Saturday, November 26, 2011

1st Sunday of Advent (B): Pangasinan Reflection

Say kabaliksan na adbiento et "isabi" (coming). Tan sayan isabi et nipaakar ed say Katawan tayon Jesukristo. Walay taloran pakaimatonan tayo na isabi odino isasabi na Katawan. Unaan, diad "history", diad inkagawa diad dinmalan lan panaon. Anengneng tayo ya nen si Jesus so nianak ed Belen, binmaleg tan sinumpal toy misyon to diad tapew na mundo. Kumadwa, diad misterion isasabi to (mystery). Ontan la ya say grasya to tan diad panagsilibra tayo na saray sakramento na simbaan. Ed saraya, onasasabid kapegleyan tan diad dilin bilay tayo si Kristo. Kumatlo, diad matalongaring ya pakapanyari to (majesty). Onya so isabi na Katawan diad sampot na mundo, diad gloria to a sakey ya Okom tayo.

Ed sayan simba, birbiren tayo so isabi na Katawan ed gloria to. Sakey ya matalongaring ya okom tan makapanyari. Sayan mundo so naandi; say Katawan so ompawil ya awiten to itayo balet ed gloria to. Sirin nepeg tayon mabilay unong ed ilalon panaalagar ed sikato tan sarayan bengatlan nasumpal lan lamang. Ta lapud say Katawan, no onsabi, so mangawit na kamaungan, aliwan kaugsan. Ilaban to itayo tan iter tod sikatayo so liket tan gayaga. Tua, walay irap tayo natan ed sayan mundo, balet, anggapo so makatalo ed say pakapanyari nen Kristo ya onsabi lan lamang ed gloria to.

No kapigan iya, anggapo so makaamta. Kanian, talora so pasantabi na Katawan ed sikatayo.

Unaan, tua ya onsabi so Katawan. Tua ya naandi so mundo. Tua ya amin irayan walad kaliber-liber tayo ed walay anggaan da. Tan amin met irayan pirpirawat, asasikasoen tan inararon kayamanan, pakapanyari tan liket na mundo. Naandi irayan amin diad isabi na Katawan, diad sampot na mundo. Anggapo so makabori ed saya. Sikato ya komon so awaten tayo. Saya so arapen tayon amin.

Kumadwa, anggapo so makaamta no kapigan iya nagawa. Kanian, inkuan na Katawan, "Manalwar kayo!" Manalwar tayo ed saray aliwan kanunutan tan kagagawa. Kanunutan ya mabetbet ya mangibabaga ya sarayan amin ya wadiad sayan mundo et anggapo'y anggaan da. Kanunutan ya ipapasuot ton ipatua ya agni onsabi so Katawan, ya mabayag ni, kanian nayarian tayo nin anggan anto so gawaen tayo, anggan saraya et sumlang ed say gaggan na Katawan. Say epekto to raya? Agom. Bosolan. Ermen. Manalwar tayo met ed panagbilay ya singa anggapo so Dios. Odino sayan Dios et agto mibabali ed bilay na too. Manalwar tayo ed panagbilay ya singa anggapoy sampot na bilay na too ed sayan mundon ag mansampot met.

Tan sirin, inkuan na Katawan: "Manparaan kayo!" Manparaan tayo ed say isabi na Katawan. Nepeg sirin ya malinis so inkasikatayo; wala tayod toor tan linawa na Dios. Manparaan tayo pian no onsabi so Katawan, agtayo nababaingan ya onarap ed sikato lapud matoor tayon gagawaen iray ganggan to.

Saraya so mensahe na Adbiento: Manalwar tayo! Manparaan tayo! Ta onsabi so Katawan ed oras ya agtayo ilaloan tan panaoan ya anggapoy makaanta. Komon, maliket tayon mangabet ed say isabi na Katawan ed anton oras tan kapigan!

Ontan la komon.

Saturday, November 19, 2011

Solemnity of Christ the King: Pangasinan Reflection

Sinimba-simba, ibebelyaw tayo so pananisia tayo: say kuan tayo, “Manisia ak ed Katawan tayon Jesukristo ya ompawil lamet ya mangokom ed saray mabilay tan inatey.” Say solemnidad na Kriston Ari so mangibabalikas lamet na sayan pananisia: si Jesus ya Ari tayo, diad sampot na panaon, so mangokok ed amin. Say ibanghilyo ya abasa so mangibabalikas met ed saya.

Panon itayon okoman nen Kristo, ya Ari tayo?

Unong, no panon tayon imbilay so panangasi na Katawan ed saray kapara tayo. Say arum ya ngaran na Dios et panangasi. Tan unong no panon itayon inawat tan inter so panangasi, sikatayo so okoman na Katawan.

Kuan na Katawan ed saray walad kawanan: 'Gali dia, sikayo ran binindisionay Amak! Tan say rason? Lapud saray panangasi ya inter dad kapara ra, sikato met so panangasi ya naawat na Katawan. Ta narasan ak et pinakan yo ak, napgaan ak et pinainom yo ak, sakey ak a sangkaili et pinatuloy yo ak ed abung yo. Nen anggapoy nisulong ko initdan yo ak na kawes, nen mansasakit ak inasikaso yo ak, tan nen wala ak ed prisowan binisita yo ak.' 

Diad saray arum, onya so imbaga na Ari: Arawi kayod siak, sikayo ran insambay Dios! Lakayod apoy ya andi-anggaan a niparaan ed Diablo tan saray anghil to! Ta narasan ak et ag yo ak pinakan, napgaan ak et ag yo ak pinainom. Sakey ak a sangkaili et ag yo ak pinatuloy ed abung yo. Anggapoy nisulong ko et ag yo ak initday kawes. Nansakit tan apriso ak et ag yo ak binisita.' 

Nen si Jesus so nambangat diad palandey, tan isalita ra so Beatitudes: Maliket iray mapangasi, lapud kayaryan da so Pananrian na Tawen.

Diad biek balet, akin et saray arum et nakar day dusa ya andi-anggaan?

Talusan tayo so kabaliksan na kasalanan: Diad gapoy misa tayo, say dasal tayo so onya – Mankumpisar ak ed Dios a makapanyarin amin, tan diad sikatayon agagik, tan NANKASALANAN ak ed nunot ko, salitak gawak tan LIWAT ko.

Say kaugsan ya na kasalanan so mankadwa manaya, tan saraya so mangawit ed sikatayo ed impierno na dusay andi-anggaan: saray kaugsan ya gagawaen tayo – saray panagtila, saray panagtakew tan panagsikot, saray panag-patey. Saraya et gagawaen tayo mismo.

Tan kumadawa, saray nepeg komon ya gawaen tayon kamaungan ed arum, balet agtayo ginawa. Saray liwat tayo: nen narasaan ak, agmo ak pinakan, nen napgaan ak, agmo ak pinainom na sopisdrink, nen wala ak prisoan, agmo ak binisita, nen wala ak ed kaermenan, agmo ak niligliwa. Saraya et kasalanan met.

Kanian, anggaman anggapo ya twa so mauges ya gagawaen tayo ya saray so mabetbet ya ibabaga tayo: agak mantatakew, agak matila, agak mansusugal. Say tepeten tayo: anto balet so maong ya gagawaen tayo ey?

Anggaman agtayo mansisikot, tan agtayo manpapasakit na arum, say katekep to yan anaggapon mauges ya gagawaen tayo et anggapo met ya kamaungan ya gagawaen tayo ed saray kapara tayo: nen narasan ira, nen napgaan ira, nen anggapo so panayaman, wala kasi panangasi ya inter tan inpalikna tayo ed sikara?

Diad sampot na mundo, say Katawan a Jesukristo so mangokom ed sikatayo unong ed say panbibilay tayo NATAN.

Komon say sampot ya narengel tayo et salita na Katawan ya apano na bendision tan panangasi: Gala dia, sikan abindisionan na Amak! Ontan pa komon. Amen.

Saturday, November 12, 2011

33rd Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Sayan istorya na Katawan et nipaakar ed say peteg tan twan kipapasen tayo nipaakar ed pinalsa na Dios diad tapew na dalin. Saraya sirin so kabiangan na pananisia tayo: sakey tayo labat ya manag-asikaso na Dios a Katawan.

Manisia tayo ed Dios na Aro ya kayaryan dan amin. Amin ya walad dalin tan diad tawen, amin ya ilog tan danum na dayat, tan amin ya wadman, amin ya palendey tan saray kiew. Amin ya walad kaliber-liber tayo. Amin ya bilay, kaiba lay dilin bilay tayo tan saray bilay na kakaiba tayo.

Manisia tayo ya say Dios et Mapangasi, tan diad panangasi na Dios, pinili da itayo ya manag-asikaso na amin. Wala so talek na Dios ed sikatayo ni. Pinili Da itayo ni, anggaman amta na Dios iray agaw-agawa tayo, tan amta na Dios no anto ni ray gawaen tayon anggapod katooran.

Lapud inpabayes na Dios so amin para sikatayo, tan saraya et kayaryan na Dios, manisia tayo ed say pakapanyari na panangiter. Aralen tan ibilay so inkabonlok a panangiter. Tan say panangiter so sankaabigan ya pakanengnengan na panangaro.

Say Dios inter dad sikatayo so kayamanan, say dunong tan say oras. Manisia tayo ya diad mabolos ya pangiter tayoy oras tayo ed arum, diad mapaabeban aliwan inkalastog ya panangi-biang tayoy dunong, tan diad mabonlok a pansakripisyo na kayamanan tayo, say Katawan lawas so manlegpet: say Dios so mamano na amin ya kakulangan tayo. Asikasoen Dan amin iray nakaukolan tayo; tan manisia ya bendisionan itayo na Dios na andi-anggaan a tumang, o reward, diad dalin tan diad tawen.

Anto sirin so nepeg ya gawaen tan sumpalen tayo? Lapud say inkabonlok na Dios ed sikatayo, Sikatayo so manonaan ya mangiter lapud mananagsikaso itayo na Dios. Agtayo alagaren iray arom ya mangiter, tan no naneneng-neng tayon saray arom et ag mangiiter, siansian mangiter itayo. Aliwa tayon mabalaw, aliwa tayon ma-complain. Manisia sirin ya say sanka-maongan ya panaon ya pangiter et natan, aliwan nabwas. Lapud say nabwas so baraan na saray maagom.

Tan tandaan: Agtayo ontakot ya naandian. Ta say Dios aliwan masiblet. Mabonlok so Katawan. Komon, saray nakaukolan tan kaliktan tayo so simple labat, tan daiset.agmaliwen iran simple and few.

Diad say ibanghilyo, inilaloan na amo ya ipawil na saray manangasikaso to o inkargado to so inpabayes to, tan mas dakel ni. Kanian, lapud sikatayo so manangasikaso na Katawan, ipawil tayo irayan amin ed say Dios ya mas mabunga!

Lapud mabonlok so Dios ed sikatayo, dakerakel so walad sikatayo. Bibirbiren tayo ya sikatayo so akaawat na dakerakel. Sirin, dakerakel met so mani-ilalo ed sikatayo lapud dakerakel so niiter ed sikatayo.

Misalamat tayo ed say Dios a Katawan. Idayew tayo so Dios, mabonlok, tan mapangasi ed ando lan ando. Ontan la komon. Amen.

Saturday, November 05, 2011

32nd Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Kabat tan amta tayo so liknaan na manbiyahe. Laut la no arawi, tan mabayag so biyahe tayo. Insan no sikatayo so manbakasyon ed arum a pasen. Iparaan tayo ra so nakaukolan tayo. Kawes, tualya, toothbrush. Say tambal ompan mansakit tayo. Odino saray maintenance ya iinumen tayo. No nayari ingen, akalista irayan amin.

Iparaan tayo iraya aliwa labat lapud nakaukolan tayo, no ingen pian no antokaman so nagawa ya onsabin ag-ilaloan et agtayo kapa-kapa. Sikatayo so READY. Singa, baterya: eveready ya lanang!

Mabetbet ya manmimisa ak ed barangay. Tan uusaren ko ya luluganan et samay ambalangan jeep na parokya. Mabiskeg tan matibay. Atan labat ta ag nanengneng no wala ni so gasolina to o anggapo ta aderal imay fuel gauge to. Balet, pian agkami naupotan na gasolina, pian sigurado, kuan, kakargaan ko na gasolina kada ombiyahe kami. Asanlasus labat (antes na e-vat). Balet no maminsan, agak mangasolina ta say amtak et: dakel ni so gasolina to, tan agni naupot so gasolina.

Mistake! No akin et amtak ya nepeg ya kargaan ya lanang na gasolina imay jeep, et naynay kon nalingwanan. Aminpiga ak lan tinmunda ya nanaupotan na gasolina. Lapud agko asasikasoen. Agko ikabkabiangan so importansya to, kanian agko met ipaparaanan.

Manparaan. Tan asikasoen iray nepeg ya importante ed bilay. Ta agtayo amta no kapigan so isabi na Katawan. Saraya so mensahe na Katawan ed sikatayo ed say Ibanghilyo natan.

Amta tayo la irayan mensahe: Nakaukolan tayo so manparaan pian agtayo nabigbigla ed say isabi na Katawan a singa saramay limaran makalakal ya mamarikit ya angabet ed samay nobyo. Balet, mabetbet ya nalilingwanan tayo yan mensahe na Katawan. Mabetbet ya agtayo as-asikasoen. Mabetbet ya say liknaan tayo et mabayag ni isabi na Katawan. Kanian, anggan nabwas o naani la so panparaan tayo. Aliwan natan.

Kada walay narengelen tayo ya naandi lad bilay, say kuan tayo ya mabetbet: “No oras tayo la, anggapo la so nagawaan tayo!” Tua. Kanian, sipaparaan tayo komon ya lanang ed sayan isabi ya oras. Panon? 

No bilbilang et imbaga na anghel ya guardia tayo ya natan la so sampot ya agew ya panbilay tayo. Odino, 30 minutes labat la insan, oras tayo la. Say tepet: sipaparaan tayo la kasin onabet ed say Katawan?

Sirin, pian agtayo makalingwan ed say panagparaan tayo: manbilay ya sayan agew et aliling ton sikato la so sampot ya agew tayon inpabayes na Katawan.

No amta tayo ya, akin et deralen tayo ni yan agew na panbobosol ed arum, pantitila tan panpapasakit ed saray kapara tayo? Akin et aliwan katwaan, panangaro tan panangasi so ibilay? Anggan kapigan ya ibaga tayon onsabi Katawan balet aliwan natan, aliwan nabuas, ta mabayag ni?

Diad sarayan agew, ipanengneng tayo so panangaro tayo ed saray miembro na pamilya tayo. Sikara so mabetbet ya kaiba tayo; sikara so mabetbet met ya napapaulyan ya aroen. Diad sarayan agew, iter tayo so panamerdona tayod arum ya aliling ton sampot tayo laran nanengneng. Mairap ya no onarap tayo ed Katawan kasumpal na sarayan amin ed bilay tayo et wala ni bosol tan pasnok, siblet tan imon ed puso tayo.

"Manalwar kayo sirin, ta ag yo amtay agew odino say oras"

Ontan la komon.