Saturday, January 26, 2013

3rd Sunday in Ordinary Time C: Pangasinan Reflection

Gawaen ko ya sirin, pian naamtaan moy katwaan da ray imbabangat dad sika. Saya so rason nen San Lukas no akin et insular to so ibanghilyo, say maong a balita nipaakar ed si Jesus para si Teofilo, sakey ya kaaro to, ya labay nen San Lukas ya nakabatan tan naamtaan to so katwaan ed si Jesus.
Si Lukas et aliwan Judio. Sikato so sakey ya Gentil, ag manisia ed say Dios na saray Judio. Nangel to so bangat nipaakar ed si Jesus, tan sikato so aninisa. Anisia ed amin nipaakar ed si Jesus, Anak na Dios, ya nagmaliw a too, inatey para saray kasalanan tayo, tan inmolid bilay ed Gloria na Ama.

Ag tinmunda dia si San Lukas. Nen sikato la so nagmaliw ya Kristiano, akilad si Pablo ya mangawit, mangibawag na Ibanghilyo diad saray nanduroman lugar. Ya anggad, pian say nipaakar ed si Jesus et naamtaan na amin, insulat to so ibanghilyo. Say maong a balita ed si Jesus. Kanian, natan ed sarayan panaoon, wadiad sikatayo so ibanghilyo onung ed si San Lukas.

Mananisia si San Lukas. Manisia tan inawat tod bilay to ya si Jesus so Cristo, say Manangilaban, sobol ta ilalo, liket tan panangasi. Tan lapud saya, para si Lukas, ag nayarin ag anggapo so makaamta ed sayan katwaan. Ag nayarin dadaiset so mikabiangan ed say Gloria na saray mananisia. Ag nayari ya anggapoy gawaen to pian si Jesus so nakabat, tan naawat na dakerakel a too. Pian sikara met so nilaban tan minkabiangan ed say grasya na kilalaban na Dios. Para si San Lukas, say misyon tod bilay nen sikato so nagmaliw lan Kristiano et say pangawit na Ibanghilyo ed arum.

Tan ontan met si misyon tayon amin. Amin tayon mananisia ed si Jesus a Kristo. Amin tayon makakaawat na grasya na Dios diad panamegley na Simbaan to. Amin tayo so atawag a sakey a misyonero a singa si Lukas.

Onla itayo kasi ed saray nanduroman bansa ya agda ni kabat si Jesus? Diad saray ararawin palandey ya diman ag da ni nangel so Ibanghilyo?

Panon tayon magmaliw ya misyonero ed sarayan panaon?

Walay taloran importanten pasen ya nepeg ya pan-misyonan na kada Cristiano.

Unaan, diad pamilya. Sikatayon amin so mangiletneg na planarian na Dios diad pamilya tayo. Anton klasen ateng? Agi odino laki tan bai ed pamilya tayo? Amin ya makristianon pamilya komon so magmaliw a garden na liwawa, kamaungan, mabiskeg a pananisia, liket tan panamerdona, panangasi tan panangaro na Dios. Ag iya nagawa, no agtayo magmaliw a misyonero ed pamilya tayo.

Kumadwa, diad parokia tayo. Say parokia na San Fabian. Say parokia tayo et aliwa labat ya bibisitaen kada Simba pian makaasol tayo na grasya diad saray sakramento, aliwan labat ya pasen ya panbinyagan, pankasalan, pamonponan. Tepeten ed dili, no panon a say Dios et tatawagen to itayo pian onbolaslas so pananisia na parokia, no panon tayon natulongan ya sumpalen so misyon na parokia tayo diad panaglinkur, panagdasal tan panagbangat nipaakar ed say Ibanghilyo. Ag iya nagawa, no agtayo magmaliw a misyonero diad parokia tayo.

Kumatlo, diad saray pasen ya lalaen tayo inagew-agew. Diad kawalaay pana-anapan na bilay. Diad saray kakaabay. Diad tindaan. Anggan iner so laen tayo, sikatayo komun so mandarlang ed liwawa nen Kristo, diad kimey tan diad ehemplo. Diad salita tan diad gawa, awit tayo so katwaan nipaakar ed si Kristo. Pian ontan et magmaliw a maoksoy, walad kaabigian tan ma-Cristiano so amin ya laen tayo. Balet, ag iya nagawa, no agtayo magmaliw a misyenro diad saray laen tayo.

No sikatayon amin sirin et magmaliw a singa si Cristo tan awiten so ibanghilyo ed sarayan pasen, say Dios so na saray agtayo ilaloan, tan pakelaw para say kagalangan to. Ta say twa, say inka-Cristiano tayo et aliwan sakey ya gagawaen, no ingen sikato so bilay tayo.

Komun, walay seet tan biskeg, tan sebeg tayo ya mangawit ed si Kristo diad pamily, parokia tan diad amin ya kawalaan tan laen tayo. Ontan pa komoun. Amen.

  Saturday, January 12, 2013

  Binyag na Katawan: Pangasinan Reflection

  Sisilibraan tayo natan a Simba so Fiesta na Binyag na Katawan. Si Juan ya kapinsan to so nanbinyag ed sikato. Say binyag nen Juan et binyag para say pakapirdona na kasalanan. Binyag ya panparaan ed say pangawat na say Manangialaban. Sayan Manangilaban et si Jesus! Akin et nanpabinyag si Jesus sirin ta anggapo met so kasalanan to, tan sikato so alagden na totoo ya Manangilaban?

  Diad inpangawat toy binyag anggaman agto nakaukolan ta lapaud anggapo so kasalanan to, ipapanengneng nen Jesus ya mikakasakey ed sikatayo ran totoo. Mikakasakey ed say inkatoo tayo, likud labat ed kasalanan.

  Kasumpal ya abinyagan si Jesus, unong ed si Lukas, say bosis na Ama so nangel, “Sika so dilin Anak ko ya inararok; pakaliliketan ta Ka!” Inbalikas na Ama no panon ya inararo to so Anak to! Agawa ya nen si Jesus so nanpabinyag!

  Nen sikatayo so abinyagan, anggaman agtayo nangel, say Ama et inyesaes tod sikatayo, “Sika so dilin anak ko, inararo ta ka!” Nen akikasakey si Jesus ed inkatotoo tayo ed binyag, akiksasakey tayo met ed say panangaro na Ama ed say Anak. “Sika so anak kon pinabpablik”, esaes na Ama ed sikatayo.

  Say sakraminto na binyag sirin so puerta ed say makristianon panagbilay. Nen sikatayo so abinyagan, say misyon tayo lapud sikatayo so nagmaliw ya anak na Ama, agi na Katawan a Jesus et say misyon ya agmipara ed say getma tan pirpirawat na mundo – say magmaliw ya succesful ed panag-anap na kuarta, bantog ed amin tan popular ed karaklan. Apanoy ligliwa tan inawa. Say manbilay uong ed kayamanan, popularidad tan pakayari, tan inawa. Wealth, power and pleasure!

  Aliwan saraya, no ingen say getmaen tayo unong ed say inbalikas na Ama ed sikatayo nen sikatayo so abinyaga: say panangaro to a sakey ya Ama ed say nagmaliw lan anak to!

  Say tawag na Dios ed sikatayon amin et bilay na masanto. Tan diad panamegley na salita, tan diad gawa, anggan iner tan antokaman so kipapasen tayo ed bilay, say Dios ibabalikas ton lanang so panangaro tod sikatayo. Tan no balesan tayo yan panangaro, say ibales tayo ed naawat tayon panangaro ed Ama et ontan lan panangaro ya ipikabiangan tayo ed arum. Saya so dalan na kinasanto. Saya so dalan met ya inpanengneng na Katawan ya oliran tayo. Anggapo lay arum.

  Komon say panangaro na Ama ed siakatayo so manbunga na agnasabsabaan ya panangaro met ya iter tayo ed arum. Tan diad pananaap tayo na liket tan ligliwa na bilay, agtayo komon lilingwanan ya say twan liket tan ligliwa, naalmo ed panagbilay na masanto. Holiness is God’s word for happiness.