Saturday, September 15, 2012

24th Sunday in Ordinary Time: Pangasinan Reflection

Say Panmutektekan tayo

“Aliwan say kanunutan na Dios so walad kanunutan mo, no ingen say kanunutan na too.”

Say twa et onya: niduma so panagnunot na Dios ed say panagnunot na too. Tan nakaukolan ya sikatayo ran pinalsa to et naaralan tayon tumboken so Dios, aliwan say dili tayo.

Kasumpal  ya abirbir nen Pedro  a si Jesus et Anak na Dios, tan sikato so Manangilaban tayo, labay ton kumbinsien si Jesus ya tumboken so dalan ya labay nen Pedro, say dalan na too, aliwan say linawa na Dios. Labay nen Pedro ya arawian nen Jesus so dalan na kairapan tan patey. Say dalan na inawa so labay nen Pedro.

Inkuan na Katawan ed sikato: “Say labay na too so nununoten mo, aliwan say labay na Dios." Insan imbaga na Katawan no anto so linawa tan say kanunutan na Dios nipaakar ed say kilalaban tayo:  "Siopamay malabay ya ontombuk ed siak, nakaukolan a lingwanan toy sikaton dili, sakbaten toy krus to, insan ontombuk ed siak.”

Imbaga met ni na Katawan: Siopaman sirin so agto labay ya akoen so kairapan tan saray sakripisyo ya aabuloyan na Dios para sikato et ompatey, “naandiay bilay!”

Say tawag nen Jesus ed sikatayo et tumboken so bangat tan say impanbilay to. Anggapo la so arum a dalan ed saya: no anto so dinalan na Katawan, sipaparaan tayo met ya tumboken iya. 

Aliwan mainomay so matoor ed say konsiensia tayo; aliwan galaw-galaw so matoor ed saray ganggan na Simbaan, diad saray Ten Commandments, tan diad say linawa na Dios;

Mas mainomay ya tumboken so kanunutan tayo tan say labay tayo;

mas mainomay so mantila nen say ibagay katwaan;

mas mainomay so ombales tan manpasnok nen say mamerdona;

mas mainomay so mansikot tan tampol ya onyaman nen say man-anos ed kairapan;

mas mainomay so iyamutan tan ibatikan iray mankakaukolan nen say nadisturbo ni ya ontulong ed arum;

mas mainomay so ontaya tan manalagar na aliguas na bilay nen say mankimey ed silong na petang na agew.

Anggaman mainomay iraya, aliwan saya so walad puso, kanunutan tan bangat na Katawan. Aliwan saraya so dinalan na Katawan.

Pian sikatayo so natawag ya peteg tan twan disipulo nen Kristo, nakaukolan ya sakbaten tayo so krus tayo. Anggapo lay arum. No agtayo gawaen iya, tan say dili tan kanunutan tayo labat so tomoboken tayo, inkuan Katawan, sikatayo so ompatey! “Ta naandiay bilay so toon mangilaban na bilay to.”

Say krus so makabaliksan ed bilay na Katawan; say krus so makabaliksan met ed bilay tayo ran Kristiano. Saya so dalan ya mangiter na kilalaban tan bilay tayo. Ontan pa komon. Amen.