Saturday, August 11, 2012

19th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

"Siak so tinapay na bilay. Mambilay ya andi-angga so siopaman a mangan ed sayan tinapay. Say tinapay ya iter kon makapangiter na bilay ed sankamundoan et say laman ko."

Sayan inbalikas nen Jesus so mangipapanunot ed sikatayo ed say sankamabliaan tan makanan sakramento ya inter tan intilak tod sikatayo. Say Sakramento na Eukaristia o say Masagradon Misa ya diad panamegley na say Spirito Santo sa bagat tayod Ama ya tinapay tan alak so magmaliw ya masagradon laman tan dala nen Jesus. Tan diad pangako tayo iraya ed say Masagradon Komunyon, sikatayo so mikasakey ed say Katawan tayon Jesukristo. Sikato so mabilay a tinapay ya makapangiter met na bilay ed say sankamundoan.

Diad misa antes tayon mankomunyon, itagey na pari so masagradon laman nen Jesus tan ikuanto: "Nia so Kordero na Dios a manamaandi kasalanan na mundo, maliket iray natatawag ed pandem to." Supper. Pandem. Panangan. Say Masagradon Misa so sakey ya panangan. The Eucharist is a meal.

Anto so kabaliksan na say Meal o pandurongan. Nanduroma so kakanen tayo. Walay masamit. Anapseng. Ampait. Wala ni so panbansagen so taway to: sweet and sour, kuno. Anggman anton taway tan luto, saksakey so rason no akin et sikatay so mangakan: pian sikatayo so onbiskeg tan mansiansian nabilay. Kanian, mangaliw tayo irayan kakanen tan kanen tayo ra, sikatayo so mamangakan tan napepesel balet agko natawag iyan sakey ya meal o pandurongan.

Say meal so sakey ya panangan ya pandurongan. No say sakey ya too et mamangakan na agaylay nanam ya pansit balet bokboker ton mangakan, sikato so mamangakan balet anggapoy karungo to. Aliwan meal iman.

Say meal so walay pandurongan. There is a gathering together. No bokbokor so mangan, anggapo so karungo. Aliwan meal iman. Sakey labat ya pangakan. Tan diad, pandurongan na totoo ed panangan, naaralan tayo so duara: communion tan sharing. Communion odino pikakasakey ed arum. Kanyan say tuan meal, mikasakey ed panangan, alagaren mo so kaibam. Aliwan, unaan ira pian mas dakel so naakan ya pansit. Ingen, manaalagaran pian walay pankakasakey ed panangan. Tan no sikatayo la so mandurongo, aliwan lumbaan so panangan. Mangal ka labat na dugaroga lapud amtam ya wala so kaibam ya narasan met. Manitilak tayo para saray kakaiba tayo. Kanian, diad tuan pandurongod panangan, we learn to be sensitive to the needs of others, nunuten tayo so arum, aliwa labat ed say pakapesel tayo. Kanian, mangitilak tayo para sikara. Miapag tayo ed sikara, tan sikara ed sikatayo.

Onya so experience, naaralan tan panmaliwan tayo komon ed say pimimisa tayo. Ta lapud sakey ya meal o pandurongo so misa, we gather together. Tan diad sayan pandurongo tayo, sikatayo so mankomunyon. Sikatayo so mankakasakey ed say altar na Dios ya diman tayo akoen so laman tan dala nen Jesus a Katawan para sikatayon amin.

Kanian, anggan kasumpal na Misa, komon awi-awit tayo ni raya: say pandurongo, say pankakasakey tan say piaapag ed arum. Ipawil tayo so bilay unong ed say masanton Misa ed inagew-agew ya bilay tayo. Lapud say Misa so natawag tayon bilay ya pandurongaan, pankakasakey tan paniiteran tan piaapagan. Kanian, no sikatayo so agaylay siblet tan maagom, kawalaay kabaliksan na Misa a sakey ya pandurongan? No say labay tayo labat so tampol ya laen, manunaan so dili: ako lang, ako pa, ako rin! Anto so kabaliksan na masanton Misa a sakey ya pandurongan na Kristiano? Singa tayo linmad party, ya apano-pano so plato tayo balet saray arum anggapo la so nikarga ra! This is against the meaning of the Eucharist as meal.

Sirn, diad sayan pimimisa tayo tan pangaako tayo ed say Katawan ed komunyon, komon itanem tayod kapusoan tayo: aliwan sikatayo labat so Kristiano diad sayan simbaan, dakerakel tayo manaya. Tan lapud saya, naaralan tayo komon so mikabiangan ed amin, naaralan tayo so mas sensitive ed saray kipapasen na arum. Laut la diad pamilya tayo. Ipawil tayo so tuan kabaliksan na pandurongan ed pamilya: walay pankakasakey. Walay alagaran. Walay apagan.

Ontan la komon. Amen.