Friday, March 29, 2013

Friday of the Passion of the Lord: Pangasinan Reflection

Say patey, kairapan tan kaermenan so ag kabiangan ed orihinal ya plano na Dios para sikatayo ran totoo; saraya so pinmaway kasumpal ya say too et nankasalanan ed Dios. Lapud saya pinoltot na too so dili to ed sobol na kareenan, katonongan tan pankakasakey -- say Dios iya --- nilukasan na kasalanan a tawir so puertay pankokolkol, bosolan, agom tan panaglames. Say kairapan so wala lad mundo.

Diad sayan kipapasen na too, diad panangaro na Dios, imbaki toy Anak to diad mundo, inako to so amin ya kairapan tan sakit tayo, nen sikato mismo so nanirap, tan inatey. Inlaban to itayo.

Say tepet tayo natan: no say kasalanan so nanlapwan na amin irayan kairapan tayo, tan inako na Katawan iraya pian nailaban tayo ed kasalanan, AKIN ET SIANSIA TAYO NIN MANI-IRAP? Akin et dakerakel ni bosolan, lamesan, kairapan ed mundo?

Ebat: INLABAN ITAYO NA KATAWAN, ALIWAN PIAN AGTAYO MANIRAP, NO INGEN, INLABAN TO ITAYO DIAD PANAMEGLEY NA INPANIRAP TO. Jesus does not save us FROM suffering; he saves us THROUGH suffering.

Ta pian ontan et naibaan itayo na Katawan, no panon ya almoen so kabaliksan tan rason na saray kairapan tayo natan. No abuloyan na Dios ya sikatayo so manirap, ontan labat lapud labay ton ibangat itayo ya abuloyan tayon sikato so MANANGILABAN tayo, pian ompeket itayo ed sikato, a singa inpanmatalek nen Jesus ed say Ama to diad kapegleyan na kairapan to.

No onsabi so kairapan ed sikatayo, odino nanengneng tayo so kairapan na saray arum laut la saray inararo tayod bilay, anto so kabaliksan to ya unong ed say oliran ya impanengneng na Katawan nen sikato so nanirap?

No sikatayo so maniirap, manermen lapud wala ra so problema, panpapagaan, walay liliknaen tayo, tan arum niran bengatlan mangiiter na kairapan ed sikatayo, agtayo lilingwanan ya kaiba tayo so Dios ed saraya. Wala iraya pian nabirbir tayo so Dios ed bilay tayo. Mangipapanunot ya kaiba tayon mansakbat ed sarayan krus, tan pabiskegen to itayo. Agtayo bokboren iraya, no ingen abuloyan tayon si Jesus so kaiba tayo mansakbat. Pagmaliwen a grasya tan sakey a bendision iraya no si Cristo so kaiba tayo.

Para sikayo ra ya mana-asikaso na saray mansasakit, odino makakaimaton na kairapan na arum, laut lay kaibad pamilya, pagmaliwen met iyan oportunidad, o pankanawnawa ya mangaro. Pankanawnawan grasya. Aliwan krus ya ambelabelat so mangasikaso, ontutulong tan mangiiba ed arum ya walad kairapan. No ingen inter na Dios ya pian ontan et ombulaslas tayo ed panangaro; say panaglinkur tan panangasikaso et pakanengnengan na panangaro tayo.

Agyo idadasal ya naandi lay kairapan da, diad maples ya pakaandi rad bilay. No ingen say pikakasi yo labat et say linawa na Dios so natumbok. Tan diad say panaon ya natitilak ed sikara, misalamat kayod Dios ed say privelegio ya manlinkur ed sikara, tanda na panangaro yo ed sikara. Dalan pian sikayo so mas maaro. Diad aro, sikatayo so magmaliw a masanto. Tan diad sarayan amin, say sakey ya dasal, mismon imbangat na Katawan ed sakey ya madre, Santa Faustina, so mangiter na biskeg tan ilalo ed sikatayo: Jesus, I trust in You! Ontan pa komun. Amen.

Technorati Tags:

Thursday, March 28, 2013

Holy Thursday: Celebration of the Lord's Supper

Gawa yo ya ed pakakanudnunotan ed siak. Diad labi na sampot ya pandem na Katawan, kaiba nen Jesus iray apostol to. Tan diad sayan pandem, angala na tinapay, pinisag to, akisalamat tan inter tod saray babangatan to tan inkuanto, "Ala yo. Akan yo. Saya so Laman ko."

Insan angalay alak tan tan ontan met ed so imbaga to: "Saya so Dalak." Insan inkuan na Katawan: "Gawa yo ya a pakanudnonotan ed sika."

Anto so rason no akin et wala yan ipapanunot na Katawan so ginawa to ed sayan labi?

Ed sayan labi agtayo komon nalingwanan diad say silibrasyon na masanton misa so mapangasin panangilaban na Katawan: say impangiter tod say laman tan say dala to, say panangaro na Katawan ed sikatayo ran makasalanan.

Gawa yo ya ed pakakanudnunotan ed siak.

Ta mabebet tayon nalingwanan.

Ta pian agtayo nalingwanan no sikatayo so walad kaksilan na laman, ya singa nagawaan tayon amin so labay tayo. pian agtayo nalingwanan so Dios ya Katawan ya inpasak ed krus para sikatayo. Naaralan tayo so manpaabeba.

Pian agtayo nalingwanan no sikatayo so walay liliknaen tan sikatayo so makapkapoy. ya walay Dios ya nagmaliw ya too, inako to kipapasen na too diad kairapan tan kakapoyan to. Naaralan tayo so mansansia tan manilalo ed kapegleyan na kairapan tayo.

Pian agtayo nalingwanan no sikatayo so nalalames tan papairapan na arum, tan labay tayo so ombales tan ombawi ed pasnok tan bosol tayo. ya walay Dios a Katawan ya inpasak ed krus, anggapoy kasalanan, balet amirdona ed saray amasak ed sikato. Naaralan tayo komon so ag matanem na sakit na linawa, no ingen say mamerdonan ed arum lapud impamerdona na Katawan ed sikatayo.

Pian agtayo nalingwanan no sikatayo so walad inawa tan kaabigay bilay. ya walay Dios ya mabonlok, aliwan masiblet, ya inter toy Anak to para sikatayo. Naaralan tayo so magmaliw ya mabonlok met ed arum, aliwam maagom tan masiblet, aliwan kera-kera so ipawil ed say Dios, tan sipaparaan ya ontulong ed saray mairap bilay tan mankakaukolan.

Pian agtayo nalingwanan ya walay Dios ya agto itayo paolyan. Akin et natatakot tayo ya singa tayo naopotan na oras tan panaon, kayaryan tan kayamanan.

Pian agtayo nalingwanan no sikatayo so walad poder tan pakapanyari. ya walay Dios ya tinmowek tan inorasan to so sali na saray apostol to. Naaralan tayo komon so mapaabeban manlingkur ed saray kapara tayo, laut la, unong ed say balon Santo Papa tayo, ed saray mairap bilay tan saray napapaolyan. .

Saya so tanda na twan Kristiano tan disipulo na Katawan. Gawa yo ya a pakanudnunotan ed siak. Pian say panangaro na Dios, pian say panangasi to et lawas mangiter na ilalo tan biskeg ed bilay tayo. Ontan pa komon.

Sunday, March 17, 2013

5th Sunday of Lent, Pangasinan Reflection

Inkuanen Jesus, "Ag ta ka met dusaen. Ag ka lan balut sirin mankakasalanan."

Diad say inagew-agew ya experience tayo, onya so ilaloan tayon lanang nipaakar ed saray kasalanan tayo: no walay agawan kasalanan, walay kabaliksan ton dusa. Sayan dusa baleet et man-depende no panoy kabelat odino kamelag na kasalanan. Diad abong no binagaan you ogaw o samay apo ya agto diwiten so baso ampan napisit to, et siansia nin diniwit to, diad in kaawet na ulo to, sikato so innarot, o nilewet ingen, ya kaibay tami.

Anto so kabaliksan na kasalanan?  Say kasalanan et offense, sakey ya gaway too sumlang ed Dios. Say kasalanan et sumlang ed panangaro na Dios tan iyaarawi toy puso tayo ed sayan panangaro.

Nen narel na saray Phariseo imay biib ya mikakaloguran, sakey ya ambelat ya kasalanan, labat dan tampol ya dusaen, tan say dusa, unong ed si Moises et patey! Topaken anggad sikato so ompatey! Sayan bii so inyarap dad si Jesus. Tan alagaren da no anto so gawaen to.

"Ag ta ka met dusaen. Ag ka lan balut sirin mankakasalanan."

Inararo na Dios so mundo kanian imbaki to so bogtong ya Anak to, aliwan pian dusaen to, no ingen, pian ilaban to ed kasalanan.

Say Dios tayo et aliwan maruksa; say Dios aliwan mapasnok. Say Dios tayo apanoy panangasi ed sikatayo ran makasalanan. Say tatawagen tayon "dusa", para say Dios, "kablit na panangaro", pian sikatayo so manpataoli, ompawil ed sikato, tan benegan tayo so kasalanan.

Lapud say twa, no tumboken tayo so kagagawa tayon lanang, tampol ya walay dusan iter tayo ed kada kasalanan. Say twa met, lapud kada kasalanan et sumlang ed Dios, say dusa tayo, lapud say Dios so apasakitan, et patey! Balet, aliwan dusa, no ingen panangasi so iiter na Dios ed sikatayo, anggan maminpiga-piga tayon mankasalanan.

Ta say Dios, Dios ya mangiiter na agnapolpoltot ya "chances" para sikatayo. Tan sayan chances, tatawagen tayon panangasi, panamerdona na Dios. Kablit na panangaro tan panangasi na Dios. Tan no kabliten itayo na Dios, no maminsan sikatayo so mansakit, sikatayo so onlad kairapan, kablit na panangaro na Dios, a singa pankarot na ina, pian manpataoli tayod kasalanan tayo, tan arawian so kasalanan.

"Ag ta ka met dusaen. Ag ka lan balut sirin mankakasalanan."

Say kanepegan tayo et dusa lapud kasalanan tayo. Balet, panangasi so iiter tan iyaawat na Dios ed sikatayo. Agtayo makanan ed sayan panangasi tan panamerdona na Katawan, balet awaten tayo, tan iter tayo so panagmatalek tayo ed sikato. Tan komon, walad sikatayo so katooran ed say panangasi na Dios ed bilay tayo.

"Ag ta ka met dusaen. Ag ka lan balut sirin mankakasalanan." Ontan pa komon. Amen.

Saturday, March 09, 2013

4th Sunday of Lent C, Pangasinan Reflection

Kabkabat tayo yan istorya na Katawan, tan say mabetbet ya kawalaay nengneng tayo et samay bolirek ya dinarak toy tawir ya inter na Ama to. Tan no panon ya nababawi, tan kinmerew na panangasi tan panamerdona ed say Ama.

Nen nangelan ton pinmawil lamay matiwer ya agi to, masyadoy pasnok to may pangolowan. Tan diad pasnok to, agto labay so onloob ed abong, anggan wala lay peles ya ponsia, tan amin dad abong so manliliket. Akin et agto onloob, tan akin ontan lay pasnok to?

Talora so rason no akin et agto onloob ed abong da:

Unaan, say imon tan say panpaatagey na pangolowan. Manimon so anak ed say panangaro na Ama ed say agi to. Say imon et katekep toy kaermenan para say sakey. No walay ligliwa tan inawa, grasya tan bendision ya naawat na sakey, say imon et agto mikasakey ed sarayan bendision tan grasya. Say labay na maimon et walad kaermenan, kairapan iray arum. Kanian, lapud imon, agto onloob imay pangolowan; agto miliket ed say impawil na agi to. Say labay to et mansian-sian walad kairapan tan ermen so agi to. Say maimon et masiblet. Say masiblet, anggapoy panangaro to.

Kumadwa, agto napirdona may agi to. No samay ama et ontan lay liket to ed say impawil na anak to, samay pangolowan et masyadoy pasnok to. Para sikato, ag nepeg ya pirdonaen imay agi to. Sikato ingen so dusaen. Pairapen. Aliwan para sikato so panangasi na Ama. Saya so bunga na imon to.

Samay Ama so twan mapangasi. Mapangaro. No ontan lay inpangabet to ed saymay bolirek, ontan met so impan-dago to ed samay pangolowan, tan kinerew ton onloob lad abong. Say panangaro tan panangasi na Ama et para saray amin ya anak to. Anggapo so pipilien na Ama. Kinerew man o andi, sipaparaan ya ontatawag ed saray nababalang ya anak to ya ompawil la ra. Say pananagasi na Dios et para amin. Manalagar tan mantatawag so Ama ya ompawil tayo ed Sikato.

Kumatlo, say agto impakabirbir na panangaro na Ama to ed sikato. Kanian, imbaga na Ama to ed sikato: Anak ko,' kuay ama, 'wadya kan naynay ed abung tan kayaryan mo ray amin a kayaryan ko. Onya so panangaro na Ama ed say anak to. Mabonlok, aliwan masiblet.

Say Ama tayo so amalsa na amin. Say Ama tayo so akankayaryan ya amin ya wadia ed sayan mundo, kaiba la so bilay tayo. Say twa, anggapo so nibaga tayon kayaryan tayo ablet, diad inkabonlok na Ama, tan diad panangaro to, inkuan to ed sikatayo, " Anak ko,' kuay ama, 'wadya . kayaryan mo ray amin a kayaryan ko."

Agtayo amta no anto so ginawaya samay pangolowan, no linmoob ed abong da o nanayam diad paway la. No sikatayo may pangolowan, onloob tayo kasi tan awaten so panangasi, panangaro tan kinabonlok na Ama, odino mansiansian manari ed puso tayo so bosol, imon tan kinsiblet? Ontan pa komon. Amen.

 

Saturday, March 02, 2013

3rd Sunday of Lent C: Pangasinan Reflection

Wala ray pigaran totoo ya angibalitad si Jesus ya wala ray pigaran pinatey nen Pilato a taga Galilea. Ontan met, atongtong dad si Jesus no panon ya walay labin-walo ya totoon apataan na aderal ya tore.

Say populat ya opinyon na totoo ed saraman ya panaon no panon ya say kairapan na sakey a too et lapud say personal ya kasalanan da. Kanian sirin, lapud sayan opinyon, saraman ya totoon taga Galilea tan saramay totoon inatey lapud sikaray apataan ed lapud wala ray angkakabaleg ya kasalanan da.

Ag sirin manarawian so totoo nen saman tan ed sarayan panaon. Ta mabetbet ya narerengel ko no walay sakey ya toon bantog ya dakerakel so bisyo to tan sikato so abalitaan ya mansasakit odino sikato la so angorat, say kuan tayon tampol: Gungona to. Atan et, makasalanan kanian sikato so adusa.

Antoy ebat nen Jesus ed sarayan opinyon na totoo nen saman tan natan: ya say kipapasen na too ya walad kairapan et lapud walay baleg ya kasalanan da, kanian sikara so dudusaen na Dios lapud wala ra ed kasalanan!

Say ebat na Katawan: No agkayo mabanbawi ed kasalanan yo, ompatey kayo a singa saramay apataan odino pinatey nen Pilato.

Ed sayan ebat nen Katawan, onya so bangat to: siopaman sirin so agto manbabawi ed saray kasalanan to magmaliw lan nisian diad andi-anggaan ed say Dios. Tan no sikara so ompatey ya ag manbabawi, sikara so walad patey ya andi-anggaan!

Lapud saya, onya so agtayo komon lingwanan:

Unaan, amin tayo et makasalanan. Tan sikatayo so mankakasalanan ni anggad natan.

Kumadwa,balet anggaman sikatayo so makasalanan, sikatayo so inararo ni na Dios! Makapakelaw balet saya so katwaan. Ta say rason no akin et say Anak na Dios so nagmaliw ya too? Lapud panangaro. Inararo to itayon makasalanan, nagmaliw ya too pian ilaban to itayod kasalanan, aliwan dusaen to itayo. Sayan panangaro na Dios et agto labay ya sikatayo so ompatey ed kasalanan.

Kumatlo, sirin, aliwan diad kasalanan so pansampotan tayo komon, no ingen diad grasia tan panangasi na Katawan. Nepeg ya sikatayo so manpataoli ed saray kasalanan tayo. Ta lapud say Dios et lawas a sipaparaan ya perdonaen to itayo, no onkerew tayo na panangasi to.

Tan kapigan yan panbabawi tan pankerew na panangasi na Dios? Natan la. Aliwan naani. Aliwan nabawas. Aliwan no kuaresma. Natan la.

Say panangasi na Dios ed mabolos ya iter na Dios ed sikatayo no amta tayon onkerew ed saya. Balet, mabetbet ya ibabaga ya singa amta tayo no anto so peteg ya nagawa ed sikato: Mabayag ni so bilay ko. Agak ni naandid bilay. Tan sirin, anggan manalagar ni so panpataolik, tan panpasimbalo na bilay ko.

Nen apataan ira may labin-walo diad istorya na ibanghilyo, amta da kasi ya saman la so ipatey da? Nen impapatey ira nen Pilato, amta da kasi ya sampot dalaman ya oras? Akapan-pataoli kasi ed kasalanan da?

Para say Dios, anggaman anton kabaleg so kasalanan tayo, no amta tayon onkerew na pananagasi to, naawat tayo yan panangasi, tan naperdona so kasalanan tayo.

Kapigan kayo ni sampot ya nan-kompisar? Kapigan yo ni naawat so bendision na parin pakapirdona na Dios ed saray kasalanan tayo?

Mandadasal kayo kasi ya no nasabi pakaandi tayod bilay et saya so "maliket ya ipapatey" odino happy death? Ya sikatayo so ompatey ya walad grasya tan panangasi na Katawan lapud kinmerew tayo na sayan mapangasin panamerdona na Dios?

Nepeg sirin ya manbibilay tayo komon ya kaiban lanang so Dios. Ta lapud say sampot tay et onsabi, anggad kapigan. Ontan pa komon. Amen.