Tuesday, February 26, 2013

"Handwritten Unity Bible" project held in San Fabian

26 February 2013 - San Fabian, Pangasinan. One hundred verses were given to the parishioners of the Parish of St. Fabian, Pope and Martyr, to write by hand during the holding of the "Handwritten Unity Bible" project last 24 February 2013, Sunday at the Parish Center.

image

The handwritten Bible has been conceptualized to unite Filipinos in a "Bayanihan" effort with other Christian groups toward national transformation through God's Word. The Biblical Apostolate of the Archdiocese of Lingayen-Dagupan is spearheading the project in the whole archdiocese. It has been held in the Parishes of St. John the Evangelist, Dagupan City, Our Lady of the Most Holy Rosary, Manaoag, Pangasinan, as well as at the Bureau of Jail Management and Penology in Bonuan Gueset, Dagupan City.

Handwritten Unity Bible

The Hand Written Unity Bible (HUB)  will need around 35,000 individuals to write each verse of the Bible in English and the same number for the Pangasinan language.

The May They Be One handwritten Bible will be divided into two columns. The first column will be the English version while the second column will be in Pangasinan.

The English version of the handwritten passages will be based from the published Catholic edition of Old and New Testaments while those of the different languages will be copied from the Popular Versions or the New Testament Books of the Philippine Bible Society (PBS).

35,656 verses to raise funds for a Bible Campaign

The 35,656 verses from 78 books of the bible will be written by hand by representatives from various sectors such as the Church, urb

image

an/rural poor, OFWs, youth, farmers, government offices; schools, indigenous people, and the fisher folks.

The project targets to collect a minimum contribution of PhP50 for each written verse amounting to a minimum of PhP 3.565 million which will go to the May They Be One Bible Campaign.

 image

imageimageimageimage

Saturday, February 23, 2013

2nd Sunday of Lent C: Pangasinan Reflection

"Sikato yay Anak ko a pinilik.  Dengel kayod sikato!"

Nen nansalat na nengneng so Katawan ed arap di Pedro, Juan tan si Santiago, masaydoy takot darayan disipulo to. Tan diad sayan kapegleyan na takot da, sakey a bosis so nangel da, ""Sikato yay Anak ko a pinilik.  Dengel kayod sikato!"

Dengel kayod sikato! Akin et onya so inbalikas tan ganggan na Ama?

Twa, narerengel tayo so bosis na Katawan tayon Jesu Cristo --  diad Masanton Sulat, diad pimimisa tayo, diad saray bangat na Simbaan, tan diad konsiensya tayo. Balet, twa met kasin dedengelen tayo?

"Sikato yay Anak ko a pinilik.  Dengel kayod sikato!"

Pirpirawat tayo so walad bilay ya ligliwa tan inawa ya lanang. Tan gagawaen tayoy nayarian tayo pian nagamuran tayo ya: say mankimey ya piga-pigan oras, say manseet ed saray gagawaen tayo; say man-tipid, say man-negosyo. Balet, ed sarayan gagawaen tayo, nararerengel tayo kasi bosis na Katawan, tan totooren tayo?

Dengel kayod sikato!

No walaray desisyon ya nepeg tayon gawaen, dedengelen tayo kasi so ibabaga na Katawan, tan tepeten ed dili tayo no anto so gawaen na Katawan ed say kipapasen tayo?

No sikatayo so walad tukso ya mantila, mansaol, man-labir ed arum odino mantakew, tetepeten tayod dili tayo ni no anto so labay na Katawan ya gawaen tayo?

Labalabay tayon say pamilya tayo et walan lanang ed kamaungan, say aliguas na bilay tan say ligliwa na amin a kabiangan na pamilya tayo. Balet dedengelen tayo so Katawan no sikatayo la so makakapasnok tan onbabarong ed sakey ya agi o say kanayon? Dedengelen tayo so bangat na Katawan nipaakar ed say panamerdona tan panangasi? Anto so gawaen ed agin mabetbet ya mangiiter na sakit na ulo ed sikayo? Sakbay ya mangawa na desisyon, dengelen so istorya na Katawan ed samay Prodigal Son.

Say kogkogipen tayon lanang et say bansa tan say baley tan diad kaliber-liber tayo et walay kareenan, walay aliguas, walay pankaksakey, walay kamaungan, tan arawi so kaugsan, bisyo tan arum niran mangiiter na pagpaga tan takot ed sikatayo. Diad saraya, dedenglen tayo kasi so Katawan? Say bosis na kasibletan tan say bosis na imonan so maksil nen say bosis na aroan, pantutulongan tan panangasikaso ed kapara.

Say twa, no peteg tan maseet tayon dengelen so bosis na Katawan, tan saraya et tooren tayo, agaylay abig na mundo tayo. Agaylay dakep na ulopan na pamilya tayo. Agaylay liket tayo diad maaro tan mapangasi, manbonlok tan mapaabeban bilay a kaiba ray kaparan ondedengel tan totooren so bosis na Katawan. Ontan pa komun. Amen.

Saturday, February 16, 2013

1st Sunday of Lent C: Pangasinan Reflection

Wala tayo la ed panaon na Kuaresma.Say Kuaresma et panaon na simbaan, para sikatayo, ya panparaan para say pangawat na magayagan silibrasyon na Paskua, say kapiestaan na Inkioli na Katawan!

Ed sayan unaan a simba na Kuaresma, itilan motekteken so kabaliksan na "kasalanan."

Nangelan tayo so Ibanghilyo na panon ya say Katawan nen sikato so walad kalawakan na apataplon agew  ya nan-ayuno et tinukso na diablo! Pian ontan et sumlangen to so linawa na Dios Ama to tan sikato so mankasalanan.

Anto so kasalanan? Say kasalanan et say agpanoor  ed say Dios lapud agtayo manmamatalek ed sikato. Saray tukso na dimonyo ed si Jesus et pian paliiisan nen Jesus so dalan na Ama, say linawa na Dios ---

Naitdan si Jesus na pakapanyari pian naamtaan to so panangaro na Dios ed sikato; say tukso na dimonyo--  usaren iman ya pakapanyari para say dili nen Jesus, "say pagmaliwen ton bato so tinapay" pian natempey toy so eras to.

Imbaki na Dios si Jesus pian taloen to so mundo diad panamegley na panangasi tan grasia; say tukso na dimonyo --- say dalan ya shortcut ya inawa, arawi ed kairapan diad panamegley na pakapanyari na kabiskegan tan galang na mundo.

Insipan na Dios met ed si Jesus so tulong tan kiwawala to pian nasumpal to so mission na kilalaban; say tukso na dimonyo --- say pangusar na sayan tulong tan supporta ed arum ya bengatla, say dilin kagalangan to diad itaboy tod toktok na timplo pian naala to so galang na mundo.

Balet ed sarayan tukso, nanmatalek si Jesus ed kakabatan na Ama, kanian alabanan to rayan tukso ya sumlangen so linawa na Dios.

Say ag-pantoor lapud kakulangan na panag-talek ed Dios so rason ed kada kasalanan, baleg man o melag. Labay na dimonyo ya misian tayo ed Dios. Panon? Pakapuyen to so panagmatalek tayo ed say Dios, tan sirin, say arum ya dalan so laen tayo --- aliwan say dalan na Dios inparaan tod para sikatayo.

Disobedience from lack of trust is at the core of every sin, no matter how big or small. 

Sirin pian naarawian tayo so kasalanan, nepeg ya labanan tayo so tukso. Ta lapud amin tayo tutuksoen na dimonyo. Tan inagew-agew eesaensan itayo na dimonyo na sumlangen so Dios ed saray angkekelag ya bengatla. Tan inagew-inagew, labay na dimonyo aliwan diad Dios tayo manmatalek no ingen diad say dilin pakapanyari tayo nen say kakabatan na Dios.

Say maong a balita et saya: say tukso aliwan kasalanan! Say twa, say tukso komon so pankanawnawa para sikatayo ya naipanengneng tayo so panagmatalek tayo ed Dios! A singa ginawa nen Jesus nen sikato so tinukso na dimonyo. Diad say grasya nen Jesus, say inpanalo tod kasalanan so panakengnengan ya sarag tayon taloen so kasalanan!

Sirin say maong a balita lamet: walay ilalo! Sarag tayon taloen so kasalanan diad bilay tayo tan diad kaliber-liber tayo. Nakaukolan labat ya mikasakey tayo ed si Cristo tan manmatalek tayo ed panangasi to.

No awaten tayo si Jesus ed communion ed sayan misa, isipan tayo komon ed sikato ya mansiansia so panagmatlek tayo ed sikato, tan almoen tayo ed sikato labat so peteg ya liket tayo. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, February 09, 2013

5th Sunday in Ordinary Time C

"Laka yo ed bandad aralem tan ipelag yo ray iket yo, pian makala kayoy sira." Sikato ya so ganggan nen Jesus ed saray sumisigay a di Pedro tan saray sanagin di Juan tan si Santiago. Nibaga ya nen Katawan ed sikara lapud sanlabi laran mansisigay et anggapo ni so nala ran sira. Tinoor nen Pedro so ganggan na sakey ya karpintiro, aliwan sumisigay. Say ebat nen Pedro: "Lapud ibabagam, ipelag ko ray iket". Tua, ed karakel na nala dan sira, ngal-ngali lan onlereg so duaran baloto ra!

"Laka yo ed bandad aralem tan ipelag yo ray iket yo, pian makala kayoy sira." Onya met siguro so nayarin narengel tayo ed say Katawan no wala ra may kipapasen ya onsabid sikatayon ibabaga tayo: sanlabi kami lan onkikimey, anggapo ya siansia ya nalmo mi. Naibabalikas tayo iya ed panaon ya sikatayo so na-discourage. Ya singa wala tayod kabilongetan na labi, ngal-ngali anggapo so naneng-neng tayo, tan agtayo amta so gawaen tayo. Anggaman anto so gawaen tayo, singa met anggapo lan lamang so gongona na amin.

Ed sarayan kipapasen, ngal-ngali agtayo la. We are at the point of giving up.
"Laka yo ed bandad aralem tan ipelag yo ray iket yo, pian makala kayoy sira."

Itilan ondengel ed say Katawan. Dakerakel ni so agtayo asubok ya gawaen tan laen. Wala nid kabiskegan tayo so agtayo amta. Diad aralem ya pasen na danum. Say kabaliksan to: ag tayo nanaekalan na ilalo no singa anggapo so naneneng-neng tayon bunga na saray kimey tayo. A singa say panag-pikasi tayo. No maminsan, ontonda tayo lan manpikasi lapud say liknaan tayo ya anggapo so pansumpalan na say efforts tayo. Naekalan tayo na ilalo lapud singa anggapo so laban tayo ed say kaugsan. Kanian, no maminsan ondeen tayo la. Balet diad saman ya ideen tayo, diman met la so ikayat tan ibiskeg na kaugsan!

Mansiansia tayo komon ed saray kamaungan, tan saray kaabigan ya gagawaen tayo anggaman dakerakel so onsusumlang ed saraya. Anggaman elekan itayo na arum. Anggaman labiren tan panduaruawan da itayo."Laka yo ed bandad aralem tan ipelag yo ray iket yo". Say bosis na Katawan so mangiiter na ilalo ed sikatayo. Mansinasia tayon ilaban so kamaungan, tan kaabigan.

Tan diad sampot a singa sikara di Pedro, dakerakel so nala ran sira, say bunga na sayan pansiansian tayo et bendision ya ag nasabsabaan. Grasya ya mangiter na inawa tan ligliwa ed sikayo. Pakapanyari ya taloen so kaugsan. Liket lapud say Dios tan say kamaungan so mantalongaring tan tinalo ra so kaugsan.

"Laka yo ed bandad aralem tan ipelag yo ray iket yo". Komon tooran tayo ya tan say dasal tayo met: Lapud imbagam, ipelag mi iket mi". Ontan la komon. Amen.

Saturday, February 02, 2013

4th Sunday in Ordinary Time (Pangasinan Reflection)

"Anggapoy propitan naawat ed dilin baley to."

Si Jesus a propitan linman binmisita tan nanbangat ed binalegan ton baley diad Nazareth. Anggaman anggapod sayan ibanghilyo ya abasa tayo no anto so inbangat nen Jesus ed saray kabaleyan to, sarag tayon naibaga ya akapasnok irad sikato lapud say nangel dad sikato. Kanian, labay da ingen ya pateyen si Jesus!

Amta nen Jesus no anto so arapen na sakey ya propita. Ngal-ngali anggapo so propita ya ag pina-irap, tan binosol na totoo; nabilang so propita ya inako tan inawat ya mabolos na totoo lapud say bangat to.

Say propita so imbaki na Dios pian ibalikas to so kaabigan na Dios. Ibalikas tod totoo so linawa tan say labay na Dios. Ibalikas to so katwaan, say katunongan, say panangasikaso tan panangarod kapara. Tan saraya et ibalikas na propita anggaman elekan tan bosolen na totoo. Ya anggad pateyen da, tan sibobolos ton iter so bilay to!

Onya so kairapan nen Jeremias ya propita. Agto labay so magmaliw ya propita ta amta to no anto so arapen na propita. Nan-anap na rason pian sikato et ag tawagen na Dios ya magmaliw ya propita to. Diad sampot, lapud tinoor to so tawag na Dios, masyadon pairap so inyawat na totoo ed sikato ya anggad sikato so pinatey da!

Anggaman ontan, say Dios agto ontotondan manatawag ya magmaliw ya propita to.

Nakaukolan so bosis na say propita ed mundon apanoy kaugsan!

Ta say tua, anggad walay kaugsan ed mundo, nakaukolan tayo so mensahe na kamaungan a manlalapud bosis na propita. Anggad walay tilaan tan saolan, say bosis na katwaan tan katunongan na propita so ibelyaw to. Anggad itoltoloy tayo so panlalames tan panbobosol ed saray kapara tayo, say bosis na propita ya mangibabawag na kareenan tan pankakasakey so ag ontondad kapegleyan tayo.

Nasabi-sabi komon ya anggapo la so pankaukolan tayo na propita ed kapegleyan tayo lapud say katwaan, say kaabigan, katunongan, panangaro tan kareenan so wala lad kapegleyan tayo.

Balet, say pikakasi tayo et sikatayo so naitdan na panangaro na Dios anggaman sikatayo et benegan na totoo lapud say katwaan ya ibabaga tayo. Naitdan tayo komon na biskeg ed saray kipapasen ya sikatayo so eelek-elekan na kaugsan lapud say panlalaban tayo ed sikara. Magmaliw tayo komon a liwawa ed mundon walad kabilongetan na kaugsan. Sakey ya propitan walay seet tan seseg, biskeg tan panangaro ya ibawag to so kaabigan, kamaungan, katunongan tan pankakasakey na Dios ed amin ya pinalsa to. Ontan la komon. Amen.