Saturday, September 10, 2011

24th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Sinmingger si Pedro ed kinen Jesus tan tinepet to, "Katawan, mamimpigan pirdonaen koy agik ed pankasalanan tod siak? Mamimpito?" Para saray Judio nen panaon nen Jesus, no say agim et amitlo lan nankasalanan ed sika, sarag to lan agmo la perdonaen ed kumapat ya pankasalanan tod sika. Unong ya ed say libro nen Propita Amos, 1.3. Kanian, nen si Pedro so linmad si Jesus ta imbaga ton sipaparaan ya mamerdona ed say agi ton akapankasalanan ed sikato, manlalasatog ingen si Pedro. Aliwan mamitlo labat, kuanto. Dinoble to ni: Maminpito!

Say ebat na Katawan ed sikato, balet: Inmebat si Jesus, "Andi! Aliwan mamimpito labat, no ag ingen mamimpiton pitomplo." Anto ya so kabaliksan yan imbaga na Katawan? Anggad sikatayo so napapasakitan, alliwan bales, aliwan bosol, aliwan say ibawi tan say kaugsan ed samay akapankasalanan ed sikatayo, no ingen say PANANGASI tan say PANAMERDONA.

Imbaga iya na Katawan lapud labay ton ipakabat no siopa so Dios a Katawan tayo. Ya say Dios et Dios Panangasi mismo. Say arum a ngaran na Dios ed Panangasi. Tan say panangasi na Dios unong ed say panamerdona tod sikatayo ran makasalanan et limitless, unfathomable. Diad dasal tayo kada alas tres ed ngarem ed Divine Mercy, onya so imbangat na Katawan ed si Santa Faustina: "You died Jesus but the source of life flowed out for souls, and the OCEAN of Mercy covered the whole world...!"

Ocean of Mercy. Dayat na Panangasi! Akin et saya so inusar na Katawan pian na-describe to so panangasi tod say mundo? Dwaran tepet, labat. Unaan, siopa ed sikatayo diad so nilegep to la so dayat, tan tokor to so sankaraleman ya pasen na dayat ed mundo? Ebat: anggapo ni. Tan agtayo siguro nasarag, anggan manusar tayo na sanka-sophisticated la ya makina: agtayo nasarag ya sukat so dayat. Kumadwa, siopa ed sikatayo so makaupot na danum na dayat? Ebat: anggapo so makasarag ya paekaten to so danum na dayat.

Ed saraya sirin, dwara so naibaga tayo ed say dayat: agtayo natukor, tan agtayo sarag ya naupot. Say panangasi na Dios et singa dayat. It is an Ocean of Mercy! Unaan, ag met natukor so panangasi na Dios. Kumadwa, agmet naupot so panangasi na Dios para say intiron mundo. Kanian, sirin, lapud say Dios et mapangasi tan agnaupot tan natokor iyan panangasi, say Dios et andi saew met ya mamerdona ed sikatayo. Ontan la so panangasi na Dios ed sikatayo.

Say dasal ya "Ama mi.." so imbangat na Katawan ed sikatayo. Diad sayan dasal kekerewen tayon pirdonaen itayo na Katawan ed saray kasalanan tayo unong ed say panamerdona tayo ed saray kasalanan na saray arum ed sikatayo. Sirin, no say Dios et sipaparaan ya lawas ya kasian to itayo, ontan met sirin ya sipaparaan tayon mangasi ed arum. No makakaawat tayo na panangasi ed Dios, sirin agtayo isisiblet iyan panangasin iter ed arum. No anggapo so panangasin nanaawat tayo ed Dios, walay rason ya agtayo met mangasi ed arum.

Misalamat tayo ta say Dios et inararo to itayo. Misalamat tayo ta ag itayo papaolyan na Katwan. Misalamat tayo ya pipirdonaen itayo na Katawan, malepwa so bendision to, natatalusan to itayo, wadman ya lanang no nakaukolan tayo. In other words, mapangasi so Katawan ed sikatayo anggaman agtayo kanepegan tan makanan naaawat iya. No anto sirin so nanaawat tayon panangasi, ontan met a panangasi so iter tayo ed arum tan say amin, anggapo saew, anggapoy anggaan. Onatan pa komon. Amen.