Saturday, January 07, 2012

Epiphany of Our Lord/Visit of Our Lady of Fatima in San Fabian:Pangasinan Reflection

Sililibraan tayo natan so Solimnidad na Ipipania na Katawan. Say kabaliksan na “Ipipania” et say panangipaamta na Katawan ed intiron mundo a si Jesus so Manangilaban tayo. Say Ipipania et say panangipaamta ed say kilalaban tayo, ya saya so getma cr65.pg-15.2tan say linawa na Dios para sikatayo. Saray totoon makabat ya taga-bokig so mangilalaman ed say intiron mundo ya mangiiter na dayew tan ondadakmomo ed si Jesus a Manangilaban tayo.

Sayan panangipaamta na Dios ed say Dili ton Manangilaban, tan say kipapasen tan kabaliksan na kilalaban tayo et agni ontutonda. Saya ni so gagawaen na Dios para say kilalaban tayo.

Nen 1917, sayan panangipaamta nipaakar ed say kilalaban tayo so naimatonan na taloran ogogaw ya mantaon na 10, 9 tan 7. Saya et agawa ed sakey ya pasen ed Portugal, diad Fatima. Diad anem ya bulan, kada kuma 13 na bulan, nanlapud Mayo 13, 1917 ya anggad October 13, 1917, say Ina na Katawan, say Inan Birhen Maria so nanpayawar ed sarayan ogogaw, a di Lucia, Francisco tan Jacinta.

Inkuan na Ina ed say mensahe da: Say panagbabawi na kasalanan, say panagpataoli na saray makasalanan tan say pandasal pian nagamuran tayo so kilalaban tayo. Ontan lan abitla na Ina no panon ya naeermenan so Katawan lapud say agnapolpoltot ya pankakasalanan tayo. Onkekerew na sakripisyo, tan say pikakasakey tayo ed say inpanirap tan paniirap na Katawan lapud say kasalanan na mundo.

Diad kerew na Ina ya sikatayo so mandasal, say kerewen da et say pandasal tayo na Santo Rosario. Diad unaan ya inpayawar na Ina ed saray ogogaw na Fatima, nen 13 Mayo 1917, tinepet nan Lucia no sikara so onlad tawen. “On”, kuay Ina. “Balet, dakel ni so nepeg ya dasalen nen Francisco na Santo Rosario”.

Diad sampot ya imbisita na Ina ed Fatima nen 13 October 1917, agawa so Milagro na say Agew, nen say agew et nansalat na nanduroman kolor, tan singa apatak ed tawen ya onpelag ed mundo. Diad saman ya agew, 70,000 ya totoo so akaimaton ed saya, pigaran milagron pakaabig na laman so agawa, tan ndakerakel so anisia, tan saray makasalanan ya nanpataoli. Tan inpakabat da ya sikara so “Our Lady of the Rosary” na Fatima.

Agaylay palar tan ontan lay maliket tayo ya imahen na Our Lady of Fatima, ya nanlapud say Fatima, Portugal so onbisita ed say Parokia tayo no 9-10 January 2012, ed sayan arapen na Lunes tan Martes. Sayan ibisita na imahen na Fatima et aliwan mabetbet o naynay ya nagawa ed sakey ya pasen. Say twa, ampan sikato laya so sampot ya ibisita na sayan imahen ed interon bilay tayo. Twa, onbisita ed arum a parokia tan arum a pasen tan bansa, balet kapigan ni lamet kasi makabisita diad San Fabian mismo? Ampan agla naulit. Diad interon Pangasinan, taloran baley labat so bisitaen na sayan Imahen: diad Dagupan, diad Urdaneta tan diad San Fabian.

Sayan imahen et bibirbiren ya milagrosa. Tan “Weepingtear2 Madonna”, ta lapud documented ya tinmerter so lua na sayan imahen laut la ed saray panaon ya walay baleg a kasalanan na mundo. Nen 1972, tinmerter so lua na sayan imahen, lapud say inpan-abuloy na America so abortion.

Komon agtayo palabasen iyan ibisita na Ina ya singa anggapo so agawad Makristianon panagbilay tayo. Onsabi so Imahen na Ina diad Parokia na Lunes na kabwasan. Manlapud Dagupan. Itilan amin ya abeten so Ina diman ed Cayanga, kaleksab na taytay ed oras na alas 8 ed kabwasan, sikatayo so manlibot mamaarap ed simbaan, tan silibraan tayo sakey a misan pangawat ed say Inan ya ipangulo da di Archbishop Soc. Manayam diad sikatayo anggad Martes na kabwasan. No Lunes, sanagew tan sanlabi so vigil, ya anggad alas dose. Say Farewell Mass antes ya onsipot ya onlad Urdaneta et nagawa no 10 January, alas 9 ed kabwasan.

Mapalar tan maliket tayo. Sarayan agew komon et pagmaliwen tayon agew na grasya. Dakerakel so gagawaen tayo ed ordinarion inagew-agew. no 9-10 January et aliwan ordinarion agew. Niduma-duma irayan agew. Onggapo yan agew na grasya diad pangabet tayo ed say Ina no 9 January. Twa dakerakel so gawgawaen tayo. Mitindaan. Manpesak. Manlinis na abong. Mankimey. Balet, ed saraya, sarag tayon taynan, tan napawil. Balet, say pangabet, pangawat panbisita na Ina, no apalabas tayo, agtayo la napawil.

No ombisita kayo ya man-vigil, say kerew ko a singa kerew na Ina, 95 years ago la so apalabas, et man-santo rosario kayo. Awit yo ra so pamilya yo. Kerew yo so kareenan tan pankakasakey yo. Panagbabawi. Panagapataoli. Agkayo labat ombisita tan onengneng ed say imahen na Ina. Tan diad pan-santo Rosario yo, ontan lan itekep yo la so pirpirawat, saray kerew tan liliknaen yo. Tan say Ina so mapangaro, maabagey. Kaiba tayon manpikasi ed say Anak Dan Katawan a Jesus.