Saturday, April 30, 2011

Say Fiesta na Madibinon Panangasi

Nen taon 2000, diad misa na inpangawat na Simbaan diad altar na saray sasanto ed si Santa Faustina, tan diad inpangabet na balon milenio, inpalapag nen Pope John Paul II so balon fiesta para say interon Simbaan: say Fiesta na Madibinon Panangasi. Saya so silibraan ed unaan a simba kasumpal na Fiesta na Inkioli.

Diad sayan Simba na ka-fiestaan na Madibinon Panangasi, say Santo Papa ya angipalapag na sayan Fiesta so awaten met na Simbaan diad altar na saray sasanto: si Pope John Paul II so birbiren na simbaan a sakey lan Beato, lapud say masanton inpanbilay da. Makabaliksan sirin ya si Blessed Pope John Paul II so natawag ya Beato ed sayan Fiesta na Madibinon Panangasi, sayan Pope ya tinawag met a “Pope of Mercy”.

Anto so Panangasi? No onkekerew tayo na panangasi ed sakey, say mabetbet ya kipapasen tayo et wala tayod kasalanan. Sirin, no onkerew tayo na panangasi, say kerew tayo et say ag-pakaawat na dusa na kanepegan tayon naawat lapud say kasalanan tayo. Balet, aliwan saya labat so kabaliksan na panangasi. Say panangasi et ebat na panangaro ed kipapasen na kairapan. No naabet na panangasi so kairapan o suffering, anapen to so inawa na say walad kairapan. Say Dios ya Ama tayo so “mayaman ed panangasi” (Ef. 2,4) kanian abirbir nen San Pablo ya say Dios et “Ama na amin a  panangasi tan Dios na amin ya ligliwa.” (2 Cor. 1,3).

Si Jesus so nagnap ya pakanengnengan na Panangasi na Ama. Nen naimatonan to ra so totoon narasan, pinakan to ra. Nen nabet to ra so walad kairapan lapud saray liliknaen da, pinpaabig tan tinatambal to ra. Say panangasi so aliwan superficial balet. Saya et radical.

Amta nen Jesus ya say lamut na amin ya kairapan na too et lapud kasalanan. Dederalen na kasalanan so dignidad tayo ran totooy pinalsa na Dios ed indengan to. Dederalen to so relasyon tayo ed say maaron Ama a sobol na bilay tayo. Say kasalanan so aliwa labat ya panag-sumlang ed saray ganggan na Dios; saya et mangiter na sugat ed sikatayo, ya no ag naekal et sarag ton pateyen to itayo! Mangiiter so kasalanan ed say Prinsipi na Kabilongetan ya pakapanyari ed sikatayo, ya anggad say dimonyo so mano-oley lad bilay tayo!

Say twan panangasi so mangiter na ligliwa tan inawa ed sayan kairapan, ya manguyor ed sikatayo et andi-anggaan ya kairapan. Panon? Inatey si Jesus pian naperdona so kasalanan tayo. Say kasalanan a sobol na amin ya kaguguloy bilay tayo, kairapan na bilay, say kaermenan na bilay.

Diad say inkiolid bilay na Katawan, inter nen Kristo ed sikayo so pakaperdona na kasalanan tayo! Saya so tambal, say panangasin pamaabig, ya inmagos ed puso tan diking na Katawan ed tagey na krus diad Kalbaryo para say interon mundo. Tan saya so naawat na amin ya makasalanan ed pankaukolan tayo.

Diad labi na Inkioli na Katawan onya so imbaga tod saray Apostol to: “Siopamay toon pirdonaen yo ray kasalanan to, napirdona ra; siopamay toon ag yo pirdonaen iray kasalanan to, ag ira napirdona." Inkuan na Katawan, “Awat you panangasik. Tan sayan panangasi so iter yod arum.”

Sayan panangasi so  mamerdona na kasalanan tayo, aliwan dusa, aliwan patey, aliwan pasnok ya nepeg tayon awaten, balet, say pakapirdona na kasalanan tayo. Tan naawat tayo so ligliwa tan inawa na bilay ya andi-anggaan.

Fiesta na Dayat natan met ed sayan Simba. Amta tayo diad San Fabian ya say danum na dayat so agnotokor, tan saya et agnamagaan, agnaopot. Onya so Panangasi na Katawan: ag natokor, ag nasukat. Ag-naandi para siopaman ya onkerew na panangasi na Katawan.

Diad sayan Simba na Panangasi, onya so imbaga na Katawan ed si Santa Faustina, samay madre ya nanpayawaran na Katawan nipaakar ed say panangasi: pian makana tan makabaliksan so pansilibra na Fiesta na Madibinon Panangasi, tan naawat tayo so grasia na panangasi na Katawan, sikatayo so man-kompisar, mimisa tan man-komunyon, manggaway kimey na panangasi, ontan met ya igalang so imahen na Madibinon Panangasi. Naani ed ngarem wala so film showing tayo nipaakar ed say bilay nen Pope John Paul II, walay panaon ya pankompisar tayo, walay libor ya nagawa kasumpal tayon mandasal na Chaplet na Divine Mercy.

Say kompisar so instrumento tan sakramento na panangasi na Katawan. Diad sayan sakramento, naawat tayo so sankabalgan ya panangasi na Katawan.

Diad sayan Simba na panagawat tayo na panangasi na Katawan, nengneng yo met so kapusoan tayo: wala ray totoon ambelat so kasalanan dad sikatayo. Say panangasi na Katawan so mangibabaga met ed sikatayo: panemerdona. Say bunga na panangasi et say panamerdona. Diad pangawat tayo na  panangasi na Katawan diad kompisar, komon sipaparaan tayon mangiter na bungay panangasi ed arum: say panamerdona ed saray totoon akapan-pasakit ed sikatayo.

Manmatalek tayo ed say Panangasi nen Kristo ya mangiwanwan ed sikatayo. Itila sirin met ya mangibelyaw: Jesus, I trust in you!

Ontan pa komon.

Monday, April 25, 2011

Say Mensahe parad Ambelat Agew

Live the Mercy of God in our lives. Trust in God’s Mercy!

Easter is the Victory of Love: Pangasinan Translation

Say aro so mas mabiskeg nen say patey! Say sankamatalongaringan et say aro! Say sankamatalongaringan et say sankamapangaroan!

Dakerakel so ginawgawa tayo ed sayan Semana Santa: nan-istasyon tayo na krus, nan ayuno tan nansakripisyo tayo . Balet, anto so kakanaan da raya no agtayo nag-maliw a mapangaro? Anto so kakanaan na saray dasal tayo no siansia nin anggapo so panangasikaso tayod arum? Anto so kakanaan na liket tan gayaga na Paskua ya inalagar tayo no agtayo met iya ipikabiangan ed arum? Nasarag tayo so patey no sikatayo so mangaro. Say Paskua so twan fiesta na aro. Diad panangaro labat tayo makasarag ya onolid bilay tan taloen so kabilongetan.

Mantatawag so panangaro ya onggalaw tayo. Say Paskua nepeg so makapan-pagalaw ed sikatayo. Twa, say Paskua et sakey ya fiesta ya sisilibraan tayo, balet sakey met iya ya misyon ya sumpalen. Ibabaki itayo na Katawan ed Galiliea a diman nanbangat, amaabig tan angibawag na Panarian na Ama; tan diman ipatwa tayo ya Sikato so peteg lan inmolid bilay. Tan saya et ipatwa tayo aliwan diad panemegley na makakabat ya sangsangan balet diad panamegley na bilay tayon apasimbalo nen Jesu-Kristo. Saray kaliber-liber na parokia tayo so agmanisia ya si Kristo so inmolid bilay no saray bilay tayo et ag ira mantatasi ed say balon bilay ya naawat tayo.

Apano ra so simbaan tayo nen Semana Santa. Diad saray dakerakel ya nan-ayuno tan nansakripisyo, siopad sikatayo kasi so angibagat na panangaro para say mundo tayon maniirap, tan amasimbalo na mundo tayo pian saya et mas maong so kipapasen to natan nen samay inpangigapo tayo na Kuaresma? Say tepet: say kipapasen na mundo kasi natan et mas maong ni nen say aptaplon agew la so apalabas? Say inpanalo na Inkioli et inpanalo na say Sankamaongan ya Manangaro ed amin, a sikatoy inatey pian walay nagnap a bilay tayo. Sikatayo ran totoo na Inkioli so nepeg ya mangiter na aro ed say mandaldalan mundo, tambalen iray suga-sugat na sociedad tayo tan saya so paolien ed bilay – diad panamegley na panangaro.

No twan apano tayo na panangaro, sirin nepeg ya onikban tayo ed saray kiwas tayon anggapoy pibabali --- walang pakialam! Say aro walay panangasikaso to. Say aro walay pibabali to. Say aro gagawaten to ray arum. Say inmolid bilay a Katawan so manatawag ed sikatayo ya mibabali et politico, pian saya et magmaliw a makapangiter na kawayangan, aliwan corruptinga politics. Say inmolid bilay a Katawan so manatawag ed sikatayo ya awiten so ma-Kristianon moralidad et komersio tan ekonomiya tan pagmaliwen a say panangaro, aliwan profit o panag-tubo so manonaan ya prinsipiyo to. Say inmolid bilay a Katawan so mangibabaki ed sikatayo ya ompawil ed Galiliea ya pasimbaloen so amin ed sikato. Totoo na Paskua: itayak so amin a nipaakar ed si Kristo!

No twan apano tayo na panangaro, nepeg sirin ya onikban tayo ed say bilay ya anggapoy puso tan liknaan ed arum --- walang pakiramdam. Say aro walay responsibilidad to. Say aro so mayaman ed panangasi. Say aro maabagey. Ag sarag ya manbibilay tayo ed Paskua balet agtayo ra as-asikasoen iray mairap bilay. Aliwan mairap ya anapen iray mairap bilay no agtayo manbulag-bulagan ed say kiwawala ra. Agtayo naibagan sikatayo so totoo na Paskua tan anggapo so gagawaen tayo ed saray ag narengel ya akis na ogogaw ya ine-ekal o ina-abort. Agtayo maka-kansion na Alleluia tan manbibilay ya anggapoy pibabali ed say ikakayat na kimen, say commercialization na sex, say agnapolpoltot ya isasabi na shabu diad kaliber-liber tayo, say ikakayat na sugal, jueteng tan say kapinsan ton jai-alai. Totoo na Paskua: galaw la natan!

No twan sikatayo so totoo na Inkioli tan say aro so manuoley ed bilay tayo, nepeg sirin ya benegan tayo so pakakabalang na baing --- walang hiya! Say contraception et corruption na aro tan corruption na bilay. Say contraception et aliwan solusyon. Mas ingen iyan mangiter ya dakerakel a problema para say kamarerwa na bansa tayo. Aliwan normal so kasalanan. Say panumbok tan inkatoor ed saray Samploran Ganggan so normal. Agtayo dadayewen so karumsisan tan elek-elekan tan ludluroyen so kaptekan. Say panederal na kanunutan na saray ogogaw diad panbangat ed sikara nipaakar ed sex ya ag katekep so Dios so sakey ya onkekerew na hustisia ed tawen. Totoon na Paskua: ilaban so bilay!

Say aro et ipanengneng tan gawaen. Say Paskua so sakey a misyon, aliwa labat ya fiesta. Mikabiangan tayo labat ed say Gloria na sayan sankaliketan ya agew no pagmaliwen tayon manoley so aro.

Taynan tayo la so walang pakialam!

Taynan tayo la so walang pakiramdam!

Taynan tayo la so walang hiya!

Manbilay ed aro, para aro tan katekep na aro. Mangaro tayo. Say Paskua so fiesta na aro. Saray mangaro labat so makapikabiangan ed say Gloria na Inmolid bilay a Kristo.

Diad Katedral na San Juan Evangelista, Dagupan City, 23 April 2011.

+SOCRATES B. VILLEGAS, DD

Arsobispo na Lingayen-Dagupan

Friday, April 22, 2011

Good Friday: Pangasinan Reflection

Si Barabbas so sakey ed saray kabkabat ya ngaran ed say Pasyon na Katawan tayon Jesukristo. Siopa si Barabbas? Sakey ya kiminal ya lapud say kasalanan to, sikato so na-okom ya ompatey. Si Barabbas so asintinsia-an ya ompatey ed agew na Paskua. Unong ed say ley na say gobierno na Roma, si Barabbas so ipasak ed krus. Balet, agto manbokbokor: kaiba to ni duaran singa sikato ya asintinsian na patey met. Balet, ed samay agew ya pateyen si Barabbas, sikato so akapaway ed prisoan. Ed samay agew na ipatey to, imbes ya sikato so ipasak ed krus, walay sananey ya inpasak da. Si Jesus iman.

Inpanili nen Pilato iray totoo no siopa so labay dan ibolos: si Jesus o si Barabbas. Lapud say inpansogosg na saray Pariseo tan arum niran manooley diad Jerusalem, saray totoo et si Barabbas so pinili ran ibolos, aliwan si Jesus.

Tan si Jesus so inpasak ed krus.

Balet, say tuay-tua. Si Barabbas so walay krimen tan kasalanan ya ginawa to. Guilty sirin. Si Barabbas sirin so walad silong na dusay patey. Si Barabbas so anggapoy kanepegan ya naperdona lapud sikato so bantog ya makasalanan.

Say tuay-tua, samay krus ya sinakbat nen Jesus et para si Barabbas iman. Samay krus ya inateyen na Katawan et para si Barabbas iman.

Agagik ira, si Barabbas et sikato so mangi-lalaman na amin ed sikatayon makasalanan. Amin tayo makasalanan. Tan lapud sayan kasalanan, walay dusa ya awaten tayo. Tan satan ya dusa et say patey.

Balet, wadia si Jesus. Samay krus ya para sikatayo, sinakbat na Katawan. Samay krus ya bunga na amin iray kasalanan tayo, si Jesus so inpasak diman. Tan inatey. Imbes na sikatayo, si Jesus so angako ed sarayan amin. A singa inpangako to ed si Barabbas. Onya la so kabaleg na panangasi na Kaawan ed sikatayo ran makasalanan.

Ed sayan agew, ingapo tayo so Novena na Madibinon Panangasi. Makabaliksan no akin et natan so gapo na sayan novena. Lapud, nangelan tayo ed say abasan pasyon na Katawan tayon Jesucristo ya nen sikatoy inatey la ed tagey na krus, dinuyok na sakey a sondalo so diking nen Jesus. Aduyok so puso to tan inmagos so danum tan dala. Inkuan nen Jesus ed si Santa Faustina, sakey a madren angipuyanan nen Jesus nipaakar ed sayan mensahe na Madibinon Panangasi, nen inmagos iyan danum tan dala, inmagos so agnasab-sabaan tan agnutokor a panangasi to ed enteron mundo. Sayan krus, ya inter tayo pamagalang tayo et simbolo na panangasi na Katawan. Lapud sayan krus, say panangasi na Dios so tuan naawat, tan inter to ed sikatayo. Sikatayo ran makasalanan.

Say sankamaungan ya balita ya inter na sayan krus: Lapud panangasi nen Jesus, say panmerdona na kasalanan tayo, aliwan dusa so naawat tayo. Onya so panangasi na Dios. Saya so mensahe na krus. Mensahe na Madibinon Panangasi na Katawan.

Agtayo amta no antoy agawa ed si Barabbas, kasumpal ya naawat toy kawayangan to.  Inawat to met kasi si Jesus ya Manangilban to? Abirbir to kasi so panangasi na Katawan ed bilay to? Nanbabawi kasi si Barabbas? Diad sampot, anggaman manlepwa so panangasi na Katawan, walad si Barabbas, tan walad sikatayo no sikatayo so manbabawi, manpataoli, magmaliw ya balon pinalsa lapud say inpanirap, inpatey tan inkiolid bilay na Katawan.

Si Barabbas so akaawat na balon bilay. Amin tayo met so akaawat na sayan bilay lapud pananagasi na Katawan. Ontan la komon ya amin tayo et birbiren tan manmatalek tayo ed sayan panangasi na Dios ed sikatayo.

Ontan la komo.

Thursday, April 21, 2011

Holy Thursday: Pangasinan Reflection

Diad sampot na pandem na Katawan, kaiba to ray disipulo to, saray apostol. Tan diad sayan sampot a pandem inletneg na Katawan so Sakraminto na Eukaristia. “Awat yo tan akan yo so laman ko… Awat yo tan inom yo so dalak.” “Gawa yo ya a pakanudnonoten ed siak” Do this in memory of me. Inter na Katawan so dili to para sikatayo. Tan saya so gagawaen tayo diad say Masanton Misa a pakanudnonotan ed say Katawan. Pian agtayo makalingwan.

Pian agtayo nalingwanan so sankabalgan ya inter na Dios ed sikatayo ran totoon makasalanan: say bilay na Anak to pian nagamuran tayo so andi-anggaan ya bilay.

Pian agtayo nalingwanan ya mabilay so Dios tayo. Diad sayan Masanton Misa, say Katawan tayo mismo so aawaten tayo. Aliwan tinapay labat. No ingen say Dios a Katawan a mabilay. No sikatayo so mangako ed Masanton Komunyon, say Katawan so akaparaan lan mangiter na agnasabsabaan ya grasya inter tod sikayo ran angawat ed sikato. Balet, how do we receive Him?

We receive and treat the Lord as if He is a dead object. Agtayo as-asikasoen so madibinon kiwawala na Katawan. Diad sayan komunyon, lalakapen itayo na Katawan. And yet, ontan met kasi so panag-lakap tayo ed sikato? Dakerakel so pana-abalaan tayo: say toon kaabay tayo, anton oras la, say onsoblay ya gawaen, iner so laen kasumpal na misa. Balet, nalilingwanan tayo so onlakap met ed say Katawan, anggan misalamat, tan mitongtong labat ed sikara.

Pian agtayo nalingwanan ya sikatayo ran Katoliko et sankayamanan ed interon mundo, tan anggan anton panaon. No say anapen yo et kayamanan na bulsa, dakerakel ni so mas mayaman nen sikatayo. Sikatayo so sankayamanan lapud say naawat tayon sankabalgan ya kayamanan: say laman tan dala na Katawan mismo. Say sakraminto na bilay, say sakraminto na panangasi. Pitora iya ya sobol na grasyan, ya kayamanan tayo. Pitoran sakraminto, sobol na kayamanan tayo ran Katoliko! Anggaman panoen tayo na kayaman tan agnabilang a kuarta so simbaan, ag niraya mipara, tan agdaya nabayaran so grasyan naawat tayo ed sarayan sakraminto.

Akin balet et kada manpabinyag kayo et walay kakauten tayo iiter ed simbaan? Kada sikakayo so manpa-kasal o manpamisa et wala kakauten yo iiter diad opisina? Wala met lan lamang manaya so bayar na sarayan sakraminto? Tan pirpirawat tayo so panaon ya libre la so sakraminto na simbaan! Labay yo tan awa?

Balet onya so kuan ko, tan aminpiga-pigak lan ibabaga, tan agak onsawa ya mangibaga: anggapo so libren sakraminto. Agay lay bili na amin ya sakraminto tayo. Anggapo so libre ya sakraminto. Tan amin irayan sakraminto et BINAYARAN la na say Katawan tayon Jesukristo na BILAY to!

Anto sirin so kabaliksan na saramay kakauten tayo? Saraya et PISASALAMAT. Ta agtayo nasarag ya bayaran so bilay na Katawan. Agtayo nasarag ya bayaran na anggan anton kantidad so laman tan dala na Katawan ya inter to para sikatayo. Agtayo nasarag ya bayaran anggan panoen tayo na kuarta iyan simbaan. Itilaan misalamat labat.

Pian agtayo nalingwanan so inter na Katawan, misalamat tayo. No say amta tayo et nabayaran tayo irayan grasya, nalilingo tayo. Ag nabayaran so panangaro, ag nabayaran so panangasi. Misalamat. Manmatalek ed say Dios ya maaro tan mapangasi.

Say mabetbet ya tawag tayo ed say "Huwebes Santo" et "Maundy Thursday". Inaon ed salitay Latin "mandatum" a say kabaliksan to et "ganggan". Tan say ganggan na Katawan ed sikatayo: say panlingkur a singa inpanlingkur na Katawan ed sikatayo. Say oliran to so tumboken, tan ibilay! Inpanengneng ya na Katawan diad inpanoras to na sali na saray apostol to.

Lapud sikatayo so disipulo nen Kristo, itilan tooren iyan ganggan na Katawan. Aliwan pian walay naibaki tayo. Aliwan pian walay naigangan tayo ya mangigangan na sayan gangan na Katawan! Sikatayo mismo.

Sikatayo so unaan ya mangaro. Sikatayo so unaan ya ondago. Sikatayo so unaan ya manokdok na dotak tan basura. Agtayo la alagaren so arum. Aliwan sikatayo so mangibaki. Sikatayo so unaan la.

Tan natan la, aliwan nabwas o naani. Agtayo alagaren ya sikatayo so man-retire pian naiter tayo so pisasalamat tayo diad pantulong ed simbaan. Agtayo alagaren ya siktayo so ontama ni ed lotto pian kuan ya ontulong ed karapara. Agtayo alagaren pian misalamat tayo ed say Katawan.

Agtayo la alagaren ya sikatayo so onyaman, ya sikatayo so manbuis na bilay tayo, ya sikatayo so manggaway niduma-duma tan extraodinary ran kagagawa. Anggad say pitong-tong ya katekep toy masamsamit ya imis et sarag to lan manbunga na aro met! Tan sayan panaglingkur et para say pankamaungan na arum, tan say karaklan.

Gawa yo ya a pakanudnotan ed siak. Agtayo lilingwanan: say Dios a mabilay so aakoen tayo. Agtayo lilingwanan ya sikatayo so sankayaman ed interon mundo. Agtayo lilingwanan so misalamat ed say grasyan inter na Dios. Agtayo lilingwanan ya natan la, sarag tayo la so misalamat, manlinkur, mangaro ed arum.

Ontan pa komon. Amen.

Saturday, April 16, 2011

Palm Sunday: Pangasinan Reflection

Sayan Simba na Palaspas o Domingo de Ramos. Ipapanunot na Simbaan ed sikatayo so inloob na Katawan ed Jerusalem tan sikato so inabet tan ingalang na saray totoo. Kanian, wala so bendision na saray palaspas Balet, amta tayo ya kasumpal na sayan inpamagalang dad Katawan, inabet na Katawan ed Biernes Santo so panludlurey, panagpabaing, inpanpairap tan say inpangipasak ed krus ya anggad sikato so inatey! Diad sayan Simba sirin, agtayo lilingwanan so panangaro na Katawan ya inter to diad kapegleyan na kairapan to.

Mutekteken tayo so inpanirap na Katawan. Sikato so Mesias, say Manangilaban tayo. Sikato met so ibabaga nen Isaias ya propita lentwallpaperschristianjesuschrist2Bya "intaryak so beneg ko ed saray nansiplat ed siak. Ag ko ra binaat nen pinabaingan da ak, nen binagut da ray balbas ko tan nilulukdaan day lupak." Tinoor toy so Ama to anggad patey, anggad patey diad krus. Sikato so Manangilaban tayo ya nanirap para sikatayon ran makasalanan. Tan lapud sayan inpanirap na Katawan, sikatayo so nagmaliw a makabaliksan ed say Dios.

Sikatayo met so maniirap. Nalilikna tayo so kairapan na laman tan kamarerwa. Maniirap tayo no nanaimatonan tayo ray kakaaro tan kakanayon ya maniirap. Maniirap tayo lapud saray kakulangan na arum: diad saray mauges tan makapoy ya salita tan gawa ya gagawaen dad sikatayo. Aaroman tayo met ni ingen so kairapan tayo lapud saray kasalanan tayo.

Say mundo tayo so apano met na kairapan: dakerakel so biktima na giyera tan poverty; totoon manaayaem ed lansangan; nanaersan ya ogugaw; saray manbobokboker ya mansasakit tan matatakken, saray walay walay ambelat ya sasakbaten ya problema, walay cancer tan arum ni ran liliknaen.

Diad sayan Simba, say kolor na silibrasyon tayo et ambalanga lapud say ambalanga so kolor na apoy. Kolor met na dala. Diad saray panaon ya manbibilay tayo ya singa anggapoy pibabali tayo ed saray kipapasen na arum, say petang na apoy na panangaro komon so mansiansia. Say inpanirap nen Jesus komon so mangiter ed sikatayo na sayan petang ya mangaro.

Komon say apoy tan dala ed say Semana Santa et panliuben to so kapusoan tayo ya mangasikaso, walay pibabali, ed arum. Tan saya komon so pananisia tayon dasalen:

Manisia ak ed Dios ya maaro, makankayaryan na amin.

Manisia ak ed Dios ya mapangasi. Sayan Dios so anawag ed siak ya magmaliw ya manangasikaso na Mundo tan say Simbaan Da, anggaman siopa ak tan antokaman so agawak, anggaman amta na Dios ingen ya dakerakel ni ran maoges so gawaen ko.

Manisia ak ed pakapanyari na panag-iter tan say pakapanyari na mangaro a singa inpangaro nen Jesus; lapud say panangaro so saksakey a dalan na kinasanto; tan say panangitban et mama-arap ed agnasabsabaan a palabo.

Manisia ak ya diad mabolos ya pangiter koy panaon ko, diad  saray talentok so mapaabebak ya ipikabiangan, tan diad mabolos kon isakrpisyo iray kayamanan ko, say Katawan so lawas asikasoen to ran amin iray nakaukolan ko, tan bendisionan Da ak na maandon tumang diad dalin tan diad tawen.

Siak so unaan ya mangiter; tan agko lara alagaren so arum.

Mansiansia ak ya mangiter anggan saray arum et agira mangiter.

Ag ak antakot ya naandian.

Manisia ak ya say sankarakepan ya panaon ya pangiter et natan, aliwan nabwas; lapud say nabwas et sakey labat tan ya rason na saray maagum.

Daiset tan gawaen kon simple labat iray nakaukolan ko, lapud manisia ak ya lapud diad panbawas kod say inkaagom ko, siak so magmaliw ya maliket tan masanto.

Siak so manangasikaso  na Katawan.

Ipawil kon amin iraya ed Sikara. Ipawil kon mabolaslas. Dakel so kekerewen ed siak lapud dakel so naiter ed siak.

Idayew ko so Katawan lapud say kaabigan Da ed siak natan tan naan  ed ando lan ando. Amen.

Saturday, April 09, 2011

Fifth Sunday of Lent: Pangasinan Reflection

Nangelan tayo so sakey ed saray milagron ginagawa ne Jesus: say inpamaoli tod bilay ed si Lazaro ya kaaro ton malet. Diad say inpangigangan na Katawan ed si Lazaro ya ompaway ed lobok, ibabangat nen Jeus  ed sikatayo ya say patey so aliwan nepeg ya pansampotan na saray anak na Dios. No ingen, say kiolid bilay, tan say andi-anggaan ya bilay. Tinalo na Katawan so patey, tan inpanengneng to so pakapanyari to ed say bilay na too – a nanlapu lan lamang ed Sikato.

Diad sayan inpamaoli na Katawan ed si Lazaro, bibirbiren tayo ya say bilay tayo et nanlapo ed say Dios; walad say Dios sirin no kapigan to iter yan bilay tan kapigan to oyosen yan bilay. No kapigan to ipikabiangan, tan kapigan to bawien. Nanlapo ed say Dios so bilay tayo, agtayo kayaryan iyan bilay. Inpalima, inpabayes, papaasikaso na Dios labat ed sikatayo iyan bilay. Ta lapud say twa, amin ed nanlapud say Dios, amin et kayaryan na Dios – sikatayo et steward tayo labat na Dios: manangasikaso itayo labat na Dios!

Diad sarayan arapan ya panaon, diad Arkidiosis tayo, mabetbet yo lan narengel so sayan salita: Stewardship. Tagapag-alaga. Manangasikaso. Tan saya so kabaliksan to: sikatayo so manangasikaso na mundo lapud sikatayo so pinalsa na Dios, nanlapo tayod Dios, sikatayo so kayaryan na Dios. Kumadwa, sikatayo met so manangasikaso na saray ma-spiritual na bengatlan bendision tan langkap lapud sikatayo so abinyagan. Kumatlo, sikatayo so tatawagen ya manbilay a maliket, aliwan masiblet, tan mapaabeba ya manangasikaso o steward tan saya so dalan ya magmaliw tayo masanto.

Stewardship calls us to conversion. We are not owners. We are tenants and stewards. Diad sayan panag-asikaso tayo, aralen tayo ya saray nanaawat tayon bendision, say bilay tayo tan saray resources tayo so ipikabiangan tayo para say mission nen Kristo. Sikato ya so dalan ed kinasanto tayo komon.

Diad saray arapen ya bulan, nanengneng tayo so pangekal na Archdiocese tayo na say arancel system para saray silibrasyon tayo na sakramento tan sakramentals.

Anto tan so arancel system? Panlalapuan na saray ibayar tan saray gagastosen na say parokia nipaakar ed saray kimey tan uusaren na simbaan, a singa say kuryente, saray panaglinis, saray apostolates, tan arum nira? Panlalapuan na say suporta para say pamaakaran na Simbaan? Manlalapu ya ed saray iiter yo no sikatayo so manpabinyag, manpakasal, manpamisa. Walay fixed ya manlalapud sikayo para say simbaan. Saya so arancel system: say fixed ya iiter ya kantidad ed serbisyo para saray sakramento.

Sayan sistema ya arancel ya panlalapuan na suporta para say simbaan et ekalen la na Arkidiosis tayo ed sarayan arapaen ya panaon. No saya et gawaen la, nepeg met balet ya sikatayo so walay pasimbalo nipaakar ed say pakatalus tayo nipaakar ed say Simbaan tan say kilalaban tayo. Sikatayo so nilalaban unong ed say agnasabsabaan tan agnatokor na panangasi na Dios. Say panangaro na Dios so mabolbolos ton iiter ed siktayo.

Tan lapud ag-ontutondan mangiiter so Dios ed sikatayo, tan lapud say Simbaan so panlalapuan na sarayan bendision tan grasya na Dios diad saray sakramento to, ontan la sirin ya sikatayo so andi-saew met ya mangiter tan mangipawil ed say Dios tan diad simbaan ya anggapo met so kasalat. Ta say twa, anggapo so kasalat tan kantidad so bilay na Katawan para sikatayo.

Diad say arapen ya Ambelat Agew, lukasan tayo so kapuspusoan tayo para sayan panag-pasimbalo. Diad isabi na Inkioli, sikatayo komon so magmaliw a maliket, aliwan masbilet tan mapaabeban manangasikaso na Dios. Ontan pa komon.

(Based on the Meditation “Stewardship and Conversion” by Archbishop Socrates B. Villegas, DD.)

Friday, April 08, 2011

"Do you believe ...?

Whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this?"  She said to him, "Yes, Lord; I believe that you are the Christ, the Son of God, he who is coming into the world." (John 11, 26-27)

Jesus is asking us the same question, "Do you believe...?

Do I believe that there is a reason for the sickness and the pain I am suffering now?

Do I believe that God is a loving God when I continue to see the worried look of a friend and the continued tears of anguish and sorrow?

Do I believe in the justice of God as I visit the young man imprisoned for a crime he was never aware of nor capable of commiting?

Do I believe that God really cares when there is an unexpected death in the family?

Do I believe in God's power in the midst of the powerful earthquakes and tsunamis, killing
thousands of innocent people?

Do I believe in God who is my Father when I see the anguish of a mother over a son lost in
drugs and violence?

Do I believe ...?

I may not find the reason for the pain and suffering in our lives. I may not be able to see the meaning of a sudden death, the terriblr catastrophies, the painful anguish and sorrows in our lives.... I believe. I TRUST in my God, all powerful and merciful, loving and just.

Jesus, I TRUST in You!

The Secret is Silent Prayer

A Meditation for Priests

Archbishop Socrates B. Villegas, DD

8 April 2011

‘And the fire on the altar shall always burn, and the priest shall feed it, putting wood on it every day in the morning...This is the perpetual fire which shall never go out on the altar. (Lev 6:12-13)

Silver Anniversary Celebration of Archbishop Socrates B. Villegas, DDWhen He was at the table with them, He took bread, gave thanks, broke it and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized Him ...  They asked each other, “Were not our hearts burning within us ...?” (Luke 24, 30-32)

Every now and then, a younger brother priest would come up to me with these words, “How can we keep the fire of our priesthood alive? After only a few months after ordination, I already feel bored. I feel dry. I am not excited anymore. I might not last.” A priest who is not at peace with himself will not be able to inspire peace in another soul. O priests, you bright candles enlightening human souls, let your brightness never be dimmed. (Divine Mercy in my Soul, Diary of St. Faustina, 75).

Lost Fire

Every priest knows that feeling of the well drying up and the fire dying. The ordination honeymoon seems to end so quickly and monotony soon sets in. Burning out, running on empty —the feeling is all too familiar

The onslaught of all these feelings boils down to prayer, or more specifically, the lack or neglect of it. Indeed, pastoral action is attractive and so emotionally rewarding, and priests tend to be consumed by it. But when we sacrifice personal prayer for the sake of pastoral action, burn out, boredom and monotony will set in fast.

Unfortunately, the first victim in this boredom and burn out phenomenon is the Mass. We offer the Mass haphazardly without noticing it because we no longer examine our consciences anymore. We rush the prayers and omit the songs forgetting that the face of God is more important than the face of our wristwatch. We rehash old homilies ad nauseam. We put on the Mass vestments like we put on our ordinary shirts and pants and after we unvest, we just throw them on the table of the sacristy, in a rush to go to another appointment. The source and summit of our Christian life has become just a duty to do and a source of revenue. Sad! Why? How can we reverse the path?

In our desire to invigorate our seemingly humdrum life we begin to indulge in “other pursuits”. We explore hobbies and sports – photography, golf, tennis … We pursue further studies. We join more socials. Buy more gadgets. Take longer and farther vacations.

But the happiness continues to evade us. “In our age, as in every age, people are longing for happiness, not realizing that what they are looking for is holiness”. (Jerry Walls). The fire cannot be ignited again. We become mediocre and lukewarm and get accustomed to bland, tasteless water. We just submit to the reality that the wine of the Lord is no more.

Find Him where You Lost Him

It need not be so. You will find God where you lost Him. You lost Him at Mass? You will find Him again there. “... The whole Church draws life from the Eucharist, all the more then must the life of a priest be "shaped" by the Eucharist. So for us, the words of institution must be more than a formula of consecration: they must be a "formula of life". (Letter of John Paul II to priests on Holy Thursday 2005, n.1).

Where in the Mass can we recover the Lord? As a brother to a brother, I encourage you to look at the silent prayers at Mass that we tend to gloss over or even totally ignore or forget because of haste or lack of concentration. “Even before the celebration itself, it is commendable that silence to be observed in the church, in the sacristy, in the vesting room, and in adjacent areas, so that all may dispose themselves to carry out the sacred action in a devout and fitting manner.”(GIRM, 45)

The priest’s silent prayers in various parts of the Mass are personal prayers that will help us to see ourselves not just as ministers for the validity of the sacraments but as fellow worshipers of the priestly people. The silent prayers prescribed for the priests during the Mass are not for the people but for us. These silent prayers remind us that we are not only there to bless; we also need to be blessed. We are not just at the ambo to teach; we are there to be taught also. We are not just there by the altar to minister; we also need to be ministered to. We are not just functionaries. We are not just tools. The Lord has calls us His friends.

The silent prayers of the priest at Mass, if properly prayed, will open for us that sense of awe and amazement as we perform our holy duty. “This amazement should always fill the Church assembled for the celebration of the Eucharist. But in a special way it should fill the minister of the Eucharist.” (Ecclesia de Eucharistia, 5).

Saturday, April 02, 2011

Say Manangasikaso na Liwawa tan Bilay

Inagew-agew, kabangon tayo, amta tayo ya no onlimata tayo, tampol ya naneng-neng tayo so kaliber-liber tayo. Agtayo la asasikasoen ta parte laya na bilay tayo. Say pakanengneng tayo lapud say mata ya walad sikatayo et sakey labat tan ya regalao holy lalnd 120para sikatayo. Sayan regalo ed nanlapud Dios. Inter ya Dios ya ed sikatayo – mabolos ya inter, anggapoy bayar, anggapoy kasalat. Kanian, saya et tatawagen ya regalo!

Amtak asali yo la so manakar-akar ed gilig na dayat tayo diad San Fabian. Sakey ed saray sankarakepan ya beaches ed interon bansa tayo. Laut la no manakar kayo no kabkabwasan odino no mansironget la. Nanengneng yo so sankarakepan ya sunrise o sunset. Onlokso so puso. Tan makaliliket kayo. Saman ya marekep ya secenery, anggapoy bayar to iman. Agtayo babayaran na anggan anton kantidad so Katawan pian naneneng tayo so sunset, saray kolor na rainbow. Anggapo so ticket ya kekerewen na Dios ed sikayo pian nanengneng yo so lupa na naka yo, apo yo, tan say kagangana na asawa yo odino say kumanet na lupay masiken yo. Amin ya naneneng-neng na mata tayo et regalo na Dios. Anggaman say mata na pananisia, regalo na Dios.holy land 816

Say pananisia ya mangibabangat ed sikayo ya sanaagi tayo lapud sikatayo so nagmaliw ya anak na Dios. Amta na Dios ingen ya diad ag mabayag, sikayo so mabetbet ya mankasalanan ed Sikara. Balet, anggaman ontan, bibirbiren itayo na Dios ya anak Da ni. Agayla so Dios! Masyado yan Dios tayo! Akin et onya? Duma so pakanengneng na Dios ed sikayo; tan duma so panagnengneng tayo ran totoo ed Dios tayo.

Nen abinyagan tayo, inawat tayo so kandila. Sayan kandila et sinelselan. Saya et simbolo na “liwawa nen Kristo”. Diad panamegley na sayan binyag, sikatayo so nagmaliw ya anak na liwawa. Tan sirin, nepeg labat ya sikatayo so manbibilay a walad liwawa – aliwan diad kabilongetan na kaugsan, say kabilongetan na takot, odino kabilongetan na agom, imon tan bosol.

Say silew nen Kristo et regalo na Dios met ed sikatayo. Saya et asikasoen. Aliwan para sikatayo labat yan silew. Say liwawa a manlalapud sayan silew na pananisia so nepeg ya ipikabiangan tayo ed arum. Ed sarayan panaon, nakaukoklan iray teachers – saray managbangat. Managbangat na liwawa. Sarag tayon manbangat lapud diad balang dili tayo,  walay liwawa nen Kristo ya mandarlang. Tan si Kristo so nepeg ya isinag na sayan liwawa ya walad sikayo.

IMG_0164Say katekista et say ibabangat to ed si Kristo. Say katekista so toon nabet to si Kristo, kabat to si Kristo, inaro to si Kristo tan aaroen to si Kristo diad pangaro tod arum. No say liwawa nen Kristo ya walad sikatayo et onsisinag ed arum lapud say pan-istorya tayo nipaakar ed say panangaro nen Kristo, saray kimey nen Kristo ed bilay tayo, no panon ya inaro tan kakasian itayo nen Kristo, tan saya et ibabangat tayo ed saray anak, apo, asawa, kakaaro – sikatayo so katekista na Katawan. Aasikasoen tayo so liwawa ya inregalo na Dios ed sikatayo.

Naawat tayon sakey ya regalo, inter tayon anggapoy saew ed arum so sayan liwawa. Ipawil ya mabolbolos ed Dios ya mandarlang iyan silew. Onya so twan kabaliksan na say steward na Dios. Say manangasikaso na Dios – say manangasikaso na liwawa tan bilay. No manbolag-bolagan, tan manelek-telekan tayo ed saray akis tan pankaukolan na saray anak yo tan saray walad kairapan na bilay, sikatayo so husgaan na Dios ya anggapoy kakanaan ya manangasikaso to.

Ontan pa komon. Amen.

(Based on the “Meditation on the Fourth Sunday of Lent: Stewards of Light and Life” by Archbishop Socrates B. Villegas, DD)