey ya agto manmatalek ed say Katawan tan say panangasi to. No say mabetbet ya ibabaga tayo ed kairapan tan kaguguloy kanunutan tayo: "Bahala la so Dios!" Say kabaliksan to ya et saya so panmamatalek tayo ed say panangasi na Dios!

Diad panmamatalek tayod Katawan, pian onbulaslas iyan panangasi, magmaliw tayo komon ya instrumento na panangasi na Dios ed arum. Komon saray mata, lima, sali, salita tayo so mangibelyaw tan manggawa na panangasi na Dios! Saya so ganggan na Katawan ed sikatayon katekep na ganggan to na panangaro: Be merciful, for your heavenly Father is merciful!

Wala tayo ni ed panaon na Panangasi na Dios. Diad sampot na panaon, sikatayo la so onloob ed Hustisia na Dios. Itilan manmatalek ed say panangasi na Dios tan magmaliw ya instrumento na panangasi na Dios ed kapara tayo. Ontan la komon. Amen.

Friday, March 29, 2013

Friday of the Passion of the Lord: Pangasinan Reflection

Say patey, kairapan tan kaermenan so ag kabiangan ed orihinal ya plano na Dios para sikatayo ran totoo; saraya so pinmaway kasumpal ya say too et nankasalanan ed Dios. Lapud saya pinoltot na too so dili to ed sobol na kareenan, katonongan tan pankakasakey -- say Dios iya --- nilukasan na kasalanan a tawir so puertay pankokolkol, bosolan, agom tan panaglames. Say kairapan so wala lad mundo.

Diad sayan kipapasen na too, diad panangaro na Dios, imbaki toy Anak to diad mundo, inako to so amin ya kairapan tan sakit tayo, nen sikato mismo so nanirap, tan inatey. Inlaban to itayo.

Say tepet tayo natan: no say kasalanan so nanlapwan na amin irayan kairapan tayo, tan inako na Katawan iraya pian nailaban tayo ed kasalanan, AKIN ET SIANSIA TAYO NIN MANI-IRAP? Akin et dakerakel ni bosolan, lamesan, kairapan ed mundo?

Ebat: INLABAN ITAYO NA KATAWAN, ALIWAN PIAN AGTAYO MANIRAP, NO INGEN, INLABAN TO ITAYO DIAD PANAMEGLEY NA INPANIRAP TO. Jesus does not save us FROM suffering; he saves us THROUGH suffering.

Ta pian ontan et naibaan itayo na Katawan, no panon ya almoen so kabaliksan tan rason na saray kairapan tayo natan. No abuloyan na Dios ya sikatayo so manirap, ontan labat lapud labay ton ibangat itayo ya abuloyan tayon sikato so MANANGILABAN tayo, pian ompeket itayo ed sikato, a singa inpanmatalek nen Jesus ed say Ama to diad kapegleyan na kairapan to.

No onsabi so kairapan ed sikatayo, odino nanengneng tayo so kairapan na saray arum laut la saray inararo tayod bilay, anto so kabaliksan to ya unong ed say oliran ya impanengneng na Katawan nen sikato so nanirap?

No sikatayo so maniirap, manermen lapud wala ra so problema, panpapagaan, walay liliknaen tayo, tan arum niran bengatlan mangiiter na kairapan ed sikatayo, agtayo lilingwanan ya kaiba tayo so Dios ed saraya. Wala iraya pian nabirbir tayo so Dios ed bilay tayo. Mangipapanunot ya kaiba tayon mansakbat ed sarayan krus, tan pabiskegen to itayo. Agtayo bokboren iraya, no ingen abuloyan tayon si Jesus so kaiba tayo mansakbat. Pagmaliwen a grasya tan sakey a bendision iraya no si Cristo so kaiba tayo.

Para sikayo ra ya mana-asikaso na saray mansasakit, odino makakaimaton na kairapan na arum, laut lay kaibad pamilya, pagmaliwen met iyan oportunidad, o pankanawnawa ya mangaro. Pankanawnawan grasya. Aliwan krus ya ambelabelat so mangasikaso, ontutulong tan mangiiba ed arum ya walad kairapan. No ingen inter na Dios ya pian ontan et ombulaslas tayo ed panangaro; say panaglinkur tan panangasikaso et pakanengnengan na panangaro tayo.

Agyo idadasal ya naandi lay kairapan da, diad maples ya pakaandi rad bilay. No ingen say pikakasi yo labat et say linawa na Dios so natumbok. Tan diad say panaon ya natitilak ed sikara, misalamat kayod Dios ed say privelegio ya manlinkur ed sikara, tanda na panangaro yo ed sikara. Dalan pian sikayo so mas maaro. Diad aro, sikatayo so magmaliw a masanto. Tan diad sarayan amin, say sakey ya dasal, mismon imbangat na Katawan ed sakey ya madre, Santa Faustina, so mangiter na biskeg tan ilalo ed sikatayo: Jesus, I trust in You! Ontan pa komun. Amen.

Technorati Tags:

Thursday, March 28, 2013

Holy Thursday: Celebration of the Lord's Supper

Gawa yo ya ed pakakanudnunotan ed siak. Diad labi na sampot ya pandem na Katawan, kaiba nen Jesus iray apostol to. Tan diad sayan pandem, angala na tinapay, pinisag to, akisalamat tan inter tod saray babangatan to tan inkuanto, "Ala yo. Akan yo. Saya so Laman ko."

Insan angalay alak tan tan ontan met ed so imbaga to: "Saya so Dalak." Insan inkuan na Katawan: "Gawa yo ya a pakanudnonotan ed sika."

Anto so rason no akin et wala yan ipapanunot na Katawan so ginawa to ed sayan labi?

Ed sayan labi agtayo komon nalingwanan diad say silibrasyon na masanton misa so mapangasin panangilaban na Katawan: say impangiter tod say laman tan say dala to, say panangaro na Katawan ed sikatayo ran makasalanan.

Gawa yo ya ed pakakanudnunotan ed siak.

Ta mabebet tayon nalingwanan.

Ta pian agtayo nalingwanan no sikatayo so walad kaksilan na laman, ya singa nagawaan tayon amin so labay tayo. pian agtayo nalingwanan so Dios ya Katawan ya inpasak ed krus para sikatayo. Naaralan tayo so manpaabeba.

Pian agtayo nalingwanan no sikatayo so walay liliknaen tan sikatayo so makapkapoy. ya walay Dios ya nagmaliw ya too, inako to kipapasen na too diad kairapan tan kakapoyan to. Naaralan tayo so mansansia tan manilalo ed kapegleyan na kairapan tayo.

Pian agtayo nalingwanan no sikatayo so nalalames tan papairapan na arum, tan labay tayo so ombales tan ombawi ed pasnok tan bosol tayo. ya walay Dios a Katawan ya inpasak ed krus, anggapoy kasalanan, balet amirdona ed saray amasak ed sikato. Naaralan tayo komon so ag matanem na sakit na linawa, no ingen say mamerdonan ed arum lapud impamerdona na Katawan ed sikatayo.

Pian agtayo nalingwanan no sikatayo so walad inawa tan kaabigay bilay. ya walay Dios ya mabonlok, aliwan masiblet, ya inter toy Anak to para sikatayo. Naaralan tayo so magmaliw ya mabonlok met ed arum, aliwam maagom tan masiblet, aliwan kera-kera so ipawil ed say Dios, tan sipaparaan ya ontulong ed saray mairap bilay tan mankakaukolan.

Pian agtayo nalingwanan ya walay Dios ya agto itayo paolyan. Akin et natatakot tayo ya singa tayo naopotan na oras tan panaon, kayaryan tan kayamanan.

Pian agtayo nalingwanan no sikatayo so walad poder tan pakapanyari. ya walay Dios ya tinmowek tan inorasan to so sali na saray apostol to. Naaralan tayo komon so mapaabeban manlingkur ed saray kapara tayo, laut la, unong ed say balon Santo Papa tayo, ed saray mairap bilay tan saray napapaolyan. .

Saya so tanda na twan Kristiano tan disipulo na Katawan. Gawa yo ya a pakanudnunotan ed siak. Pian say panangaro na Dios, pian say panangasi to et lawas mangiter na ilalo tan biskeg ed bilay tayo. Ontan pa komon.

Sunday, March 17, 2013

5th Sunday of Lent, Pangasinan Reflection

Inkuanen Jesus, "Ag ta ka met dusaen. Ag ka lan balut sirin mankakasalanan."

Diad say inagew-agew ya experience tayo, onya so ilaloan tayon lanang nipaakar ed saray kasalanan tayo: no walay agawan kasalanan, walay kabaliksan ton dusa. Sayan dusa baleet et man-depende no panoy kabelat odino kamelag na kasalanan. Diad abong no binagaan you ogaw o samay apo ya agto diwiten so baso ampan napisit to, et siansia nin diniwit to, diad in kaawet na ulo to, sikato so innarot, o nilewet ingen, ya kaibay tami.

Anto so kabaliksan na kasalanan?  Say kasalanan et offense, sakey ya gaway too sumlang ed Dios. Say kasalanan et sumlang ed panangaro na Dios tan iyaarawi toy puso tayo ed sayan panangaro.

Nen narel na saray Phariseo imay biib ya mikakaloguran, sakey ya ambelat ya kasalanan, labat dan tampol ya dusaen, tan say dusa, unong ed si Moises et patey! Topaken anggad sikato so ompatey! Sayan bii so inyarap dad si Jesus. Tan alagaren da no anto so gawaen to.

"Ag ta ka met dusaen. Ag ka lan balut sirin mankakasalanan."

Inararo na Dios so mundo kanian imbaki to so bogtong ya Anak to, aliwan pian dusaen to, no ingen, pian ilaban to ed kasalanan.

Say Dios tayo et aliwan maruksa; say Dios aliwan mapasnok. Say Dios tayo apanoy panangasi ed sikatayo ran makasalanan. Say tatawagen tayon "dusa", para say Dios, "kablit na panangaro", pian sikatayo so manpataoli, ompawil ed sikato, tan benegan tayo so kasalanan.

Lapud say twa, no tumboken tayo so kagagawa tayon lanang, tampol ya walay dusan iter tayo ed kada kasalanan. Say twa met, lapud kada kasalanan et sumlang ed Dios, say dusa tayo, lapud say Dios so apasakitan, et patey! Balet, aliwan dusa, no ingen panangasi so iiter na Dios ed sikatayo, anggan maminpiga-piga tayon mankasalanan.

Ta say Dios, Dios ya mangiiter na agnapolpoltot ya "chances" para sikatayo. Tan sayan chances, tatawagen tayon panangasi, panamerdona na Dios. Kablit na panangaro tan panangasi na Dios. Tan no kabliten itayo na Dios, no maminsan sikatayo so mansakit, sikatayo so onlad kairapan, kablit na panangaro na Dios, a singa pankarot na ina, pian manpataoli tayod kasalanan tayo, tan arawian so kasalanan.

"Ag ta ka met dusaen. Ag ka lan balut sirin mankakasalanan."

Say kanepegan tayo et dusa lapud kasalanan tayo. Balet, panangasi so iiter tan iyaawat na Dios ed sikatayo. Agtayo makanan ed sayan panangasi tan panamerdona na Katawan, balet awaten tayo, tan iter tayo so panagmatalek tayo ed sikato. Tan komon, walad sikatayo so katooran ed say panangasi na Dios ed bilay tayo.

"Ag ta ka met dusaen. Ag ka lan balut sirin mankakasalanan." Ontan pa komon. Amen.

Saturday, March 09, 2013

4th Sunday of Lent C, Pangasinan Reflection

Kabkabat tayo yan istorya na Katawan, tan say mabetbet ya kawalaay nengneng tayo et samay bolirek ya dinarak toy tawir ya inter na Ama to. Tan no panon ya nababawi, tan kinmerew na panangasi tan panamerdona ed say Ama.

Nen nangelan ton pinmawil lamay matiwer ya agi to, masyadoy pasnok to may pangolowan. Tan diad pasnok to, agto labay so onloob ed abong, anggan wala lay peles ya ponsia, tan amin dad abong so manliliket. Akin et agto onloob, tan akin ontan lay pasnok to?

Talora so rason no akin et agto onloob ed abong da:

Unaan, say imon tan say panpaatagey na pangolowan. Manimon so anak ed say panangaro na Ama ed say agi to. Say imon et katekep toy kaermenan para say sakey. No walay ligliwa tan inawa, grasya tan bendision ya naawat na sakey, say imon et agto mikasakey ed sarayan bendision tan grasya. Say labay na maimon et walad kaermenan, kairapan iray arum. Kanian, lapud imon, agto onloob imay pangolowan; agto miliket ed say impawil na agi to. Say labay to et mansian-sian walad kairapan tan ermen so agi to. Say maimon et masiblet. Say masiblet, anggapoy panangaro to.

Kumadwa, agto napirdona may agi to. No samay ama et ontan lay liket to ed say impawil na anak to, samay pangolowan et masyadoy pasnok to. Para sikato, ag nepeg ya pirdonaen imay agi to. Sikato ingen so dusaen. Pairapen. Aliwan para sikato so panangasi na Ama. Saya so bunga na imon to.

Samay Ama so twan mapangasi. Mapangaro. No ontan lay inpangabet to ed saymay bolirek, ontan met so impan-dago to ed samay pangolowan, tan kinerew ton onloob lad abong. Say panangaro tan panangasi na Ama et para saray amin ya anak to. Anggapo so pipilien na Ama. Kinerew man o andi, sipaparaan ya ontatawag ed saray nababalang ya anak to ya ompawil la ra. Say pananagasi na Dios et para amin. Manalagar tan mantatawag so Ama ya ompawil tayo ed Sikato.

Kumatlo, say agto impakabirbir na panangaro na Ama to ed sikato. Kanian, imbaga na Ama to ed sikato: Anak ko,' kuay ama, 'wadya kan naynay ed abung tan kayaryan mo ray amin a kayaryan ko. Onya so panangaro na Ama ed say anak to. Mabonlok, aliwan masiblet.

Say Ama tayo so amalsa na amin. Say Ama tayo so akankayaryan ya amin ya wadia ed sayan mundo, kaiba la so bilay tayo. Say twa, anggapo so nibaga tayon kayaryan tayo ablet, diad inkabonlok na Ama, tan diad panangaro to, inkuan to ed sikatayo, " Anak ko,' kuay ama, 'wadya . kayaryan mo ray amin a kayaryan ko."

Agtayo amta no anto so ginawaya samay pangolowan, no linmoob ed abong da o nanayam diad paway la. No sikatayo may pangolowan, onloob tayo kasi tan awaten so panangasi, panangaro tan kinabonlok na Ama, odino mansiansian manari ed puso tayo so bosol, imon tan kinsiblet? Ontan pa komon. Amen.

 

Saturday, March 02, 2013

3rd Sunday of Lent C: Pangasinan Reflection

Wala ray pigaran totoo ya angibalitad si Jesus ya wala ray pigaran pinatey nen Pilato a taga Galilea. Ontan met, atongtong dad si Jesus no panon ya walay labin-walo ya totoon apataan na aderal ya tore.

Say populat ya opinyon na totoo ed saraman ya panaon no panon ya say kairapan na sakey a too et lapud say personal ya kasalanan da. Kanian sirin, lapud sayan opinyon, saraman ya totoon taga Galilea tan saramay totoon inatey lapud sikaray apataan ed lapud wala ray angkakabaleg ya kasalanan da.

Ag sirin manarawian so totoo nen saman tan ed sarayan panaon. Ta mabetbet ya narerengel ko no walay sakey ya toon bantog ya dakerakel so bisyo to tan sikato so abalitaan ya mansasakit odino sikato la so angorat, say kuan tayon tampol: Gungona to. Atan et, makasalanan kanian sikato so adusa.

Antoy ebat nen Jesus ed sarayan opinyon na totoo nen saman tan natan: ya say kipapasen na too ya walad kairapan et lapud walay baleg ya kasalanan da, kanian sikara so dudusaen na Dios lapud wala ra ed kasalanan!

Say ebat na Katawan: No agkayo mabanbawi ed kasalanan yo, ompatey kayo a singa saramay apataan odino pinatey nen Pilato.

Ed sayan ebat nen Katawan, onya so bangat to: siopaman sirin so agto manbabawi ed saray kasalanan to magmaliw lan nisian diad andi-anggaan ed say Dios. Tan no sikara so ompatey ya ag manbabawi, sikara so walad patey ya andi-anggaan!

Lapud saya, onya so agtayo komon lingwanan:

Unaan, amin tayo et makasalanan. Tan sikatayo so mankakasalanan ni anggad natan.

Kumadwa,balet anggaman sikatayo so makasalanan, sikatayo so inararo ni na Dios! Makapakelaw balet saya so katwaan. Ta say rason no akin et say Anak na Dios so nagmaliw ya too? Lapud panangaro. Inararo to itayon makasalanan, nagmaliw ya too pian ilaban to itayod kasalanan, aliwan dusaen to itayo. Sayan panangaro na Dios et agto labay ya sikatayo so ompatey ed kasalanan.

Kumatlo, sirin, aliwan diad kasalanan so pansampotan tayo komon, no ingen diad grasia tan panangasi na Katawan. Nepeg ya sikatayo so manpataoli ed saray kasalanan tayo. Ta lapud say Dios et lawas a sipaparaan ya perdonaen to itayo, no onkerew tayo na panangasi to.

Tan kapigan yan panbabawi tan pankerew na panangasi na Dios? Natan la. Aliwan naani. Aliwan nabawas. Aliwan no kuaresma. Natan la.

Say panangasi na Dios ed mabolos ya iter na Dios ed sikatayo no amta tayon onkerew ed saya. Balet, mabetbet ya ibabaga ya singa amta tayo no anto so peteg ya nagawa ed sikato: Mabayag ni so bilay ko. Agak ni naandid bilay. Tan sirin, anggan manalagar ni so panpataolik, tan panpasimbalo na bilay ko.

Nen apataan ira may labin-walo diad istorya na ibanghilyo, amta da kasi ya saman la so ipatey da? Nen impapatey ira nen Pilato, amta da kasi ya sampot dalaman ya oras? Akapan-pataoli kasi ed kasalanan da?

Para say Dios, anggaman anton kabaleg so kasalanan tayo, no amta tayon onkerew na pananagasi to, naawat tayo yan panangasi, tan naperdona so kasalanan tayo.

Kapigan kayo ni sampot ya nan-kompisar? Kapigan yo ni naawat so bendision na parin pakapirdona na Dios ed saray kasalanan tayo?

Mandadasal kayo kasi ya no nasabi pakaandi tayod bilay et saya so "maliket ya ipapatey" odino happy death? Ya sikatayo so ompatey ya walad grasya tan panangasi na Katawan lapud kinmerew tayo na sayan mapangasin panamerdona na Dios?

Nepeg sirin ya manbibilay tayo komon ya kaiban lanang so Dios. Ta lapud say sampot tay et onsabi, anggad kapigan. Ontan pa komon. Amen.

Tuesday, February 26, 2013

"Handwritten Unity Bible" project held in San Fabian

26 February 2013 - San Fabian, Pangasinan. One hundred verses were given to the parishioners of the Parish of St. Fabian, Pope and Martyr, to write by hand during the holding of the "Handwritten Unity Bible" project last 24 February 2013, Sunday at the Parish Center.

image

The handwritten Bible has been conceptualized to unite Filipinos in a "Bayanihan" effort with other Christian groups toward national transformation through God's Word. The Biblical Apostolate of the Archdiocese of Lingayen-Dagupan is spearheading the project in the whole archdiocese. It has been held in the Parishes of St. John the Evangelist, Dagupan City, Our Lady of the Most Holy Rosary, Manaoag, Pangasinan, as well as at the Bureau of Jail Management and Penology in Bonuan Gueset, Dagupan City.

Handwritten Unity Bible

The Hand Written Unity Bible (HUB)  will need around 35,000 individuals to write each verse of the Bible in English and the same number for the Pangasinan language.

The May They Be One handwritten Bible will be divided into two columns. The first column will be the English version while the second column will be in Pangasinan.

The English version of the handwritten passages will be based from the published Catholic edition of Old and New Testaments while those of the different languages will be copied from the Popular Versions or the New Testament Books of the Philippine Bible Society (PBS).

35,656 verses to raise funds for a Bible Campaign

The 35,656 verses from 78 books of the bible will be written by hand by representatives from various sectors such as the Church, urb

image

an/rural poor, OFWs, youth, farmers, government offices; schools, indigenous people, and the fisher folks.

The project targets to collect a minimum contribution of PhP50 for each written verse amounting to a minimum of PhP 3.565 million which will go to the May They Be One Bible Campaign.

 image

imageimageimageimage

Saturday, February 23, 2013

2nd Sunday of Lent C: Pangasinan Reflection

"Sikato yay Anak ko a pinilik.  Dengel kayod sikato!"

Nen nansalat na nengneng so Katawan ed arap di Pedro, Juan tan si Santiago, masaydoy takot darayan disipulo to. Tan diad sayan kapegleyan na takot da, sakey a bosis so nangel da, ""Sikato yay Anak ko a pinilik.  Dengel kayod sikato!"

Dengel kayod sikato! Akin et onya so inbalikas tan ganggan na Ama?

Twa, narerengel tayo so bosis na Katawan tayon Jesu Cristo --  diad Masanton Sulat, diad pimimisa tayo, diad saray bangat na Simbaan, tan diad konsiensya tayo. Balet, twa met kasin dedengelen tayo?

"Sikato yay Anak ko a pinilik.  Dengel kayod sikato!"

Pirpirawat tayo so walad bilay ya ligliwa tan inawa ya lanang. Tan gagawaen tayoy nayarian tayo pian nagamuran tayo ya: say mankimey ya piga-pigan oras, say manseet ed saray gagawaen tayo; say man-tipid, say man-negosyo. Balet, ed sarayan gagawaen tayo, nararerengel tayo kasi bosis na Katawan, tan totooren tayo?

Dengel kayod sikato!

No walaray desisyon ya nepeg tayon gawaen, dedengelen tayo kasi so ibabaga na Katawan, tan tepeten ed dili tayo no anto so gawaen na Katawan ed say kipapasen tayo?

No sikatayo so walad tukso ya mantila, mansaol, man-labir ed arum odino mantakew, tetepeten tayod dili tayo ni no anto so labay na Katawan ya gawaen tayo?

Labalabay tayon say pamilya tayo et walan lanang ed kamaungan, say aliguas na bilay tan say ligliwa na amin a kabiangan na pamilya tayo. Balet dedengelen tayo so Katawan no sikatayo la so makakapasnok tan onbabarong ed sakey ya agi o say kanayon? Dedengelen tayo so bangat na Katawan nipaakar ed say panamerdona tan panangasi? Anto so gawaen ed agin mabetbet ya mangiiter na sakit na ulo ed sikayo? Sakbay ya mangawa na desisyon, dengelen so istorya na Katawan ed samay Prodigal Son.

Say kogkogipen tayon lanang et say bansa tan say baley tan diad kaliber-liber tayo et walay kareenan, walay aliguas, walay pankaksakey, walay kamaungan, tan arawi so kaugsan, bisyo tan arum niran mangiiter na pagpaga tan takot ed sikatayo. Diad saraya, dedenglen tayo kasi so Katawan? Say bosis na kasibletan tan say bosis na imonan so maksil nen say bosis na aroan, pantutulongan tan panangasikaso ed kapara.

Say twa, no peteg tan maseet tayon dengelen so bosis na Katawan, tan saraya et tooren tayo, agaylay abig na mundo tayo. Agaylay dakep na ulopan na pamilya tayo. Agaylay liket tayo diad maaro tan mapangasi, manbonlok tan mapaabeban bilay a kaiba ray kaparan ondedengel tan totooren so bosis na Katawan. Ontan pa komun. Amen.

Saturday, February 16, 2013

1st Sunday of Lent C: Pangasinan Reflection

Wala tayo la ed panaon na Kuaresma.Say Kuaresma et panaon na simbaan, para sikatayo, ya panparaan para say pangawat na magayagan silibrasyon na Paskua, say kapiestaan na Inkioli na Katawan!

Ed sayan unaan a simba na Kuaresma, itilan motekteken so kabaliksan na "kasalanan."

Nangelan tayo so Ibanghilyo na panon ya say Katawan nen sikato so walad kalawakan na apataplon agew  ya nan-ayuno et tinukso na diablo! Pian ontan et sumlangen to so linawa na Dios Ama to tan sikato so mankasalanan.

Anto so kasalanan? Say kasalanan et say agpanoor  ed say Dios lapud agtayo manmamatalek ed sikato. Saray tukso na dimonyo ed si Jesus et pian paliiisan nen Jesus so dalan na Ama, say linawa na Dios ---

Naitdan si Jesus na pakapanyari pian naamtaan to so panangaro na Dios ed sikato; say tukso na dimonyo--  usaren iman ya pakapanyari para say dili nen Jesus, "say pagmaliwen ton bato so tinapay" pian natempey toy so eras to.

Imbaki na Dios si Jesus pian taloen to so mundo diad panamegley na panangasi tan grasia; say tukso na dimonyo --- say dalan ya shortcut ya inawa, arawi ed kairapan diad panamegley na pakapanyari na kabiskegan tan galang na mundo.

Insipan na Dios met ed si Jesus so tulong tan kiwawala to pian nasumpal to so mission na kilalaban; say tukso na dimonyo --- say pangusar na sayan tulong tan supporta ed arum ya bengatla, say dilin kagalangan to diad itaboy tod toktok na timplo pian naala to so galang na mundo.

Balet ed sarayan tukso, nanmatalek si Jesus ed kakabatan na Ama, kanian alabanan to rayan tukso ya sumlangen so linawa na Dios.

Say ag-pantoor lapud kakulangan na panag-talek ed Dios so rason ed kada kasalanan, baleg man o melag. Labay na dimonyo ya misian tayo ed Dios. Panon? Pakapuyen to so panagmatalek tayo ed say Dios, tan sirin, say arum ya dalan so laen tayo --- aliwan say dalan na Dios inparaan tod para sikatayo.

Disobedience from lack of trust is at the core of every sin, no matter how big or small. 

Sirin pian naarawian tayo so kasalanan, nepeg ya labanan tayo so tukso. Ta lapud amin tayo tutuksoen na dimonyo. Tan inagew-agew eesaensan itayo na dimonyo na sumlangen so Dios ed saray angkekelag ya bengatla. Tan inagew-inagew, labay na dimonyo aliwan diad Dios tayo manmatalek no ingen diad say dilin pakapanyari tayo nen say kakabatan na Dios.

Say maong a balita et saya: say tukso aliwan kasalanan! Say twa, say tukso komon so pankanawnawa para sikatayo ya naipanengneng tayo so panagmatalek tayo ed Dios! A singa ginawa nen Jesus nen sikato so tinukso na dimonyo. Diad say grasya nen Jesus, say inpanalo tod kasalanan so panakengnengan ya sarag tayon taloen so kasalanan!

Sirin say maong a balita lamet: walay ilalo! Sarag tayon taloen so kasalanan diad bilay tayo tan diad kaliber-liber tayo. Nakaukolan labat ya mikasakey tayo ed si Cristo tan manmatalek tayo ed panangasi to.

No awaten tayo si Jesus ed communion ed sayan misa, isipan tayo komon ed sikato ya mansiansia so panagmatlek tayo ed sikato, tan almoen tayo ed sikato labat so peteg ya liket tayo. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, February 09, 2013

5th Sunday in Ordinary Time C

"Laka yo ed bandad aralem tan ipelag yo ray iket yo, pian makala kayoy sira." Sikato ya so ganggan nen Jesus ed saray sumisigay a di Pedro tan saray sanagin di Juan tan si Santiago. Nibaga ya nen Katawan ed sikara lapud sanlabi laran mansisigay et anggapo ni so nala ran sira. Tinoor nen Pedro so ganggan na sakey ya karpintiro, aliwan sumisigay. Say ebat nen Pedro: "Lapud ibabagam, ipelag ko ray iket". Tua, ed karakel na nala dan sira, ngal-ngali lan onlereg so duaran baloto ra!

"Laka yo ed bandad aralem tan ipelag yo ray iket yo, pian makala kayoy sira." Onya met siguro so nayarin narengel tayo ed say Katawan no wala ra may kipapasen ya onsabid sikatayon ibabaga tayo: sanlabi kami lan onkikimey, anggapo ya siansia ya nalmo mi. Naibabalikas tayo iya ed panaon ya sikatayo so na-discourage. Ya singa wala tayod kabilongetan na labi, ngal-ngali anggapo so naneng-neng tayo, tan agtayo amta so gawaen tayo. Anggaman anto so gawaen tayo, singa met anggapo lan lamang so gongona na amin.

Ed sarayan kipapasen, ngal-ngali agtayo la. We are at the point of giving up.
"Laka yo ed bandad aralem tan ipelag yo ray iket yo, pian makala kayoy sira."

Itilan ondengel ed say Katawan. Dakerakel ni so agtayo asubok ya gawaen tan laen. Wala nid kabiskegan tayo so agtayo amta. Diad aralem ya pasen na danum. Say kabaliksan to: ag tayo nanaekalan na ilalo no singa anggapo so naneneng-neng tayon bunga na saray kimey tayo. A singa say panag-pikasi tayo. No maminsan, ontonda tayo lan manpikasi lapud say liknaan tayo ya anggapo so pansumpalan na say efforts tayo. Naekalan tayo na ilalo lapud singa anggapo so laban tayo ed say kaugsan. Kanian, no maminsan ondeen tayo la. Balet diad saman ya ideen tayo, diman met la so ikayat tan ibiskeg na kaugsan!

Mansiansia tayo komon ed saray kamaungan, tan saray kaabigan ya gagawaen tayo anggaman dakerakel so onsusumlang ed saraya. Anggaman elekan itayo na arum. Anggaman labiren tan panduaruawan da itayo."Laka yo ed bandad aralem tan ipelag yo ray iket yo". Say bosis na Katawan so mangiiter na ilalo ed sikatayo. Mansinasia tayon ilaban so kamaungan, tan kaabigan.

Tan diad sampot a singa sikara di Pedro, dakerakel so nala ran sira, say bunga na sayan pansiansian tayo et bendision ya ag nasabsabaan. Grasya ya mangiter na inawa tan ligliwa ed sikayo. Pakapanyari ya taloen so kaugsan. Liket lapud say Dios tan say kamaungan so mantalongaring tan tinalo ra so kaugsan.

"Laka yo ed bandad aralem tan ipelag yo ray iket yo". Komon tooran tayo ya tan say dasal tayo met: Lapud imbagam, ipelag mi iket mi". Ontan la komon. Amen.

Saturday, February 02, 2013

4th Sunday in Ordinary Time (Pangasinan Reflection)

"Anggapoy propitan naawat ed dilin baley to."

Si Jesus a propitan linman binmisita tan nanbangat ed binalegan ton baley diad Nazareth. Anggaman anggapod sayan ibanghilyo ya abasa tayo no anto so inbangat nen Jesus ed saray kabaleyan to, sarag tayon naibaga ya akapasnok irad sikato lapud say nangel dad sikato. Kanian, labay da ingen ya pateyen si Jesus!

Amta nen Jesus no anto so arapen na sakey ya propita. Ngal-ngali anggapo so propita ya ag pina-irap, tan binosol na totoo; nabilang so propita ya inako tan inawat ya mabolos na totoo lapud say bangat to.

Say propita so imbaki na Dios pian ibalikas to so kaabigan na Dios. Ibalikas tod totoo so linawa tan say labay na Dios. Ibalikas to so katwaan, say katunongan, say panangasikaso tan panangarod kapara. Tan saraya et ibalikas na propita anggaman elekan tan bosolen na totoo. Ya anggad pateyen da, tan sibobolos ton iter so bilay to!

Onya so kairapan nen Jeremias ya propita. Agto labay so magmaliw ya propita ta amta to no anto so arapen na propita. Nan-anap na rason pian sikato et ag tawagen na Dios ya magmaliw ya propita to. Diad sampot, lapud tinoor to so tawag na Dios, masyadon pairap so inyawat na totoo ed sikato ya anggad sikato so pinatey da!

Anggaman ontan, say Dios agto ontotondan manatawag ya magmaliw ya propita to.

Nakaukolan so bosis na say propita ed mundon apanoy kaugsan!

Ta say tua, anggad walay kaugsan ed mundo, nakaukolan tayo so mensahe na kamaungan a manlalapud bosis na propita. Anggad walay tilaan tan saolan, say bosis na katwaan tan katunongan na propita so ibelyaw to. Anggad itoltoloy tayo so panlalames tan panbobosol ed saray kapara tayo, say bosis na propita ya mangibabawag na kareenan tan pankakasakey so ag ontondad kapegleyan tayo.

Nasabi-sabi komon ya anggapo la so pankaukolan tayo na propita ed kapegleyan tayo lapud say katwaan, say kaabigan, katunongan, panangaro tan kareenan so wala lad kapegleyan tayo.

Balet, say pikakasi tayo et sikatayo so naitdan na panangaro na Dios anggaman sikatayo et benegan na totoo lapud say katwaan ya ibabaga tayo. Naitdan tayo komon na biskeg ed saray kipapasen ya sikatayo so eelek-elekan na kaugsan lapud say panlalaban tayo ed sikara. Magmaliw tayo komon a liwawa ed mundon walad kabilongetan na kaugsan. Sakey ya propitan walay seet tan seseg, biskeg tan panangaro ya ibawag to so kaabigan, kamaungan, katunongan tan pankakasakey na Dios ed amin ya pinalsa to. Ontan la komon. Amen.

Saturday, January 26, 2013

3rd Sunday in Ordinary Time C: Pangasinan Reflection

Gawaen ko ya sirin, pian naamtaan moy katwaan da ray imbabangat dad sika. Saya so rason nen San Lukas no akin et insular to so ibanghilyo, say maong a balita nipaakar ed si Jesus para si Teofilo, sakey ya kaaro to, ya labay nen San Lukas ya nakabatan tan naamtaan to so katwaan ed si Jesus.
Si Lukas et aliwan Judio. Sikato so sakey ya Gentil, ag manisia ed say Dios na saray Judio. Nangel to so bangat nipaakar ed si Jesus, tan sikato so aninisa. Anisia ed amin nipaakar ed si Jesus, Anak na Dios, ya nagmaliw a too, inatey para saray kasalanan tayo, tan inmolid bilay ed Gloria na Ama.

Ag tinmunda dia si San Lukas. Nen sikato la so nagmaliw ya Kristiano, akilad si Pablo ya mangawit, mangibawag na Ibanghilyo diad saray nanduroman lugar. Ya anggad, pian say nipaakar ed si Jesus et naamtaan na amin, insulat to so ibanghilyo. Say maong a balita ed si Jesus. Kanian, natan ed sarayan panaoon, wadiad sikatayo so ibanghilyo onung ed si San Lukas.

Mananisia si San Lukas. Manisia tan inawat tod bilay to ya si Jesus so Cristo, say Manangilaban, sobol ta ilalo, liket tan panangasi. Tan lapud saya, para si Lukas, ag nayarin ag anggapo so makaamta ed sayan katwaan. Ag nayarin dadaiset so mikabiangan ed say Gloria na saray mananisia. Ag nayari ya anggapoy gawaen to pian si Jesus so nakabat, tan naawat na dakerakel a too. Pian sikara met so nilaban tan minkabiangan ed say grasya na kilalaban na Dios. Para si San Lukas, say misyon tod bilay nen sikato so nagmaliw lan Kristiano et say pangawit na Ibanghilyo ed arum.

Tan ontan met si misyon tayon amin. Amin tayon mananisia ed si Jesus a Kristo. Amin tayon makakaawat na grasya na Dios diad panamegley na Simbaan to. Amin tayo so atawag a sakey a misyonero a singa si Lukas.

Onla itayo kasi ed saray nanduroman bansa ya agda ni kabat si Jesus? Diad saray ararawin palandey ya diman ag da ni nangel so Ibanghilyo?

Panon tayon magmaliw ya misyonero ed sarayan panaon?

Walay taloran importanten pasen ya nepeg ya pan-misyonan na kada Cristiano.

Unaan, diad pamilya. Sikatayon amin so mangiletneg na planarian na Dios diad pamilya tayo. Anton klasen ateng? Agi odino laki tan bai ed pamilya tayo? Amin ya makristianon pamilya komon so magmaliw a garden na liwawa, kamaungan, mabiskeg a pananisia, liket tan panamerdona, panangasi tan panangaro na Dios. Ag iya nagawa, no agtayo magmaliw a misyonero ed pamilya tayo.

Kumadwa, diad parokia tayo. Say parokia na San Fabian. Say parokia tayo et aliwa labat ya bibisitaen kada Simba pian makaasol tayo na grasya diad saray sakramento, aliwan labat ya pasen ya panbinyagan, pankasalan, pamonponan. Tepeten ed dili, no panon a say Dios et tatawagen to itayo pian onbolaslas so pananisia na parokia, no panon tayon natulongan ya sumpalen so misyon na parokia tayo diad panaglinkur, panagdasal tan panagbangat nipaakar ed say Ibanghilyo. Ag iya nagawa, no agtayo magmaliw a misyonero diad parokia tayo.

Kumatlo, diad saray pasen ya lalaen tayo inagew-agew. Diad kawalaay pana-anapan na bilay. Diad saray kakaabay. Diad tindaan. Anggan iner so laen tayo, sikatayo komun so mandarlang ed liwawa nen Kristo, diad kimey tan diad ehemplo. Diad salita tan diad gawa, awit tayo so katwaan nipaakar ed si Kristo. Pian ontan et magmaliw a maoksoy, walad kaabigian tan ma-Cristiano so amin ya laen tayo. Balet, ag iya nagawa, no agtayo magmaliw a misyenro diad saray laen tayo.

No sikatayon amin sirin et magmaliw a singa si Cristo tan awiten so ibanghilyo ed sarayan pasen, say Dios so na saray agtayo ilaloan, tan pakelaw para say kagalangan to. Ta say twa, say inka-Cristiano tayo et aliwan sakey ya gagawaen, no ingen sikato so bilay tayo.

Komun, walay seet tan biskeg, tan sebeg tayo ya mangawit ed si Kristo diad pamily, parokia tan diad amin ya kawalaan tan laen tayo. Ontan pa komoun. Amen.

  Saturday, January 12, 2013

  Binyag na Katawan: Pangasinan Reflection

  Sisilibraan tayo natan a Simba so Fiesta na Binyag na Katawan. Si Juan ya kapinsan to so nanbinyag ed sikato. Say binyag nen Juan et binyag para say pakapirdona na kasalanan. Binyag ya panparaan ed say pangawat na say Manangialaban. Sayan Manangilaban et si Jesus! Akin et nanpabinyag si Jesus sirin ta anggapo met so kasalanan to, tan sikato so alagden na totoo ya Manangilaban?

  Diad inpangawat toy binyag anggaman agto nakaukolan ta lapaud anggapo so kasalanan to, ipapanengneng nen Jesus ya mikakasakey ed sikatayo ran totoo. Mikakasakey ed say inkatoo tayo, likud labat ed kasalanan.

  Kasumpal ya abinyagan si Jesus, unong ed si Lukas, say bosis na Ama so nangel, “Sika so dilin Anak ko ya inararok; pakaliliketan ta Ka!” Inbalikas na Ama no panon ya inararo to so Anak to! Agawa ya nen si Jesus so nanpabinyag!

  Nen sikatayo so abinyagan, anggaman agtayo nangel, say Ama et inyesaes tod sikatayo, “Sika so dilin anak ko, inararo ta ka!” Nen akikasakey si Jesus ed inkatotoo tayo ed binyag, akiksasakey tayo met ed say panangaro na Ama ed say Anak. “Sika so anak kon pinabpablik”, esaes na Ama ed sikatayo.

  Say sakraminto na binyag sirin so puerta ed say makristianon panagbilay. Nen sikatayo so abinyagan, say misyon tayo lapud sikatayo so nagmaliw ya anak na Ama, agi na Katawan a Jesus et say misyon ya agmipara ed say getma tan pirpirawat na mundo – say magmaliw ya succesful ed panag-anap na kuarta, bantog ed amin tan popular ed karaklan. Apanoy ligliwa tan inawa. Say manbilay uong ed kayamanan, popularidad tan pakayari, tan inawa. Wealth, power and pleasure!

  Aliwan saraya, no ingen say getmaen tayo unong ed say inbalikas na Ama ed sikatayo nen sikatayo so abinyaga: say panangaro to a sakey ya Ama ed say nagmaliw lan anak to!

  Say tawag na Dios ed sikatayon amin et bilay na masanto. Tan diad panamegley na salita, tan diad gawa, anggan iner tan antokaman so kipapasen tayo ed bilay, say Dios ibabalikas ton lanang so panangaro tod sikatayo. Tan no balesan tayo yan panangaro, say ibales tayo ed naawat tayon panangaro ed Ama et ontan lan panangaro ya ipikabiangan tayo ed arum. Saya so dalan na kinasanto. Saya so dalan met ya inpanengneng na Katawan ya oliran tayo. Anggapo lay arum.

  Komon say panangaro na Ama ed siakatayo so manbunga na agnasabsabaan ya panangaro met ya iter tayo ed arum. Tan diad pananaap tayo na liket tan ligliwa na bilay, agtayo komon lilingwanan ya say twan liket tan ligliwa, naalmo ed panagbilay na masanto. Holiness is God’s word for happiness.