Saturday, April 28, 2012

4th Sunday of Easter: Pangasinan Reflection

Sayan Simba et tatawagen tayo met na "Good Shepherd" Sunday odino Simba na Maung a Pastol. Lapud say ibanghilyo tayo et nipaakar ed si Jesus ya Maong a Pastol. Inkuan na Katawan: Siak so maung a pastol. Say maung a pastol isaklang toy bilay to para saray karniro."  Say imahen ya maung a managpastol so mangilalaman ed say panangaro, panag-asikaso tan say panaglinkur na Katawan ed sikatayo ra a tatawagen ton karnero to.

Unong ed si Jesus, walay duaran klasen managpastol. Walay managpastol ya uupaan labat. Say panpapastol to ed lapud sikato so makakaawat na bayar ed say oras tan say kimey to. Balet, anggapo ed sikato so pankawanan, panasikaso tan panangaro ed saray karniro to. Say mimiupa ya aliwan pastol et ombatik no nanengneng ton nitan lay asod katakelan. Ibatikan to ray karniro lapud mimiupa labat, tan ag to kayaryan iray karniro. Sayan managpastol ed aliwan tua; say sankanunot to labat ed say dili to; say pankmaungan to labat; maagom, masiblet, bulag ed say tuan kiapapasen na aasikasoen to.

Wala met balet so managpastol ya sipaparaan ya ilaban to ray karniro to. Kabat to so balang sakey ed sikara. Kawkawanan to ran amin. Ilaban to rad say mauges tan makapoy. Say pankamaungan da so walad manunaan ed kanunutan to. Nayarian tan sarag ton isaklang so bilay to para saray karniro to. Sikato ya so Maung a Pastol ya ibabaga na Katawan. Tan sika iyan maung a pastol, kuan nen Jesus a Katawan tayo.

No bilbilang et walay sanlasus ya karniro na maung a pastol. No abalang so sakey, onlan anapen to iman ya sakey. Mapaga no walay nabalang anggad saksakey. Importante ya amin ed sikato so karniro to. No naalmo to man ya abalang, say liket to. Onya met so mensahe na Prodigal Son. Say liket na Ama ed say inpawil na abalang ya anak to. Say maong a pastol, agto abuloyan ya nabalang anggad sakey ed saray karniro to. Anapen to ra. Gawaen toy nayarian to pian naalmo to so nababalang ya karniro to.

Wala met ni so sakey ya pidumaan na say maong a pastol. No agto abuloyan ya walay nabalang ed saray karniro to, amta to met ya nepeg ya agnabalang iraya met lapud sikato. The Good Shepherd must NOT be the cause of the loss of his sheep! Aliwan sikato so rason na akin et nabalang so anggad sakey ed sikara. Agto met abuloyan iya.

Agagik ira, sikatayo ra et aliling tayo pumapastol. Amin ya walay naitdan ya responsibilidad ya panag-asikaso ed arum: saray ateng ed saray anak da; saray maestra ed saray babangatan da; saray managers ed saray empleyado da; saray manuoley ed saray constituents da; saray papari ed saray parokiano ra. Tan amin tayon walay panangaro tan panangasikso tayo ed saray kapara tayo: saray sanasawa, saray sana-agi, saray sankaka-abay. Pumapastol tayo na balang sinansakey!

Sirin, komon oliran tayo so inkamaung ya pumapastol nen Jesus. Unaan, agtayo abuloyan ya walay nabalang ed sikatayo. Asikasoen iray walad poder tayo - a singa saray anak, babangatan, empleyado, kakaaro, kakaabay: Iter yod sikara so panangaro, panaon tan panagasikaso. Ipaneng-neng ed sikara so oliran ya panagbilay: katwaan, inkakolid panagkimey, respeto ed karapa, responsable ed salita tan gawa.

Kumadwa, no wala ra bilang so nababalang, agtayo ra paulyan. Say mabetbet ya nagagawa lanti et no walay makapkapoy ya nagagawa na sakey, imbes na tulongan, sikato so labiren ton iyarawian! Agtayo komon ibaga ya ginawa tayo lan amin so nepeg ya gagawaen. Andi. Anggad walay bilay na sakey ya toon abalang, wala ni ya siansia so nagawaan tayo. Panon irayan makapawil no anggapo so mangibaga tan mangipaneng-neng ed sikaray dalan?

Kumatlo, sarayan nababalang komon et ag ira onaarawi lapud sikatayo! Lapud say agtayo pansumpal odino lapud say agtayo panasikaso, panpaulyan ed saray responsibilidad tayo! Ag komon ya nagawa. Laut la ed saray naitdan na pakauley ed arum. Sakey ya pan-alwar: komon anggapo so nabalang ed saray walad poder tayo lapud say kaugsan, inka-siblet, inkapasnok, inka-ngiras, inka-tila tayo. Ag abuloyan na Dios komon! Balet, no wala ra yan agawa, walad sikatayo so manpatauli, tan manpasimbalo. Onkerew na panamedona. Onya labat pian saraya et ompawil. Onasingger lamet.

Ontan la sirin, ya kerewen ko so pikakasi yo para siak tan amin iran papari. Sikami ya naitdan na responsibilidad. Diad kakulangan mi say Dios la so manpano iraya. Tan diad inkakapoy mi, say Dios tan sikayo komon so mangiter na biskeg ed sikami. Say oliran mi tan sikatayo et si Jesus ya Maung a Pastol.

Ontan la komon

Saturday, April 21, 2012

3rd Sunday of Easter: Pangasinan Reflection

Kareenan. Say unaan ya inbalikas nen Jesus kasumpal ton napanengneng ed saray apostol to. :Kareenan ed sikayo.” Say kareenan met so narerengel tayo kada misa, antes tayo awaten si Jesus ed masanton komunyon.

Inter na Katawan iyan kareenan kasumpal na sikato so inmolid bilay. Nakakukolan tayo so kareenan. Walay taloran bunga na say kareenan nen Kristo para sikatayo ra natan ed sayan panaon laut la mabetbet ya sikatayo so walay stress, depression tan pagpaga ya naynay.

Unaan, kareenan na kanunutan.

Kumadwa, kareenan na puso.

Kumatlo, kareenan na kamarerwa tayo.

Say kareenan nen Kristo tayo labat na-experience so twan kareenan ed bilay tayo natan, tan diad ontumbok ya bilay.

Anto so kabaliksan iyan kareenan ed kapegleyan na kairapan tayo? Anto so kabaliksan na sayan kareenan diad saray itatagey na presio na sasaliwen? Anto so kabaliksan na kareenan diad kapegleyan na sakit ya liliknaen tayo? Diad kapegleyan na pateyan, tilaan, takewan, bisyon droga tan sugal? Odino diad kapegleyan na pantataktakot na Tsina ed Pilipinas?

Diad gapo, apanoy panduaruwa tan pakatatakot iramay apostol tan disipulo nen Kristo. Nen si Jesus so linmad pegley da, inpaneng-neng tod sikara iray lima tan sali to. Anto so aneng-neng da ed saray lima tan sali nen Kristo? Saray sugat to a nanlapud say inpangipasak dad sikato ed krus. Anggaman diad inkioli na Katawan et say laman tan nengneng to et nansalat, saramay sugat to so wadman ni. Ag iya nakal. Tan saya so awit na Katawan anggad inkioli to. Tan dia tayo naalmo so kabaliksan na say kareenan tan liket na Kristiano lapud say inkioli na Katawan.

Say kareenan na kanunutan. No nengnengen tayo iray sugat na Katawan, ipapanunot tod sikatayo ya sikatayo so aperdona ed saray kasalanan tayo. No sikatayo so manbabawi, tan pinordona na Katawan, sikatayo so twan apirdona. Tan lapud saya, wala la komuy kareenan na konsiyensa tayo.

Kumadwa, kareenan na puso. No nanengneng tayo so marka na sugat na Katawan ya walad lima, sali tan diad diking na to, amta tayo ya sikatayo so inararo na Katawan. Undying, unconditional, personal, determined love - Christ's love.

Kumatlo, kareenan na kamarerwa tayo. Si Kristo so mabilay, tan sikato so manuoley ed say maandon panarian to. Tatawagen to itayo ya pabiskegen iyan panarian diad Simbaan to.

Saraman ya sugat so sugat ya nansampot et inkioli na Katawan. Saraman ya sugat so naitday kabaliksan nen si Jesus so inmolid bilay. Tan natan, saraman ya sugat nen Jesus et aliling toy singa sugat tayo ra natan. Sugat na kairapan tayo. Sugat na kaermenan tan kapanoy gonigon na bilay tayo. Balet sugat ya mansampot lan lamang ed say kiolid bilay. Sugat ya paabigen na pakapanyari na inkioli na Katawan. Sugat ya walay ilalo lapud say inkioli na Katawan lanti.

Kanian, no anggapo yan kareenan ya manlapud say inkioli na Katawan, anto ni so naibaga tayo ed saray agagi tayon maniirap? Panon tayo nin maka-asinger ed sikara ed kairapan tan kaermenan da?

Sayan kareenan ya iiter na Katawan so makapangiter na ilalo ed sikatayo. Diad kapegleyan na kairapan tan suga-sugat tayo, diad kapegleyan na kaugsan ed mundo, lapud si Kristo ya Dios tayo so inmolid bilay! Agtayo la ontakot ed kaugsan. Agtayo la ontakot ed saray makapanyarin say getma da et para say dili da labat. Agtayo la ontakot ed saray mangipapasoot na inkaagom ed bilay da. Say kareenan nen Kristo so mangiter na ilalo, tan biskeg ed sikatayo.  Lapud si Kristo so inmolid bilay. Makapanyari. Tinalo to so kaugsan. Sikatayo met lanlamang so onoli a kaiba tayo so Dios tayon mabilay! Ontan pa komon. Amen.

Saturday, April 14, 2012

Mercy Sunday: Pangasinan Reflection

Sayan simba, mikakasakey tayo ed say Santo Papa, Benedicto tan say intiron Simbaan ed say pansilibra na Fiesta na Madibinon Panangasi.

Diad si Santan Faustian, say Katawan a Jesu Cristo so angipuyanan da so mensahe na Madibinon Panangasi. Onya so imbaga na Katawan: "Labay ko ya say Fiesta na Panangasi so apireng o refuge tan siroman na amin ya kakamarerwa, laut la para saray pakaskasin makasalanan. Diad sayan agew, akalukas so sakaaralman na panangasik. Iyibong ko so dayat a grasya ed siopaman ya ansingger ed sayan sobol na Panangasik. Siopaman so makompisar tan mangako na communion so makaawat na nagnap na pakaperdona na saray kasalanan tan saray dusa to. Diad sayan agew, akalukas so amin ya puirtay agusan na grasya. (Diary, 699).

Diad sayan agew sirin, sisilibraan tayo so kayamanan, kabaliksan tan pikakasakey tayo ed say Panangasi na Dios ed sikatayo. Diad sayan agew, kaiba tayo si Santo Tomas ya apostola nen imbaga to: "Katawan tan Dios ko." (Jn 20,28).

Sayan simba, so agew na Panangasi!

Anggaman saray kasalanan tayo so mangiter na kareketan ed kamarerwa tayo, saraya so magmaliw ya amputi no sikatayo so onkerew na Panangasi na Dios tan manmatalek tayo ed Sikato. Say Dios so manaalagar ed sikatayo diad puso ton mandarlang na panangaro tan panangasi, sipaparaan ya perdonaen to itayo, tan no sikatayo so onlan mapaabeba ed say sayakop na panangasi na Dios, tan mandasal na: Jesus, manmatalek ak ed Sika!"

Wala itayo ed panaon na panangasi. Akin? Anto so kabaliksan to yan pananon na panangasi? Antes ya sikatayo so okoman na Dios unong ed say katunongan to, iyibong to ni ed mundo so dayat na panangasi ed sikatayo. Antes na ipalapag na Dios so hustisia et sikatayo, iter ni na Katawan so panangasi to pian naitdan tayo na pankanawnawan ompawil ed sikato. Ta say malinew ya mensahe na Panangasi na Dios: anggapoy kasalanan ya mas baleg nen say panangasi na Dios; anggapoy kasalanan ya ag perdonaen na Katawan --- no sikatayo so mapaabeban manmatalek tan onkerew ed say Panangasi na Dios.

Akin wala yan fiesta ya na Panagnasi na Dios? Say Dios, ed amin ya Inka-Dios to tan amin ya kimey to so Panangasi mismo. Ipapanunont na sayan Fiesta so pankaukolan tayo na Panangasi na Dios lapud sikatayo so makasalanan; ta siopaman so mangiabagan anggapo so kasalanan to, agto la nakaukolan so panangasi na Dios; tan anggapo so kabaliksan na inpatey na Katawan diad tagey na krus!

Naani no ngarem, pian makabaliksan so pansilibra tayo na sayan ka-fiestaan na Madibinon Panangasi, walay silibrasyon na sakramento na panangasi, say kompisar ed oras na 1,30PM. Kasumpal na pandasal tayo na Chaplet na Divine Mercy ed 3PM, walay libot ya nagawa, pangiter tayo na galang ed say panangasi na Katawan. Awit you ra so imahen na Divine Mercy, ta sikara so ilibot tayo. Tan nagawa so misa, tan komunyon. Saraya so imbaga na Katawan no panon ya silibraan iyanfiesta: say pankompisar, say pangigalang ed say imahen na Madibinon Panangasi, say pimisa tan pan-komunyon, tan say panggwa na kimey na panangasi. Diad saraya, insipan na Katawan so dayat ya panangsin iyibong to ed amin ya mansilibra na sayan fiesta.

Inkuan na Katawan ed si Santa Faustina: "Anggad wala ni so panaon, onkerew kayo ed say sobol na Panangasi... Siopa man so agto lanay ya ondalan ed say puirta na Panangasik, nepeg labat ya ondalan ed puirta na hustisiak" (Diary 1146)

Itilan kerewen, awaten tan ibilay so Panangasi na Dios. "Jesus, I trust in You". Amen.

Saturday, April 07, 2012

Easter Sunday: Pangasinan Reflection

Say Katawan a Jesu Cristo so inatey, say Katawan a Jesu Cristo so inmolid bilay, say Katawan a Jesu Cristo so ompawil lamet! Saya so ibebelyaw tayon pananisia tayo. Diad kumatlon agew kasumpal ya nanirap tan inatey so Katawan nen Biernes Santo, say Katawan so inmolid bilay. Tinalo to so kasalanan. Tinalo to so patey ya bunga na kasalanan. Tan inlukas na Katawan ed too so bilay ya andi-anggaan!

Diad Simba, sikatayo so mankakasakey  a komunidad, pian silibraan tayo so Agew na Katawan, say Agew na Inkioli nen Kristo. Diad say unaan ya agew ed libro na Genesis, ipapanunot to so unaan ya agew na inpamalsa na Dio ed amin; tan say agew kasumpal na say Sabado na saray Judio, so balon creation, say balon inlesa na amin diad panamegley na inkioli nen Kristo. Kanian say Simba so bibirbiren tayo natan ya Agew na Katawan, the Day of the Lord!

Kada Simba sirin, bibirbiren na Simbaan ya silibrasyon na say inkioli na Katawan. Each Sunday is a little Easter – say silibrasyon na pundasyon na pananisia tayo: Diad impatey tan inkiolid bilay nen Kristo, nagmaliw tayon balon pinalsa na Dios!

Kanian, manlapo lad saman, say sankamablian ya agew na Kristiano et say agew na Simba. Lqpud sikatayo so totoo na Inkioli na Katawan; sikatayo so Simbaan na Mabilay a Dios!

Panon tayo sirin ya silibraan so Agew na Katawan kada Simba? Sikato ya so kumatlon ganggan na Dios, tan sakey ya ganggan na Simbaan: to keep holy the Lord’s Day!

Say sankaunaan pian pagmaliwen ya masanto iyan agew et diad say pikasakey tayo ed masanton misa. Saya so sankamakabaliksan ya nagawaan tayo diad pakanudnunuotan na say inpanirap, inpatey tan inkioli na Katawan. Sayan silibrasyon et aliwan private celebration. Ta dakerakel so narerengel ko la ya ibabaga ra: akin ni kuno et onla ni ran mimisa no Simba, et sarag da met lan lamang so mandasal ya bokbokor diad abong da.

Ebat: Twa, importante so personal ya dasal ed ibiskeg na spiritwal a bilay tayo. Balet, sikatayo so kabiangan na simbaan, tan sikatayo et kaibay dakerakel ya toon inlaban na Katawan ed kasalanan. Kanian, mikasakey tayo ed saray kabiangan ya miembro na Simbaan ya mangidayew ed say Dios. Kumadwa, say  pisilibraan tayo ed say Masanton Misa, tan say aakoen tayo et say Dios a Katawan diad laman tan dala to. Ag iya naawat no wala kayod abong yo, no wala kayod kuarto yon mandarasal a bokbokor: aliwan misa iman, anggapoy komunyon, agyo nanaawat so Katawan a mismo ed say Laman tan Dala to!

Sirin, no ontan lan eekalen yo so pimimisa tan tan pikasakey ed Simbaan, tan no anggapo kayo kada Simba, you will be missed. And you will miss graces and the strength that come from the Mass. Tan no wala ra so anak yo, no wala ra so manuntombok ed sikayo, agaylay kabaleg ya injustice tan kasibletan so gagawaen yo: ta say grasya tan biskeg ya komon nagamuran yo ed Misa kada simba et ag yo ibabangat ed sikara. Ta panon dan itdan na panamabli so Masanton Misa no anggapo so mangibangat tan naneneng-neng dan ateng tan mataken ya mimimisa? Say kakatatakotan ko, et kasumpal tayon naandi diad sayan bilay,  the faith that has sustained your family for generations is lost and will died! This is an enormous responsibility. You will have to answer to God for it.

Aliwan say pimimisa labat so nagawaan tayo pian pagmaliwen tayon masanto so Agew na Katawan. Diad sayan agew, arawian tayo ra komon so kagagawa tan bengatlan makaderal na pangiter na galang tan dayew ed say Dios a Katawan. Twa, say Simba et agew na rest and relaxation. Usar yan agew ya kaiba so pamilya ed maong tan makabaliksan ya kagagawa. Say sugal tan panag-bolang so aliwan makabaliksan ya pan-painawa tan pan-relax. Ta say amtak, ag nayarin awiten iray anak ed bolangan; tan say amtak, agyo labay ya awiten so asawa yo ed bolangan. Komon, pilien so gawaen; aliwan amin ya bibirbiren ya relaxation et makapangiter na kaabigan ed dili tan say pamilya. Say panag-painawan mamapabiskeg ed bisyo, aliwan makabaliksan tan twan panag-painawa ya para say Dios tan say ibiskeg na pmilya.

Say Simba et panaon para say pamilya, ya anem agew ya ag-nakaiban lanang lapud trabaho. Say simba et agew met ya panggawa na kamaongan: manununot na gawaen pian makatulong ed kapara, tan para say komunidad tayo.

Diad pansilibra tayo ya sinimba-Simba ed say Masanton Misa, tan diad pan-painawa tayo ed saray kimey tayo, komon agtayo lingwanan ya sikatayo so balon totoo na inkioli. May we become true people of the Resurrection! Ontan pa komon. Amen.

Friday, April 06, 2012

Divine Mercy Stations of the Cross: Pangasinan

SAY ESTASYON NA KRUS

clip_image002

PANGUNAN Kansion

Open our eyes, Lord, we want to see Jesus

To reach out and touch Him, and say that we love Him

Open our ears, Lord, and help us to listen

Open our hearts, Lord, we want to feel Jesus.

Diad ngaray Ama, tan Anak tan Espiritu Santo. Amen.

Katawan kon Jesucristo, Dios tan toon peteg, ya anundod siak, pansibkelan kod mabulos a linawak iray ganaganay kasalanan ko, ta onsungpa rad Sikayo, ya onkanan aroen ko labas nen ganagana. Misipan ak ed Sikayo, ta ag ko la ra pidoaen ed legay bilay ko tan onarawi ak lad ganaganay makapakasalanan ed siak, tan ikonpisar ko ran amiy kasalanan ko. Kasian Yo ak ta bukod Yoy makapaandi kasalanan ko, bukod Yo met so makabat ya andi kapara, kanian ilaloan ta Kayon mangasid siak. Amen.

Sankasamitan a Jesus ko, nilabay Yoy nanirap tan nanermen a nanakar a nansakbat na krus ya ambelat nisesengeg ed siak. Diad pannunot tan pangigalang ed saraman ya intepel Yod saman a mairap ya dalan lapud aro Yo ed siak, isaklang ko ray korang ya agawad man a katekep toy andi anggaan ya Kikakana Yo, makasengeg kumon na pakagamor ed saray indulgencias ya inabuloy na Masanton Papa ed Roma, diad saray manggagawa nian masanton dalit.

Diad saya, kerewen tan pikasik ed Sikayo, Katawan, so pakagamor kumoy polaing na pakasumpal day sankabelatan iran nakaukolan ed mundo a pilalek na say Santo Papa tan itulong ko ray arum ya indulgencias ed saray mabenditon kakamarerwad purgatorio.

Katawan min Jesus, maaro min nunoten so inpanirap Yo ed Kalbaryo, a sikatoy anumpal ed say insipan Yon panundon ed saray kasalanan mi. Maliket Yon inawat so inpansakbat Yo na Krus. Intepetepel Yoy pamairap na laman tan inkatoo Yo lapud say ag naoman ya panangaro Yo ed sikami. Say maanos tan mapangasin panangaro Yo so mangipapanengneng na maabagey a puso Yo. Jesus a Katawan mi, ed sayan pangigapo mi na Estasyon na Krus, kerewen mi pa a Sikayo so unona ed arapan mi, pian nitunton Yo kamin matuor ya ontumbok ed say masagradon bakat Yo. Pano yo kami pa na sinagem tan panagpataoli na saray kasalanan mi.

Were you there when they crucified my Lord?

Were you there when they crucified my Lord?

Oh! Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble

Were you there when they crucified my Lord?

UNAAN A ESTASYON - SI JESUS INOKOM YA PATEYEN

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider: Akinonong si Poncio Pilato ed linawa na saray Judio. Inokom toy Jesucristo ed patey, anggan anggapoy kasalanan To. Sara lanti kasalanan tayo so inakon amin nen Kristo sanen okomen nen Pilato; ag inmebat na anggan anto. Inawat Ton mabulbulos so dusan ag manepeg a parad Sikato.

Lider: Maandon Ama, ibagat mi ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

Jesus a Katawan mi, naokom Kayoy patey anggan anggapoy kasalanan Yo. Tila iray inpalsa ra ed Sikayo tan pinairap da Kayo a singa makasalanan a too. Ag mi natalusan no akin et ag Kayo inmebat na anggan anto. Inawat Yon mabulbulos so dusa ya ag manepeg parad Sikayo.

Alablabas ya irap so nilikna Yo lapud saray kasalanan mi. Balbaleg so panangaro Yo ed sikami. Kumon pakaaralan mi tay inkatulok tan inkaoyamo Yo. Tulongan Yo kami, pian naekal mi ugali min manderal na kapara min totoo. Itdan Yo kami kasil na linawan mangibelyaw nen say onbeneg ed katwaan. Itdan Yo kami pa sirin na grasya pian nabirbir mi Kayo ed saray agagi mi.

Lider: Pikasi mi ed sayan estasyon iray amin a totoon narasan tan ompapatey ed eras, ontan met ed saray amin ya ookomen min papateyen lapud say andi pibabali, siblet tan inkaagom mi.

Ama mi… Ave Maria … Nagalang…

Lider: Lapud say inpanokom ed Katawan na patey,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

Were you there when they sent Him to his death?

Were you there when they sent Him to his death?

Lord Jesus Christ, mercy!

We cry to You for mercy, mercy, mercy

Were you there when they sent Him to his death?

KUMADWAN ESTASYON - SI JESUS NANSAKBAT NA KRUS

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider: Inako nen Jesus so Krus, ya ambelat parad say makapoy lan laman Da. Nanirap si Kristo ya nansakbat na ambelat ya Krus pian narundon itayo.

Lider: Maandon Ama, ibagat mi ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

Jesus a Katawan mi, inako Yo so Krus Yo anggaman ontan lay belat parad say makapoy lan Laman Yo. Sikami met lanlamang so nanpabelat na Krus Yo ta sinakbat Yo so belat na saray kasalanan mi. Anggan manontan inararo Yo kami ni tan pinerdona Yo ray kasalanan mi.

Agaylay inkamaong Yod sikami, Katawan. Balet antoy inbales mid Sikayo? Tulongan Yo ak pa Katawan pian naekal koy inkaagom ko, tan naaralan koy ondagod pankaukolay kakaabay ko.

Lider: Pikasi mi ed sayan estasyon iray totoon nabebelatan ed responsibilidad na pangaasikaso rad kaparan totoo; ontan met ed saray manaanap na panbilay da ya anggapo met so tinipon da parad sikaran dili.

Ama mi… Ave Maria … Nagalang …

Lider: Lapud say inpansakbat na Katawan na Krus,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

Were you there when He took the heavy cross?

Were you there when He took the heavy cross?

Lord Jesus Christ, mercy!

We cry to You for mercy, mercy, mercy

Were you there when He took the heavy cross?

KUMATLON ESTASYON – SAY INMONA YA INKIPASAG NEN JESUS ED DALIN

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider: Diad inkapoy, inpansonson tan inpansumpa rad Katawan, Laman Da so asiregsireg tan linmalarag-larag, insan si Jesus so niparukol ed irap tan nipasag ed dalin lapud gawa tayon maramsak. Dabok tan dala so nanengneng ed Masanton Lupa Da nen tinmangay ed tawen diad pankerew Dad Dios Ama ed panundon Dad sikatayon makasalanan.

Lider: Maandon Ama, ibagat ko ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

Katawan min Jesus, lapud belat na Krus, naupot so kasil na laman Yo. Sikayo so nipasag ed dalin diad silong na belat na Krus. Anggan manontan, binmangon Kayo nin siansia. Sikato ya so oliran ed sikami no napelag kamid kasalanan: ag nepeg ya akasobsob kamid kasalanan no ag ingen, panaralan mi tan panpasimbaloan mi ya.

Diad tulong Yo, onbangon kamid bilay ya andi kakanaan parad say bilay ya maka-Dios. Labay min ukbaren so makapoy iran akabaloran mi ya singa say sugal, panbuek, ngiras tan arum niran bisyo. Mialiling kamid Sikayo, anosan mi met ya sakbaten so Krus mi, tan onbangon kami met no onsasabi liknaan min ontabang.

Lider: Pikasi mi ed sayan estasyon iray akataloan mid mundo, saray mairap bilay ya nipapaliis ed bilay na sociedad lapud ag ira ipapasen a manepeg ed satan a klasiy panagbilay.

Ama mi… Ave Maria … Nagalang …

Lider: Lapud say ononan inkatumba na Katawan lapud belat na Krus,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

Were you there when He fell beneath the cross?

Were you there when He fell beneath the cross?

Lord Jesus Christ, mercy!

We cry to You for mercy, mercy, mercy

Were you there when He fell beneath the cross?

KUMAPAT YA ESTASYON –NANABET SI JESUS TAN SI MARIA

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider: Diad saman lantin lansangan; mata ran luaan sikaray nanselengan, nen Birhen a sankasimpitan, ontan met nen Kriston Katawan. Manepeg ya dalepdepen tayo so ermey Birhen a maaro ed inpanabet tod Anak to; ta singa maotok a yoro, a tinmalos ya anggad puso to.

Lider: Maandon Ama, ibagat mi ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

Ah, Ina min Santa Maria, Inay Dios! Lapud saman ya irap mon sankabalgan nen anengneng moy Anak mon inararom a Katawan min Jesukristo, a nansakbat na Krus; kasian mo kami pa ta ipaliknam pad kapusoan mi so irap ya nilikna yo pian nabirbir tan isinagem mi ray kasalanan mi ya nanpairap ed Sikara; tan pian naitdan kami grasya et ag mi la naulit so mankasalanan.

Lider: Pikasi mi ed sayan estasyon iray atateng ya nepeg a mangiwanwan ed saray anak da pian makaalagey irad bilay dan dili; ontan met parad saray anak ya nepeg iran mananos tan mapangasi rad ateng da.

Ama mi … Ave Maria … Nagalang …

Lider: Lapud say inpanabet na Katawan ed say mannangnangis tan sankaermenan ya Ina Da,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

Were you there when His mother saw His face?

Were you there when His mother saw His face?

Lord Jesus Christ, mercy!

We cry to You for mercy, mercy, mercy

Were you there when His mother saw His face?

KUMALIMAN ESTASYON - SI SIMON TINULONGAN TOY JESUS

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider: Saman a inpanakar da wala met so aromog dan sakey a Cirineon si Simon a lapud uma; sikatoy pinasuot da, akisakbat a ginanggan da. (Mt27:32)

Lider: Maandon Ama, ibagat mi ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

Katawan, naandian Kayo lay biskeg tan ag Yo la nayarian so panakbat Yon bokor na Krus. Arawi ni dalan ya onarap ed Kalbaryo balet nakaukolan ya sabien Yo. Baleg a liket Yo nen akisakbat si Simon anggan apasuot labat. Mas maliket Kayo kumon no bulos ed linawa nen Simon so inpanakbat to.

Naaralan mi kumon so mangaron walad diking Yo. Tulongan Yo kami, pian naaralan mi mibiang no tulong mi nakaukolan tan ag kami kumon ontalaw o manduarua ed pililikna mi ed saray kaabay mi. Itdan Yo kami kasil na linawa tan sibeg ya managamil na maabig ed matay Katawan.

Lider: Pikasi mid sayan estasyon iray totoon tinawag ya manlingkor, laot lad say Santo Papa, saray Obispo tan Papari ya nilanaan pian ituloy day misyon nen Kristo ya manlingkor ed totoo.

Ama mi … Ave Maria… Nagalang …

Lider: Lapud say inpangawat na Katawan na tulong ed pansakbat na Krus,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

Were you there when Simon helped Him on?

Were you there when Simon helped Him on?

Lord Jesus Christ, mercy!

We cry to You for mercy, mercy, mercy

Were you there when__ Simon helped Him on?

KUMANEM YA ESTASYON - SAY LUPA NEN JESUS SO PINUNASAN NEN VERONICA

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider: Tampol a dinmago si Santa Veronican maaro, sakey a panyo so awit ton indepel Tod lupay Kristo. Say binmakat ed saman a panyo so lupay Katawan a Jesucristo.

Lider: Maandon Ama, ibagat mi ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

Katawan min Jesus, sankalikna mi panangaro tan panagtalus Yo diad kaliktan tan pioolop na balang sakey ed sikami. Onkerew tan mikasi kamid Sikayo na sibeg tan kagot min mananos, mantepel tan miliknay kairapan ed saray mankakaukolan tan saray mairap bilay.

Lider: Pikasi mid sayan estasyon iray managiter na ligliwa, saray totoon mangipapanengneng na nibiig ya panangasi ed sikami no nakaukolan mi tulong da.

Ama mi … Ave Maria … Nagalang …

Lider: Lapud say inpanabuloy na Katawan ya punasan nen Veronica so Masanton Lupa Da,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

Were you there when she wiped His bloody face?

Were you there when she wiped His bloody face?

Lord Jesus Christ, mercy!

We cry to You for mercy, mercy, mercy

Were you there when she wiped His bloody face?

KUMAPITON ESTASYON - SI JESUS NIPASAG YA PIDUA ED DALIN

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider: Maandon Ama, ibagat mi ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

Katawan min Jesus, parad sikami met so imbaga Yod saramay bibiid Jerusalem. Nen say pannangisan miy irap Yo, mas pannangisan miy kasalanan mi. Masinagem tan masibkel a puso so makapangiter na liket ed Sikayo, nen say pangakasi mid Sikayo. Perdona Yo kami ed saray kakapuyan mi, Katawan.

Lider: Pikasi mid sayan estasyon iray nanduruman grupo tan ulopan ya mankikimey parad idakep na panagbilay na totoo; ontan met parad saray totoon panpapagaan day mankimey ya sumlang ed ganggay Dios tan say kakulangay kareenan ed mundo.

Ama mi … Ave Maria … Nagalang …

Lider: Lapud say inpanligliwa na Katawan ed saray bibii na Jerusalem,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

Were you there when the women cried for Him?

Were you there when the women cried for Him?

Lord Jesus Christ, mercy!

We cry to You for mercy, mercy, mercy

Were you there when the women cried for Him?

KUMAWALON ESTACION – NILIGLIWA NA SARAY BIBII SI JESUS

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider: Dakel met a bibiid man, a tood Jerusalem aman, mannangis tan mangantabay, ag naulit so kasinageman dad irap nen Kriston Katawan. Nilingaw nen Jesus ira tan inbano to ra: “ Bibiin taga Jerusalem, akit nangisan yo ak, ta nepeg yon nangisan so sikayon dili tan saray anak yo.” (Lk23:27-28)

Lider: Maandon Ama, ibagat mi ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

Katawan min Jesus, parad sikami met so imbaga Yod saramay bibiid Jerusalem. Nen say pannangisan miy irap Yo, mas pannangisan miy kasalanan mi. Masinagem tan masibkel a puso, so makapangiter na liket ed Sikayo, nen say pangakasi mid Sikayo. Perdona Yo kami ed saray kakapuyan mi, Katawan.

Lider: Pikasi mid sayan estacion iray nanduruman grupo tan organisasyon ya mankikimey parad idakep na panagbilay na totoo; ontan met parad saray totoon panpapagaan day mankimey ya kontrad ganggay Dios tan say kakulangay kareenan ed mundo.

Ama mi … Ave Maria … Nagalang …

Lider: Lapud say inpanligliwa na Katawan ed saray bibii na Jerusalem,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

Were you there when the women cried for Him?

Were you there when the women cried for Him?

Lord Jesus Christ, mercy!

We cry to You for mercy, mercy, mercy

Were you there when the women cried for Him?

KUMASIAM YA ESTASYON – SI JESUS PITLO LAN NIPASAG ED DALIN

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider: Amitlo lanti lad sayan Sikatoy niparogpa, anggapo lay nagawa ed biskeg, ta kinmapoy la si Jesus a makaramba. Say ambelat ya Krus ag Da la naalsa.

Lider: Maandon Ama, ibagat mi ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

Katawan min Jesus, kinmapoy Kayod inpansakbat Yoy Krus pian narundon Yo ray kakamarerwa mi. Tulongan Yo kami pian nabirbir mi kakapuyan tan kakulangan mi tan Sikayo labat so aroen mid ganagana ya akikasakey ed Dios Ama, tan Dios Espiritu Santo.

Lider: Pikasi mi ed sayan estasyon iray asintensiaan ya kriminales, saray apriso ya pinasuot a misian ed saray inararo rad bilay; ontan met parad saray totoon anggapo lay ilalo dan nasabi ray maong ya arapen.

Ama mi… Ave Maria … Nagalang …

Lider: Lapud say kumatlon inkatumba na Katawan lapud belat na Krus,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

Were you there when He stumbled on His face?

Were you there when He stumbled on His face?

Lord Jesus Christ, mercy!

We cry to You for mercy, mercy, mercy

Were you there when He stumbled on His face?

KUMASAMPLON ESTASYON – SI JESUS NILAKSEBAN DA

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider: Nen asabi ray lugar ya tatawagey Golgotha ya say labay ton ibaga et lapis-lapis na ulo, initdan day alak ya nanlaok na apgo. Tinimtiman nen Jesus balet ag Da ininom. Nilakseb day Kawes diad laman Da niraliet, saray sugat Da pinmeket tan nandaldala lamet.

Lider: Maandon Ama, ibagat mi ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

Katawan min Jesus, nilakseb na saray sundalo so kawes Yo. Balet sarayan kapara Yon Judio so mas dakel so nilakseb dad Sikayo: nilakseb day kagalangan Yo tan kababaingan Yo.

Inelekelekan da Kayo tan ininsulto da Kayo. Anggan manontan inanosan Yo parad sikami.

Katawan, tulongan Yo kamin onseksek ed kalakal mi ya no mankasalanan kami et aliling toy lalakseban mi Kayo met. Ipapasak mi Kayo lamet ed Krus. Magnayon kumon so panangaro mid Sikayo tan say piolop mid pangibagat na panangaro ed Masanton Eukaristia.

Lider: Pikasi mid sayan estasyon iray totoon anggapoy pananisia ra, saray ikukupit day mata rad kiwawala na Dios ed bilay da, tan saray manbabalaw ed pananisia ed Sika.

Ama mi … Ave Maria … Nagalang …

Lider: Lapud say inpangekal na kawes na Katawan,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

Were you there when they stripped Him of His clothes?

Were you there when they stripped Him of His clothes?

Lord Jesus Christ, mercy!

We cry to You for mercy, mercy, mercy

Were you there when they stripped Him of His clothes?

KUMALABINSAKEY YA ESTASYON - SI JESUS INPASAK ED CRUZ

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider: Bang nen asabi la so palandey ya inngaray Golgotha, inpasak day Jesus ed Krus, a nanleetay duara ya matakew a maruksa. Inkuanen Jesus, “Ama, pirdonam ira, ta ag da amtay gagawaen da!” (Lk23:33-34; Jn19:18)

Lider: Maandon Ama, ibagat mi ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

Katawan, nen Sikayo so akapasak ed Krus, ag Yon balut ninunot so irap Yo no ag say sikamin totoo. Kinerew Yod Dios “Ama, pirdonam ira…” Initdan Yo kami oliran a nagnap ya panangaro. Nakaukolan mi yan panunot ed sikami ta no maminsan et ag mi amtay mamerdona na saray akapankasalanan ed sikami. Itdan Yo kami pay singa puso Yon manamerdona. Tulongan Yo kamin mantalos ya say bilay ya napnoy aro so makapangekal na takot mid ipapatey.

Lider: Pikasi mid sayan estasyon iray totoon manbibilay ed gulo-gulo, saray totoon panbibilayan day kairapan na kapara dan totoo.

Ama mi … Ave Maria … Nagalang …

Lider: Lapud say Katawan so inpasak ed Krus,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

Were you there when they nailed Him to the cross?

Were you there when they nailed Him to the cross?

Lord Jesus Christ, mercy!

We cry to You for mercy, mercy, mercy

Were you there when they nailed Him to the cross?

KUMALABINDOAN ESTASYON - SI JESUS INATEY ED CRUZ

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider (ontalimokor): Sakey ya alas dosed kaagwan ya anggad alas tres ed ngarem nen kinmuyemyem. Inmeyag si Jesus na makmaksil, “Eli, Eli, lema sabacthani?”, a labay ton ibaga,”Dios ko, Dios ko, akin et inkaindan Mo ak?” Nadngel ya na arum a manalagey diman tan inkuanda, “Tatawagen Toy Elias!” Batik a tampol so sakey ed sikara, tan angalay ispongha. Impasepsep tod anapseng ya alak, inyan tod ngoroy tiken, insan to papasopsop ed kinen Jesus. Balet inkuanday arum, “Alagar ka, ta nengnengen tayo pa no onsabiy Elias a mangilaban ed Sikato!” Inmeyag lamet na maksil si Jesus, “ Ama, iyawat Kod saray limam so Ispirituk!” insan inatey. (Mt 27:45-50)

(PAUSE)

Lider: Maandon Ama, ibagat mi ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

Inatey Kayo, Jesus, balet say sobol na bilay so inmagos para kakamarerwa, tan say dayat na panangasi so linmukas ed lapag a mundo. O Sobol na Bilay, ag nasukat ya Madivinon Panangasi, laknaban Yo pay talba tan ipadawes Yo pay Inkasikayo a dili ed sikami. O Dala tan Danum ya inmagos a nanlapud Puso nen Jesus, a sikatoy sobol na panangasi ya onkanad sikami, manmamatalek kami ed Sikayo.

Lider: Pikasi mid sayan estasyon iray totoon makapoy la, saray walad beblay na laman, saray ag makagalaw, saray totoon asingger lan ompatey tan saray nununoten day misteryoy patey.

Ama mi…. Ave Maria … Nagalang…

Lider: Lapud say inpatey na Katawan ed Krus,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

Were you there when He died upon the cross?

Were you there when He died upon the cross?

Lord Jesus Christ, mercy!

We cry to You for mercy, mercy, mercy

Were you there when He died upon the cross?

KUMALABINTALON ESTASYON - SAY BANGKAY NEN JESUS INPAAKWAL ED SI MARIA

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider: Nen inmasingger iray sundalo ed si Jesus, anengneng dan inatey la kanian ag da la pinuter so sali nen Kristo. Sakey balet ed sikara so anurok na dikking Da, tan diman inmagos so Danum tan Dala. Si Jose a taga Arimathea, so sakey a disipulo nen Jesus (paamot lapud say takot tod saray Judio), so angipatanir ed si Pilato ya mangilongbas ed Krus na Sankasantosan a Bangkay nen Jesus. Tan si Pilato so linmabay. Say sankablian a bangkay nen Jesus so nilongbas dad Krus tan ingaton dad akualan na Virgen a Sankaermenan. (Jn19:34,38)

Lider: Maandon Ama, ibagat mi ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

O, Inan sankaermenan, siopa kasi makaligliwad sika? Say ermen mo so sankabalgan a singa dayat. O Maria, lapud saray kasalanan ko so akalanor na impatey na sankamaaroan ya Anak mon si Jesus, gawaen mo pa ya ag ko lawas nalingwanan so saray irirap ya aliknay Anak mo. Tulongan mo ak pan mangaro tan manlingkor lawas ed Sikato.

Lider: Pikasi mi ed sayan estasyon iray manlilingkor ed saray totoon apaolianan, saray walay pananisia ya ikakana rad panliligliwad kaparan totoo ya ataynan a manbokbokor.

Ama mi … Ave Maria … Nagalang …

Lider: Lapud sankaermenan ya inpanirap Da,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

Were you there when they laid Him in her arms?

Were you there when they laid Him in her arms?

Lord Jesus Christ, mercy!

We cry to You for mercy, mercy, mercy

Were you there when they laid Him in her arms?

KUMALABINAPAT YA ESTASYON - SI JESUS INPONPON ED LOBOK

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider: Inala nen Jose so masagradon bangkay nen Jesus tan binalkot toy malinis a sidan abel insan to inkasnong ed balon lobok ton inongib ed bato. Angitolin na baton baleg ya insara tod sangab na lobok insan la tinmaynan. (Mt27:59-60)

Lider: Maandon Ama, ibagat mi ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

Katawan min Jesus, tulongan Yo kamin manpabulaslas ed bilay mi na samay inpanondon Yod sikami. Magnayon kami kumon ya matuor tan maaro ya anggad isabi patey mi.

Lider: Pikasi mid sayan estasyon iray amin ya Kristianos; ontan met say sikami ya manbibilay ya si-iilalod inkiolid bilay.

Ama mi… Ave Maria … Nagalang …

Lider: Lapud say inkiponpon na sankasantosan a laman na Katawan,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

Were you there when they laid Him in the tomb?

Were you there when they laid Him in the tomb?

Lord Jesus Christ, mercy!

We cry to You for mercy, mercy, mercy

Were you there when they laid Him in the tomb?

KUMALABINLIMAN ESTASYON - SI JESUS SO INMOLID BILAY

Lider: Igalang mi kayon kagut O Katawan min Jesucristo

Amin: Ta lapud Santa Krus Yo dinundon Yoy mundo.

Lider: Asumpal lay Agew na Panagpainawa, nen palbangon na ononan agew na simba, si Maria Magdalena, si Maria ya ina nen Santiago tan si Salome angawit iray pabalingit ya ipuyok dad bangkay nen Jesus. Inkuandad sakey tan sakey, “ Siopa kasi so napikasian tayon mangitolin na baton akasara ed sangab na lobok?” Balet nen ontangwa ra anengneng dan nitolin la. Nen linmoob ira, nikelawan ira nen anengneng day sakey a balolakin akaampoti a manyodyorong ed nikawanan. Inkuanto, “ Ag kayo natatakot. Aanapen yoy Jesus ya nipasak ed Krus. Andi dia, ta inmoli lad bilay. Nengneng yoy angiparokulan dad Sikato, tan lakayo ta ibaga yod saray disipulos To.”

Lider: Maandon Ama, ibagat mi ed Sikayo so Laman tan Dala, Espiritu tan inka-Dios na inararo Yon Anak, ya Katawan min Jesucristo,

Amin: Ya pangipolang mi ed saray kasalanan mi tan kasalanan na amin ed interon mundo.

Lider: Pikasi mid sayan estasyon iray getma na Santo Papa

Ama mi … Ave Maria … Nagalang …

Lider: Lapud say inkiolid bilay na Katawan,

Amin: kasian Yo kami tan say interon mundo.

“Dios ya Masanto, Dios ya Makapanyari, Masanton Maandon Dios, kasian Yo kami tan say interon mundo.” (3x)

Good Friday: Pangasinan Reflection

Akin et angoban tan iter tayo so panangigalang tayo ed krus? Ta say twa, no sarag to labat et onarawi tan ibatikan so krus. Ta say krus et mangiiter na ermen, pagpaga tan irap na bilay. Siopa ed sikatayo so labay to ya manerment, tan manirap. Nakumanet so moling tan itsuray mataken lapud paga tan panag-aburido ed saray krus ya walada sikatayo?

Insan natan, ed sayan Biernes Santo, wadia tayon anguban tan pagalangan so krus? Akin?

Say Dios walay linawa to; ontan met sikatayo so walay linawa. No say linawa tan plano tayo et mansumlangan, dwara so sarag tayon gawaen:

ipasoot so linawa tayo, tan misian tayo ed say linawa na Dios.

odino, birbiren so mas atagey ya linawa na Dios. Tan nagawaan tayo ya no naaralan tayon manmatalek ed say Dios.

A singa:

No inabuloyan na Dios ya sikatayo so mansakit, anto so unaan ya reaction tayo?

Say unaan ya walad dili tayo, tan say natural preference tayo, sikatayo komon so healthy, walad abig na laman. Balet, inabuloyan na Dios ya sikatayo so mansakit. Kanian, ed sayan bekta, walay sumlangan na linawa. Say linawa na Dios so duma ed linawa, plano tan labay tayo. Unaan, sarag tayon manpasnok, tetelen so Dios. Ibaga tayod dili tayon dudusaen tan ag tayo inaro na Dios. Tan akoen tayon bokoR iyan kairapan.

Odino, kuan tayo: anggaman agko natalusan iyan sakit, manmatalek ak ed say Dios. Manmatalek ak ed kakabtan na Dios. Manmatalek ak ed panangasi na Dios.

Nen si Jesus so walad Garden of Gethsemane, anengneng to so kairapan ya dalanan to. Nen sikato so niludlurey, sinisiplatan, pinapairap, abir-abir na Katawan so krus ya nepeg ton akoen tan sakbaten.

Balet diad amin iraya, tan diad gapoy-gapu na amin, wadman la so panagmatalek nen Jesus ed say Ama to. Diad sayan talek nen Jesus ed say Ama, nankasakey so linawa ra. Say krus na Katawan nagmaliwa ya makabaliksan, nagmaliw ya dalan na kilalaban tayo. Talek tan panangaro.

Akin et angoban tayo so krus? Akin et iter tayo so pamagalang tayo ed say krus?

Pian, napasimbalo tayo so panagmatalek tayo ed say Dios. Pankasakeyen tayo so linawa na Dios tan say linawa tayo. Nagawaan tayo labat iya no iter tayo so PANAGMAoTELEK tayo ed say Dios a Katawan.

Inggapo tayo so Novena na Divine Mercy natan. Nengneng yo so imahen na Divine Mercy. Diad leksab na salian na Katawan, so sakey ya reminder ed sikatayo: Jesus, I trust in You!

Manmatalek tayo ed sa Dios anggaman say linawa to et aliwan unong ed say labay tayo. Anggaman say plano tayo et paalikoen na Dios, anggaman say labay tayo et ag tayo nagamuran tan duma ed say nagagawa ed bilay tayo.

Natan, ipapanunont na Simbaan ed sikatayo so sankabalgan ya inpanirap na Katawan, tan no panon so kabaleg met na panangaro tan panangasi na Dios ed sikatayo.

Manpikasi tayo na biskeg na linawa, say grasya ya pankasakeyen tayo so linawa na Dios tan say linawa tayo, pian nalakap, naako tan nasakbat tayo iray krus tayo, a singa say inpanlakap, inpanako tan inpansakbat nen Katawan ed say krus to. Tan sikatayo komon so onbiskeg diad panagmatalek ed say Panangasi na Dios. Dia iyangob yo ed krus, awit yo ed arap na krus na Katawan iray krus ya sasakbaten yo, tan say itekep yon dasal: Katwan, manmatalek ak ed sika. Jesus, I trust in you. Ontan pa komon. Amen.

Thursday, April 05, 2012

Good Friday: Pangasinan Reflection

Si Barabbas so sakey ed saray kabkabat ya ngaran ed say Pasyon na Katawan tayon Jesukristo. Siopa si Barabbas? Sakey ya kiminal ya lapud say kasalanan to, sikato so na-okom ya ompatey. Si Barabbas so asintinsia-an ya ompatey ed agew na Paskua. Unong ed say ley na say gobierno na Roma, si Barabbas so ipasak ed krus. Balet, agto manbokbokor: kaiba to ni duaran singa sikato ya asintinsian na patey met. Balet, ed samay agew ya pateyen si Barabbas, sikato so akapaway ed prisoan. Ed samay agew na ipatey to, imbes ya sikato so ipasak ed krus, walay sananey ya inpasak da. Si Jesus iman.

Inpanili nen Pilato iray totoo no siopa so labay dan ibolos: si Jesus o si Barabbas. Lapud say inpansogosg na saray Pariseo tan arum niran manooley diad Jerusalem, saray totoo et si Barabbas so pinili ran ibolos, aliwan si Jesus.

Tan si Jesus so inpasak ed krus.

Balet, say tuay-tua. Si Barabbas so walay krimen tan kasalanan ya ginawa to. Guilty sirin. Si Barabbas sirin so walad silong na dusay patey. Si Barabbas so anggapoy kanepegan ya naperdona lapud sikato so bantog ya makasalanan.

Say tuay-tua, samay krus ya sinakbat nen Jesus et para si Barabbas iman. Samay krus ya inateyen na Katawan et para si Barabbas iman.

Agagik ira, si Barabbas et sikato so mangi-lalaman na amin ed sikatayon makasalanan. Amin tayo makasalanan. Tan lapud sayan kasalanan, walay dusa ya awaten tayo. Tan satan ya dusa et say patey.

Balet, wadia si Jesus. Samay krus ya para sikatayo, sinakbat na Katawan. Samay krus ya bunga na amin iray kasalanan tayo, si Jesus so inpasak diman. Tan inatey. Imbes na sikatayo, si Jesus so angako ed sarayan amin. A singa inpangako to ed si Barabbas. Onya la so kabaleg na panangasi na Kaawan ed sikatayo ran makasalanan.

Ed sayan agew, ingapo tayo so Novena na Madibinon Panangasi. Makabaliksan no akin et natan so gapo na sayan novena. Lapud, nangelan tayo ed say abasan pasyon na Katawan tayon Jesucristo ya nen sikatoy inatey la ed tagey na krus, dinuyok na sakey a sondalo so diking nen Jesus. Aduyok so puso to tan inmagos so danum tan dala. Inkuan nen Jesus ed si Santa Faustina, sakey a madren angipuyanan nen Jesus nipaakar ed sayan mensahe na Madibinon Panangasi, nen inmagos iyan danum tan dala, inmagos so agnasab-sabaan tan agnutokor a panangasi to ed enteron mundo. Sayan krus, ya inter tayo pamagalang tayo et simbolo na panangasi na Katawan. Lapud sayan krus, say panangasi na Dios so tuan naawat, tan inter to ed sikatayo. Sikatayo ran makasalanan.

Say sankamaungan ya balita ya inter na sayan krus: Lapud panangasi nen Jesus, say panmerdona na kasalanan tayo, aliwan dusa so naawat tayo. Onya so panangasi na Dios. Saya so mensahe na krus. Mensahe na Madibinon Panangasi na Katawan.

Agtayo amta no antoy agawa ed si Barabbas, kasumpal ya naawat toy kawayangan to.  Inawat to met kasi si Jesus ya Manangilban to? Abirbir to kasi so panangasi na Katawan ed bilay to? Nanbabawi kasi si Barabbas? Diad sampot, anggaman manlepwa so panangasi na Katawan, walad si Barabbas, tan walad sikatayo no sikatayo so manbabawi, manpataoli, magmaliw ya balon pinalsa lapud say inpanirap, inpatey tan inkiolid bilay na Katawan.

Si Barabbas so akaawat na balon bilay. Amin tayo met so akaawat na sayan bilay lapud pananagasi na Katawan. Ontan la komon ya amin tayo et birbiren tan manmatalek tayo ed sayan panangasi na Dios ed sikatayo.

Ontan la komo.

Wednesday, April 04, 2012

Maundy Thursday: Pangasinan Reflection

Siopa tayo ed arap na Dios? Anto so pakasarag tayo ed Dios? Anto so pakayarin nipanengneng tayo ed Dios a Katawan?

Say Dios so makapanyari. Pinalasa ton amin. Diad pakapanyari na Dios, no anggan ekalen na Dios labat so pakayari tod mundo, naandi so amin.

Sikatayo so pinalsa na Dios. Nanlapu tayo ed Dios. Anggapo tayo no anggapo so Dios. Walay kiwawala tayo lapud inabuloy na Dios iyan kiwawala tayo.

Diad arap na Dios, anggapo so nailastog tayo. Ingen, say niarap tayo ed Dios et say kasalanan tayo. Say Dios so sankasantosan; sikatayo so nalelener ed kasalanan. Tan kada kasalanan tayo, onaarawi tayo ed say Dios.

Tan no diad sikatayon dili labat, wala kasi so pakayari tayon makaasingger ed Dios? Anggapon balot.

Balet, say Dios aliwan masiblet. Aliwan mapasnok. Say Dios maaro. Say Dios mapangasi.

Kanian, nagmaliw ya too. Pian sayan kaarawi tayo ed Dios et napaasinger. Nanlapud Dios lan lamang pian say too et makaasinger ed Dios. Say Dios nagmaliw a too.

Aliwa labat ya nagmaliw a too. Say Dios, nagmaliw ya too, tan napaaripen ed too! Say Dios so tinmewek, yinmoko, tan inorasan to so sali na too. Diad sayan ginawa na Katawan, inpanengneng tod sikatayo no siopa so Dios.

Diad sayan inpanengneng ya oliran na Katawan, inpakabat tod sikatayo ya say Dios so PANANGASI TAN PANANGARO MISMO.

Anto so pakayari tayon onarap ed Dios? Anto so sarag ya iyarap ed Dios? Aliwan pakapanyari. Aliwan kayaman. Aliwan kabiskegan. Saksakey labat: Say panangasi. Say panangaro ya inawat tayo ed Dios so panangaro tan panangasin iyarap tayo ed Dios.

Diad sayan bulan na Abril, sikato ya so silibrasyon na Jubilee of Freedom and Mercy. Say walad kapegleyan na sayan silibrasyon tayo et say agnatukor tan agnasabaan a panangasi na Dios. Tan no panaon tayon ipikabiangan iyan panangasi tan panangaro ed arum.

Wala dia so kahon: say Kahon na Regalo na Panangasi. Wala ra so agagi tayod walad prisoan. Anggaman wala so agawgawa dan kasalanan, tan krimen, sikara met so walad panangasi tan panangaro na Dios. Sakey yan pankanawnawa parad sikatayo no panon tayon pabolaslasen so panangasi na Dios ed dili tayo.

Sayan kahon na Regalo na Panangasi so parad saray agagi tayod prisoan. Nakaukolan da so nanduroman bengatla. Ikamen. Sabon. Toothbrush tan toothpaste. Tsinelas. Kawes.

Diad kapegleyan na kasalanan, wadman ya manaalagar so grasya na Dios. Inkuan na Katawan ed si St. Faustina, No anton kabaleg so kasalanan, ontan met kabaleg so grasya na Dios. Diad sayan panagbiang tayo, pankanawnawan pabiskegen so panangasi ed dili tayo. Ta say twa, saya labat so sarag tayon iyarap tan awiten ed Dios. Anggapo la so arum. Saya labat. Ta say Dios et Panangaro. Say Dios ed Panangasi mismo.

Ontan pa komon. Amen.