Tuesday, December 26, 2017

"Itdan ta kay balon puso tan balon ispiritu..." (Ez. 36,26): Kapitulo 6.

Nanayam ak ed Cardiovascular Intensive Care Unit  kasumpal na angioplasty. Say Cardiovascular Intensive Care Unit (CV-ICU) et parad saray pasiente ya nakaukolay malet tan maseet ya panag-asikaso lapud say sakit ed puso tan mankaukolay agresibon panag-inom na tambal.  Agano ak labat dia. Singa anem oras.

Say balon ulat kasumpal na angioplasty. Mabalasobos lay agos.
Ag la natitikel. Sarag to la lamet!

Insan, inawit da ek ed sananey ya ICU lametSaya et para saray manpapakasil kasumpal ya walay ginawa ed puso. Nibiig la so kawalaay dukolan ko. Biente-kuatro oras ak ya nanayam dia. Dakel so aka-kabit ed pagew tan lima. Aka-suldong iraya ed nanduroman makina ya mabetbet ya ontanol. Makapuyat!

Paway-loob iray nars. Alaen day pulsok. Alaen day blood pressure. Pati sirit ko et susukaten da (Pian kuno amta da no naapektaan so kidney na samay tina ya inlaok dad dalak nen angiogram). 

Akapan-selfie ak ni!

Agak ni nayarin onalagey. (Anggaman labay ko, ag ak met lan lamang maka-alagey tan onakar lapud saramay nanduroman akakabit ed laman ko).

Dukol. Inom na tambal. Manirit (agay lay irap). Intepetepel so manbawas ta nanabaingan so ebet ko.

Amin-piga ya binmisita so piga-pigaran Doktor.

Apasakey so tepet da:

"Walay naliklikna yod sakit ed pagew?"

Say ebat ed sakey agew: "Anggapo."

Walay binmisita ya Doktor. Tinepet ko no antoy kipapasen no agak tampol ya nanpanengneng.

"Sakey labat  la ya baleg ya stress trigger..." 

"Ay anto?" kuan ed dili. Say labat ton ibaga no biglan anenneng koy Jackie insan ageget ak, pinmetang so ulok, ampano na-stroke ak la! Maong labat sirin ta asambot ni.

Anggad siak so inyalis la ed private room na ngarem na Biernes, 15 Disiembre. Ta, kuno, ompaway ak la kaimbwas!

A las otso na kabwasan kuay Doctor et neng-nengen to ak, insan abuloyan da ak lan ompaway!

"No anto so nalilikna yo, ibaga yon tampol," kuan to nin inpatumbok. "Neng-nengen ta kayo la nabwas."

Ed oras na ala-seis kaimbwas, pinmarok so pusok. Walay niduman parok to. Palpitations ed english. Tan walay liknaan ya narasan. Kanian, walay tampol ya ginatgat. Tan intamokal. Acid reflux, kuan ed dili.

Kasabi Doktor na sakbay ya alas-otso ed kabwasan, aka-paraan lay isempet!

"Doc," kuanko. "Nan-palpitate ak nen kabwasan."

Tampol ya tinawag so nars. "Pa-ECG ta kayo," kuay Doctor.

Nen binasa toy resulta, inkuan to,"Nengnengen ta kayo ni anggad naani, odino anggad nabwas." Insan walay tambal ya inpainom. Maples so parok na pusok ya abayag.

Naibong so sabaw!

Kasabi ngarem, ag ak ni inaboloyan ya onsempet. "Nabwas la," kuan lamet.

Walay inbaga nen Doc: "AF". Tampol ya in-google ko.

"Atrial fibrillation (also called AFib or AF) is a quivering or irregular heartbeat (arrhytmia) that can lead to blood clots, stroke, heart failure and other heart-related complications." 

Kanian manaya, aliway lupa nen Doc. Abayag layan liliknaen ko. Mabetbet ya manparok so pusok ya singa manlukso. No maminsan, anggan sakey tan kapaldwan oras. Say amtak ed acid reflux. GERD, ingen. Delikado manaya, laut la no kaibay liknaay pikekesaw, pakakaelew tan singa liknaay ontetekyab ( amapan na-tokhang ak ed saya), maples ya parok na puso, sungap-sungap tan sakit na pagew.

Sinalatan dan tampol so listaan na tambal ko Walay inyarum da lapud samay AF ko. "Interon bilay yo layan inumen," kuan na Doktor.

Wala ray ag labay ya nagawad bilay balet saraya et onsasabi lan lamang. Aliwan amin et say labay so natumbok. Wala met iray akoen anggan saraya et mairap ya awaten."Itdan ta kay balon puso tan balon ispiritu..." (Ez. 36,26): Kapitulo 5.

Angipawit ak na text message ya tampol ed si Father Soc. Inpaamtak ya say recommendation na Doktor et angiogram. Tinepet da labat no kapigan ak nayari. Inbagak.

Tampol ya inasikaso da so ospital, doctor tan no kapigan so panpa-angiogram ko. Huwebes lamet, 14 December 2017. Sakey a simba, kasumpal ya inbagay Doktor ya manpa-angiogram ak.

Say amtak et say angiogram singa ordinarion check-up labat na puso. Anggaman walay pagpaga ni ya siansia (lapud puso met lanti). Maong labat no alikda labat so liliknaen, say amtak et simpli tan anggapoy wala labat. Kanian, say ilaloan ko et out-patient ak: kasumpal na check-up na doktor, onsempet ak la. Lapud alas siete ed kabwasan so gapo, say ilalok kayari ogto, makasempet ak la. Naabot ko ni may kumadwan Panaabetan ya presentation na seminario. Mangansion ak lamet ya kakaibay papari na seminario. Anggaman asilang-silang. Abaling-baling so bosis.

Andi manaya.

Tandaan: Dakel so nangongorat ed aliwan ilalo tan paka-amta!

Alas cinco ed kabwasan nen walay kinarkar dad el-el ko. Pati diad say kawagi na ngalngaluan (wrist) ko; pinon-pino. Anggapo anggan antoy atilak!

Nen alas seis, pinainum da ak na tambal. Say amtak panpaogip. Andi manaya. Pian ondeen tan walay kadelmengan ko odino panpa-kalma.

Nen alas siete, siak so inloob ed  Cardiovascular-Telemetry Unit: diman gawaen so angiogram. Masyadoy betel diman! Magiw-giwak ed betel. Ambetel la lanti, say solong ko ni et samay nanlapud ospital: itsuran kawes ya baliktar (ya singa inosilay akulaw), tan diad beneg so taker. Kanian, paway-paway so ebet ko!

Ipapaamtad siak ya amin na saray Doktor (singa, talora ira) no anto so gagawaen da. Agak naogip. Amtak ya amin.

"Igapo tayo la", kuay Doktor.

Agko naneneng so gagawaen da ta lapud walay abel ya akasaran singa tilon ed lupak tan saray Doktor. Balet nalilikas. Narerengel. Ya amin.

Walay monitor ed abay ko. Cine libre! Say showing et saray ulat na pusok!

Aliwan el-el so angisuroban day melag ya catheter. Aliwan sayamay parad panag-sirit, anggaman kaparay tawag ed saya. Sakey iyan melag a tubo, 2-3 mm. Singa kabaleg na utok na lapis. Saya et isurob ed say ulat ya baleg (artery). Manlapud say ngalngaluan ko ya anggad pusok. Say tawag ed saray imahen ya ompaway ya nanengneng (diad monitor) et  angiogram.

Ag ansakit.

Maka-aburido labat.

Singa anggapoy treinta ya minuto. Asumpal la.

"Magano manaya", kuan kod dilik.

Insan nantotongtong iray Doktor.

"Niman,"kuay sakey.

"Lanti," kuay sananey.

Say pinmaway ed say angiogram. Saray alimpekan et saramay
natitikel ya ulat. 
Anggan akadukol ak ni, inmasinger may Doktor tan inpaliwawa toy resultay angiogram ko.

Talora so baradon ulat. Samay sakey et 96% ya apanoy inmawet lan tabay baboy tan inpriton kakanen; ontan met ed samay sakey, 86% met la kuno. Samay sakey et 58% labat. Sikaraya so manitikel ed saray ulat ko kanian ngal-ngali anggapo lay dalan onaagos manlapu tan paonlad pusok! Diad dilik,  kuanko, "Nakna!"

Say assesment da ed English: Severe three (3) vessel Coronary Artery Disease.

Saray possibilidad iran gawaen... ya tampol. Ta singa alikas ko et agda ak la papawayen dimad kuarto: Coronary Artery Bypass Grafting odino Staged angioplasty or Multivessesl Percutaneous Coronary Intervention. (Sinakal ko yad samay report ya inter dad siak).

Dwara so atalusan kon maong: By-pass tan angioplasty.

Tepet kod Doctor: "Sikayo, antoy maong?"

Ebat: "Sarag to met lay angioplasty. Ta amay sakey et naalad aggressive lifestyle modification  tan optimal medical management." Say labay ton ibaga: tambal tan salatay kakanen, kakaakar tan panag-paga.

Dwaran ulat labat so galawen da. No taloran ulat et lukasan da lay pagew ko: pakayangen da ak ta mangalaray ulat diad el-el ko, insan da ikabit ed ulat dimad pusok!

Tawagan yoy Archbishop. Tawagan yoy atsik. Tawagan yoy Dios a Katawan.

Sakbay ya inloob ak ed Cardiovascular-Telemetry Unit, walay parid ospital ya angiter ed siak na Sakramento'y Santa Lana. Anem-ira lan sakramento so naawat ko. Anggad tan labat, siguro.

Ay, Katawan!

Inggapo da may angioplasty. Diman lan lamang ed samay ngalngaluan so angisuroban day tina so angisuroban da may catheter. Sinugasog day ulat ko!

Saya so akasabid ulat na pusok. Tan diad panbabantay dan libren sine ya say showing  et samay pusok, sankanengneng na saray Doctor (tan siak) no iner so kawalaay ulat ya natitikel na bagnet tan lechon kawali. Walaly lobo ya isurob da. Saya so pasiboken pian naipireg iray plaque na puso. Insan walay stent ya inkarga. Diad ontan, nalukasan so ulat. Managagos la so dala lamet!

Aganon sinogasug may sakey ya ulat. Mas abayag imay sakey. Sankarengel ko so pantontongan da no panon ya inmawet la so plaque na ulat ko. Ay agi, kuan. Maong labat no Plaque of Recognition o Appreciation kumon so akapeket. Andi met. Plaque ya taba. Inmawet ya  cholesterol!

Singa, 45 minuto da amon susugasogen imay kumadwan ulat. Nen peles dan gagawaen ya, pinmatok so pusol ya maksil. Singa, kimogtot so parok to. Walay daiset ya sakit na pagew!

"Niman! Nakna!" kuay Doctor. Nikarga da may kumadwan stent.

Tampol ya inuyos so catheter. Alikas kon dinmalan ed kili-kilik. Aki-ki ak.

"Asumpal la, Father."

"Makakasiritak", kuan ya imbagan tampol.

Tawagen lan amin so natawag ed panaon na baleg ya pagpaga. Naandi takot tan paga no kaibay Dios a Katawan, a Sikatoy biskeg, puso tan ulat tayo. Manmatalek ak ed Sika, Jesus.

Sunday, December 24, 2017

"Itdan ta kay balon puso tan balon ispiritu..." (Ez. 36,26): Kapitulo 4.

"Nepeg ya manpa-angiogram kayo."

Say angiogram  so bibirbiren ya "balitok a panag-sukat" no walay sakit ed puso o tatawagey coronary artery disease (CAD). Diad sayan gawaen, nanengneng no iner so eksakton pasen tan no panon ya natitikel la ray ulat na puso lapud karakel na lechon, adobo, binagoongan, sinanglaw tab pigar-pigar ya kakanen! Kaibay sigarilyo tan danum ya ampait. Onggolis ingen ed beklew. Blue. Black. Green. Lite.

Walay tinta ya iloob ed baleg ya ulat, diad lima odino diad el-el. Tan lapud sayan tinta, nanenengneng iray ulat na puso: malinis o natitikel la. Na inmaawet ya taba!

Saya so inpaliwawa nen Doc ed siak.

Saray arum ya tepet nen Doc:

Onsasakit so pagew yo? Kumusta nen nanakar kayod treadmill? Sungap-sungap kayo?

Diad sarayan apalabas ya bulan tan agew no onsapat ak manlapud ground floor na seminario ya kawalaay kuartok, mamaarap ed tagew, main floor --- taloran floor iman --- tan apat a pulo ya kupbang ed takayan ---  mansunsungap ak. Abet-abeten koy ingas ko. Tan walay kaibay sakit na pegew. Kanian no wala ray kabansag kon seminarista, linggisen da ak.

"Kumusta, Monsi?" mabetbet ya tepet da.

Dway bulan lan tinmunda ak ya man-akar akar ya excercise ko lapud onsakit so lusok ko. Agay lay gano ak ya nakesawan. Anggasang so eges. Singa liknaay narasan. Kanian, mangatgat ak. Mantamokal na anggan anto. Iyorong ni. Insan naekal met lan lamang iman ya sakit tan liknaan.

Aminsan, ingen, nen kasumpal koy dinmages ya aka-irong, binmilonget so tawen tan mundo. Tan apairong ak! Maningas ak ya pigaran segundo insan ak aka-alagey. Say kuanko, agay laman ya inpandages! Anto kasi kinan ko et inmaawe-awet iya?

Say kabansag to ya: singa pinoniti nen Pakyaw so pangal ko!

"Kapigan so panpa-angiogram ko ey?" kuan ya tepet ed si Doc.

Amputi-puti bosalog ko. Singa amagaay bibil. Pinmarok so pusok. Manalibeg-beg iray lima-limak. Masyadoy inpan-kingking na salik! Lapud samay inbaga tan inpatalus ed siak nen Doc.

"No asawa takayo, odino anak takayo, say ibagak: sayan Sabado la."

Huwebes natan? Sabado lan tampol?

Maganat.

Aki-tawalan ak no nayari et anggan say ontumbok la na simba. Ta walay Panaabentan: Christmas Presentation ni diad seminario na Simba, 10 Disiembre.

Mabetbet lan no walay onsabi ya ag-ilaloan, tampol ya mitawalan. Agla pigan diad saya et naekal, nabalang, naandi so panpapagaan.

"Itdan ta kay balon puso tan balon ispiritu..." (Ez. 36,26): Kapitulo 3.

Binasa nen Doc so resulta na laboratory test na dalak. Unong ed samay ilalok, akaimis si Doc. 

No diad masamit ya kaibay onaagos ed dalak, saraya so resulta: Sugar (Fasting) 5.91 (Say Ref. Values -odino say normal  ya bilang et 4.20-6.10 mmd/L). Dawdawit ya nakna.  Nala ya nen nanpa-eras ak sakbay ya tinurok na nars nen kabwasan. Mainomay ya natilaan iya. 

Say HbA1c, odino Glycated haemoglobin so sakey ya makanan nengnengen no diabetic so too. Say HbA1c et sayaman so pakasyat ya aawitey dala ed saray cells na laman pian panlapuay kaksilan. No saya so kaibad test, nenengnengen so pigaran sukat ya ice cream so awit na dala.. ed minsanan ya liber. Tan sayan sukat et ipanengneng to so average ya level ed dwara odino anggad taloran bulan. Say maong ya level et 4.27 - 6.40%. Diad siak, 6.50%. 

Dawdawit lamet! No lumbay batik, mioosilan ak.. diad otit!

Makakaimis si Doc ya talaga. "Bawasan ta lay tambal mo," kway Doktor. "Controlled met lay Diabetes mo." Patumbok to ni. Dakel ni imbaga to. "Kasumpal na taloy bulan ta lamet manneng-nengan." Aka-set, lamet so paknaan mi.

Imis.

Insan, sinmabi'y resulta'y Stress Echo test. Inderew na sekretarya tod arap nen Doc. 

Binasa to. Kinmawet so moling to. Akakoliseng. Ag inmesel ya abayag.

Tan say kwanto, "Baleg ya tepel. Lingwanan mo ra may imbagak ed sika nipaakar ed say abig na laman mo. Baleg ya tepel." 

Amidwa ton imbaga so "sorry", baleg a tepel.

Akin kasi?

Angiter na paliwawa. Dakel so in-drawing to ed say itsura na puso. Say panag-agos na dala manlapud puso ed kawigi, tan diad kawanan ya parte puso. (Wala tan manaya. Say amtak, no puso, puso). 

Singa walay nangel kon, "Post Treadmill Stress Echocardiogram showed development of severe hypokinesia of the mid to apical...." 

Anto? Kuno?

Saturday, December 23, 2017

"Itdan ta kay balon puso tan balon ispiritu..." (Ez. 36,26): Kapitulo 2.

7 Disiembre 2017. Siak so pinmawil ed si Doktor para samay check-up ko ya aka-set la, dway bulan lay apalabas.

Sakbay to yan paknaan, inyan ko met.

Ag ak angay baaw. (Ay tilaan, binawasan labat manaya). Say sopis-drink? Abayag ak lan ag-uniinom. Binawasan koy karne ed ogto tan pandem ko. Aminsan, angawit na donut si Fr. Arvin ed seminario, tinawayan met (ya daiset. Sayang met labat). No nasarag, ag mangay in-prito.

Walay angiter na binagoongan.  Samay kapinsan kon anggapo lay iiter dad siak no say binagoongan. Sinali met labat. Insan say twa, agaylay irap ya arawian so panangan. Laut la no say kaabay mod lamisaan et si Fr. Allan ya maong so panangan to (anggan mankitley la), tan si Fr. Jeff, ya anggan mabeng et masibay baaw. Maong si Fr. Arvin, ta sagpaminsan et daiset so kanen to!

Panon ya agdakel so kanen, laut la no man-imbita si Archbishop Soc ed abong da? Buffet ni. Eat-can-you-all! ni.

Sinalik lamet so man-exercise. Balet ed saman ya dway bulan, nabilang ed gamet na lima labat ya nan-palinget ak lapud say maples ya panag-akar. Panon to met ey, no onluganan ak lad samay treadmill, onsakit so lusok ko ya anggan agano ak ni labat ya manakar.

Sinmabi so check-up lamet kasumpal na dway bulan ya nannengneng kami may Doktor. Baleg so ilalok ya niyabebak ya amin iray bilang na blood test ko!

Kabkabwasan linma ak lad Laboratory Clinic. Narasan ak. Fasting, kuan mo pa! Mairap pay manpa-blood test.  Anusan so turok na dagum; kaibay panggiwgiw ed eras! Imis labat, pian ag nalikas na nars ya maingongot la.

"Napgaan ak," kuan nen Jesus ed tagey na krus. "Apaeetak la. Narasan ak ni", kuan ko ed ambetel ya clinic!

Asumpal so blood test.

Say Stress Echocardiography so onsublay. Inpangawit da ak na rubber shoes. Ombatik ak amo, tepet kod dilik.

Onya so Stress Echocardiography odino Stress Echo test. Unaan, padukolen da kad melag ya dokulan. Susto labat ed mabeng ya too. (Mairap ya ondokul diman si Fr. Alvin. Ampan napelag. Balet, basta ag masiwal, anggapoy problema). Itagey so T-shirt. Insan, kabitan ya dakerakel ya antokaman et pagew, eges, sali tan lima. Sukaten da so patok na puso tan say kompas to. Saya et ginawa ed kipapasen ya walad painawa. 2d Echo, so tawag to ya. Kaibay ECG (Electrocardiogram). Pian kuno naneng-neng no antoy kipapasen na say panag-agos na dalad  puso. Wala ray narerengel kon mansanawesew. Ya singa walay nanaibong. Wooosh! Woosh! Kuanto. Tanol ya walay onaagos ya dala ed say kuarto tan kabinet na puso, kuno.

Kumadwa, panakaren ed treadmill. Ya apanoy akakabit ed pagew tan lima. (Anggapo lay akakabit ed sali. Ampan nagatinan siguro, kanian), Wala met so akapotipot ed kawigin taklay. Para nanengneng so blood pressure. No atagey lan maong, patondaen da lay akar, kuno. Walay Doktor ya manbabantay. Sanka-nengneng ton lanang so monitor na computer to. (Siniem ko et say amtak manpi-Facebook. Andi met manaya). Manpeles tan manatagey so aakaren. Matantan labat, lapud taon kon 56 amo. Kada, taloran minuto, nasalatay peles tan atagey na aakaren. Samay nars, ala lan ala na blood pressure ko, insan to ibagad si Doktor (ya linglingisen to ak, no agto akamolagat ed monitor). I-input to yan amin ed computer to.

Diad gapo, say kwan kod dilik: "Ay, aya labat manaya. Akar na singa panag-akar nen Fr. Rolly ed Villa San Rafael". Balet, nen ombabayag, singa ak met la maningas. Insan, ontatagew lay blood pressure ko.

Walay waloran stages ed sayan test. Aka-monitor ya amin. Wala ak labat nid kumapat, say kway Doktor (Say blood pressure ko la et 190/110 tan say heart rate  ko la et 117 patok kada minuto):

"Itonda tayo la?"

Tinepet to ni. "No sikato, sigue itonda tayo la," kwan ya maningas.

Say twa, ag ak labat maningas ya abet-abeten ko ni; manpatok lay pusok ya singa labay to lay ompaway ed pagew ko, tan singa napepespes ni ya.

Nen tinmonda ak ya manaakar, tampol ya pinadukol ak lamet (ed samay melag ya dokulan). Nineng-neng da la met iray kipapasen na bilay. Recovery Stage ya. Pigaran minuto met iya. Ed amin, singa anggapoy labin-liman minuto.

Labin liman minuto. Antikey ya panaon ya manenyeg na bilay.