Friday, March 18, 2016

God on our side!

Let no soul fear to draw near to Me, even though its sins be as scarlet. My mercy is so great that no mind, be it of man or of angel, will be able to fathom it throughout all eternity. (Words of Jesus to St. Faustina). Diary, Divine Mercy in My Soul, 699.)

The cross is the greatest proof that God is on our side! We should never fear Him, rather let us approach Him with great trust. God's mercy is greater than our sins! 
 

Thursday, July 10, 2014

Occasions of Mercy.

O my Jesus, when shall we look upon souls with higher motives in mind? When will our judgments be true? You give us occasions to practice deeds of mercy, and instead we use the occasions to pass judgment. (Diary: Divine Mercy in my Soul,  1269)

How easy it is for us to pass judgments on people just because. Yet most of these occasion are occasions for us to do acts of mercy! How many times we have missed opportunities that would never come back for us to show the face of God's Mercy to others just because we choose to pass judgments.

And so instead of the face of mercy, we show the "wrath" and "anger" of God because we chose not to listen, to extend our hands, say hurtful and shameful words.

 

Sunday, July 07, 2013

14th Sunday in Ordinary Time C, Pangasinan Reflection

Imbaki nen Jesus iray pitomplon disipulo to ya sanderwa. "Laka yo!" Onya so ganggan na Katawan ed sikara. Tan onya met so ganggan ed sikatayo ran disipulo to ed sarayan panaon. 

Say sakey ya disipulo et saman so labay ton ontumbok ed say Katawan, talusan tan tooren to so bangat tan say bilay na Katawan. Balet ag mansampot ed say pikabat, pantalus tan panaaral ed saray salita, bangat tan bilay na Katawan. Say disipulo met et nepeg ya ibaki met. Anto so pangibakian na Katawan tan panon ya onlad say pangibakian?

Laka yo, kuay Katawan, a singa saray karniro ed pegley da ray asod katakelan. Sikatayo to ibaki ya singa lambs in the midst of wolves. Ibaki itayo ran disipulo ed kapegleyan na persecution tan opposition ed say Katawan.

Ed saray ag manlabay ed say ibanghilyo. Ed saray walad kaugsan ya agda labay so manpatauli. Ed saray walad katilaan ya ag da labay so katwaan. Saray walad makapanyari ya manlalames ed kapara. Saray walad kairapan ya agda naako so ilalo tan panangaro na Katawan. Diad kapegleyan na bosolan, say disipulo ya mangaawit na kareenan so mabetbet ya pairapen tan papateyen, ingen.

Dwara so ganggan na Katawan ya gawaen na disipulo: manbangat ed ngaran nen Jesus tan mankimey ed pakapanyari to! Tan sikara so naibaki tan onla ya manmatalek ed say Katawan.

Sikara so manbangat, tan mangibawag na katwaan, awiten so ilalo tan panangaro a manlalapud say maung a balita nen Jesus ya anggapo so awiten dan kayamanan, pakapanyari na mundo. Sikara so manbilay para say Dios labat.

Kumadwa, sikara so mankimey unong ed say pakapanyari na Katawan! Sikara so mankimey na kamaungan; labanan so kaugsan. Paekalan so inpluensia na dimonyo. Mankimey para say kareenan.

Sirin, sikatayo ran disipulo nen Kristo ed sarayan panaon, sikatayo ni so ibabaki na Katawan. Lakayo, kuay Katawan ed sikatayo. Itila sirin ya tooren yan ganggan na Katawan, a singa tayo karniro ed pegley na asod katakelan. Abirbir nen St. Francis of Asisi so tawag na Dios tan sikato so linma: magmaliw ya instrumento na kareenan ed kapegleyan na bosolan, mangawit na panamedona no walay apasakitan, pananisia ed kawalaay panduaruan, ilalo ed kairapan, liwawa ed kabilongetan, ligliwa ed kaermenan. Sankairapan, balet nepeg ya totoor ta sikarayo so disipulo nen Kristo. No maminsan et baliktaren tayo so labay tan bilay na mundo. Tan lapud saya, saray maatap ed katakelan so onlaban ed sikatayo ran disipulo nen Kristo.

Diad sampot, say kamaungan so mantalongaring: Anengneng koy Satanas a naplag a singa kirmat a nanlapud tawen. Walay kairapan ed sarayan amin, balet inter nen Jesus so katwaan ed sikatayo. God assures us victory in Jesus Christ. Jesus assures his disciples that he has all power over evil.   Ontan la komon.

Saturday, June 22, 2013

12th Sunday in Ordinary Time C, Pangasinan Reflection

Diad sayan ibanghilyo tayo walay mid-term exam ya inter tod saray babangatan to. Sikairaya so kabkaiba na Katawan, inagew-agew dan narerengel ya manbabangat. Say tepet na exam da: "Siopa ak unong ed ibabagay totoo?" Mapalasapas so ebat da: Sika kuno so Elias; sika kuno so sakey ya propitan inmolid bilay".

Say follow-up question: "Sikayo balet, antoy kuanyo? Siopa ak"

Bibirbiren tayo sakey tayo ya Kristiano. Sakey ya ontutumbok ed si Kristo. Kabat tayo sirin kumon so Katawan ta mabetbet tayo ya mimisa. Aawaten tayo ed komunyon. Kanian, no follow mid-term exam tayo nipaakar ed say panagbilay tayo ya sakey ya Kristiano (aliwa nin final exam) anto kasi so ebat tayo ed saray ag-midumaan ya tepet nen Jesus ed saray apostol to: " Siopa ak? Siopa ak ed sikayo?"

Say mabetbet ya ebat: Sikay Dios ya makapanyari. Sikay Dios ya panlalapwan ya amin. Sika so kerewen mi. Sika so biskeg mi. Tan arum nira. Twa irayan amin.

Ta no walay kakulangan tayo, tampol ontalimokor ya manpikasi tan onkerew ed Katawan. No walay panaburidoan, tampol ompeket tayo ed Katawan pian saraya komun et naekal ed sikatayo. No walay sakit, say kerew onabig ya tampol pian agla nairapan. No walay so kabusol, say pikakasi tayo, "Akaoley ka la, Katawan, ed sikato. Bales ka la. Pairap mo met a singa inpanirap tod siak." No wala tayod kairapan tan kaermenan, agtayo onsasaew ya onkerew: ekal mo yan kairapan,Katawan.

Siopa ak ed sikayo? Siopa so Katawan ed sikayo?

Aralen so ebat nen Pedro: Sikay Kristo, Anak na Dios! Anto so kabaliksan na "Kristo". Diad saray Judio, say Kristo et "Messiah". Samay alagaren dan "Manangilaban". Kanian nen tinawag nen Pedro si Jesus ya Kristo, bibirbiren ton si Jesus so Manangilaban. Tan aliwan satan labat: sikato so Manangilaban ya Anak na Dios.

Panon to itayon inlaban? Diad panamegley na krus. Inkuan na Katawan ed saray apostol to kasumpal yan inpangibelyaw nen Pedro: Nepeg ya manirap, papatey balet onolid bilay. Say dalan na kilalaban et say dalan na krus.

Kanian inkuan lamet na Katawan: No siak et Kristo, say Manangilaban, et tinombok koy dalan na krus, no labay yo ak a tumboken, sakbay yo met so krus. Aliwan sagpaminsan labat, no ingen et inagew-agew.

Malinew ya say Katawan et agto ekalen so krus ya kairapan tayo, no ingen say kuay Katawan "sakbaten tayon inagew-agew" aliwan ibatikan, tan say dalan na krus so dalan na kilalaban tayo. Anggapoy arum a dalan.

Say sakey a simbolo na pananisia tayo et say krusipio. Say krus ya wadman ya akapasak so Katawan. Ipapanengneng tod sikatayo so dwaran katwaan: aliwan mainomay so magmaliw a Kristiano. Kaibay krus. Lapud si Kristo ya Manangilaban tayo, tan Anak na Dios et inako to so krus to. Kumadwa, say panangaro nen Kristo ed sikatayo ed tagey na krus so mangiter na biskeg ed sikatayo no onsasabi rayan krus ya inagew-agew ed sikatayo. Agto itayo paolyan. "Galid siak, sikayo ran nabebelatan, tan panpainawaan ta kayo." Agtayo manaya manbokbokor ed pansasakbat tayo na kurs. Kaiba tayo so Katawan, kanian, say twa, anggapoy krus ya agtayo nasakbat lapud walay Kristo ya kaiba tayo mansasakbat.

Say crucifix komon so walad abong yo. Diad altar. Diad tagey na puerta. Pian no naneneng-neng tayo, say dasal tayo, aliwan komon naekal iray krus ed bilay tayo, no ingen naitdan tayo na biskeg pian nasakbat tayo iraya, pian diad ontan, magmaliw itayon singa si Kristo, ya oliran tayo.

Ontan pa komon. Amen.