Sunday, April 16, 2017

Say Paet ed Inkioli

Bihilia na Fiesta na Inkioli na Katawan. Dakerakel so totoo'd dalem na Simbaan. Ginmapo so silibrasyon na alas 9 ed labi.

Dakerakel so totoo. Anggapo la ingen so irongan na arum ya atrasadon sinmabi. Ampetang. Masalimoot.

Nen asabi so pamindision na danum, inpaway nen Bai so inparaan ton sakey boten danum. Balon saliw. Mineral water. Tampol ya nilukasan to. Masyadoy liket nen Bai ta walay naaawit ton bendita ed abong da. Anggan antoy salimoot tan panlilinget nen Bai, aanusan to!

Manduaray oras la. Agni asumpal so silibrasyon. "Hay," kuan nen Bai. "Apaet ak la!"

Alinggis nen Bai may sakey bote ya abenditaan.

Tinmangek.

"Mabayag ni amo", kuay Bai.

Manduwaray oras tan kapaldua la so apalabas.

Masalimoot ni. Apaet ni. Si Bai.

Kakapaldua met la may danum lapud kakainom nen Bai. Manlinglinget la si Bai. Si Bai pian natempey toy paet to, aminpigapigan ininum toy danum ya awit ya pabendisionan.

Asumpal ya siansia so silibrasyon. Pegley labi la.

Naupot met lay agua bendita nen bai.

Sinmempet ya kaka-botelya so awit nen Bai.

Maliket ya Fiesta'y Inkioli ed amin!

(Twan agawa ya insalaysay na akimisan kaabay toy Bai.)

Friday, March 18, 2016

God on our side!

Let no soul fear to draw near to Me, even though its sins be as scarlet. My mercy is so great that no mind, be it of man or of angel, will be able to fathom it throughout all eternity. (Words of Jesus to St. Faustina). Diary, Divine Mercy in My Soul, 699.)

The cross is the greatest proof that God is on our side! We should never fear Him, rather let us approach Him with great trust. God's mercy is greater than our sins! 
 

Thursday, July 10, 2014

Occasions of Mercy.

O my Jesus, when shall we look upon souls with higher motives in mind? When will our judgments be true? You give us occasions to practice deeds of mercy, and instead we use the occasions to pass judgment. (Diary: Divine Mercy in my Soul,  1269)

How easy it is for us to pass judgments on people just because. Yet most of these occasion are occasions for us to do acts of mercy! How many times we have missed opportunities that would never come back for us to show the face of God's Mercy to others just because we choose to pass judgments.

And so instead of the face of mercy, we show the "wrath" and "anger" of God because we chose not to listen, to extend our hands, say hurtful and shameful words.

 

Sunday, July 07, 2013

14th Sunday in Ordinary Time C, Pangasinan Reflection

Imbaki nen Jesus iray pitomplon disipulo to ya sanderwa. "Laka yo!" Onya so ganggan na Katawan ed sikara. Tan onya met so ganggan ed sikatayo ran disipulo to ed sarayan panaon. 

Say sakey ya disipulo et saman so labay ton ontumbok ed say Katawan, talusan tan tooren to so bangat tan say bilay na Katawan. Balet ag mansampot ed say pikabat, pantalus tan panaaral ed saray salita, bangat tan bilay na Katawan. Say disipulo met et nepeg ya ibaki met. Anto so pangibakian na Katawan tan panon ya onlad say pangibakian?

Laka yo, kuay Katawan, a singa saray karniro ed pegley da ray asod katakelan. Sikatayo to ibaki ya singa lambs in the midst of wolves. Ibaki itayo ran disipulo ed kapegleyan na persecution tan opposition ed say Katawan.

Ed saray ag manlabay ed say ibanghilyo. Ed saray walad kaugsan ya agda labay so manpatauli. Ed saray walad katilaan ya ag da labay so katwaan. Saray walad makapanyari ya manlalames ed kapara. Saray walad kairapan ya agda naako so ilalo tan panangaro na Katawan. Diad kapegleyan na bosolan, say disipulo ya mangaawit na kareenan so mabetbet ya pairapen tan papateyen, ingen.

Dwara so ganggan na Katawan ya gawaen na disipulo: manbangat ed ngaran nen Jesus tan mankimey ed pakapanyari to! Tan sikara so naibaki tan onla ya manmatalek ed say Katawan.

Sikara so manbangat, tan mangibawag na katwaan, awiten so ilalo tan panangaro a manlalapud say maung a balita nen Jesus ya anggapo so awiten dan kayamanan, pakapanyari na mundo. Sikara so manbilay para say Dios labat.

Kumadwa, sikara so mankimey unong ed say pakapanyari na Katawan! Sikara so mankimey na kamaungan; labanan so kaugsan. Paekalan so inpluensia na dimonyo. Mankimey para say kareenan.

Sirin, sikatayo ran disipulo nen Kristo ed sarayan panaon, sikatayo ni so ibabaki na Katawan. Lakayo, kuay Katawan ed sikatayo. Itila sirin ya tooren yan ganggan na Katawan, a singa tayo karniro ed pegley na asod katakelan. Abirbir nen St. Francis of Asisi so tawag na Dios tan sikato so linma: magmaliw ya instrumento na kareenan ed kapegleyan na bosolan, mangawit na panamedona no walay apasakitan, pananisia ed kawalaay panduaruan, ilalo ed kairapan, liwawa ed kabilongetan, ligliwa ed kaermenan. Sankairapan, balet nepeg ya totoor ta sikarayo so disipulo nen Kristo. No maminsan et baliktaren tayo so labay tan bilay na mundo. Tan lapud saya, saray maatap ed katakelan so onlaban ed sikatayo ran disipulo nen Kristo.

Diad sampot, say kamaungan so mantalongaring: Anengneng koy Satanas a naplag a singa kirmat a nanlapud tawen. Walay kairapan ed sarayan amin, balet inter nen Jesus so katwaan ed sikatayo. God assures us victory in Jesus Christ. Jesus assures his disciples that he has all power over evil.   Ontan la komon.