Saturday, September 29, 2012

26th Sunday in Ordinary Time B: Pangasinan Reflection

"Say ag onsumpad sikatayo, kaiba tayo." Saya so inbalikas nen Jesus ed saray disipulos to nen saraya et akanengneng ya toon agda kabyangan ya mamapaekal na dimonyo ed ngaran nen Jesus. Kwatit, kuanda, Kanian, pinatunda ra. "Say ag onsumpad sikatayo, kaiba tayo." Saya balet so ebat nen Jesus ed sikara.

Siopa sirin so kaiba nen Jesus? Siopa so kabyangan nen Jesus?

Unong ed say Ibanghilyo tayo, say kabayangan nen Jesus et samay toon sipaparaan ya  mamainom na danum ed siopaman lapud mananombuk ira nen Cristo. Duara so kabaliksan ton ya: unaan, samay toon mangaro, sikato so kaiba tan mikabiangan ed si Jesus. Say danum ya iter na sakey ya too et tanda na puson ontutulong, walay pikakasakey ed kairapan na arum, walay panaglinkur ed kapara. Sikato so matoor ed say ganggan nen Jesus nipaakar ed say panangaro.

Kumadwa, inkuan nen Jesus et sayan danum ya inter et lapud sikato so mananumbok nen Kristo. Say danum ya iter ed say too lapud sikato so disipulo nen Kristo et tanda met na say pikabiangan ed say misyon na Katawan tan saray naitday niduman tawag ya magmaliw ya manangibawag na Ibanghilyo. Balet sayan tawag et aliwan para saray papari tan saray mamadre labat. Anggaman agto nasarag ya amin tayo et manpari o manmadre, sayan misyon ya pangibawag na Ibanghilyo et para amin. Tan siopaman so mangibabawag, mangikakayat na sayan Maung a Balita diad panagbilay, salita tan gawa to et petepeteg ya kabiangan tan kaiba na Katawan. Tan inkuan nen Jesus: "Anggapoy toon manggaway milagrod ngaran ko, insan pansalitaan to ak a tampol na maoges." Walad sikatayo so ontulong tan mangiba ed sayan pangibawag na maung a Balita ed amin! Say danum ya iter tayo et sikato so tanda na pakatulong tayo ed sayan misyon.

Siopa ni so kabiangan nen Jesus? Samay toon sipaparaan ya labanan tan benegan to so kaugsan, tan amin ya sumlang ed say kaabigan na Katawan! Onya so kabaliksan to may inbaga na Katawan: "Potut moy limam no sikatoy pansengegay pankasalanan mo.   Potut moy salim so sikatoy pansengegay pankasalanan mo. Sokit moy matam no sikatoy pansengegay pankasalanan mo, ta magmaung nin onloob kad Panariay Dios a bulag so sakey a matam nen say nibantak kad impirnon nantopag so matam."

Aliwan literal ya magmaliw tayon bulag, piley o pokol balet nepeg ya katsepen tan ekalen iray sengeg na kasalanan. Ta say kasalanan et sumlang iya ed say inka-Dios na Katawan. Ag nayarin balot ya manolop so kasalanan tan say pikabiangan tan pimoyongan tayo ed say Katawan.

Ag nayarin walay  agom tan siblet ed puso tayo tan balet pabirbir tayod Katawan ya kaiba tayo. Ag makapanulop so panangaro tan panangasi na Katawan ed say puso tayon agto amta so mamerdona tan walay  bosol ed kaparan too. Ontan met ya agnayarin mantekepan so matilad panagbilay tan panagnunot ed say katwaan tan kaabigan na Katawan! Ag nayarin mankasakey so panangarod Dios tan bosol, tan kakulangay asikaso ed kapara. Ta say petepeteg "say ag onsumpad si Jesus, kaiba nen Jesus." Komon kaiba tan kabiangan itayo nen Jesus, ed sayan bilay tan diad onsoblay ya bilay, diad panarian na Katawan.

Ontan la komon. Amen.

Saturday, September 22, 2012

25th Sunday Reflection: Say Panmutektekan tayo

Naimatonan nen Jesus ya mansasangsangan irayan disipulos to. "Anto so  pansasangsangan yod dalan?", tepet to. Ag ira akasel ta say pankokolkolan da la et no siopa so manona ed sikar. Mansasangsangan ira no siopa so "manonaan ed sikara" . Siopa so “Number One”.

Say ebat nen Jesus ed saray disipulos to, tan ontan met para sikatayo: "Siopamay labay to so walad onaan, mampaonur tan manlingkur ed amin." Kabaliktaran ed say kanunutan na saray disipulos tan say kanunutan tayon no siopa so "Number One" ed amin.

Dia tayo naneng-neng so pandumaan na dalan ya ibabangat na Katawan tan say dalan ya papatumbok na mundo. Itilan motekteken so kalidad na anapen tayon man "Number One". Say mabetbet ya anapen tayo ya labay tayon "Number One" et samay walay pakapanyari to. Tan sayan pakapanyari naalmo no panon a karakel tan kabaleg na kayaman to. Say "Number One" et say amta tayo ya popular, kabat na amin la. Say "Number One" et samay walay atagey ya posisyon, diad pribado sektor odino diad gobierno.

Say manunaan tayo et singa si Hnery Sy. Sankayaman ed intiroin Pilipinas. 6.9 Billion Dollars so kayamanan to. Odino, say Presidente ya sikato so sankamakapanyarian ed amin ed sikatayo. O, say sankaganganaan o guguapon artista. Sikara so “Number One” para dakerakel ed sikatayo.

Say "Number One" sirin et toon iitdan tayo na galang tan honor lapud say posisyon, pakapanyari tan kayamanan. Samay toon no akaiba tayod picture et say liknaan tayo et singa tayo akipikabiangan ed say kagalangan, honor, pakapanyari tan kayaman to.

Say kuanen nen Jesus: ""Siopamay labay to so walad onaan, mampaonur tan manlingkur ed amin." Kabkabat tayo si Mother Teresa. "Number One" ed mata na totoo. Aliwan lapud walad sikato so kayaman tan pakapanyari. Naalmod bilay to so agnsabsabaan ya inpanlingkur tan panangaro ed saray mansasakit. Manlilingkur, ya agto anapen so bales na inasikaso to.

Agtayo as-asikasoen iraya balet, saray atateng tayo, saray ina tan ama ya ag ira onsasawan mankikimey, mansasakripisyo para say anak tan say aliguas na pamilya ra. "Number One" ira, aliwan lapud sikara so mayaman tan mapakapanyari, balet lapud sikara so apano-panoy panangaro tan walad sikara so agnapultot ya panag-asikaso ed saray anak tan pamilya ra! Say imis tan liket na anak da labat so bales ya makapangiter na liket ed sikara. Aliwan say mas baleg ya kayamanan, mas mabiskeg ya pakapanyari.

No bilbilang et wala ra so totoon bibirbiren tayon "Number One", sikara iraya kasi so "Number One" met unong ed si Jesus, ta lapud amta ra so manlinkur tan mangaro, mapa-abeba, agmanaanap na bales no ag say pankabigaan na karaklan? Anggaman anggapo so kayamanan, posisyon tan kaban tayo, nasarag tayo ni so man-"Number One". Sikatayo met kasi so "Number One" na arum tan si Jesus, lapud mabolbolos tan sipaparaan tayon manlinkur tan mangaro ed amin ya anggapoy bales ya ilaloan?

Ontan la komon. Amen.

Saturday, September 15, 2012

24th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Say Panmutektekan tayo

“Aliwan say kanunutan na Dios so walad kanunutan mo, no ingen say kanunutan na too.”

Say twa et onya: niduma so panagnunot na Dios ed say panagnunot na too. Tan nakaukolan ya sikatayo ran pinalsa to et naaralan tayon tumboken so Dios, aliwan say dili tayo.

Kasumpal  ya abirbir nen Pedro  a si Jesus et Anak na Dios, tan sikato so Manangilaban tayo, labay ton kumbinsien si Jesus ya tumboken so dalan ya labay nen Pedro, say dalan na too, aliwan say linawa na Dios. Labay nen Pedro ya arawian nen Jesus so dalan na kairapan tan patey. Say dalan na inawa so labay nen Pedro.

Inkuan na Katawan ed sikato: “Say labay na too so nununoten mo, aliwan say labay na Dios." Insan imbaga na Katawan no anto so linawa tan say kanunutan na Dios nipaakar ed say kilalaban tayo:  "Siopamay malabay ya ontombuk ed siak, nakaukolan a lingwanan toy sikaton dili, sakbaten toy krus to, insan ontombuk ed siak.”

Imbaga met ni na Katawan: Siopaman sirin so agto labay ya akoen so kairapan tan saray sakripisyo ya aabuloyan na Dios para sikato et ompatey, “naandiay bilay!”

Say tawag nen Jesus ed sikatayo et tumboken so bangat tan say impanbilay to. Anggapo la so arum a dalan ed saya: no anto so dinalan na Katawan, sipaparaan tayo met ya tumboken iya. 

Aliwan mainomay so matoor ed say konsiensia tayo; aliwan galaw-galaw so matoor ed saray ganggan na Simbaan, diad saray Ten Commandments, tan diad say linawa na Dios;

Mas mainomay ya tumboken so kanunutan tayo tan say labay tayo;

mas mainomay so mantila nen say ibagay katwaan;

mas mainomay so ombales tan manpasnok nen say mamerdona;

mas mainomay so mansikot tan tampol ya onyaman nen say man-anos ed kairapan;

mas mainomay so iyamutan tan ibatikan iray mankakaukolan nen say nadisturbo ni ya ontulong ed arum;

mas mainomay so ontaya tan manalagar na aliguas na bilay nen say mankimey ed silong na petang na agew.

Anggaman mainomay iraya, aliwan saya so walad puso, kanunutan tan bangat na Katawan. Aliwan saraya so dinalan na Katawan.

Pian sikatayo so natawag ya peteg tan twan disipulo nen Kristo, nakaukolan ya sakbaten tayo so krus tayo. Anggapo lay arum. No agtayo gawaen iya, tan say dili tan kanunutan tayo labat so tomoboken tayo, inkuan Katawan, sikatayo so ompatey! “Ta naandiay bilay so toon mangilaban na bilay to.”

Say krus so makabaliksan ed bilay na Katawan; say krus so makabaliksan met ed bilay tayo ran Kristiano. Saya so dalan ya mangiter na kilalaban tan bilay tayo. Ontan pa komon. Amen.

Saturday, September 08, 2012

23rd Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflectioin

Agaylay palar to may telek tan emel ya abitlad say Ibanghilyo. Akikasi ra so pigaran kakaaro tod si Jesus  ya itapew toy lima tod saman a laki pian ontan et sikato la so onabig: makangel la tan makapansalita la. Saman so ginawa nen Jesus ed saman ya laki. "Ephphatha" kuan nen Jesus. Say kabaliksan to et "Lokas ka!". Akadngel a tampol, nakal so panaataata to, tan akapansalitay maptek imay laki.

Mapalar lapud say pikakasi na saramay kakaaro to et dinengel nen Jesus. Say biskeg na dasal da et dinengel nen Jesus; say pirpirawat dan nagawa et agamuran da. Mapalar ya talaga, kuan tayo. Mapangasi tan maaro so Dios, kuan tayo ni lamet.

Onya so mabetbet ya nagagawad bilay tayo, balet. Sikatayo so onkerew na dasal para say intention tayo. Onkerew tayo na dasal ed arum. Odino sikatayo mismo so mandarasal ed Dios ed saray agmansampot ya intentions tayo ed bilay. Amta tayo ya aliwan amin ya kerew tayod Dios et nagagamuran tayo. Pigaran agew la so apalabas nen aneng-neng kod balitad TV so sakey ya inan manangis ta lapud say anak to so a-dengue. Baleg so pikakasi tod Dios. Say dasal to et say anak to et onabig, onmbiskeg la. Balet, inatay lan lamang imay anak to.

Aliwan amin manaya, kuan tayo, et iter na Dios ed sikatayo so kerew tayo. Akin balet et samay lakin telek tan emel et pinaabig nen Jesus; balet, samay anak, agi, ateng tayo ya mansasakit et ag met ira onabig? Akin onya? Tepet tayo. Say mabetbet ya pakakabat tayod si Jesus et sikato so managtambal, sakey ya miracle worker. Tua ta lapud onya so ginagawa to unong ed say Ibanghilyo. Say kuan tayo ni: say Dios, inararo to itayo. Agto itayo paulyan. Akin balet et agto paabigen iray AMIN ya mansasakit ya ipipikasi tayo ey?

Sarayan mabetbet ya tepet et singa ibabalikas to ya nasukat tan naneng-neng tayo so panangaro na Dios ed sikatayo no dengelen tan iter na Dios iray dakerakel ya kerew tayod dasal tayo: say aligua na bilay, say abig na laman, say ikasil tan iyabig na saray mansasakit, say idukey na bilay na saray inararo tayo.

Say tua so onya, tan komon agtayo lingwanan no sarayan kerew tayod Dios et agtayo nagamuran: sikatayo so pinalsa na Dios lapud aro na Dios. Tan aroen itayo na Dios. Tan say amta tayo balet et sayan panangaro et nanengneng ed biskeg na laman tayo, odino diad kayaman o aliguas na bilay. Say tuan rason no akin et pinalsa itayo na Dios et panangaro. Say panangaro na Dios so ag nasukat ed kabaleg na kayaman, kadukey na bilay, kabiskeg na laman. Ta say panangaro na Dios naalmod anggad kairapan, diad sakit, ingen anggad diad katikey na bilay. Aliwan labat diad aliguas na bilay o prosperity, riches. We are built to be loved by God, not just to have good health, riches, or reputation. Anggapo lay arum: pian sikatayo so aroen na Dios!

No agtayo agamuran so pikakasi tayod say Dios a Katawan, agto kabaliksan ya ag itayo inaro na Dios. No sikatayo so mairap bilay, agto kabaliksan ya ag itayo inaro na Dios. No wala ra so problema tayo, agto kabaliksan ya ag itayo inaro na Dios. No wala ra so mas mayaman nen sikatayo, agto kabaliksan ya mas inaro ira na Dios nen sikatayo. No walay sakit tayo, agto kabaliksan ya daiset so aro na Dios ed sikatayo nen samay mabiskeg iran totoo.

Say nengnengen tayo komon; say mas makabaliksan et no anton klase so relasyon tayo ed say Dios. Relasyon iya na panangaron nasukat no panon tayon manmatalek ed say Dios ya saksakey so getma to ed sikatayo: say nalikna tayo so panangaro to ed sikatayo.

Komon agtayo ombabarong ed say Dios na walara so agtayo nagamuran ya labay tayo. Manisia tayo ya diad panangaro na Dios say pankamaungan tayo so saksakey ya linawa na Katawan ed sikatayo. Say importante: say Dios inararo to itayo. Ephphatha! Lokasan tayo sirin so kapusoan tayo ed sayan panangaro na Dios tan balesan tayo met iya na agnasabsaba ya panangaron manmamatalek ed say Dios a Katawan.

Ontan la komon. Amen.