Friday, April 06, 2012

Good Friday: Pangasinan Reflection

Akin et angoban tan iter tayo so panangigalang tayo ed krus? Ta say twa, no sarag to labat et onarawi tan ibatikan so krus. Ta say krus et mangiiter na ermen, pagpaga tan irap na bilay. Siopa ed sikatayo so labay to ya manerment, tan manirap. Nakumanet so moling tan itsuray mataken lapud paga tan panag-aburido ed saray krus ya walada sikatayo?

Insan natan, ed sayan Biernes Santo, wadia tayon anguban tan pagalangan so krus? Akin?

Say Dios walay linawa to; ontan met sikatayo so walay linawa. No say linawa tan plano tayo et mansumlangan, dwara so sarag tayon gawaen:

ipasoot so linawa tayo, tan misian tayo ed say linawa na Dios.

odino, birbiren so mas atagey ya linawa na Dios. Tan nagawaan tayo ya no naaralan tayon manmatalek ed say Dios.

A singa:

No inabuloyan na Dios ya sikatayo so mansakit, anto so unaan ya reaction tayo?

Say unaan ya walad dili tayo, tan say natural preference tayo, sikatayo komon so healthy, walad abig na laman. Balet, inabuloyan na Dios ya sikatayo so mansakit. Kanian, ed sayan bekta, walay sumlangan na linawa. Say linawa na Dios so duma ed linawa, plano tan labay tayo. Unaan, sarag tayon manpasnok, tetelen so Dios. Ibaga tayod dili tayon dudusaen tan ag tayo inaro na Dios. Tan akoen tayon bokoR iyan kairapan.

Odino, kuan tayo: anggaman agko natalusan iyan sakit, manmatalek ak ed say Dios. Manmatalek ak ed kakabtan na Dios. Manmatalek ak ed panangasi na Dios.

Nen si Jesus so walad Garden of Gethsemane, anengneng to so kairapan ya dalanan to. Nen sikato so niludlurey, sinisiplatan, pinapairap, abir-abir na Katawan so krus ya nepeg ton akoen tan sakbaten.

Balet diad amin iraya, tan diad gapoy-gapu na amin, wadman la so panagmatalek nen Jesus ed say Ama to. Diad sayan talek nen Jesus ed say Ama, nankasakey so linawa ra. Say krus na Katawan nagmaliwa ya makabaliksan, nagmaliw ya dalan na kilalaban tayo. Talek tan panangaro.

Akin et angoban tayo so krus? Akin et iter tayo so pamagalang tayo ed say krus?

Pian, napasimbalo tayo so panagmatalek tayo ed say Dios. Pankasakeyen tayo so linawa na Dios tan say linawa tayo. Nagawaan tayo labat iya no iter tayo so PANAGMAoTELEK tayo ed say Dios a Katawan.

Inggapo tayo so Novena na Divine Mercy natan. Nengneng yo so imahen na Divine Mercy. Diad leksab na salian na Katawan, so sakey ya reminder ed sikatayo: Jesus, I trust in You!

Manmatalek tayo ed sa Dios anggaman say linawa to et aliwan unong ed say labay tayo. Anggaman say plano tayo et paalikoen na Dios, anggaman say labay tayo et ag tayo nagamuran tan duma ed say nagagawa ed bilay tayo.

Natan, ipapanunont na Simbaan ed sikatayo so sankabalgan ya inpanirap na Katawan, tan no panon so kabaleg met na panangaro tan panangasi na Dios ed sikatayo.

Manpikasi tayo na biskeg na linawa, say grasya ya pankasakeyen tayo so linawa na Dios tan say linawa tayo, pian nalakap, naako tan nasakbat tayo iray krus tayo, a singa say inpanlakap, inpanako tan inpansakbat nen Katawan ed say krus to. Tan sikatayo komon so onbiskeg diad panagmatalek ed say Panangasi na Dios. Dia iyangob yo ed krus, awit yo ed arap na krus na Katawan iray krus ya sasakbaten yo, tan say itekep yon dasal: Katwan, manmatalek ak ed sika. Jesus, I trust in you. Ontan pa komon. Amen.