Saturday, July 28, 2012

17th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Unong ed say Ibanghilyo, dakerakel so tinmombok a totoo ed si Jesus. Limanlibo ya totoo. Tan limanlibo ya narasan ya totoo. Nen anengneng ira na Katawan, inkuan to ed saray disipulo to, "Panon tayo ran napakan irayan totoo?" Tampol ya nankwenta si Felipe. Anem agew ya sueldo so nakaukolan ya kuarta pian makapangan iray totoo. Anggapo so onman ya kuarta ra. Ag met ira "nan-bring your own baon". Ag met ira makautang. Anggapo so banko ni. Anggapo ni ingen so collateral da.  Anggapo met so mabulbolos ya mandonate.

Singa onya met so sitwasion tayo ed bansa. Diad say latest suvey dakerakel ni kuno so Filipino ya narasan, aliwan mamitlo ed sakey agew ira mangan. Mabetbet, maminsan labat. Balet amta tayo ya dakerakel met balet so naakan. Kanian, sirin aliwan say anggapo so naakan, no ingen aggapo so isaliw na naakan. Affordability, aliwan availability.

“Anggapo so isaliw,” kuan nen Felipe. Kanian, naerasan iray totoo. Ta anggapo so isaliw.

Anto balet so ginawa nen Kristo?

Walay ogaw ya walay balon ton duaran sira tan limaran tinapay. Susto labat para sikato. Melmelagen nen Andres iraya. Balet, duma so pakanengneng nen Jesus ed sarayan duaran sira tan limaran tinapay.

Impanengneng to ya diad panamegley na duaran sira tan limaran tinapay, napakan so limanlibon narasan ya totoo. Agto ra pinasempet. Aliwan balabaleg ya kantidad  so nakaukolan. Ibabangat na Katawan ed sikatayo ya diad panamegley ya anggan melmelag tan dadaiset ya kayaryan na too, walay baleg ya kamaungan ya onlesa.

Samay duduaran sira tan limaran tinapay, lapud mabolbolos ya inter ed lima nen Kristo, apakan toy limanlibo ya totoo. Agagik ira, anggan antoy kamelag tan kadaiset so iter tayod para si Kristo, no sikara iraya so inter tayod pananisia, balbaleg so pansumpalan to. Walan-walay pankamaungan ya niiter to para say karaklan.

Ag tayo la manalagar ya niduman panaon pian mangaro tayo; agtayo nakaukolan ya alagaren tan anapen tayo ray importanten totoo ya aroen tayo. Ipalima tayo so kasiksikanan tayod si Kristo. Aya labat. Sikato tan labat so sira tan tinapay ya naiter tayo ed si Jesus: Say mata tayo; say lima tayo; say sali tayo; say puso tayo. Aliwan mata na arum; lima na arum; sali na arum; puso na arum.

Say sankainomayan ya gaween tayo ed say totoon onkekerew na panangaro ed ibaki tayod arum, tan ikuan tayo,"Pasiensa ka, amigo, tan dadaiset so walad siak. Lakad si Juan ta  mas baleg so panangaro to!"

Amin komon ya opurtunidad ya walad sikatayo et pagmaliwen tayon oportunidad ya mangaro. Ya nipanengneng so panangasi na Katawan. Anggaman melmelag ya opurtunidad no sikato ya pagmaliwen ya oras tan bengatlan panangaro et napesel toy puson narasan na panangaro tan panangasi.

Agtayo la nakaukolan ya bawasan so totoo pian agtayo naeresan. Say nakaukolan et pabalegen tayo so kapusoan tayon mangaro. Insan, anggapo la so naeresan.

Agtayo la komon alagaren ya manretire pian naawat la so pension insan tayo ontulong ed arum. Agtayo la alagaren ya sikatayo so onayaman, ontaken, onganggana, man-abroad pian sikatayo so mabonlok ya mangibiang na tulong tayo. Nowalaan la anggan daiset, sarag tayo. Sikato ya no akin et dakerakel lay naiter tayo ed Theology Seminary. Diad samay “Alkansya na Pamilya”, anggan piso-piso tan inagew-agew ya pepelagan, baleg so pagmaliwan to.

No onla tayon mangawat na Masanton Komunyon, manisia tayon si Jesus a Dios tan Katawan tayo so tuan aawaten tayo. Mnapikasi tayon napesel tayo komon na panangaro nen Jesus. Pian ontan et satan ya panangaro et tuan iter tayo et kapara tayo.

Ontan la komon.

Amen.

Saturday, July 21, 2012

16th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

“Kaskasian to ra, ta singa ra karniron anggapoy pastol. Binangatan to ra sirin na nambabangil a bengatla."

Sikato ya so imbaga nen San Marcos no antoy liknaan nen Jesus nen aneng-neng to ray dakerakel ya totoon ontutumbok ed sikato.
Akin kasi et kaskasian nen Jesus iray totoo?

No walay nanengneng tayon toon naknaksawan tan narasan ya ngalngali ag la makaalagey, tampol tayon nakaskasian. Onya so anengneng nen Jesus ed saray dakerakel ya ontotombok ed sikato. Nanairapan ira. Kaskasian to ra.  Kanian, say ilaloan tayon gawaen nen Jesus et pakanen to ra, odino, panpainawaen to ra. Odino, painumem to ra. Ingen, itdan to ray pasen ya panpaniwaan da. Ta lapud, arawi ni so inakar da, tan sikara ingen so binmatik ya manaanap tan ontutumbok ed si Jesus.

Balet aliwan saraya so ginawa nen Jesus. "Kaskasian to ra, kanian BINABANGATAN to ra sirin!"

Nen anengneng to rayan totoo, say liknaan nen Jesus et sikara so singa karniron anggapoy pastol da. Anto so kabaliksan to nia?

Say karniro no anggapoy pastol da et wala ray pigaran nagawa ed sikara. Sikara so nabalang. Lapud, anggapo so mangiwanwan ed sikara. No anggapo so pumapastol, ag amta na saray karniro no iner so marakep ya napanganan. No iner so kawalaay mabuna tan dakel ya dika. No anggapoy pumapastol, ompano naeresan iray karniro. Tan sikaray ompatey.

Kanian, maong sirin no walay pumapastol: ag ira nabalang so karniro, ag ira naerasan, tan naiyarawi ra ed pakarisgo. Say pumapastol sirin so nepeg ya mangiwanwan ed saray karniro pian sikaraya so ag nabalang, ag naeresan, ag narisgo. Sikara so mansiansian manbilay!

Say panangasi ya alikna nen Jesus ed saramay totoo et lapud anggapoy mangiwanwan ed sikara ya mamaarap ed Ama. Akasian to ra lapud say eras dan ondengel ed say salita ya makapangiter na kilalaban. Akasian to ra lapud abirbir nen Jesus so pakabalang da no anggapoy mangibawag na maong a salita ed sikara. Kanian binabangatan to ra.

Sikayo ran atateng, pumapastol kayo na saray anak yo. Sikayo ran manuoley ed karaklan, sikayo ra so pumapastol met. Sikayo ran bumabangat na ogogaw, sikayo ra so pumapastol. No walay agi yo, no walay kaaro yo, sikayo so pumapastol da met.

Tan say manunaan ya walad say pumapastol et panangasi. Panangasi lapud kabat yo no agyo ra pastolan unong ed say inkamaong tan maabig ya panagbilay, nabalang so anak, nabalang so ombaley, nabalang so ogogaw, kaaro.

Ibangat so onya:  ipaneng-neng so kaugsan ya gagawaen pian ontan et naaralan so manpatauli pian nagamoran so kilalaban na bilay. Ibelyaw  met so maung a balita nipaakar ed say panangasi na Dios, say pakaperdona na kasalanan tan say kilalaban na too.

Lapud si Kristo ya maestro tayo, naaralan tayon awaten so linawa na Ama, ed say kimey tan esaes na Espiritu. Lapud say salita nen Jesus magmaliw tayon maong ya ateng, maaron kaabay, maong ya kumkimey. Tan sayan naaralan tayo so nepeg met ya ibangat ed saray manontumbok ed sikatayo. Ibangat tayo ran aroen tan respetoen day bilay; say pangigalang ed say Dios ya sobol na sayan bilay.

Wadia tayo la ed sayan masanton misa. Nangelan tayo so salita nen Jesus. Komon, awaten tayo ra yan salita nen Jesus, tan pagmaliwen tayo iraya ya mangiwanwan ed sikatayod dalan ya mamaarap ed Ama. Ed saya, naibaga tayo sirin ya sikatayo so maong a karniron ondedengel ed say bangat na pastol tayo.
Ontan la komon.
Amen.

Saturday, July 14, 2012

15th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflectioin

Tinawag to ra… imbaki … initdan to ray pakayari.

Saraya so taloran ginawa na Katawan nipaakar ed saray Apostol to. Sarayan labinduan apostol so imbaki to rad say mission day a mampulong na pampatauli da ray totoo ed saray kasalanan da. Tan saya so ginawa ra ya nanliber-liber ed nanduroman pasen.

Malinew met balet diad ibanghilyo ya, antes irayan apostol ya imbaki na Katawan, tinawag to ni ra. Ta anggapo met so nibaki, no saya et ag-atawag. Tan sayan atawag et ineselan to so tawag. Tinawag ira na Katawan, tan sikara so inmesel. Kanian, sikara si nibaki.

Insan nen imbaki ira na Katawan, initdan to ray pakayari ya sumpalen da so mission da.

Say mabetbet ya walad kanunutan tayo so onya nipaakar ed say mission na simbaan: saray papari tan madre, Obispo tan San Santo Papa labat so atawag, imbaki tan naitdan na pakayari na Katawan ya sumpalen so mission nen Jesus.

Araw-dawi ya ed say katwaan. Ta say twan situation et onya ay. Singa diad San Fabian ya mandakel itayon 94 thousand ed 2011 ya census. No 85% et Katoliko, sirin mga 79,000 so Katoliko. Pigara so pari tayo natan diad San Fabian, dwara tan walay sakey ya retired ya katulongan tayo. No manilalo tayo labat ed sikamin taloran papari dia, anto so pakaamta yo, nasumpal kasi so mission ya inter na Katawan nipaakar ed say simbaan diad San Fabian?

Say twa so onya: nen sikatayo so abinyagan, sikatayo so nagmaliw ya kabiangan na sayan simbaan. Tan amta tayon say simbaan so naitdan na Katawan na mission ya mangituloy ed say mission to. Sirin, diad sayan panamegley na binyag, naitdan na pakayari na Katawan ya manumpal ed say mission na simbaan lapud kabiangan tayo na sayan simbaan. Sikato ya sakey ya responsibilidad tan kabaliksan na binyag tayo: mikasakey tayo ed saray papari, ed saray Obispo ya manumpal na sayan mission. Mission tayon amin iya. Mission na balang abinyagan . Mission na amin ya kabiangan na simbaan, ogawa man o mataken, bii man o laki. Pari man o andi.

Amin tayo sirin so atawag ya magmaliw a lima, sali, sangi na Katawan diad kaabungan tayo, diad kawalaay kimey tayo, diad kaliber-liber tayo. 

Kasumpal na meeting na saray Obispo tayo ed Pilipinas, walay impalapag dan sulat para sikatayon amin. “Live Christ, Share Christ” kuanda. Tan walay apatiran kabiangan to yan sulat da: say mission na pangibawag na Ibanghilyo na saray papari, tan mamadre, seminarista. Kumadwa, say pangibawag na Ibanghilyo ed saray mairap bilay. Say kumatlo et say pi-asinger tayo lamet ed saray inmaarawi, tinmaynan lad simbaan tan sikara so kabiangan la na arum iran simbaan. Walay special ya nepeg ya gawaen tayo para sikara. Tan say kumapat, para saray kalangweran, saray kabataan.

Ed saraya, say tepet da para sikatayo: panon tayon ag ibiang tan ipaamta si Jesus ya abirbir tayo lan sikato so Dalan, say Katwaan tan say Bilay tayo ed saray agagi tayon walad kairapan, saray kalangweran tan saray inmaarawi lad simbaan? Sikatayon amin so tinawag na Dios, sikatayo so ibabaki na Katawan, tan agkayo mapagpaga, amin tayo et naitdan na pakayari pian nasumpal tayo iyan mission tayo. Natan la. Tampol la. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, July 07, 2012

14th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Diad panaon na Daan na Sipan, say propita so mabetbet ya manangipanunot ed saray totoo so linawa na Dios. Tatawagen na Dios so pigaran totoo ya magmaliw a propita, tan sikara iraya so ibaki to ed kapegleyan na totoo. Awit day mensahe na Dios. Mabetbet ya sayan mensahe et nipaakar ed say kaugsan na totoo, say pilalaban dad say Dios, tan panusumpa rad sikato.  Anawet so olo ra tan ag da la gagalangen so Dios a Katawan.

Walay propita lapud wala so kaugsan tan kasalanan na totoo. Walay propita lapud wala met so panangasi na Dios. Tan lapud sayan panangasi, lablabay na Dios ya say makasalanan a totoo so manbababawi rad kasalanan da, tan ompawil la rad Dios.

Sirin sarayan propita so ibabaki na Dios lapud kaermenan na Dios! Maermen so Dios lapud saray kasalanan na totoo to. Maermen so Dios lapud saray kaugsan ya gagawaen na totoo to. Maermen so Dios lapud bebenegan na totoo to so ganggan na Dios. Tan diad sayan kaermenan na Dios, ibaki to so propita ed totoo pian natangoyor to ran ompawil so linawa tan puso ra ed say saksakey a Dios a Katawan.

Pinmawil si Jesus ed Nazareth ya baley to. Diman binmaleg. Diman nankimey a sakey a karpintiro. Kabat na amin no siopa si Jesus tan siopa ra so pamilya tan kakanayon to. Diad sayan bekta, si Jesus so pinmawil ya aliwan sakey ya karpintiro. Aliwa lan sakey ya kapinsan o kanayon na taga Nazareth. Sikato so pinmawil ya sakey ya propita.

No akin et pinmawil si Jesus ed Nazareth? Lapud say mission to a sakey ya propita. No walay kaugsan tan kasalanan say propita so wadman ya mantangoyor ed totoo ya ompawil ed say Dios.

Say tua, lapud binyag, aliwa tayo labat a nagmaliw ya anak na Dios tan kabiangan na Simbaan, sikatayo so mikabiangan met ed say mission nen Jesus a sakey ya propita. Ya mangibawag na maung a balita. Katwaan ed kapegleyan na tila. Panangasi diad kapegleyan na bosol. Pankakasakey diad kapegleyan na kolkolan.

Tan diad sarayan kaugsan, say kaermenan na Dios so wadman. No walay tilaan. No walay bosolan. No walay saolan. Wadtan lay kaermenan na Dios. No walay panaglames ed kapara. Diad ikakayat na droga. Tan say sugal tan bisyo. Wadtan lay kaermenan na Dios.

Diad saraya, walay bosis na propita a manlalapud sikatayo so dengelen tayo komon. Sikato bilbilang so bosis na ama o ina tayo. Sakey ya anak. O maestra. Asawa. O ordinarion manag-padyak. Ya mangibabaga: duga la tay tilaan. Duga la tay droga. Duga la tay jueteng. Duga la so bosolan. Sibletan tan agom. Itilan ompawil ed say Dios. Itilan awaten lamet so linawa tan say ganggan na Dios ed bilay tayo.

Ontan la komon