Saturday, April 27, 2013

5th Sunday of Easter C, Pangasinan Reflection

"No manaarowan kayo, naamtaan na amin a totoo sikayo ray disipulok."

Panon ya naantaan a sakey a too et twa tan peteg a disipulo nen Cristo? Anto so pakanengnengan ya say sakey et disipulo na Katawan? Anto so pakabirbiran ed sikato?

Nabirbir tayo kasi ed say kawes to, a singa sakey ya uniform? Nakabat tayo kasi diad ngaran to? Odino diad kolor na buek? Kolor na baog to?

Diad say ibanghilyo natan, nangelan tayo unong ed say Katawan no panon ya naamtaan ya say sakey a too et disipulo nen Cristo. "No manaarowan kayo, naamtaan na amin a totoo sikayo ray disipulok."

Panangaro. Saya so identity na disipulo na Katawan. Inkuan lamet ni na Katawan, " Manaarowan kayo a singa say impangarok ed sikayo."

Say Cristiano, say sakey a twan disipulo na Katawan et nabirbir ed panangaro to a singa impangaro na Katawan ed sikatayo.

Panon itayon inaro na Katawan?

Diad say tanda na krus tayo naamtaan no panon itayo inaro na Katawan. Say krus et tanda na kairapan. Tanda ingen na patey. Balet, say krus so aliwan sumlang, ag manesebel ed say Katawan ya aroen to itayo. Anggaman amta na Katawan so kairapan ya iter na krus - anggad sikato so ompatey ingen ed tagey na krus - siansia nin inter to so panangaro tod sikatayo! Say krus, aliwan sumlang ed panangaro. Say krus ingen so dalan tan kabyangan na panangaro tayo!

Say kuan nen Beata Mother Teresa na Calcutta:

Anggaman sirin ya saray arum et unreasonable, illogical tan maagom. Aroen tayo ni ra. Ag iya sumlang ed panangaro.

Anggaman no manggawa tayo na kamaungan et elekan tan balawen da itayo na rum, siansia nin kamaugan ni so gawaen tayo. Aliwa irayan sumlang ed panangaro.

Anggaman nalingwanan na totoo so kamaungan ya ginawa tayo, siansia nin manggawa tayo ni kamaungan. Aliwan sumlang iya ed panangaro.

Anggaman sikatayo so nadisturbo, nakesayan, naandian no lukasan tayo so puso, say bilay tayo ed arum, siansia ni ya aroen tayo ni ra so mankakaukolan. Aliwa irayan makakasebel ed panangaro.

No twan disipulo tayo na Katawan, awiten tayo so Katawan ed mundo. Awiten tayo ed kaabongan tayo. Diad kawalaay trabaho tayo. Diad panangaro tayo labat nagawa ya. Tan diad panangaro a singa impangaro na Katawan, sikatayo so nabirbir tan naamtaan ya sikatayo so disipulo na Katawan.

Ontan pa komon. Amen.

Technorati Tags: