Saturday, November 17, 2012

33rd Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Unong ed say Ibanghilyo, nasabi so panaon ya say agew et naandian lay liwawa to, tan say bulan et anggapo met la so sinag to, tan saray bituwen et napelag irad manlapud tawen. No onsabi rayan panaon, nanengneng tayo met so isabi lamet na Katawan tayon Jesucristo. Onleksab ya apanaoy pakapanyari tan gloria. Ibaki to ra so angeles to ya mantipon ed saray apili na Dios. Sikato ya so panaon ya pansamputan na mundo. Say kumadwan isabi na Katawan tayon Jesukristo.
Diad sayan kumadwan isabi na Katawan, sikato so onleksab ed gloria a sakey ya Ari. Ari na amin a pinalsa. Ari ed amin ya panaon. Ari ya maninsintinsia ed sikatayon amin. Ari ya sakey ya "judge" ya tiponen to ra ed saksakey ya pasen iray apili na Dios. Duara labat so pangibakian na Katawan ed sikatayo: Smoking odino Non-Smoking area!
No narerengel tan nababasa tayo ra yan kabiangan na say Masanton Sulat, say mabetbet ya liknaan tayo et say paga tan takot, ingen. No nabitla so salitan "okom la", ontan lan agnaibalikas so sayan paga tan takot tayo.

Balet nen unaan iran panaon, diad panaon na saray unaan ya Kristianon, aliwan paga tan takot so walad liknaan da no nabitla so "Kumadwan Isabi na Katawan". Sarayan Kristianos so nanaitdan iray ilalo tan magayagan panaalagar ed sayan isabi na Katawan. Pilalek da la so isabi na Katawan. Akin? Say panaon da nen saman et panaon na persecution, sikara so eerelen, papairapen, papateyen lapud say pananisia rad si Kristo. Kanian, sarayan sulat so tatawagen ya "apocalytic literature" so mangiiter na encouragement, biskeg tan ilalo ed sikara diad kapegleyan na sarayan kairapan da. Tan onya so mensahe para sikara: amin iraya et ondalan ya amin: say kairapan tan kaugsan. Amin iraya naandi. Diad samput say kamaungan, say katunongan, say pakapanyari na Katawan so mantalonggaring lan lamang ed sampot no sikato so ompawil ya mangukom ed katunongan. Saya so panaon ya say pakapanyari na Dios so nabirbir na amin tan saray mauges so nadusa.

Sayan panaon so tuan onsabi. No kapigan. Anggapo so makaamta. Balet onya so tuan nagawa. Amin irayan sankaneng-neng tayo. Tan amin irayan amta tan kabat tayo natan. Amin iraya et napasimbalo unong ed say petey ya plano tan linawa na Dios. Ag linawa na Dios ya say too et walad kasalanan. Ya say too et onsilong ed kaugsan. Diad peteg ya plano na Dios, say too so manbilay ed katunongan, aliwan diad tilaan tan bosolan. Ag nepeg ya pakas-kasi so too ed kapara ton too. Pateyen to so kapara to. Saolen to, tilaan to, taktakoten to, saliwen to.

Diad sarayan panaon tayo, singa say kaugsan tan saray mauges so manaari. Walad sikara so kayamanan tan pakapanyari. Balet, unong ed say ibanghilyo: amin iraya naandi. Anggapo so natilak no ag say Dios labat. Naandipat ya amin likud ed say Dios tan say salita to. Diad isabi nen Jesus ya Ari tan Katawan tayo, taluen to irayan kaugsan. Tan ipawil to so kauksoyan na amin unong ed pakapanyari tan linawa to.

Walay katwaan to may mabetbet ya ibabaga tayo no sikatayo so apasakitan odino nanaimatonan tayo so singa agnapolpoltot ya kaugsan ed kaliberliber tayo. Say pikasi tayon mabetbet: say Dios la so akuoley ed sikara. Diad sampot na panaon, ipapaneng-neng na Dios ed amin ya kaugsan ya sikato so mauley ed amin, makapanyari tan matunong. Say hustisiya na Dios so nalikna tan naawat na amin. Tandaan: Smoking odino Non-smoking area so laen tayo.

Ontan la komon. Amen.