Saturday, December 08, 2012

2nd Sunday of Advent C: Pangasinan Reflections

Baleg so deral ya inawit na Bagyon Pablo diad Mindanao. Pasen ya ngal-ngali ag nabisita na bagyo!  No nengnengen ko so agawa ed saray taga diman, diad say inka-andi na panayaman da, say panbilay da, trabaho tan ingen panangan; tan diad inka-andi na say inararo dad bilay: ateng, asawa, anak, agi, apo. Panon la ra kasi? Anto ni so arapen da? Walay aneng-neng kod balita ed TV ya aka-ebat ed sarayan tepet ko. Sakey ya ina ya awit to so pala. Onkekerew na tulong balet sikato so mankikimey, mangokotkot, man-naapiger na abong ton aderal. Aneng-neng ko so walad sikato ya mangiiter na biskeg ed sikato, tan saray kakaiba ton asalanta na say bagyo: ILALO.

Say ilalo so makapanyarin salita tan realidad. Say ilalo so mangi-iter na biskeg ed sikatayon arapen so kairapan natan ta lapud walay naneneng-neng nin maong tan maabig ya future. Say ilalo so kaiba tayod kairapan. Diad ilalo, ag tayo man-surrender ed saray kairapan natan. Say ilalo so makapangiter na biskeg ya labanan ya amin ya kairapan, tan anggad anton kaugsan natan.

Saman ya ina ya apanoy ilalo ed kapegleyan na kairapan to et ipapanengneng to ni so twan kabaliksan na ilalo o hope. Say biskeg tan kabaliksan na ilalo et nepeg ya walay katekep ton PANAGPARAAN. Wala so ilalo tayon wala ni so mas marakep tan makabaliksan ya future tayo lapud say mensahe na asumpal lan agawa, negatibo man o positibon experiensia, tan say resolution tan planon agla naulit iray agawan makapoyo tan mauges. Agtayo labat sirin manaalagar ed say isabi na maong ya future tayo, no ingen, no sikatayo so walay ilalo, nepeg ya mankimey tan iparaan so sayan maong ya future tayo. Aliwa sirin ya "bahala na" attitude so ilalo. No ingen walay malinew tan maoksoy ya gawaen pian nalabanan so saray mangiiter na kairapan tan kaugsan ed bilay tayo natan.

Onya so awit na unaan ya babasaen ed libro na propita Baruch. Say ilalo ya awit na imbaga tod saray taga Jerusalem ya walad kairapan. Tan say ilalo met so awit nen Juan Bautista nen inpalapag tod karaklan so isabi na Manangilaban. Pian makana so pangabet ed say isabi na Managnilaban nepeg ya manparaan tayo. "Manbabawi kayod saray kasalanan yo!" kuan nen Juan Bautista. Iparaan so isabi na Managilaban; "nakaukolan a napetek iray malikon daladalan, tan napatar iray matibagkul a daladalan."
Diad isabi na Manangilaban tayo, nepeg ya apatas la so matibagkol ya dalan; nepeg ya maptek la so malikolikon dalan. Say kultura na katwaan, trusthworthiness, responsibilidad, decency ed public service tan diad personal ya panag-bilay. Diad abong, eskwelaan, trabaho. Agtayo labat walad pireg-pireg. Nepeg ya ongalaw tan mankakasakey tayo pian twan nalaban tayo so kaugsan tan onbulaslas so kamaungan.
Diad say ILALO walay biskeg ya naiter ed pananisia tayo; tan diad sayan pananisia, sikatyao komon so mambilay ed panangaro.

Ontan la komon. Amen.