Saturday, July 07, 2012

14th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Diad panaon na Daan na Sipan, say propita so mabetbet ya manangipanunot ed saray totoo so linawa na Dios. Tatawagen na Dios so pigaran totoo ya magmaliw a propita, tan sikara iraya so ibaki to ed kapegleyan na totoo. Awit day mensahe na Dios. Mabetbet ya sayan mensahe et nipaakar ed say kaugsan na totoo, say pilalaban dad say Dios, tan panusumpa rad sikato.  Anawet so olo ra tan ag da la gagalangen so Dios a Katawan.

Walay propita lapud wala so kaugsan tan kasalanan na totoo. Walay propita lapud wala met so panangasi na Dios. Tan lapud sayan panangasi, lablabay na Dios ya say makasalanan a totoo so manbababawi rad kasalanan da, tan ompawil la rad Dios.

Sirin sarayan propita so ibabaki na Dios lapud kaermenan na Dios! Maermen so Dios lapud saray kasalanan na totoo to. Maermen so Dios lapud saray kaugsan ya gagawaen na totoo to. Maermen so Dios lapud bebenegan na totoo to so ganggan na Dios. Tan diad sayan kaermenan na Dios, ibaki to so propita ed totoo pian natangoyor to ran ompawil so linawa tan puso ra ed say saksakey a Dios a Katawan.

Pinmawil si Jesus ed Nazareth ya baley to. Diman binmaleg. Diman nankimey a sakey a karpintiro. Kabat na amin no siopa si Jesus tan siopa ra so pamilya tan kakanayon to. Diad sayan bekta, si Jesus so pinmawil ya aliwan sakey ya karpintiro. Aliwa lan sakey ya kapinsan o kanayon na taga Nazareth. Sikato so pinmawil ya sakey ya propita.

No akin et pinmawil si Jesus ed Nazareth? Lapud say mission to a sakey ya propita. No walay kaugsan tan kasalanan say propita so wadman ya mantangoyor ed totoo ya ompawil ed say Dios.

Say tua, lapud binyag, aliwa tayo labat a nagmaliw ya anak na Dios tan kabiangan na Simbaan, sikatayo so mikabiangan met ed say mission nen Jesus a sakey ya propita. Ya mangibawag na maung a balita. Katwaan ed kapegleyan na tila. Panangasi diad kapegleyan na bosol. Pankakasakey diad kapegleyan na kolkolan.

Tan diad sarayan kaugsan, say kaermenan na Dios so wadman. No walay tilaan. No walay bosolan. No walay saolan. Wadtan lay kaermenan na Dios. No walay panaglames ed kapara. Diad ikakayat na droga. Tan say sugal tan bisyo. Wadtan lay kaermenan na Dios.

Diad saraya, walay bosis na propita a manlalapud sikatayo so dengelen tayo komon. Sikato bilbilang so bosis na ama o ina tayo. Sakey ya anak. O maestra. Asawa. O ordinarion manag-padyak. Ya mangibabaga: duga la tay tilaan. Duga la tay droga. Duga la tay jueteng. Duga la so bosolan. Sibletan tan agom. Itilan ompawil ed say Dios. Itilan awaten lamet so linawa tan say ganggan na Dios ed bilay tayo.

Ontan la komon