Saturday, September 24, 2011

26th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Diad kumpisar, say kasalanan ya ag natitilak, tan kasalanan ya manunaan ya ibabaga ed pari et say panag-tila. Tan ingen, mabetbet ya ibabaga antes ya ikumpisar iyan kasalanan so onya, "Agko naiwasan so mantila", "Ta too ak met labat, Father, kanian mantitila ak." "Matilak ak balet white lies labat ira, Father."

Siopad saramay duaran anak so anumpal ed linaway ama ra?" tepet nen Jesus. Tepet ya nen Jesus ed saray Pariseo nipaakar ed saymay istorya Da nipaakar ed dwaran sanaagi ya imbaki na ama ra. Andi , kuay sakey, Balet nanbabawi tan, tinoor to lan lamang so ama to. On, kuay yogtan, balet diad sampet agto lan lamang tinoor so ama to.

Akin et say Pilipinas ya sakey ya bibirbiren ya Catholic country et pasen ya agay lay irap to? Tan say manunaan ya rason et say corruption odino say panagtakew na saray walad poder na bansa ed say kaban na totoo? Akin et no 85% so Katolikon Filipino et siansia nin dakerakel so pateyan, takewan, saolan?

Akin et no semana santa, seksekan so simbaan, tan dakerakel so mililibot, agmet ni balet naandi so kolkolan ed kapegleyan tayo? Akin et sinimba-simba ya papasimbaloen tayo so pananisia tayo diad panagdasal tayo na "Manisia ak" tan diad panag-komunyon tayo et siansia nin walan-wala ni so bosol tan pasnok, imon tan agom ed sikatayo?

Akin kasi? Say ebat: singa tayo may yogtan ya anak ed say istorya na Katawan: "On," kuan tayo, balet say tway-twa, anggapo so getma tayon tooren so imbaga tayo. Aliling toy ibabaga tayo ed say Katawan: "On, Katoliko ak. On, Katawan, manisia ak ed say bangat tan natatalusan ko so panangaro ya imbilay yo. On, kuan tayo ed say Dios ed say inkabonlok ya panagbilay, generous living and grateful sharing." Balet, say imbalikas na pananisia tayo et niduma ed panagbilay tayo. Sayan mabetbet ya gagawaen tayo et sarag tayon tawagen a sakey ya bilay ya matila!

Ta say tila et sakey ya kasalanan lapud samay ibabaga tayo et sumlang ed say gagawaen odino agtayo gagawaen. Say tila et iyaarawi to itayo ed integridad.

Matila tayo no "peace be with you", kuan tayon katekep ya maminpigan tanger, balet walay plano tayon ombales ed samay kabosol tayo. Matila tayo no "Katawan, mangasi ka", kuan tayon mamitlo ya katekep lamet so pekpek ed pagew no akalitdem ya ingagala, telek tayon ingagala ed saray onkekerew na panangasi ed sikatayo.

Tan baleg ya tila, no "Amen", kuan tayon akoen so Katawan ed komunyon et agtayo met balet bibirbiren so kiwawala na Dios ed arum.

But the Lord is merciful! He is a God of many chances! Anggaman nantila may pangolowan, diad sampot sikato so nanbabawi. Abirbir to so kasalanan to -- tan tinoor to so ganggan na ama to.

Mapangasi tan maaro so Katawan. Say importante ed say Katawan, anggaman diad gapo sikatayo so onaarawi ed Sikato, nabirbir tayo so kakulangan tayo, say kasalanan tayo tan sikatayo so ompawil ed sayakop na panangasi Da. Iter na Dios komon so kabiskegan na linawa ed sikatayo pian matoor tayon tomboken so ganggan na Dios ed bilay tayo, tan walad sikatayo so mapaabeban panagbabawi ed saray panagbilay tayo ed katilaan. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, September 17, 2011

25th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Diad sayan istorya nen Jesus, si Jesus man so akankayaryan na ubasan. Sikato so anawag na totoon mankimey ed ubasan to. Aminpiga ya linmad baley ya anawag ya mankimey para sikato. Tan akipaknaan ed sikara nipaakar met ed say awaten da: unong ed say kanepegan ya awaten da ed sakey agew.

Nen asabi so ngarem, inter to la so sweldo ra. Baleg ya gulo so agawa. Saramay nanlapud kabwasan lan nankimey et anggapoy pidumaan dad sweldo ya naawat na saramay sakey oras labat iran nankimey! “Unfair!” “Aliwan matonong!”  kwan da.

Say ebat na samay akan-ubasana: “Mairap kasi so linawam lapud kamaungan ko?”

Mairap ya talosan so Dios. Say panagnunot na too, aliwan singa panagnunot na too.

Unaan, say Dios agto amta so manbilang! Say too et expert ed panag-bilang. Bibilangen to no duga, masulok o kulang so nanaawat to. Balet say Dios agto bibilangen so iiter to. Aliwan say kanepegan labat so iter na Dios et sikatayo. No ingen saya et sobsobra! Mabonlok so Dios. Lapud, bilang lan bilang so too, anggaman ag nasabsabaan la so nanaawat to, kulang ni ya siansia. Diad kabibilang to, natatakot ya ampan naupotan ya lanang!

Kumadwa, say Dios anggapo so relo to! Say amta na Dios labat et no kapigan so sankarakapen ya pangiter to na nakaukolan tayo. No atrasado tayo, aliwan impotante ed say Dios (ta panon ton amta ya atrasado tayo ta anggapo so relo to); say importante et sipaparaan tayo lan awaten so panangasi to. Ogaw tayo man o mataken. Sinmabi na kabwasan odino sakey oras labat la, iiter na Dios so panangasi tod sikatayo. Itila labat ya onkerew ed saya!

Kumatlo, say Dios aderal so simbangan to! Anggaman asukat tan sinimbang itayo la na Katawan et akulangan tayo, say Dios so mamano na kakulangan tayo. Say dala nen Kriston Anak na Dios so mamabalanse na simbangan. Diad sampot, say aanapen na toon hustisia et panangasi so iiter na Katawan. Wala tayo ni ed panaon na panangasi na Katawan. Tan sayan pananagasi et ag sisimbangen na Katawan. Anggapoy kasalanan ya mas ambelat nen say panangasi to. Say amtak balet, diad sampot na panaon, naapiger na Katawan iyan simbangan. Tan say hustisia o katonongan to la so naawat tayon amin ed sayan sampot na panaon.

Jesus Christ is extraordinarily Generous. His Mercy is unfathomable. His Love is for all!

Say twa, agtayo kanepegan irayan iiter na Dios ed sikatayo. Anggad natan anggapo ni relo na Katawan, anggapo ni calculator da, aderal ni simbangan da, akin kasi? Ta lapud Jesus Christ is extraordinarily Generous. His Mercy is unfathomable. His Love is for all! Inaro itayo na Dios. Mabonlok so Dios. Agnasabsabaan so panangasi to.

Agtayo la komon bilang abilang, simbang-simbang nipaakar ed say panangasi tan say kinabonlok na Dios. Ta say twa lamet, anggapo so simbangan o calculator so makakwenta na panangasi tan iiter na Dios ed sikatayo. Misalamat tayo labat. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, September 10, 2011

24th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Sinmingger si Pedro ed kinen Jesus tan tinepet to, "Katawan, mamimpigan pirdonaen koy agik ed pankasalanan tod siak? Mamimpito?" Para saray Judio nen panaon nen Jesus, no say agim et amitlo lan nankasalanan ed sika, sarag to lan agmo la perdonaen ed kumapat ya pankasalanan tod sika. Unong ya ed say libro nen Propita Amos, 1.3. Kanian, nen si Pedro so linmad si Jesus ta imbaga ton sipaparaan ya mamerdona ed say agi ton akapankasalanan ed sikato, manlalasatog ingen si Pedro. Aliwan mamitlo labat, kuanto. Dinoble to ni: Maminpito!

Say ebat na Katawan ed sikato, balet: Inmebat si Jesus, "Andi! Aliwan mamimpito labat, no ag ingen mamimpiton pitomplo." Anto ya so kabaliksan yan imbaga na Katawan? Anggad sikatayo so napapasakitan, alliwan bales, aliwan bosol, aliwan say ibawi tan say kaugsan ed samay akapankasalanan ed sikatayo, no ingen say PANANGASI tan say PANAMERDONA.

Imbaga iya na Katawan lapud labay ton ipakabat no siopa so Dios a Katawan tayo. Ya say Dios et Dios Panangasi mismo. Say arum a ngaran na Dios ed Panangasi. Tan say panangasi na Dios unong ed say panamerdona tod sikatayo ran makasalanan et limitless, unfathomable. Diad dasal tayo kada alas tres ed ngarem ed Divine Mercy, onya so imbangat na Katawan ed si Santa Faustina: "You died Jesus but the source of life flowed out for souls, and the OCEAN of Mercy covered the whole world...!"

Ocean of Mercy. Dayat na Panangasi! Akin et saya so inusar na Katawan pian na-describe to so panangasi tod say mundo? Dwaran tepet, labat. Unaan, siopa ed sikatayo diad so nilegep to la so dayat, tan tokor to so sankaraleman ya pasen na dayat ed mundo? Ebat: anggapo ni. Tan agtayo siguro nasarag, anggan manusar tayo na sanka-sophisticated la ya makina: agtayo nasarag ya sukat so dayat. Kumadwa, siopa ed sikatayo so makaupot na danum na dayat? Ebat: anggapo so makasarag ya paekaten to so danum na dayat.

Ed saraya sirin, dwara so naibaga tayo ed say dayat: agtayo natukor, tan agtayo sarag ya naupot. Say panangasi na Dios et singa dayat. It is an Ocean of Mercy! Unaan, ag met natukor so panangasi na Dios. Kumadwa, agmet naupot so panangasi na Dios para say intiron mundo. Kanian, sirin, lapud say Dios et mapangasi tan agnaupot tan natokor iyan panangasi, say Dios et andi saew met ya mamerdona ed sikatayo. Ontan la so panangasi na Dios ed sikatayo.

Say dasal ya "Ama mi.." so imbangat na Katawan ed sikatayo. Diad sayan dasal kekerewen tayon pirdonaen itayo na Katawan ed saray kasalanan tayo unong ed say panamerdona tayo ed saray kasalanan na saray arum ed sikatayo. Sirin, no say Dios et sipaparaan ya lawas ya kasian to itayo, ontan met sirin ya sipaparaan tayon mangasi ed arum. No makakaawat tayo na panangasi ed Dios, sirin agtayo isisiblet iyan panangasin iter ed arum. No anggapo so panangasin nanaawat tayo ed Dios, walay rason ya agtayo met mangasi ed arum.

Misalamat tayo ta say Dios et inararo to itayo. Misalamat tayo ta ag itayo papaolyan na Katwan. Misalamat tayo ya pipirdonaen itayo na Katawan, malepwa so bendision to, natatalusan to itayo, wadman ya lanang no nakaukolan tayo. In other words, mapangasi so Katawan ed sikatayo anggaman agtayo kanepegan tan makanan naaawat iya. No anto sirin so nanaawat tayon panangasi, ontan met a panangasi so iter tayo ed arum tan say amin, anggapo saew, anggapoy anggaan. Onatan pa komon. Amen.

Friday, September 02, 2011

23rd Sunday (A): Pangasinan Reflection

"No mankasalanan ed sika so agim, lakad sikato tan tawag moy imano to". Diad sayan inbangat na Katawan ed saray disipulo to, wala ray pigaran labay na Katawan ya ipaamta ed sikara: Unaan, say realidad na kasalanan. Say kasalanan so mauges ya gaway too ya sumlang ed linawa na Dios. Say kasalanan et mauges para say nankasalanan tan para say enteron kumonidad.Say kasalanan lapud saya et maoges so manbunga met na maoges. Kudadwa, anggapoy kasalanan ya say naapektuan labat et samay nankasalanan. Kada kasalanan, naapektuan met so enteron komunidad. Kada tila, kada takew o ayew, aliwa labat ya makaderal ed say nankasalanan no ingen, naderal met so komunidad. Kumatlo, say kasalanan et singa apoy ya onggapo onliub ed sakey. No saya et paolyan, tan abuloyan ya onlamot et sakey a too, saya so onkayat ya makaderal ed enteron komunidad. Alilling toy sakey ya panag-ayew. No saya et papaolyan ed bibil na sakey ya too, diad ibabayag, manbunga ya ed arum. Manbunga na panag-ayew met, manbunga na bosol ed arum lapud saray napapasakitan ed saray ayew, manbungan na kaermenan ed say komunidad.

Balet sarag tan nayarian tayon naerap ya apoy na kasalanan Diad panangasi nen Kristo, naitdan tayo na pankanawnawa ya manbabawi tan ompawil ed say kaoksoyan tan kamaungan a panagbilay. Ta say katwaan, ag labay na Dios ya anggan sakey ed sikatayo ran pinalsa to et nabalang tan ompatey ed kasalanan. Kanian, saya so inkuan na Katawan ed sikatayo a abasa ed say ibanghilyo natan: "No mankasalanan ed sika so agim, lakad sikato tan tawag moy imano to". 

Pian napatunda so ikayat na kasalanan, tan napatunda so maoges ya bunga na say kasalanan ed komunidad, nepeg ya birbiren ya walay kaugsan tan kasalanan ya nanaimatonan tan naneneng-neng. Amta tayo ya walay maoges tan wala so maong. Arawian so maoges tan gawaen so kamaungan. Say maoges so makaderal. Kanian, walad sikatayo so responsibilidad unong ed say inter na Katawan ed sikatayo ya biskeg tan bilay ya labanan so kaugsan. No wala sirin so kaugsan ya nanaimatonan, ag nepeg ya paolyan iya. Ag nepeg ya sikatayo so manbulag-bulaga, mantelektelekan tan manemel-emelan ed arap na kaugsan.


Nen apalabas ya bagyo, ontan lay pigaran abong tan dalin kaiba la so pigaran metros ya irrigation canals so aderal. Sayan irrigation ed seserbian to so  pitoran barangay. Akin et ontan lan ag-napolpoltot iyan nagagawa ed Binday? Walay sengegan sirin ya ag-napolpoltot ya nagagawa diman tan ag-nanaapiger. Nen 2009 agawa la ya, tan say kuay karaklan ed saman, lapud say masyado tan baleg ya panag-quarry ed saraman ya pasen. 2011 la. Parehon-pareho so agawa lamet. Agta abitla la nen saman so baleg ya sengeg no akin nagagawa ya? Anggan kapigan naitday solusyon iya? Anggan naekal ed mapa so pigaran papageyan, aggan naupot so abong tan dalin diman? Anggan naandi ed mundo iraya?

Saya so ibabaga na Katawan: "No mankasalanan ed sika so agim, lakad sikato tan tawag moy imano to" Agtayo sirin onbabarong o onsiodot no walay mangipapanunot ed sikatayo no anto so maong tan makapoy ed bilay tayo. Agtayo nepeg ya ibagan ag ira mibabali. Ta say getma na sakey ya tuan Kristiano ya mangawa na onya et para say pangilaban tan pangi-arawi ed sikatayo ed saray makaderal ya panag-nunot tan kagagawa.  Sirin, say kerew na na Simbaan para sikatayo: Nepeg ya ondengel tayo met. Lukasan so aka-kapot ya puso tayo. Dengelen so ibabaga na Simbaan nipaakar ed say maong ya kiwas tan panag-bilay tayo. Tan walad sikatayo sirin so tooren iraya.

Onta met diad saray kakaaro tan saray asingger ed sikatayo. No malinlinew ya sikara so walad kaugsan tan nanaimatonan tayo iraya, nepeg ya tawagen so imano ra. Failure to do so is accepting the evil in our lives. Diad agtayo pangawa ed saya, aabuloyan tayon onkayat so kaugsan, aabuloyan tayon onbiskeg so kaugsan, aabuloyan tayo deralen so komunidad tayo. No sikatayo met so atawag na imano ed say mauges ya gagawaen tayo, komon, walay panag-paabeba tayon awaten iya, birbiren ya sikatayo so nakasalanan, tan diad panangasi na Dios, manbabawi tan benegan iya. Arapen natan so Katawan tan say kamaungan to. Diad saya, say panarian na Dios so onkayat tan onbiskeg ed kapegleyan tayo. Ontan pa komon. Amen.