Monday, April 25, 2011

Easter is the Victory of Love: Pangasinan Translation

Say aro so mas mabiskeg nen say patey! Say sankamatalongaringan et say aro! Say sankamatalongaringan et say sankamapangaroan!

Dakerakel so ginawgawa tayo ed sayan Semana Santa: nan-istasyon tayo na krus, nan ayuno tan nansakripisyo tayo . Balet, anto so kakanaan da raya no agtayo nag-maliw a mapangaro? Anto so kakanaan na saray dasal tayo no siansia nin anggapo so panangasikaso tayod arum? Anto so kakanaan na liket tan gayaga na Paskua ya inalagar tayo no agtayo met iya ipikabiangan ed arum? Nasarag tayo so patey no sikatayo so mangaro. Say Paskua so twan fiesta na aro. Diad panangaro labat tayo makasarag ya onolid bilay tan taloen so kabilongetan.

Mantatawag so panangaro ya onggalaw tayo. Say Paskua nepeg so makapan-pagalaw ed sikatayo. Twa, say Paskua et sakey ya fiesta ya sisilibraan tayo, balet sakey met iya ya misyon ya sumpalen. Ibabaki itayo na Katawan ed Galiliea a diman nanbangat, amaabig tan angibawag na Panarian na Ama; tan diman ipatwa tayo ya Sikato so peteg lan inmolid bilay. Tan saya et ipatwa tayo aliwan diad panemegley na makakabat ya sangsangan balet diad panamegley na bilay tayon apasimbalo nen Jesu-Kristo. Saray kaliber-liber na parokia tayo so agmanisia ya si Kristo so inmolid bilay no saray bilay tayo et ag ira mantatasi ed say balon bilay ya naawat tayo.

Apano ra so simbaan tayo nen Semana Santa. Diad saray dakerakel ya nan-ayuno tan nansakripisyo, siopad sikatayo kasi so angibagat na panangaro para say mundo tayon maniirap, tan amasimbalo na mundo tayo pian saya et mas maong so kipapasen to natan nen samay inpangigapo tayo na Kuaresma? Say tepet: say kipapasen na mundo kasi natan et mas maong ni nen say aptaplon agew la so apalabas? Say inpanalo na Inkioli et inpanalo na say Sankamaongan ya Manangaro ed amin, a sikatoy inatey pian walay nagnap a bilay tayo. Sikatayo ran totoo na Inkioli so nepeg ya mangiter na aro ed say mandaldalan mundo, tambalen iray suga-sugat na sociedad tayo tan saya so paolien ed bilay – diad panamegley na panangaro.

No twan apano tayo na panangaro, sirin nepeg ya onikban tayo ed saray kiwas tayon anggapoy pibabali --- walang pakialam! Say aro walay panangasikaso to. Say aro walay pibabali to. Say aro gagawaten to ray arum. Say inmolid bilay a Katawan so manatawag ed sikatayo ya mibabali et politico, pian saya et magmaliw a makapangiter na kawayangan, aliwan corruptinga politics. Say inmolid bilay a Katawan so manatawag ed sikatayo ya awiten so ma-Kristianon moralidad et komersio tan ekonomiya tan pagmaliwen a say panangaro, aliwan profit o panag-tubo so manonaan ya prinsipiyo to. Say inmolid bilay a Katawan so mangibabaki ed sikatayo ya ompawil ed Galiliea ya pasimbaloen so amin ed sikato. Totoo na Paskua: itayak so amin a nipaakar ed si Kristo!

No twan apano tayo na panangaro, nepeg sirin ya onikban tayo ed say bilay ya anggapoy puso tan liknaan ed arum --- walang pakiramdam. Say aro walay responsibilidad to. Say aro so mayaman ed panangasi. Say aro maabagey. Ag sarag ya manbibilay tayo ed Paskua balet agtayo ra as-asikasoen iray mairap bilay. Aliwan mairap ya anapen iray mairap bilay no agtayo manbulag-bulagan ed say kiwawala ra. Agtayo naibagan sikatayo so totoo na Paskua tan anggapo so gagawaen tayo ed saray ag narengel ya akis na ogogaw ya ine-ekal o ina-abort. Agtayo maka-kansion na Alleluia tan manbibilay ya anggapoy pibabali ed say ikakayat na kimen, say commercialization na sex, say agnapolpoltot ya isasabi na shabu diad kaliber-liber tayo, say ikakayat na sugal, jueteng tan say kapinsan ton jai-alai. Totoo na Paskua: galaw la natan!

No twan sikatayo so totoo na Inkioli tan say aro so manuoley ed bilay tayo, nepeg sirin ya benegan tayo so pakakabalang na baing --- walang hiya! Say contraception et corruption na aro tan corruption na bilay. Say contraception et aliwan solusyon. Mas ingen iyan mangiter ya dakerakel a problema para say kamarerwa na bansa tayo. Aliwan normal so kasalanan. Say panumbok tan inkatoor ed saray Samploran Ganggan so normal. Agtayo dadayewen so karumsisan tan elek-elekan tan ludluroyen so kaptekan. Say panederal na kanunutan na saray ogogaw diad panbangat ed sikara nipaakar ed sex ya ag katekep so Dios so sakey ya onkekerew na hustisia ed tawen. Totoon na Paskua: ilaban so bilay!

Say aro et ipanengneng tan gawaen. Say Paskua so sakey a misyon, aliwa labat ya fiesta. Mikabiangan tayo labat ed say Gloria na sayan sankaliketan ya agew no pagmaliwen tayon manoley so aro.

Taynan tayo la so walang pakialam!

Taynan tayo la so walang pakiramdam!

Taynan tayo la so walang hiya!

Manbilay ed aro, para aro tan katekep na aro. Mangaro tayo. Say Paskua so fiesta na aro. Saray mangaro labat so makapikabiangan ed say Gloria na Inmolid bilay a Kristo.

Diad Katedral na San Juan Evangelista, Dagupan City, 23 April 2011.

+SOCRATES B. VILLEGAS, DD

Arsobispo na Lingayen-Dagupan