Saturday, August 25, 2012

21st Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

"Mairap yan bangat! Siopa kasiy makatalus ed saya!"

"Labay yo met so ontaynan?"

Antes na sayan ibanghilyo, liman libon totoo so pinakan nen Jesus nen sikato so tinombok na dakerakel ya totoo. Tan mas lalon dinmakel so tinmombok ed sikato nen naamtaan da so milagron ginawa to. Nen wadman irayan disipulo na Katawan, saray ondedengel na ibabaga to, binangatan ira na Katawan.

Imbaga na Katawan ya sikato so tinapay a mabilay, tan anggad agda kanen so lama to tan inumen so dala to, agda nagamuran so bilay ya andi-anggaan. “Siopamay mangan na laman ko tan oninom na dalak, walay bilay ton andi-anggaan tan paolien kod bilay diad kaonuran ya agew.”

Kangel da yan bangat na Katawan, unong ed say Ibanghilyo, inkuan da: "Mairap yan bangat! Siopa kasiy makatalus ed saya!" Tan anto so ginawa ra? Lapud saya, dakel ed saray disipulo toy tinmaynan, tan ag la ra akiolup ed sikato.

Kanian, tinaynan da so Katawan.

Akin et tinaynan da si Jesus. Lapud “mairap so bangat” to. Lapud tepet da, “siopa kasi makatalus ed saya.” Kanian, tinaynan da so Katawan.

Kanian, nilingaw nen Jesus iray labindua, tan tinepet to: “Labay yo met so ontaynan?”

Diad sayan ibanghilyo, aliwan saray karaklan so ngoro-ngoro ed say imbangat nen Jesus, no ingen saray disipulo tomismo. Sarayan disipulo et ontutumbok irad si Jesus, tan babangatan to ra. Tan lapud dispulo ra nen Jesus, ilaloan na Katawan ya nakaiba to ra anggad irap tan inawa.

Aliwan onya so agawa.

Anggad OK ed sikara so bangat na Katawan, anggad mainomay ya talosan tan tumboken, kaiba day Jesus. Balet ed sayan imbaga na Katawan ed sikara. Sakey ya misterio nipaakar ed say laman tan dala to ya “mairap” ya tomboken tan “ag natalusan” ya bangat, tinaynan da si Jesus.

Say tawag na Katawan ed sikatayo et magmaliw tayon disipulo to met. Dispulon akoen tan awaten so amin a bangat na Katawan… aliwa labat ed saray labay tayon akoen, tan ag labay ya awaten.

Ta say kerew na Katawan et katooran. Faithfulness. Trust. Manmatalek tayo ed salita to, tan matoor tayo ed saray ibabangat to.

Ta say bilay na sakey a Kristianon disipulo nen Kristo et nakaukolan ya matoor tayo ed saray choices tayo, ed saray pipilien tayo nipaakar ed say pananisia tayo.

Aliwan singa pananisian cafeteria, o restaurant. Pilien labat so labay, tan ag pilien so ag labay ya kanen. Pilien so bangat na Simbaan ya labat, tan ag onoren so ag labay. Ok labat. Tan maliket ya amin?

Sarag tayo kasin ibaga ya Katolika tayo diad inpangawat tayo na binyag, diad inpangawat na kasal. Walay ponsia tan baleg ya silibrasyon iraya. Balet, no nipaakar ed sinimban pimimisa, lapud agaylay irap na ombangon, odino manbiyahe odino wala ray naitilak ya gagawaen ed abong, sarag ton “taynan iyan obligasyon?”

No pilien tayo si Jesus, anggaman insipan na Katawan so andi anggaan a bilay tan say inawan iter tod sikatayo, wadtan met so kairapan na krus. Tan kipapasen ya agtayo natalusan tan ag naipaliwawa. A singa say experience na patey na inararod bilay. Say liliknaen a sakit diad dili odino say arum. Ed saraya, nengnengen itayo na Katawan tan tepeten tod sikayo: “"Labay mo met so ontaynan?"

We need to make a choice. Ag nepeg ya walay ganggan na Katawan, tan walay ley tayo met. Tan no mansumlang so ley tayo tan ganggan na Katawan, taynan tayo si Jesus?

"Labay mo met so ontaynan?" Tepet na Katawan ed siktayo.

Balet walad si Pedro so ebat tayo: "Katawan, siopay laen mi ni? Walad sika ray salitan mangiiter na bilay ya andi-anggaan.”

Onta pa komon. Amen.

Saturday, August 18, 2012

20th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Say sakey ya sipan na Katawan ed sikatayo sakbay ya tinmokotok ed tawen, nen pinmawil ed say Ama et say sipan ya agto itayon balot taynan. Agto itayo panbokbokoren. Kaiba tayo lawas.

Sayan sipan na Katawan et susumpalen to, nen saman ya anggad natan, ya anggad sampot na mundo diad panamegley na Masanton Eukaristia. Say Masanton Misa ya sisilibraan tayon inagew-agew tan diad Masanton Komunyon ya aakoen tayo kada misa.

Pian sikatayo so nabilay, nakaukolan tayo so kakanen ya natural, o natural food. Ta, no agtayo mangan, ompatey tayo.

Diad binyag, agtayo labat anak na saray atateng tayo, no ingen nagmaliw tayon anak na Dios mismo, mikakabiangan ed say madibinon bilay na Dios. Pian maabig so natural ya bilay tayo, nakaukolan tayo so natural food; pian mansiansia so bilay tayod Dios odino supernatural life tayo, nakaukolan tayon kanen ya supernatural, o supernatural food.

Tan si Kristo iyan supernatural food tayo.

Sikatayo ran Kristiano pian mabisbikeg tan mansiansia so bilay tayon madibino, et inletneg na Katawan so Sakraminto na Eukaristian. Diad sayan naawat tayo laman tan dala na Katawan mismo. Diad saray salita na pari unong ed say gangngan na Katawan ya gawaen iya ed panudnunotan ed siak: “ This is my body… this is my blood, say tinapay tan say alak so magmaliwa a peteg tan twan laman tan dala na Katawan.

Lapud si Kristo so mabilay natan, tan walad tawen, sirin anggan iner ya walay silibrasyon na misa, tan anggan iner na kawalaan na laman tan dala to, wadman met sirin so twa tan peteg ya kiwawala na Katawan!

Tan saya so sipan na Katawan: Ag itayo manbokbokor, kaiba to itayo anggad sampot na panaon.

Say Eukaristia sirin so sankablian ya regalo na Dios ed sikatayo. Diad sayan sakraminto, say kiwawala na Dios so agnaandi. Sayan kiwawalan apanoy panangaro. Say Eukaristia sirin so natawag tayon sakraminto na panangaro!

Tan sayan kiwawala so wadiad kapegleyan tayo, anggan asumpal la so misa. Walay tabernakolo diad simbaan tayo; tan diad sayan tabernakolo, akasinop iray consecrated Hosts pian ontan et diad intiron simba, no ombisita tayo ed sayan simbaan, tan sikatayo so mandasal, sikatayo so walad arap na Dios mismo!

Tan sirin, diad amin ya simbaan ed amin ya baley na Arkidiosis tayo, wadman so peteg tan twan kiwawala na Katawan. Agaylay palar tayo sirin; agaylay panangaro na Dios ed sikatayo diad bansa tayo lapud sayan sankabalgan ya bendision ed sikatayo: say Katawan waddia tan wadman et amin ya simbaan ya naalmo ed amin baley na Pilipinas! We are truly blessed!

Itultuloy tayo yan misa, tan misalamat tayo ed Katawan lapud agto itayo tinaynan, tan lapud wala so mabilay a tinapay natan, walad sikatyo met komon so mangibaga: agtayo met taynan so Katawan.

Wednesday, August 15, 2012

Assumption of Mary

"My soul proclaims the greatness of the Lord, my spirit exults in God my savior! He has looked upon his servant in her lowliness, and people forever will call me blessed."

Today we celebrate the Assumption of our Blessed Mother into heaven, body and soul. In  1950 Pope Pius XII solemnly defined this to be an article of our faith and declared that "the Immaculate Mother of God, Mary ever Virgin, when the course of her earthly life was ended, was taken up body and soul into the glory of heaven."

The Sacred Scriptures referred to Mary as: full of grace, blessed among women, the woman clothed with the sun. Such titles express the Church's recognition of the honor that belongs to Mary as Mother of God.

There are those who say that the honors and privileges bestowed upon Mary made her less free to sin, and therefore less human. And therefore less like us.

But we ask ourselves: Are we human because we can sin, or are we human because we can do good? If being human is defined by the good that we are, since God created us good, then Mary and Jesus are more human than we are, not the other way around, not less human.

For we always say, "Andi bali, too tayo labat.", it as if, our being human is a curse, an excuse to do evil, and avoid good. Our humanity becomes an excuse.

No manpasnok tayo, odino mansikot, sa kuan tayo: ay too ak labat. No manayew tayo, say kuantayo, agko napokpokan, too ak labat. Ag naiwasan so mankasalanan.

Balet, no manggawa tayo na kamaongan, mangaro, mamerdona, manlingkur ed arum, do we look for an excuse and say, " ay pasiensia kayod panangarok, ta lapud took ak labat." Lapud too kanian sarag tayon manggawa na kamaungan.

My dear friends, Mary's honors and privileges, the crowning glory of which is her assumption into heaven, are all received by Mary on our behalf, on behalf of humanity. She is like us; we can be like her. In her glory, we catch a glimpse of the glory that awaits us.

It is with joyful gratitude and humility that the honor given to me by His Holiness is an honor shared with you and because of you. The parishioners of San Fabian are not an excuse for me, to justify whatever wrongs I have done and I will do, but the reason for the good that my priesthood given to me as a gift will find its true meaning: in praying for you, in bringing Jesus to you.

Being holy does not mean being shielded from temptation. It means being tempted and choosing to do good anyway. We are ordinary creatures, like Mary, who depend on God to be saved. And yet, we too are extraordinary, like Mary, meant for the glory of heaven. May we all heartily join Mary as her whole being proclaims the greatness of God!

Saturday, August 11, 2012

19th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

"Siak so tinapay na bilay. Mambilay ya andi-angga so siopaman a mangan ed sayan tinapay. Say tinapay ya iter kon makapangiter na bilay ed sankamundoan et say laman ko."

Sayan inbalikas nen Jesus so mangipapanunot ed sikatayo ed say sankamabliaan tan makanan sakramento ya inter tan intilak tod sikatayo. Say Sakramento na Eukaristia o say Masagradon Misa ya diad panamegley na say Spirito Santo sa bagat tayod Ama ya tinapay tan alak so magmaliw ya masagradon laman tan dala nen Jesus. Tan diad pangako tayo iraya ed say Masagradon Komunyon, sikatayo so mikasakey ed say Katawan tayon Jesukristo. Sikato so mabilay a tinapay ya makapangiter met na bilay ed say sankamundoan.

Diad misa antes tayon mankomunyon, itagey na pari so masagradon laman nen Jesus tan ikuanto: "Nia so Kordero na Dios a manamaandi kasalanan na mundo, maliket iray natatawag ed pandem to." Supper. Pandem. Panangan. Say Masagradon Misa so sakey ya panangan. The Eucharist is a meal.

Anto so kabaliksan na say Meal o pandurongan. Nanduroma so kakanen tayo. Walay masamit. Anapseng. Ampait. Wala ni so panbansagen so taway to: sweet and sour, kuno. Anggman anton taway tan luto, saksakey so rason no akin et sikatay so mangakan: pian sikatayo so onbiskeg tan mansiansian nabilay. Kanian, mangaliw tayo irayan kakanen tan kanen tayo ra, sikatayo so mamangakan tan napepesel balet agko natawag iyan sakey ya meal o pandurongan.

Say meal so sakey ya panangan ya pandurongan. No say sakey ya too et mamangakan na agaylay nanam ya pansit balet bokboker ton mangakan, sikato so mamangakan balet anggapoy karungo to. Aliwan meal iman.

Say meal so walay pandurongan. There is a gathering together. No bokbokor so mangan, anggapo so karungo. Aliwan meal iman. Sakey labat ya pangakan. Tan diad, pandurongan na totoo ed panangan, naaralan tayo so duara: communion tan sharing. Communion odino pikakasakey ed arum. Kanyan say tuan meal, mikasakey ed panangan, alagaren mo so kaibam. Aliwan, unaan ira pian mas dakel so naakan ya pansit. Ingen, manaalagaran pian walay pankakasakey ed panangan. Tan no sikatayo la so mandurongo, aliwan lumbaan so panangan. Mangal ka labat na dugaroga lapud amtam ya wala so kaibam ya narasan met. Manitilak tayo para saray kakaiba tayo. Kanian, diad tuan pandurongod panangan, we learn to be sensitive to the needs of others, nunuten tayo so arum, aliwa labat ed say pakapesel tayo. Kanian, mangitilak tayo para sikara. Miapag tayo ed sikara, tan sikara ed sikatayo.

Onya so experience, naaralan tan panmaliwan tayo komon ed say pimimisa tayo. Ta lapud sakey ya meal o pandurongo so misa, we gather together. Tan diad sayan pandurongo tayo, sikatayo so mankomunyon. Sikatayo so mankakasakey ed say altar na Dios ya diman tayo akoen so laman tan dala nen Jesus a Katawan para sikatayon amin.

Kanian, anggan kasumpal na Misa, komon awi-awit tayo ni raya: say pandurongo, say pankakasakey tan say piaapag ed arum. Ipawil tayo so bilay unong ed say masanton Misa ed inagew-agew ya bilay tayo. Lapud say Misa so natawag tayon bilay ya pandurongaan, pankakasakey tan paniiteran tan piaapagan. Kanian, no sikatayo so agaylay siblet tan maagom, kawalaay kabaliksan na Misa a sakey ya pandurongan? No say labay tayo labat so tampol ya laen, manunaan so dili: ako lang, ako pa, ako rin! Anto so kabaliksan na masanton Misa a sakey ya pandurongan na Kristiano? Singa tayo linmad party, ya apano-pano so plato tayo balet saray arum anggapo la so nikarga ra! This is against the meaning of the Eucharist as meal.

Sirn, diad sayan pimimisa tayo tan pangaako tayo ed say Katawan ed komunyon, komon itanem tayod kapusoan tayo: aliwan sikatayo labat so Kristiano diad sayan simbaan, dakerakel tayo manaya. Tan lapud saya, naaralan tayo komon so mikabiangan ed amin, naaralan tayo so mas sensitive ed saray kipapasen na arum. Laut la diad pamilya tayo. Ipawil tayo so tuan kabaliksan na pandurongan ed pamilya: walay pankakasakey. Walay alagaran. Walay apagan.

Ontan la komon. Amen.

Saturday, August 04, 2012

18th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Say kumanem a kapitolo na Ibanghilyo nen Juan et pakenengnengan na say inpadlepdep nen San Juan nipaaker ed say talus na Eukaristia.

Walay taloran naibaga tayo nipaakar ed say masanton Eukaristia.
Unong ed si Santo Tomas de Aquino, say eukaristia et kanen ed pananakr o biyahe. A food for the journey. Sayan kanen so mangiter na biskeg ed sikatayo.

Amta tayo no anggapoy sustansia na laman ya iiter na kakanen tayo, anggapo so biskeg na laman. Say laman nayarian toy ag naitdan ya panangan ya pigaran agew. Balet, agto nayarian ya manbilay no ag naitday kanen ya mabayag. Agtayo manbayag. Onkapoy itayo. No makapoy tayo la, agtayo la nasumpal so getma tayon laen.

Saray sakraminto na biniag, kompirmasyon, ordin tan say kasal so maminsan labat iran naawat ed bilay na sakey a Kristiano. Balet say sakraminto na Eukaristia so nepeg a maminpigan awaten na sakey a Kristiano. Sayan sakraminto so kanen ya makapangiter na sustansya ed say kamarerwa tayo.

Agtayo nayarin ibaga ya maong so relasyon tayo ed Dios a Katawan, balet agtayo aawaten so Katawan ed masanton Eukaristia. Agtayo nasumpal so biyahe. Ag mabayag, onkapoy so satan ya relasyon. Akin? Lapud ag nanaitdan na sustansya so spiritual ya panagbilay tayo. Agtayo nayarian ya manbilay na sakey a maong a Kristiano no agtayonbalot nanaitdan na sustansiay grasya na Euckaristia.

Kumadwa, say Eukaristia ed tatawagen tayo met a masanton komunyon. Walay angibaga ya nabirbir tayo unong ed say kakanen tayo. We are what we eat. Diad Eukaristia, say aawaten tayo tan kakanen et si Jesus mismo. Lapud saya, sikatayo so mikakasakey ed si Jesus. Tan lapud say pangaawat tayo ed si Jesus ed komunyon, wala sirin so tuan pikakasakey tayo ed say Katawan. Ontan met sirin ya a min ya mankomunyon et mikasakey et Katawan. Tan amin ya mikasakey ed Katawan et mikasakey ed arum. Say pananisia na Katoliko et sakey ya pananisia aliwan manbokbokor. Sakey tan ya communitarian faith. Say pimimisa tayo, tan say pankomunyon tayo et mangingiter na pankakasakey na amin a Katoliko ed enteron mundo.

Kumatlo, unong ed say Ibanghilyo nen Juan, dakerakel so atilak ya tinapay nen si Kristo ed pinakan to ramay liman libon totoo. Insan, natan, ibabaga na Katawan ya sikato mismo so Tinapay na Bilay! Ontan met no nanunutan tayo ed samay milagron ginawa nen Jesus ya inpagmaliw ton alak imay danum. Dakerakel so sobra! Onya so grasya na Dios. Dakerakel. Ag natokor. Sobsobra. Onya met so panangaro na Katawan.

Sikatayo so pinakan na Katawan diad altar to. Inter toy laman to diad nengneng na tinapay. Tan samay atilak ya laman, et saraya so isinop ed say tabernakulo. Tan diad tabernakulo manayam. Say kiwawala odino say presensia na Katawan et magnayon ya wadia ed kapegleyan tayo. Wadia so Katawan a Jesus tayo ed loob na sayan simbaan.

Sayan kiwawala na Katawan et mansiansia diad sayan abong na Dios. Agay lay liket tan mapalar tayo ran Katolikon mananisia ed say Masanton Eukaristia. Maliketket tayon manisia ya say kiwawala na Katawan mismo et wadia ed kapegleyan tayo. Diad sayan abong na Dios. Diad sayan simbaan.

Ontan la kasin nabibirbir tayo so kiwawala na Katawan ed sayan simbaan? ed sayan abong na Dios? Ontan met kasi ya nabibirbir tayo so pikakasakey tayo ed balang sinansakey no sikatayo so mimisa tan mankokomunyon?

Agagik, ira. Say tawag ed sikatayo natan et say pananisia tayo ed si Jesus a Tinapay na Bilay. Tan sayan Tinapay so kanen tayo unong ed say gangan na Katawan. Pian sikatayo naitday biskeg tan bilay. Pian sikatayo so mikasakey ed say totooy Dios. Pian naawat tayo so ag nasabsaban grasya na Katawan.

Ontan la komon. Amen.