Sunday, July 07, 2013

14th Sunday in Ordinary Time C, Pangasinan Reflection

Imbaki nen Jesus iray pitomplon disipulo to ya sanderwa. "Laka yo!" Onya so ganggan na Katawan ed sikara. Tan onya met so ganggan ed sikatayo ran disipulo to ed sarayan panaon. 

Say sakey ya disipulo et saman so labay ton ontumbok ed say Katawan, talusan tan tooren to so bangat tan say bilay na Katawan. Balet ag mansampot ed say pikabat, pantalus tan panaaral ed saray salita, bangat tan bilay na Katawan. Say disipulo met et nepeg ya ibaki met. Anto so pangibakian na Katawan tan panon ya onlad say pangibakian?

Laka yo, kuay Katawan, a singa saray karniro ed pegley da ray asod katakelan. Sikatayo to ibaki ya singa lambs in the midst of wolves. Ibaki itayo ran disipulo ed kapegleyan na persecution tan opposition ed say Katawan.

Ed saray ag manlabay ed say ibanghilyo. Ed saray walad kaugsan ya agda labay so manpatauli. Ed saray walad katilaan ya ag da labay so katwaan. Saray walad makapanyari ya manlalames ed kapara. Saray walad kairapan ya agda naako so ilalo tan panangaro na Katawan. Diad kapegleyan na bosolan, say disipulo ya mangaawit na kareenan so mabetbet ya pairapen tan papateyen, ingen.

Dwara so ganggan na Katawan ya gawaen na disipulo: manbangat ed ngaran nen Jesus tan mankimey ed pakapanyari to! Tan sikara so naibaki tan onla ya manmatalek ed say Katawan.

Sikara so manbangat, tan mangibawag na katwaan, awiten so ilalo tan panangaro a manlalapud say maung a balita nen Jesus ya anggapo so awiten dan kayamanan, pakapanyari na mundo. Sikara so manbilay para say Dios labat.

Kumadwa, sikara so mankimey unong ed say pakapanyari na Katawan! Sikara so mankimey na kamaungan; labanan so kaugsan. Paekalan so inpluensia na dimonyo. Mankimey para say kareenan.

Sirin, sikatayo ran disipulo nen Kristo ed sarayan panaon, sikatayo ni so ibabaki na Katawan. Lakayo, kuay Katawan ed sikatayo. Itila sirin ya tooren yan ganggan na Katawan, a singa tayo karniro ed pegley na asod katakelan. Abirbir nen St. Francis of Asisi so tawag na Dios tan sikato so linma: magmaliw ya instrumento na kareenan ed kapegleyan na bosolan, mangawit na panamedona no walay apasakitan, pananisia ed kawalaay panduaruan, ilalo ed kairapan, liwawa ed kabilongetan, ligliwa ed kaermenan. Sankairapan, balet nepeg ya totoor ta sikarayo so disipulo nen Kristo. No maminsan et baliktaren tayo so labay tan bilay na mundo. Tan lapud saya, saray maatap ed katakelan so onlaban ed sikatayo ran disipulo nen Kristo.

Diad sampot, say kamaungan so mantalongaring: Anengneng koy Satanas a naplag a singa kirmat a nanlapud tawen. Walay kairapan ed sarayan amin, balet inter nen Jesus so katwaan ed sikatayo. God assures us victory in Jesus Christ. Jesus assures his disciples that he has all power over evil.   Ontan la komon.