Saturday, June 22, 2013

12th Sunday in Ordinary Time C, Pangasinan Reflection

Diad sayan ibanghilyo tayo walay mid-term exam ya inter tod saray babangatan to. Sikairaya so kabkaiba na Katawan, inagew-agew dan narerengel ya manbabangat. Say tepet na exam da: "Siopa ak unong ed ibabagay totoo?" Mapalasapas so ebat da: Sika kuno so Elias; sika kuno so sakey ya propitan inmolid bilay".

Say follow-up question: "Sikayo balet, antoy kuanyo? Siopa ak"

Bibirbiren tayo sakey tayo ya Kristiano. Sakey ya ontutumbok ed si Kristo. Kabat tayo sirin kumon so Katawan ta mabetbet tayo ya mimisa. Aawaten tayo ed komunyon. Kanian, no follow mid-term exam tayo nipaakar ed say panagbilay tayo ya sakey ya Kristiano (aliwa nin final exam) anto kasi so ebat tayo ed saray ag-midumaan ya tepet nen Jesus ed saray apostol to: " Siopa ak? Siopa ak ed sikayo?"

Say mabetbet ya ebat: Sikay Dios ya makapanyari. Sikay Dios ya panlalapwan ya amin. Sika so kerewen mi. Sika so biskeg mi. Tan arum nira. Twa irayan amin.

Ta no walay kakulangan tayo, tampol ontalimokor ya manpikasi tan onkerew ed Katawan. No walay panaburidoan, tampol ompeket tayo ed Katawan pian saraya komun et naekal ed sikatayo. No walay sakit, say kerew onabig ya tampol pian agla nairapan. No walay so kabusol, say pikakasi tayo, "Akaoley ka la, Katawan, ed sikato. Bales ka la. Pairap mo met a singa inpanirap tod siak." No wala tayod kairapan tan kaermenan, agtayo onsasaew ya onkerew: ekal mo yan kairapan,Katawan.

Siopa ak ed sikayo? Siopa so Katawan ed sikayo?

Aralen so ebat nen Pedro: Sikay Kristo, Anak na Dios! Anto so kabaliksan na "Kristo". Diad saray Judio, say Kristo et "Messiah". Samay alagaren dan "Manangilaban". Kanian nen tinawag nen Pedro si Jesus ya Kristo, bibirbiren ton si Jesus so Manangilaban. Tan aliwan satan labat: sikato so Manangilaban ya Anak na Dios.

Panon to itayon inlaban? Diad panamegley na krus. Inkuan na Katawan ed saray apostol to kasumpal yan inpangibelyaw nen Pedro: Nepeg ya manirap, papatey balet onolid bilay. Say dalan na kilalaban et say dalan na krus.

Kanian inkuan lamet na Katawan: No siak et Kristo, say Manangilaban, et tinombok koy dalan na krus, no labay yo ak a tumboken, sakbay yo met so krus. Aliwan sagpaminsan labat, no ingen et inagew-agew.

Malinew ya say Katawan et agto ekalen so krus ya kairapan tayo, no ingen say kuay Katawan "sakbaten tayon inagew-agew" aliwan ibatikan, tan say dalan na krus so dalan na kilalaban tayo. Anggapoy arum a dalan.

Say sakey a simbolo na pananisia tayo et say krusipio. Say krus ya wadman ya akapasak so Katawan. Ipapanengneng tod sikatayo so dwaran katwaan: aliwan mainomay so magmaliw a Kristiano. Kaibay krus. Lapud si Kristo ya Manangilaban tayo, tan Anak na Dios et inako to so krus to. Kumadwa, say panangaro nen Kristo ed sikatayo ed tagey na krus so mangiter na biskeg ed sikatayo no onsasabi rayan krus ya inagew-agew ed sikatayo. Agto itayo paolyan. "Galid siak, sikayo ran nabebelatan, tan panpainawaan ta kayo." Agtayo manaya manbokbokor ed pansasakbat tayo na kurs. Kaiba tayo so Katawan, kanian, say twa, anggapoy krus ya agtayo nasakbat lapud walay Kristo ya kaiba tayo mansasakbat.

Say crucifix komon so walad abong yo. Diad altar. Diad tagey na puerta. Pian no naneneng-neng tayo, say dasal tayo, aliwan komon naekal iray krus ed bilay tayo, no ingen naitdan tayo na biskeg pian nasakbat tayo iraya, pian diad ontan, magmaliw itayon singa si Kristo, ya oliran tayo.

Ontan pa komon. Amen.