Saturday, October 20, 2018

Kuma-Dwamplo tan siam na Simba ed Ordinarion Panaon: Mk. 10,35-45

Ambisyon


"Ta anggan say Anak na Too ag linma diad panlingkuran no ag ingen manlingkur tan mangisaklang na bilay to, a panondon ed sasray amayamay a totoo." (Mk. 10,45)

Apasnokan iray samploran disipulo nen Jesus ed saray san-agin Juan tan Santiago. Nangelan dan inasingeran day Jesus ya kekerewen ed say Katawan no sarag ton sikaran dwa so onirong ed kawanan tan kawigi nen Jesus no Sikatoy "onyorong lad trono na Panarian" (Mk 10, 37). Akin et mamapasnok ira may arum?

Nen saman, say tepet ed sikatayo nen ogogaw tayo ni et onya: "Antoy labay mon magmaliw ka?" Say labay ton ibaga, "Antoy ambisyon mo?" Diad saray klasmit ko, wala ray mangibagay, say magmaliw a doctor, odino engineer, nars, teacher. Superman. Batman. Hulk.... Tan lapud saya, anggaman, nanlapud salitay ogaw, wala met so mangiter na arapen ed bilay. No tiponen iray ebat, sakey so pagmamaliwan to ra yan nanduraman ebat: pakapanyari.

Akin et onyan lanang so ambisyon? Lapud no walay pakayari, walay kayamanan.  Nantekepan irayan dwa. No wala iraya, say kabaliksan to et succesful tayo la. Kanian ed sarayan panaon, siopa ra so bibirbiren ya succesful? Si Gov. Say Senador. Si Congressman. Si Mayor. Walay pakayari; walay kayamana da met. Idaydayew ira. Ontan met ed say businessman. Sikara ya so onaan ya dayewen no walay ponsia o programa.

Akin? Pakapanyari. Saya so mamibirbir no siopa so walad tagew; no siopa so walad leksab. Say walad tagew, panlingkuran. Say walad leksab, sikato so managlinkur. Say ambisyon tayo: Walad tagey ya lanang! Agtayo labay ya sikatayo so walad leksab, ya managlinkur. Tan anggapoy pakayari.

Kanian saya so ambisyon di Juan tan Santiago. Pakayari tan kayamanan pian panlingkuran tan naitday dayew na karaklan, kaiba ramay samploran atilak.

Anto balet so imbaga nen Jesus ed sayan kolkolan no siopa so nepeg ya walad tagey? "Ta anggan say Anak na Too ag linma diad panlingkuran no ag ingen manlingkur tan mangisaklang na bilay to, a panondon ed saray amayamay a totoo." 

Say pakanengnengan pian naitday dayew so sakey ya too? Aliwan diad pakapanyari tan kayamanan. No ingen diad mabolos ya manlingkur ed kapara. Ingen, say pakayari tan kayamanan, so dalan pian panlingkuran so karaklan, aliwan rason pian panpalingkuran. Say manlingkur laut lad saray mankakaukolan, anggapoy pakayari. Saray nalilingwanan ed communidad. Saray makasalanan.

Nen pigaran taon la so apalabas, wala ray pigaran kidnapping ya agawgawa na Abu Sayaff diad Mindanao. Man-kidnap ira pian walay ransom odino panondon ed say kawayangan da. No walay kayamanan, walay kawayangan. Panon iraman balet so anggapoy kayamanan? Agla ra naitday kawayangan. Ampan sikara la ingen so pateyen. Say kayamanan tan pakayari so bibirbiren da met irayan kidnappers.

No bilbilang et sakey ed saramay a-kidnapped et mairap bilay, siguradon naandiaay bilay. Balet no walay mangibagan, "labay kon siak so onsalat ed sarayan mairap bilay tan anggapoy pakayari", awaten na sarayan kidnappers kasi so salatan? Aliwan tampol. Walay salatan o dondonan no say misalat et walay pakayari tan kayamanan to nen samay dondonen to. Walay dondonan no say misalatan et mas mayaman tan makapanyari ni nen samay dondonen. Tampol ya walay dondonan no say onsalat et ari o prinsipi para sakey ya aripen o mairap bilay.

Onya so inpaneng-neng na Katawan. "Ta anggan say Anak na Too ag linma diad palingkuran no ag ingen manlingkur tan mangisaklang na bilay to, a panondon ed sasray amayamay a totoo."  Si Jesus ya walad sangkatageyen na pakayari tan kayaman so insaklang to bilay to para sikatayo ran walad sangkaabebaan ed kasalanan. Dinondon na Sankasantosan so bilay na saray makasalanan.

Saya so kabaliksan na twan ambisyon na too. Ambisyon ya manlingkur para amin. Ambisyon ya usaren so pakayari pian naitday pankanawnawan so arum ya onaliguas tan makagamor na maong, maligliwa tan mainawan bilay. Ambisyon ya manondon ed kairapan iray pakaskasi diad mabonlok a panag-bilay. Amisyon ya usaren so kipapasen ed bilay pian naitday pankanawnawa so karaklan. Ambisyon ya manunaan ya manlingkur, tan sampot ya panlingkuran.

"Ta anggan say Anak na Too ag linma diad palingkuran no ag ingen manlingkur tan mangisaklang na bilay to, a panondon ed sasray amayamay a totoo."