Saturday, March 09, 2013

4th Sunday of Lent C, Pangasinan Reflection

Kabkabat tayo yan istorya na Katawan, tan say mabetbet ya kawalaay nengneng tayo et samay bolirek ya dinarak toy tawir ya inter na Ama to. Tan no panon ya nababawi, tan kinmerew na panangasi tan panamerdona ed say Ama.

Nen nangelan ton pinmawil lamay matiwer ya agi to, masyadoy pasnok to may pangolowan. Tan diad pasnok to, agto labay so onloob ed abong, anggan wala lay peles ya ponsia, tan amin dad abong so manliliket. Akin et agto onloob, tan akin ontan lay pasnok to?

Talora so rason no akin et agto onloob ed abong da:

Unaan, say imon tan say panpaatagey na pangolowan. Manimon so anak ed say panangaro na Ama ed say agi to. Say imon et katekep toy kaermenan para say sakey. No walay ligliwa tan inawa, grasya tan bendision ya naawat na sakey, say imon et agto mikasakey ed sarayan bendision tan grasya. Say labay na maimon et walad kaermenan, kairapan iray arum. Kanian, lapud imon, agto onloob imay pangolowan; agto miliket ed say impawil na agi to. Say labay to et mansian-sian walad kairapan tan ermen so agi to. Say maimon et masiblet. Say masiblet, anggapoy panangaro to.

Kumadwa, agto napirdona may agi to. No samay ama et ontan lay liket to ed say impawil na anak to, samay pangolowan et masyadoy pasnok to. Para sikato, ag nepeg ya pirdonaen imay agi to. Sikato ingen so dusaen. Pairapen. Aliwan para sikato so panangasi na Ama. Saya so bunga na imon to.

Samay Ama so twan mapangasi. Mapangaro. No ontan lay inpangabet to ed saymay bolirek, ontan met so impan-dago to ed samay pangolowan, tan kinerew ton onloob lad abong. Say panangaro tan panangasi na Ama et para saray amin ya anak to. Anggapo so pipilien na Ama. Kinerew man o andi, sipaparaan ya ontatawag ed saray nababalang ya anak to ya ompawil la ra. Say pananagasi na Dios et para amin. Manalagar tan mantatawag so Ama ya ompawil tayo ed Sikato.

Kumatlo, say agto impakabirbir na panangaro na Ama to ed sikato. Kanian, imbaga na Ama to ed sikato: Anak ko,' kuay ama, 'wadya kan naynay ed abung tan kayaryan mo ray amin a kayaryan ko. Onya so panangaro na Ama ed say anak to. Mabonlok, aliwan masiblet.

Say Ama tayo so amalsa na amin. Say Ama tayo so akankayaryan ya amin ya wadia ed sayan mundo, kaiba la so bilay tayo. Say twa, anggapo so nibaga tayon kayaryan tayo ablet, diad inkabonlok na Ama, tan diad panangaro to, inkuan to ed sikatayo, " Anak ko,' kuay ama, 'wadya . kayaryan mo ray amin a kayaryan ko."

Agtayo amta no anto so ginawaya samay pangolowan, no linmoob ed abong da o nanayam diad paway la. No sikatayo may pangolowan, onloob tayo kasi tan awaten so panangasi, panangaro tan kinabonlok na Ama, odino mansiansian manari ed puso tayo so bosol, imon tan kinsiblet? Ontan pa komon. Amen.