Saturday, July 14, 2012

15th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflectioin

Tinawag to ra… imbaki … initdan to ray pakayari.

Saraya so taloran ginawa na Katawan nipaakar ed saray Apostol to. Sarayan labinduan apostol so imbaki to rad say mission day a mampulong na pampatauli da ray totoo ed saray kasalanan da. Tan saya so ginawa ra ya nanliber-liber ed nanduroman pasen.

Malinew met balet diad ibanghilyo ya, antes irayan apostol ya imbaki na Katawan, tinawag to ni ra. Ta anggapo met so nibaki, no saya et ag-atawag. Tan sayan atawag et ineselan to so tawag. Tinawag ira na Katawan, tan sikara so inmesel. Kanian, sikara si nibaki.

Insan nen imbaki ira na Katawan, initdan to ray pakayari ya sumpalen da so mission da.

Say mabetbet ya walad kanunutan tayo so onya nipaakar ed say mission na simbaan: saray papari tan madre, Obispo tan San Santo Papa labat so atawag, imbaki tan naitdan na pakayari na Katawan ya sumpalen so mission nen Jesus.

Araw-dawi ya ed say katwaan. Ta say twan situation et onya ay. Singa diad San Fabian ya mandakel itayon 94 thousand ed 2011 ya census. No 85% et Katoliko, sirin mga 79,000 so Katoliko. Pigara so pari tayo natan diad San Fabian, dwara tan walay sakey ya retired ya katulongan tayo. No manilalo tayo labat ed sikamin taloran papari dia, anto so pakaamta yo, nasumpal kasi so mission ya inter na Katawan nipaakar ed say simbaan diad San Fabian?

Say twa so onya: nen sikatayo so abinyagan, sikatayo so nagmaliw ya kabiangan na sayan simbaan. Tan amta tayon say simbaan so naitdan na Katawan na mission ya mangituloy ed say mission to. Sirin, diad sayan panamegley na binyag, naitdan na pakayari na Katawan ya manumpal ed say mission na simbaan lapud kabiangan tayo na sayan simbaan. Sikato ya sakey ya responsibilidad tan kabaliksan na binyag tayo: mikasakey tayo ed saray papari, ed saray Obispo ya manumpal na sayan mission. Mission tayon amin iya. Mission na balang abinyagan . Mission na amin ya kabiangan na simbaan, ogawa man o mataken, bii man o laki. Pari man o andi.

Amin tayo sirin so atawag ya magmaliw a lima, sali, sangi na Katawan diad kaabungan tayo, diad kawalaay kimey tayo, diad kaliber-liber tayo. 

Kasumpal na meeting na saray Obispo tayo ed Pilipinas, walay impalapag dan sulat para sikatayon amin. “Live Christ, Share Christ” kuanda. Tan walay apatiran kabiangan to yan sulat da: say mission na pangibawag na Ibanghilyo na saray papari, tan mamadre, seminarista. Kumadwa, say pangibawag na Ibanghilyo ed saray mairap bilay. Say kumatlo et say pi-asinger tayo lamet ed saray inmaarawi, tinmaynan lad simbaan tan sikara so kabiangan la na arum iran simbaan. Walay special ya nepeg ya gawaen tayo para sikara. Tan say kumapat, para saray kalangweran, saray kabataan.

Ed saraya, say tepet da para sikatayo: panon tayon ag ibiang tan ipaamta si Jesus ya abirbir tayo lan sikato so Dalan, say Katwaan tan say Bilay tayo ed saray agagi tayon walad kairapan, saray kalangweran tan saray inmaarawi lad simbaan? Sikatayon amin so tinawag na Dios, sikatayo so ibabaki na Katawan, tan agkayo mapagpaga, amin tayo et naitdan na pakayari pian nasumpal tayo iyan mission tayo. Natan la. Tampol la. Ontan pa komon. Amen.