Sunday, December 24, 2017

"Itdan ta kay balon puso tan balon ispiritu..." (Ez. 36,26): Kapitulo 3.

Binasa nen Doc so resulta na laboratory test na dalak. Unong ed samay ilalok, akaimis si Doc. 

No diad masamit ya kaibay onaagos ed dalak, saraya so resulta: Sugar (Fasting) 5.91 (Say Ref. Values -odino say normal  ya bilang et 4.20-6.10 mmd/L). Dawdawit ya nakna.  Nala ya nen nanpa-eras ak sakbay ya tinurok na nars nen kabwasan. Mainomay ya natilaan iya. 

Say HbA1c, odino Glycated haemoglobin so sakey ya makanan nengnengen no diabetic so too. Say HbA1c et sayaman so pakasyat ya aawitey dala ed saray cells na laman pian panlapuay kaksilan. No saya so kaibad test, nenengnengen so pigaran sukat ya ice cream so awit na dala.. ed minsanan ya liber. Tan sayan sukat et ipanengneng to so average ya level ed dwara odino anggad taloran bulan. Say maong ya level et 4.27 - 6.40%. Diad siak, 6.50%. 

Dawdawit lamet! No lumbay batik, mioosilan ak.. diad otit!

Makakaimis si Doc ya talaga. "Bawasan ta lay tambal mo," kway Doktor. "Controlled met lay Diabetes mo." Patumbok to ni. Dakel ni imbaga to. "Kasumpal na taloy bulan ta lamet manneng-nengan." Aka-set, lamet so paknaan mi.

Imis.

Insan, sinmabi'y resulta'y Stress Echo test. Inderew na sekretarya tod arap nen Doc. 

Binasa to. Kinmawet so moling to. Akakoliseng. Ag inmesel ya abayag.

Tan say kwanto, "Baleg ya tepel. Lingwanan mo ra may imbagak ed sika nipaakar ed say abig na laman mo. Baleg ya tepel." 

Amidwa ton imbaga so "sorry", baleg a tepel.

Akin kasi?

Angiter na paliwawa. Dakel so in-drawing to ed say itsura na puso. Say panag-agos na dala manlapud puso ed kawigi, tan diad kawanan ya parte puso. (Wala tan manaya. Say amtak, no puso, puso). 

Singa walay nangel kon, "Post Treadmill Stress Echocardiogram showed development of severe hypokinesia of the mid to apical...." 

Anto? Kuno?